28 september 2023 – Nieuwe minimumdoelen voor basisonderwijs

Heel wat vragen van twee vragenstellers uit de oppositie, Hannelore Goeman en Roosmarijn Beckers, over het actuele, verdere vervolg van het minimumdoelenverhaal, met name in het basisonderwijs. Deels stonden de antwoorden op die vragen (over aanpak en timing) wel al te lezen in een publiek beschikbaar document van de Vlaamse regering, d.d. 14 juli 2023. Daarop ga ik hier voorts niet in. Vragensteller Beckers ging met haar vragen wel heel wat dieper in op een aantal belangrijke, inhoudelijke aspecten van de toekomstige minimumdoelen in het basisonderwijs. Ik beperk me hier tot enkele zaken uit de bespreking.

Eén. Op 22 september 2023 was de samenstelling van de desbetreffende commissies in een Mededeling aan de Vlaamse regering geregeld (nwvr: dat is een niet-publiek document), maar de samenstelling gebeurde, mutatis mutandis, zoals in de eerdere werkwijze bij de minimumdoelen tweede en derde graad secundair onderwijs.

Twee. De timing was ambitieus inderdaad, maar implementatie vanaf 1 september 2025 leek de minister haalbaar en er zou ook een extra gedoogjaar in acht genomen worden door de Onderwijsinspectie: dus niet twee, maar drie gedoogjaren.

Drie. Terwijl vragensteller Goeman bij de voorafgaande vraag om uitleg rond onderwijsdoelen zich wat soepeler leek te hebben opgesteld, verviel ze nu opnieuw in haar oude kritiek op de samenstelling en de rol van de zgn. overkoepelende commissie, die te zeer uit “onderwijsverstrekkers” zou bestaan. Zoals de minister zelf later in de bespreking ook liet vallen, deed Goemans strakke houding over de rol van het Vlaams Parlement bij het schrijven van minimumdoelen mij terugdenken aan mijn commentaar van 26 januari 2023: “Het kwam erop neer dat het Vlaams Parlement het laatste woord moest hebben over eindtermen. Uiteraard, dacht ik, en het Vlaams Parlement zál ook het laatste woord hebben, maar eerlijk? Heeft die terechte juridische realiteit ooit betekend dat politici de facto en eigenhandig eindtermen voor het onderwijs opmaakten of zou die dat nu ineens gaan betekenen? Kom nou… finaal lijkt dat hele eindtermenwerk mij trouwens een heel collectieve aangelegenheid, waarin de expertise van heel wat mensen een inbreng heeft. En het democratische laatste woord is … aan de Vlaams Parlementsleden. Inderdaad.”

Vier. Inhoudelijk dan. De zestien sleutelcompetenties bleven het kader vormen, ook voor de minimumdoelen in het basisonderwijs, maar de minister leek me toch, terecht, genuanceerd daarnaar te kijken: dus geen nieuw maatschappelijk debat daarover, maar bepaalde sleutelcompetenties konden wel eerder ‘leeg’ gelaten worden en er konden klemtonen gelegd worden. Logisch, dacht ik.

Over het nieuwe concept van minimumdoelen Nederlands in het kleuteronderwijs, dat niet vrij van discussie is, zei de minister dat zulks paste in zijn strategie om meer eenvormigheid in het kleuteronderwijs te brengen. Daar zou o.a. volgens de Onderwijsinspectie nood aan zijn.

De Vooruit-piste om minimumdoelen te behalen op leerlingniveau i.p.v. op populatieniveau dook ook weer op, met dezelfde afwijzende reactie van de minister als voorheen.

Vijf. Op een oudere, politieke koe die interveniënt Koen Daniëls opnieuw uit de gracht van de Senaat gehaald had, -- wat vergezocht in dit verband, als je het mij vraagt --, repliceerde vragensteller Goeman wel heel duidelijk dat ze “elke gelegenheid [zal] aangrijpen om artikel 24 opnieuw open te stellen voor herziening” en daarbij al noteerde op de steun van de N-VA te kunnen rekenen. Ik ben benieuwd…

Zes ten slotte. Tegen de achtergrond van de strakke timing, die zij zelf liever anders gezien had, en van de rol van de praktijkmensen bij het schrijven van de minimumdoelen, die zij zelf ook liever anders gezien had, vroeg vragensteller Goeman zich ietwat uitdagend af in welke mate de beslissers, de Vlaams Parlementsleden (van de meerderheid) dus, de voorstellen van eindtermen (nwvr: het viel me op hoe vaak zij de oude term bleef gebruiken, maar zelf heb ik daar niets op tegen) zouden herschrijven. Mijn eigen voorspelling? Géén enkele, op eventueel wat punten en komma’s na… en ook daar kan ik, om alleen maar goede redenen, perfect mee leven.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio