21 februari 2024 – Onaangepastheid van onderwijsaanbod aan arbeidsmarkt

Ondanks de ruim drie kwartier die de plenaire vergadering nodig had voor de twee onderwijsthema’s bij de actuele vragen kan ik het daarover met een gerust hart hier erg kort houden. Na een korte schorsing van de vergadering wegens een pro-Palestijns protest op de publiekstribune en nog vragen over niet-onderwijsthema’s was het de beurt aan Hannelore Goeman en Bob Savenberg, die zich baseerden op een artikel in De Tijd. Maar eerlijk gezegd, het gesprek dat daarop volgde, met de twee vragenstellers, de minister en enkele interveniënten was herhaling en niets dan herhaling voor wie de Onderwijscommissie van ditzelfde Parlement pleegt te volgen: ingrepen in de programmatie in het secundair onderwijs (NB. Ook al in Onderwijsdecreet XXXIII), de RTC’s, de staten-generaal tso/bso (cf. Commissie-Brinckman), allerlei extra middelen voor tso/bso, de VOKA-Talentcenters, de splitsing van wereldoriëntatie in het lager onderwijs, de perceptiekwestie rond tso/bso, …
do 22 februari 2024

21 februari 2024 – Artificiële intelligentie in de klas

Een soortgelijk herhalingstafereeltje kregen we ook bij dit tweede onderwijsthema. Maar daar bood de minister ten minste nog wat actuele informatie die overigens al op de website van het Kenniscentrum Digisprong stond en kregen we aan het eind van de bespreking ten minste ook nog wat humor…
do 22 februari 2024

9 tot en met 22 februari 2024 - Schriftelijke vragen

 1. Levensbeschouwelijke vakken - Evolutie leerlingenaantallen
 2. Leerlingen buitengewoon onderwijs - Herattestering te volgen type onderwijs
 3. Secundair onderwijs - Doorstroom leerlingen 1B naar 1A
 4. 4-8-jarigen met kinesitherapeutische zorgbehoefte op school - Evolutie
 5. 4-8-jarigen met logopedische zorgbehoefte op school - Evolutie
 6. Basisonderwijs - Leerkrachten met een masterdiploma
 7. Eerste graad secundair onderwijs - Leerkrachten met een masterdiploma
 8. Hoger onderwijs - Reëel versus theoretisch opleidingsaanbod
 9. Buitengewoon onderwijs - Opmaken verslagen voor toegang door centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s)
 10. Secundaire scholen - Organisatie interactief afstandsonderwijs
 11. Universiteitsfondsen - Ontvangen schenkingen en legaten
 12. Vlaamse sociale bescherming (VSB) - Brussel
 13. Individuele beroepsopleiding (IBO) - Stand van zaken
 14. Onderwijsinspectie - Planlastcalculator
 15. Asbestverwijdering schoolgebouwen - Stand van zaken
 16. Asbestverwijdering schoolgebouwen - Stand van zaken
 17. Kinderen in het opvangnetwerk - Toegang tot onderwijs
 18. Onderwijs - Overuren
 19. Lerarenplatform - Evaluatie
 20. Lerarentekort Limburg - Maatregelen
 21. Startende schooldirecteurs - Coaching en mentoring
 22. Leerlingen - Individueel aangepast curriculum (IAC) (2)
 23. Universiteitsfondsen - Ontvangen schenkingen en legaten
 24. Leerlingen - Overstap van het buitengewoon basisonderwijs naar het secundair onderwijs (2)
 25. Eerste leerjaar B secundair onderwijs - Leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs (2)
 26. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Omzetting van lestijden naar krediet voor leeractiviteiten op maat
 27. Huursubsidies scholen - Oproepen (2)
 28. Startende leerkrachten - Evolutie
 29. Projectoproep 'Natuur in je school' - Aanvragen (2)
ma 19 februari 2024

8 februari 2024 - Gedachtewisseling over het rapport van de Commissie van Wijzen: Prioriteit voor professionaliteit. Competente leraren, sterke scholen, hoge onderwijskwaliteit: een persoonlijk commentaar

Zoals aangekondigd bij het eerste deel van deze gedachtewisseling (11 januari 2024), volgden de antwoorden van de heren Van Damme en Yperman op de erg talrijke vragen van de onderwijscommissarissen nu in deze commissievergadering. Ik had me wel vergist in de datum waarop dit stukje in onze wekelijkse nieuwsbrief zou verschijnen: niet op 15 februari, zoals ik schreef, wel op 22 februari. Maar het staat hoe dan ook een stuk vroeger op onze website.
ma 19 februari 2024

8 februari 2024 – Aanpak van pestgedrag

Aanvankelijk dacht ik dat de directe aanleiding tot deze vraag om uitleg de casus van extreem gedrag (met een pestdimensie) in een Balense lagere school was, maar dat bleek niet het geval te zijn. Het betrof vooral enkele opvolgingsvragen bij wat minister Weyts geantwoord had op een verwante vraag om uitleg van Hilâl Yalçin in de commissievergadering van 5 oktober 2023. Overigens was er sowieso geen gebrek aan vragen over pesten, laatst ook nog op 25 januari 2024. Vragensteller Yalçin verwees nu bovendien naar de HBSC-studie (Health Behaviour in School-aged Children), die in december 2023 gepubliceerd zou zijn en waaruit gebleken zou zijn dat de pestcijfers bij Vlaamse jongeren nooit hoger waren dan sinds het begin van de metingen in 2014. Eerlijk gezegd, weet ik niet zo goed om welk onderzoeksrapport het ging, maar dat kan uiteraard liggen aan mijn beperkte opzoekvaardigheden. Ik vond alleen (als meest recente rapport): EINDRAPPORT STUDIE JONGEREN EN GEZONDHEID 2017 – 2020, maar daarin komt het woord pesten (nl. cyberpesten) slechts één keer voor op p.102 en dan nog op een redelijk positieve manier. In de zgn. Databank: Jongeren en Gezondheid is dan weer wel sprake van een bevraging in 2022, maar als ik doorklik naar de nieuwe factsheets in kwestie, zie ik niets verschijnen over pestcijfers. Het enige document dat in de buurt zou kunnen komen, gaat over mentaal, sociaal en fysiek welzijn, maar dat bevat het woord pesten niet eens. Het zij zo.
vr 9 februari 2024

8 februari 2024 – Zomerscholen

Het tweede thema van de commissievergadering was een ode van Kathleen Krekels aan de zomerscholen, die we te danken hadden aan de coronapandemie, maar die nu een vaste waarde geworden was. In afwachting van de oproep voor de editie 2024 had vragensteller Krekels heel wat vragen over de ervaringen met de voorbije zomerscholen en over het budget van en eventuele wijzigingen aan de volgende zomerscholen. Over het aantal eerdere vragen hierover (of belendende percelen) konden we trouwens ook niet ‘klagen’. En op 20 oktober 2023 was er nog het Zomerschoolcongres geweest van de zgn. Schoolmakers.
vr 9 februari 2024

8 februari 2024 – Postgraduaat voor schooldirecteurs

Tot slot van de commissievergadering enkele vragen over een thema dat met ons, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, rechtstreeks te maken had (cf. ons persbericht van 30 januari 2024). Steve Vandenberghe had het specifiek over de geplande directieopleiding, Loes Vandromme wat ruimer over de ondersteuning en professionalisering van schooldirecties en -teams in het basisonderwijs en over de aanwerving en retentie van directieleden. Hoe zag de minister een en ander?
vr 9 februari 2024

8 februari 2024 – Sterke toename van het aantal anderstalige leerlingen

Op de website van Vlaams Belang konden we hierover al vooraf lezen. Online verbonden met de commissievergadering deed vragensteller Roosmarijn Beckers uitgebreid haar verhaal (7 minuten). Een verhaal dat later in de vergadering niet onverwacht vooral teruggreep naar diverse, eerdere gelegenheden waarop minister Weyts over ouderlijke verantwoordelijkheid en financiële straffen voor hen die hardleers waren in hun verzuim van bepaalde verplichtingen gesproken had (met ook nu weer aandacht voor diverse andere, soms met anderstaligheid verwante aspecten: oudere precedenten en recentere precedenten (met ook schriftelijke vragen rond terugvordering van de schooltoeslag)).
vr 9 februari 2024

8 februari 2024 – Inkanteling van deeltijds beroepssecundair onderwijs in duaal leren

De vragensteller was nieuw, het thema van haar vragen alleszins niet. Emine Gül Isci, die als opvolgster van voormalig Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in de Vlaamse koepelzaal gekomen was, was voordien zelf trajectbegeleider in het dbso en dat vind ik geen onbelangrijk, nieuw feit in dit dossier.
vr 9 februari 2024

10 van 114

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio