Parlementaire activiteiten

30 juni 2022 – Ontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs en overige organisatorische aspecten van het hoger onderwijs: heel in het kort

Mijn woord van toelichting hierbij kan héél kort zijn. Ik verwijs graag naar mijn commentaar bij de hoorzitting over dit thema die een week eerder plaatsvond. Toen was ik nog erg benieuwd naar hoe dit zou verder lopen, gelet op de vele kritieken bij het ontwerpdecreet. Maar wat bleek nu bij de eigenlijke bespreking door minister en onderwijscommissarissen? Er was geen jota aan het ontwerp veranderd. Vanuit alle fracties werden de diverse relevante punten (heel gedetailleerd) nogmaals overlopen, maar alles bleef bij het oude. Eén amendement van Jos D’Haese (PVDA) kreeg geen kans en voor het overige waren er twee gebundelde amendementen van de meerderheid om ergens een inaccurate tekst (in artikel 14) recht te zetten. En daarmee was alles eigenlijk gezegd.
 • (bu)so
 • ho
4 juli 2022

30 juni 2022 – Stopzetten van laatste opleiding leraar Latijn aan hogeschool

Roosmarijn Beckers herinnerde aan haar schriftelijke vraag over een soortgelijk thema op 25 maart 2020. Toen ging het om UCLL, nu was de Gentse Arteveldehogeschool aan de beurt. We hadden over de zaak al berichten kunnen zien in de media. De boeken toe dus voor de laatste educatieve bacheloropleiding Latijn, ondanks het grote lerarentekort. Hoe keek minister Weyts tegen die ontwikkeling aan en wat plande hij te doen, ook in de ruimere context van taalopleidingen in het hoger onderwijs tout court?
 • (bu)so
 • ho
1 juli 2022

30 juni 2022 – Programmatieaanvragen deeltijds kunstonderwijs

Hannelore Goeman had lucht gekregen van problemen bij programmatieaanvragen in het deeltijds kunstonderwijs (nieuwe onderwijsbevoegdheden voor een nieuw domein). Op basis van welke criteria gebeurden die afkeuringen, wilde ze weten.
 • dko
1 juli 2022

30 juni 2022 – Ouderbetrokkenheid in onderwijs

Laatste vraag van deze commissievergadering: vragensteller Koen Daniëls vond in het recente onderzoek van De Witte & Maldonado i.v.m. ouderbetrokkenheid zinvol nieuws om (met mate weliswaar) op die spijker te blijven kloppen. En wel tegen negatieve connotaties rond huiswerk in. Wat dacht minister Weyts van dat onderzoek en wat konden hij en scholen nog meer doen om de ouderbetrokkenheid te vergroten? De precieze formulering van één vraag vond ik wel opmerkelijk wegens het gebruik van één welbepaald woord: “Op welke manier kunnen ouders opnieuw (nwvr: mijn cursivering) meer worden betrokken, (…)”. Dacht vragensteller Daniëls werkelijk dat in een onbepaald verleden ouders meer betrokken waren bij de school van hun kinderen dan nu?
 • (bu)bao
 • (bu)so
1 juli 2022

30 juni 2022 – Plaatsgebrek in B-stroom

Men kon het twee weken geleden al lezen en beluisteren: blijkbaar waren er niet voldoende stoelen voor aspirant-B-instromers in het secundair onderwijs, met name in de regio waaruit de eerste vragensteller, Koen Daniëls, stamt, maar ook elders in Vlaanderen (cf. capaciteitsmonitor 2018 en een eerdere schriftelijke vraag van Hilâl Yalçin). Goed gestoffeerd (met regelgeving en cijfers), waren de vragen van de drie vragenstellers (ook nog Johan Danen en Hilâl Yalçin) heel gelijklopend. De laatste vragensteller signaleerde ook nog een vervelend procedureel akkefietje, waarnaar commissievoorzitter Karolien Grosemans navraag zou doen. Wat zou minister Weyts doen aan het plaatsgebrek in 1B op korte en middellange termijn? Welke mogelijkheden bestonden er al? Quid met de zgn. capaciteitsmiddelen?
 • (bu)so
1 juli 2022

30 juni 2022 – Diversiteit in leraarskamer

Hilâl Yalçin baseerde zich op het rapport ‘Nulmeting naar de herkomst van leerkrachten in het Vlaamse onderwijs’ (30 september 2021) en haar schriftelijke vraag naar aanleiding daarvan toen (7 december 2021). In de huidige context van het lerarentekort leek het vragensteller Yalçin een goed idee om specifiek in te zetten op diversiteit in het onderwijs om zo meer mensen warm te maken voor een job in het onderwijs. Aanvullend hadden de scholen volgens haar ook nood aan een goed diversiteitsbeleid. Hoe ging het nu verder na die nulmeting, ook in de lerarenopleidingen? Hoe zou de minister scholen en lerarenopleidingen ondersteunen in het opzetten van een goed diversiteitsbeleid? Naast de al of niet zinvolheid (cf. infra) van meten verwijs ik hier graag naar een project van de stad Antwerpen en Orbit vzw over wat daadwerkelijk gedaan kan worden in dit verband.
 • vwo
 • int
 • (bu)bao
 • (bu)so
 • dko
 • ho
1 juli 2022

30 juni 2022 – Ondersteuning van beginnende directeurs

Loes Vandromme verwees naar het zgn. project DiCoM, dat de vzw Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) in 2017 met Erasmus+-middelen opgestart had als ondersteuning voor beginnende directeurs. Zou minister Weyts dat project mee ondersteunen, hoe zou hij de resultaten en bevindingen uit het aflopende project van de zgn. meelooptrajecten borgen en scholen de nodige ruimte geven om te werken met een directieteam in het kader van gedeeld leiderschap?
 • (bu)bao
 • (bu)so
1 juli 2022

30 juni 2022 – Luchtreiniging

Het was in het kader van de coronacrisis al vaker gegaan over ventilatie, maar daarnaast (en ook los van corona) was er ook aandacht voor luchtreiniging (cf. ook de uit de kluiten gewassen webpagina van het Ministerie van Onderwijs: informatie die de minister terecht in zijn antwoord betrok). Recent had, wat luchtreiniging betrof, een partnerbijeenkomst van het project ‘luchtreiniging in de klas’ plaatsgevonden: algemene presentatie, deel 1 en deel 2. Boeiend materiaal allemaal. In de marge herinner ik hier ook graag aan het COC-project in kwestie (cf. Brandpunt, nov. 2021, p.18-19) en de laatste resultaten daarvan.
 • vwo
 • int
 • (bu)bao
 • (bu)so
 • dko
 • ho
1 juli 2022

29 juni 2022 – Extra capaciteitsmiddelen in buitengewoon onderwijs

Vooraf even dit. Er waren oorspronkelijk drie vragenstellers aangekondigd. Toeval of niet, ze kwamen allemaal uit de meerderheidsfracties. Maar om een voor parlementsvoorzitter Liesbeth Homans en mezelf onbekende reden was vragensteller Jean-Jacques De Gucht niet tot in de Koepelzaal geraakt.
 • (bu)bao
 • (bu)so
29 juni 2022

10 van 610

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio