15 maart 2023 – Vlaams kotlabel

Op de vroege ochtend van deze dag konden we minister Matthias Diependaele al horen in De Ochtend op Radio Eén over dit thema. Hij vatte daar al de drie verschillende (soorten) criteria voor dat uniforme, Vlaamse kotlabel mooi samen. Hij vertelde, niet onverwacht, dat verhaal exact hier opnieuw.
wo 15 maart 2023

15 maart 2023 – Verengelsing van het hoger onderwijs

Met dit eerste onderwijsthema bij de actuavragen van deze week zaten we weer helemaal in het scenario van “heel wat over gezegd en geschreven in de voorgaande dagen, incl. ‘het antwoord’ van de minister”. Anders gezegd, ik verwachtte van deze parlementaire activiteit niet meteen veel nieuws. Ik ga mijn commentaar daarop dan ook redelijk kort houden, maar maak wel graag van de gelegenheid gebruik om hier enkele verschillende soorten bronnen bij elkaar te brengen én wijs ik er kort op dat de regelgeving in kwestie, op basis waarvan dus aanvragen van een anderstalige opleiding (of aanverwante) in het hoger onderwijs afgewezen kunnen worden, niet je dat is.
wo 15 maart 2023

9 maart 2023 – Ontwerp van decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs : in het kort

Te midden van een om totaal andere redenen politiek heikele week (stikstofdossier met diverse episodes, parlementaire en andere) werd voor het beleidsdomein Onderwijs op donderdag 9 maart 2023 in de Onderwijscommissie gesproken van een “Vlaamse revolutie” en een “historisch decreet”. Het eerste dossier was op het moment dat ik deze regels typte nog niet beslecht (voor abonnees; om 15.45 u diezelfde namiddag maakte ik vervolgens online, live de persconferentie van de Vlaamse regering mee, waarin het intussen dan toch bereikte stikstofakkoord kort toegelicht werd), het tweede wél. Omdat over dat laatste in dit parlementaire gremium én in de plenaire pendant ervan al zovéél gezegd was deze legislatuur, is mijn opdracht hier alvast een pak eenvoudiger. Ik kan en zal het hier dan ook relatief beknopt houden: ik verwijs nog even naar de kerninhoud van de zaak, stel de powerpointpresentatie van minister Weyts waarmee hij de debatten opende, ter beschikking en haal nog slechts enkele elementen uit de tussenkomsten van de deelnemende onderwijscommissarissen.
za 11 maart 2023

2 maart 2023 – Ontwerp van decreet over het hybride onderwijs in het secundair onderwijs: in het kort

Niet alleen ikzelf, maar ook commissievoorzitter Karolien Grosemans had vooraf de benodigde tijd voor de parlementaire behandeling van dit ontwerpdecreet verkeerd ingeschat. Zelf had ik aan 30 à 45 minuten gedacht, en klaar zou Kees zijn, maar dat was buiten de onderwijscommissarissen gerekend, die nu wel in groteren getale aanwezig waren dan in de ochtendlijke gedachtewisseling over de Stichting Leerpunt. Twee uur en vier minuten zouden verlopen tussen het begin van de toelichting door minister Weyts en het einde van de stemming. Och ja, ook nog iets maar toch niet onbelangrijks: commissievoorzitter Grosemans wees aan het begin van de vragenronde, zonder ze bij naam te noemen, de ruime liberale delegatie in de commissiezaal, medewerkers incluis, terecht wegens hun luidruchtig, storend gepraat tijdens de toelichting van de minister…terecht!
di 7 maart 2023

2 maart 2023 – Grenzen van academische vrijheid en wetenschappelijke deontologie

Deze vraag om uitleg van Kristof Slagmulder was uitgesteld in de commissievergadering van 16 februari 2023. Ze vond haar rechtstreekse aanleiding in de zaak van de Gentse professor Mattias Desmet. Maar ook al eerder had vragensteller Slagmulder interesse betoond voor het thema van de academische vrijheid en wat hij noemde de zgn. woke- en cancel culture-impact op het reilen en zeilen aan Vlaamse universiteiten en hogescholen (cf. ook een zaak aan de Universiteit Antwerpen in juli 2022).
di 7 maart 2023

2 maart 2023 – Zomerscholen 2023

Tweede vraag om uitleg van de vergadering: aflevering zoveel in het ‘feuilleton’ van de zomerscholen. Nu vooruitkijkend naar de editie-2023. Dat deed vragensteller Kathleen Krekels via enkele typische ingrediënten: quid met de oproep, met de capaciteit, met Oekraïense leerlingen en met een wetenschappelijke evaluatie?
di 7 maart 2023

2 maart 2023 – Oprichting van leersteuncentra

Aanvankelijk was ik terminologisch ietwat in de war doordat vragensteller Kathleen Krekels sprak over het protocol dat de Vlaamse regering goedgekeurd had op 10 februari 2023 ter oprichting van de zgn. leersteuncentra. Vermoedelijk bedoelde ze het protocol dat traditioneel het product is van de onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de sociale partners in de onderhandelingscomités, maar uiteraard is de regelgevende tekst het voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering in kwestie, dat toen naar de Raad van State gestuurd zou worden voor advies (nwvr: maar waarvan ik later in de vergadering begreep dat dat nog niet gebeurd was, net vanwege het voorlopig ontbreken van een decretale basis). Vragensteller Krekels wilde vooral weten van de minister of de verschillende onderwijsverstrekkers het netoverschrijdende karakter van een leersteuncentrum zouden promoten, hoe het zat met de personeelstransitie van de bestaande ondersteuningsnetwerken naar de nieuwe leersteuncentra en wanneer het advies van de Raad van State over de decretale basis van het bovenvermelde voorontwerp van besluit klaar zou zijn.
di 7 maart 2023

2 maart 2023 – Kostprijs en invulling van middagtoezicht

Iets helemaal anders dan. Ook ik had op 13 februari 2023 een persbericht over een middagpauzeonderzoek gekregen van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) en daarover ging deze vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman. En uiteraard was er toen daarvan ook al enige neerslag in de media te vinden. Binnen een entiteit van onze eigen Katholiek Onderwijs Vlaanderen zou er trouwens volgend schooljaar ook in een professionaliseringsinitiatief rond de speelplaats voorzien worden. Hoe zat het met de kostprijs van dat middagtoezicht op scholen en zag de minister iets in het idee van een pedagogisch ondersteuner en andere voorstellen uit het KdG-onderzoek?
di 7 maart 2023

10 van 768

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio