De rechtspersonenbelasting moet worden aangegeven tegen 17 oktober 2022 wanneer het boekjaar afsluit op 31 december. Hier vind je meer informatie over de aangifte.

Moet je een aangifte doen?

sla link op in klembord

Kopieer

Van elke vzw wordt verwacht dat ze zelf initiatief neemt om de rechtspersonenbelasting (of de vennootschapsbelasting) aan te geven. Je ontvangt hiervoor geen verwittiging of uitnodiging.

Wanneer de vzw in het laatst afgesloten boekjaar (boekjaar 2021) geen inkomsten heeft verworven die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting en geen uitgaven heeft gedaan die moeten worden meegedeeld, dan moet je toch een nul-aangifte doen.

Een vzw die ophoudt te bestaan moet nog aangiftes blijven doen tot de vzw ontbonden is. Bij ontbinding zonder vereffening moet je nog een aangifte doen binnen de 6 maanden na de ontbinding. Wanneer een vzw wordt vereffend, moet er nog een aangifte gebeuren binnen de 6 maanden na de vereffening.

Onderwijsvzw’s zijn normaal gezien onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Alleen wanneer de vzw ook een relatief belangrijke nijverheids-, handels- of landbouwactiviteit uitoefent die niet enkel als doel heeft om de onderwijs-hoofdactiviteit te ondersteunen, valt de vzw onder de vennootschapsbelasting.

Wanneer moet je een aangifte doen?

sla link op in klembord

Kopieer

Het is de afsluitdatum van het boekjaar die bepalend is voor de datum van uiterlijke indiening. De datum van de goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering of de datum van de neerlegging van de jaarrekening zijn niet relevant.

Wanneer het boekjaar niet op 31 december afsluit, dan kan voor de vzw een andere indiendatum van toepassing zijn. Een overzicht van de andere indiendata vind je op de website van de FOD Financiën.

Hoe dien je de aangifte in?

sla link op in klembord

Kopieer

De rechtspersonenbelasting moet elektronisch worden aangegeven via de applicatie BIZTAX.

Opgepast: Voor het gebruik van de applicatie Biztax raadt de FOD Financiën aan een recente versie te gebruiken van één van de volgende webbrowsers: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Het gebruik van Internet Explorer wordt niet langer ondersteund.

Alle onderwijsvzw’s die onder de rechtspersonenbelasting vallen, dienen dit mee te delen door in het veld 'Aangifte' te kiezen voor de optie 'RPB'. Vervolgens krijg je de gelegenheid om de tabbladen Id, 276.5.A, 276.5.B en 274 APT-8 in te geven.

Alle onderwijsvzw’s moeten het tabblad Id ingeven, ook wanneer ze een nul-aangifte moeten doen.

Welke inkomsten en uitgaven?

sla link op in klembord

Kopieer

In tabblad 276.5.A kunnen onder meer de volgende inkomsten en uitgaven worden aangegeven:

  • inkomsten uit de verhuur van lokalen aan huurders die er een beroepswerkzaamheid uitoefenen (bijvoorbeeld een crèche) of aan bepaalde vzw’s waarvoor de vrijstelling onroerende voorheffing niet geldt (bijvoorbeeld jeugdhuizen die zich toeleggen op amusement en niet op vormende aspecten, …);
  • inkomsten uit roerende goederen (bijvoorbeeld het deel van de huurinkomsten dat betrekking heeft op het meubilair in een verhuurd lokaal);
  • inkomsten uit beleggingen waar de bank geen roerende voorheffing op afhoudt;
  • rentevergoeding op leningen door of aan verwante organisaties: zowel de betaalde rentevergoeding als de ontvangen rentevergoeding moeten worden aangegeven;
  • meerwaarden op gronden die verkocht worden binnen de 8 jaar na de verwerving en meerwaarden op gebouwen die verkocht worden binnen de 5 jaar na de verwerving;
  • meerwaarden op zakelijke rechten op gronden die tegen betaling overgedragen worden binnen de 8 jaar na de verwerving en meerwaarden op zakelijke rechten op gebouwen die tegen betaling overgedragen worden binnen de 5 jaar na de verwerving;
  • niet in fiscale fiches verantwoorde kosten of voordelen van alle aard. Nieuw is dat ook niet verantwoorde auteursrechten of naburige rechten in hetzelfde vak moeten vermeld worden.

Opmerking met betrekking tot de in België gelegen onroerende goederen

sla link op in klembord

Kopieer

Als het nettobedrag van de huurprijs en de huurvoordelen lager is dan het geïndexeerd kadastraal inkomen van een onroerend goed mag je de inkomsten ervan niet opnemen in de rubriek “Belgische inkomsten” op de aangifte. Maar je moet wel de brutoprijs van de huurprijs en de huurvoordelen van dat onroerend goed meedelen in de bij te voegen bijlage (zie verder).

Moet je bijlagen toevoegen?

sla link op in klembord

Kopieer

Het tabblad 276.5.B is bedoeld voor de toevoeging van de bijlagen. Wanneer bijlagen moeten worden opgeladen, dan moet dat gebeuren in PDF-formaat.

De jaarrekening of de vereenvoudigde balans

sla link op in klembord

Kopieer

De jaarrekening of de vereenvoudigde balans moet alleen nog bijgevoegd worden als de vzw haar jaarrekening mag neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Als de vzw haar jaarrekening moet neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank, dan moet je de jaarrekening niet meer als bijlage toevoegen in de aangifte.

Deze regels zijn ook van toepassing voor de vzw’s die een nul-aangifte moeten indienen. Het is dus mogelijk dat je het tabblad 276.5.A niet moet gebruiken omdat je geen inkomsten of uitgaven moet aangeven maar toch een exemplaar van de jaarrekening of de vereenvoudigde balans moeten opladen in tabblad 276.5.B omdat je de jaarrekening of vereenvoudigde balans mag neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De jaarrekening bestaat uit de balans, resultatenrekening en toelichting. Volgens de website van de FOD Financiën met FAQ bij de aangifte van de rechtspersonenbelasting moet je ook het proces-verbaal van de algemene vergadering mee opladen.

Bij de aangifte van inkomsten uit onroerende goederen

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer de inkomsten voortvloeien uit meer dan één onroerend goed of meer dan één verleend recht, dan moet je een overzicht van de inkomsten per onroerend goed of verleend recht als bijlage toevoegen. Vermeld telkens het brutobedrag van de huurprijs en de huurvoordelen of de bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van het recht.

Je moet in deze bijlage ook de inkomsten vermelden van onroerende goederen waarvan de netto huurinkomsten lager liggen dan het geïndexeerd kadastraal inkomen en die je bijgevolg niet mag opnemen in het vak 'Belgische inkomsten' op de aangifte.

Bij de aangifte van meerwaarden op onroerende goederen

sla link op in klembord

Kopieer

Een schema waarin je het aangegeven bedrag van de meerwaarde verantwoordt moet als bijlage worden opgeladen. Je vindt een voorbeeldschema op pagina zeven van de toelichting bij de aangifte van de rechtspersonenbelasting van aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) voor onbebouwde onroerende goederen en op pagina's negen tot elf voor bebouwde onroerende goederen.

Bij de aangifte van niet in fiscale fiches verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, auteursrechten of naburige rechten

sla link op in klembord

Kopieer

Een schema waarin je het aangegeven bedrag verantwoordt moet als bijlage worden opgeladen. Je vindt een voorbeeldschema op pagina's twaalf en veertien van de toelichting bij de aangifte van de rechtspersonenbelasting van aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021). Nieuw is dat sinds dit jaar ook de niet verantwoorde auteursrechten of naburige rechten moeten vermeld worden

Probeer dit soort aangiftes te vermijden. Ze worden belast aan 102%.

Het tabblad 274 APT-8

sla link op in klembord

Kopieer

Het tabblad 274 APT-8 zul je vermoedelijk niet moeten invullen. Dit tabblad heeft betrekking op de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone.

Wanneer de verplichte tabbladen zijn aangevuld en de bijlagen zijn toegevoegd, moet de aangifte elektronisch worden bewaard en ondertekend en doorgestuurd naar de FOD Financiën.

Opgepast: Stapsgewijs een aangifte indienen is een algemeen document: het bevat ook stappen die alleen bedoeld zijn vennootschappen of voor niet-inwoners. De aangifte van de rechtspersonenbelasting gebeurt aan de hand van de tabbladen Id, 276.5 A en 276.5 B. Dat is ook in het stappenplan duidelijk aangegeven.

Vragen van inhoudelijke aard kun je stellen aan Bernadette Maertens (02/507 06 72) of Trui Vermeersch (02/507 06 56). Voor technische ondersteuning kun je terecht bij Philip Marchal  (02/507 06 18).

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio