1 juni 2023 – Knelpuntberoep leraar secundair onderwijs

De VDAB (beleidsdomein Werk dus) besliste onlangs om “leraar secundair onderwijs” tout court op te nemen in de lijst van knelpuntberoepen, nadat dat al eerder het geval was voor slechts bepaalde vakken in het secundair onderwijs en ook voor de “leraar kleuteronderwijs” en de “leraar lager onderwijs”. Een plaats op die lijst impliceerde een aantal voordelen voor wie de lerarenopleiding in kwestie volgde. Anderzijds was er de bestaande regeling binnen het beleidsdomein Onderwijs inzake mee te nemen anciënniteit op basis van voorgaande banen buiten het onderwijs, weliswaar beperkt tot een bepaald aantal jaren en tot bepaalde knelpuntvakken. Drie vragenstellers hadden vragen over hoe minister Weyts actie zou ondernemen na die VDAB-aanpassing, maar ook over niet- ingevulde lesuren, over minder examens voor leerlingen, over de blijkbaar niet zo zichtbare onderwijsambassadeur… zeg maar, over de impact van het lerarentekort (jawel…) op het leerrecht van leerlingen.
ma 5 juni 2023

1 juni 2023 – Maatregelen voor het lerarenambt

De tweede cluster vragen van de commissievergadering sloot naadloos aan bij de vragen over de leraar secundair onderwijs als knelpuntberoep. Sterker nog: op dezelfde dag als deze vragen (lees: een week eerder op de agenda gezet) was in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet ingediend tot … tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt, waarin het onder andere gaat over de leraar-specialist, die intussen al tot heel wat media-aandacht en commotie in de publieke en private ruimte geleid had. Uit de veelheid aan persartikelen pluk ik alleen deze van professor Geert Kelchtermans, een Leuvense pedagoog die zich al veel vaker een heel redelijk man getoond heeft in onderwijsbeleidsdossiers, wat niet van iedereen in die hoedanigheid gezegd kan worden. Pro memorie: Vlaamse regering, 12 mei 2023… toen dus nog een voorontwerp van decreet, mais c’est la même chose. Onze eigen directeur-generaal Lieven Boeve werd daarover trouwens ook al ondervraagd door Annelies Van Herck op 24 mei 2023.
ma 5 juni 2023

1 juni 2023 – VVS-advies over inclusie van studenten met functiebeperking

Thema 3 van de commissievergadering dan. Dat nam zomaar eventjes 42 minuten in beslag. Met alle respect trouwens voor het belang van het thema en voor de vele initiatieven die er in dat verband deze legislatuur al genomen waren of nog gepland waren. Ik meen het thema toch geen onrecht aan te doen, wanneer ik het mezelf hier wat makkelijk maak:
  • het bewuste advies van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) kon iedereen netjes lezen, want was publiek beschikbaar;
  • het antwoord van minister Weyts, die minutenlang sprak, oogde als één groot overzicht van het hele actieterrein van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO), waar inderdaad schitterend werk geleverd wordt, en van aanverwante acties;
  • het meest interessant vond ik misschien nog de kwestie van de zgn. warme overdracht in dezen van secundair onderwijs naar hoger onderwijs (cf. Koen Daniëls);
  • ná het zomerreces zat er een bijkomende hoorzitting over het thema aan te komen (cf. interveniënt Johan Danen).
ma 5 juni 2023

1 juni 2023 – Verengelsing van initiële bachelor- en masteropleidingen

Deze vraag om uitleg van Kristof Slagmulder was traditioneel… euh… omstandig en sloot rechtstreeks aan bij (om niet te zeggen: kwam neer op een herhaling van) recente actuele vragen: op 15 maart 2023 in de plenaire vergadering. Toegegeven, er was nu ook een nieuw feit, zijnde een open brief van de Verbondswacht van K.V.H.V.-Leuven over verengelsing aan de KU Leuven, ondertekend ook door enkele professoren. Wat vond minister Weyts van die open brief en wat ging hij ter zake nog doen?
ma 5 juni 2023

1 juni 2023 – Vlor-advies en langetermijnbeleid rond KOALA-taalscreening

De KOALA-taalscreening: ook een van die intussen erg bekende onderwijsbeleidsdossiers van de huidige legislatuur, dat regelmatig voorwerp is van parlementaire vragen (cf. bijvoorbeeld 26 januari 2023 en 4 mei 2023). Nu was het de beurt aan Jan Laeremans: er was namelijk een nieuw feit, een Vlor-advies over het langetermijnbeleid in dit verband. En we weten intussen ook heel goed dat vragensteller Laeremans via zijn vrouw duidelijke connecties met het kleuteronderwijs heeft. Een en ander is soms een kleine wereld, maar dat terzijde. Wat ging minister Weyts doen met de Vlor-aanbevelingen? Hoever stond het met het (digitale) kostenprobleem, dat al meermaals besproken was? En quid met eventuele andere maatregelen om te garanderen dat de KOALA-taalscreening zijn doel zou bereiken?
ma 5 juni 2023

1 juni 2023 – Spending review hoger onderwijs

Voor mij persoonlijk een van de meest interessante vragen om uitleg van deze commissievergadering was deze van Brecht Warnez. Het thema was al enkele keren aan bod gekomen (o.a. op 31 maart 2022 en 22 maart 2023): de zgn. spending review dus, of in de woorden van Koen Daniëls, de “uitgaventoets” (nwvr: mét tussen -n wegens slechts één meervoudsvorm van “uitgave”, maar dat terzijde voor de spellingliefhebbers). Het bleek daarover akelig stil te zijn. Minister Weyts?
ma 5 juni 2023

1 juni 2023 – Problemen van NT2-wijzigingsdecreet

Als voorlaatste vraag van de vergadering de verdere opvolging van het huidige inburgeringsbeleid dat ook een taalonderwijsdimensie heeft. Men herinnere zich het decreet in kwestie van bijna een jaar geleden en voorafgaande besprekingen, incl. de hangende procedure bij het Grondwettelijk Hof (Rolnummer: 7873 (NL), ontvangstdatum 10-10-2022; nog geen terechtzitting gepland). Daarbij waren het inschrijvingsgeld en de geplande gestandaardiseerde toetsing controversiële items. Wat was de stand van zaken in dit dossier, met in het bijzonder de betalingsproblematiek rond dat verhoogde inschrijvingsgeld?
ma 5 juni 2023

1 juni 2023 – Inkanteling van deeltijds beroepssecundair onderwijs in duaal leren

Wat ook nog een probleem en zorg bleef ondanks enkele bijsturingen aan de regeling, was dit laatste thema van de commissievergadering, met ook hier talrijke precedenten en relatief recent nog een vraag om uitleg. De kalender voor de omzetting van het aanbod leren en werken naar duaal leren vind je hier. Minister Weyts had al beloofd met het Vlaams partnerschap duaal leren de regelgeving nog te finetunen. Hoever stonden de zaken nu en hoe ging de minister ervoor zorgen dat kwetsbare jongeren in het systeem van duaal leren toch de gepaste begeleiding op maat zouden krijgen zodat ze niet ongekwalificeerd zouden uitstromen? (vragensteller Loes Vandromme). Vragensteller Hannelore Goeman had daarnaast heel specifieke vragen over beroepskwalificaties en maakte politiek handig gebruik van wat een partijgenote van minister Weyts, Allessia Claes, diezelfde ochtend in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie gezegd had over het thema. De bezorgdheden waren er dus wel degelijk. Tijdens haar vraagstelling voegde Goeman nog wat vragen toe (cf. toekomstig Vlor-advies; financiering van het project Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)).
ma 5 juni 2023

1 juni 2023 – Ontwerp van decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap: in het kort

Het tweede ontwerpdecreet van de ochtendvergadering was een heel stuk minder controversieel dan het dossier van de onderwijsinternaten. Dus dat werd op een drafje afgehandeld, hoewel bepaalde zaken toch wat te weinig aandacht kregen, leek mij (cf. infra). Maar goed, waarover ging dit precies?
vr 2 juni 2023

1 juni 2023 – Ontwerp van decreet over de onderwijsinternaten: in het kort

Op 25 mei 2023 had minister Weyts ’s ochtends het ontwerpdecreet al omstandig toegelicht [vanaf 1:59:53] op basis van een overzichtelijke powerpointpresentatie in de Onderwijscommissie, maar in de daarop volgende namiddag vond ook nog een hoorzitting [vanaf 11:50] plaats met actoren uit het werkveld. Enkele politici merkten toen, heel terecht overigens, het verschil in teneur op tussen de ochtend en de namiddag: terwijl de minister een en al positief geweest was over hoe dit inderdaad niet zo eenvoudige onderwijsdossier zijn beslag gekregen had, was de algemene boodschap van de sprekers namens een aantal internaten ronduit vernietigend. Let wel, het ging daarbij vooral net om internaten die door de nieuwe aanpak in het ontwerpdecreet in moeilijkheden zouden (kunnen) komen. De eerlijkheid gebood te zeggen dat grote internaten hun voordeel zouden doen met de nieuwe regeling, maar die hoorden we niet in de hoorzitting. Een delicate kwestie dus…
vr 2 juni 2023

10 van 857

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio