Externe diensten voor technische controles

Sommige machines, installaties, werkuitrusting en beschermingsmiddelen moet je als werkgever regelmatig laten controleren door een bevoegd persoon. Een bevoegd persoon is iemand die voldoende op de hoogte is van de gestelde vereisten en die aangesteld is door de werkgever. Het kan een eigen werknemer zijn of een werknemer van een bevoegd installateur. Voor bepaalde nazichten moet je sowieso een beroep doen op een bevoegd installateur of een daartoe uitgeruste instelling.

Daarenboven moet je als werkgever bepaalde machines, installaties, werkuitrusting en beschermingsmiddelen regelmatig laten onderzoeken en controleren door een erkende externe dienst voor technische controles (EDTC). Met die controles gaat de EDTC na of ze conform zijn met de reglementering en speurt ze eventuele tekortkomingen op die een invloed kunnen hebben op de veiligheid en het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk.

Controles door EDTC

sla link op in klembord

Kopieer

Je vraagt zelf als werkgever de controles aan om wettelijk in orde te zijn. Die controles gebeuren dus niet automatisch. Je moet ze in ieder geval laten uitvoeren vóór indienstelling en vervolgens periodiek.

De taak van de EDTC is zuiver controlerend en niet repressief. De inspecteur van de EDTC kan dus geen toestellen buiten werking stellen.

Erkenning EDTC

sla link op in klembord

Kopieer

De EDTC die je inschakelt, moet erkend zijn. De voorwaarden om erkend te worden, liggen wettelijk vast en vind je terug in de Codex Welzijn op het Werk , Hoofdstuk II.- Erkenningsvoorwaarden, Art. II.5-3.- §1. Enkele van die voorwaarden zijn:

 • De EDTC heeft de rechtsvorm van een vzw of een gelijkwaardige rechtsvorm;
 • De EDTC is geaccrediteerd bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;
 • De EDTC beschikt over het nodige personeel dat een goede technische en beroepsopleiding heeft genoten en regelmatig bijschoolt.

De inspecteurs van Toezicht Welzijn op het Werk, maar ook werkgevers of werknemers stellen soms bepaalde problemen vast bij het keuringsgebeuren. Al die feedback wordt verzameld en doorgegeven aan de netwerkwakers EDTC. Op die manier zijn zij in staat om de kwaliteit van de EDTC’s te bewaken en waar nodig bij te sturen.

Verplichte controles door bevoegd persoon

sla link op in klembord

Kopieer

De data van de nazichten en de bevindingen noteer je in een register van de bevoegde ambtenaren (Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk, brandweer ...).


Persen
 
 • voor indienststelling;
 • zo dikwijls als noodzakelijk.

Pneumatische slijpmachines
 • voor indienststelling.
 • zo dikwijls als noodzakelijk.

Ladders
 • periodieke controle;
 • bijzondere controle na uitzonderlijke gebeurtenissen.


Materiaal voor brandbestrijding
blustoestellen, haspels, hydranten
 • geregeld


Materiaal voor detectie en alarm, elektrische installaties, gas- en verwarmingsinstallaties
 • geregeld

Stellingen en materiaal nodig voor het bouwen van de stelling (ook kabels en koorden)
 • na de installatie én voor de eerste ingebruikneming;
 • na elke montage op een nieuwe locatie;
 • periodieke controle;
 • -bijzondere controle na uitzonderlijke gebeurtenissen.

Kettingen, haken, kabels voor hijsen en vervoer van lasten
 • niet bepaald (naast de periodieke controle door een EDTC, om de 3 maanden)

Liften voor personen of voor personen en goederen.
 • te onderhouden door een onderhoudsbedrijf in overeenstemming met de instructies van de producent van de lift. Indien geen onderhoudsinstructies voorhanden dan dient ten minste twee maal per jaar het preventief onderhoud te gebeuren.

Schiethamers
 • periodiek, maar minstens jaarlijks nazicht door fabrikant of vakkundig persoon;
 • typekeuring door administratie van de arbeidsveiligheid (keuring van een type exemplaar).


Hoogspannings- en middenspanningsinstallatie
 • om de drie maanden

 

Voornaamste verplichte controles door EDTC

sla link op in klembord

Kopieer

Na de controle stelt de inspecteur van de EDTC een verslag op met zijn bevindingen. Jij houdt ze bij en stelt ze ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaren.


Elektrische installaties - laagspanning
 
 • voor indienststelling;
 • bij belangrijke uitbreiding of wijziging;
 • om de 5 jaar voor andere.

Elektrische installaties - hoogspanning
 
 • voor indienststelling;
 • bij belangrijke uitbreidingen of wijziging;
 • jaarlijks.

Gasrecipiënten voor samengeperst vloeibaar gemaakt of opgelost gas met een druk van meer dan 1 kg/cm2 (verplaatsbaar)
 
 • voor indienststelling;
 • om de 2, 5 of 10 jaar afhankelijk van de inhoud, de aard en het gebruik van het gas.


Hefbruggen voor voertuigen
ARAB art. 283 bis (keuring voor indienststelling) is opgeheven voor hefbruggen in de handel gebracht en in gebruik na 31/12/94.
 • voor indienststelling;
 • jaarlijks.


Hefwerktuigen (hijswerktuigen, hoogwerkers, personenliften, goederenliften; personenbouwliften; materiaalliften); vliegende stellingen; beweegbare hangstellingen
- Mechanisme; geraamte
- Kabels, kettingen, haken ...
en om het even welke delen van hefwerktuigen die voor de veiligheid van belang zijn.
 • voor indienststelling;
 • bij elke omvorming waardoor de kenmerken, wat de veiligheid van het gebruik ervan betreft, kunnen gewijzigd worden;
 • minstens jaarlijks (mechanisme, geraamte ...);
 • minstens om de 3 maanden (kabels, kettingen, haken ...).


Liften voor personen of voor personen en goederen met uitzondering van:
 • trapliften specifiek bestemd voor personen met een verminderde mobiliteit;
 • de mijnliften;
 • niet begeleide goederenliften;
 • kabelinstallaties, met inbegrip van kabelsporen, voor openbaar of niet-openbaar personenvervoer;
 • liften die speciaal zijn ontworpen en gebouwd voor militaire doeleinden of het handhaven van de orde;
 • toneelhefwerktuigen;
 • liften die in vervoermiddelen zijn ingebouwd;
 • liften die deel uitmaken van machines of industriële installaties en die uitsluitend gebruikt worden door werknemers om zich te begeven naar bedieningsposten, of plaatsen voor onderhoud, herstelling of inspectie;
 • tandradbanen;
 • bouwliften.

Een preventieve inspectie van de lift door een EDTC:
 • indien het preventief onderhoud gebeurt door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf, dan, een jaarlijkse preventieve inspectie, aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie;
 • in de andere gevallen wordt de lift onderworpen aan driemaandelijkse preventieve inspectie.


Stoomtoestellen
 • stoomtoestellen
 • stoomgeneratoren
 • hoge druk
 • age druk
 • stoomvaten
 • tijdens de bouw
 • vóór indienststelling (stookproef)
 • na 2 jaar stilstand
 • jaarlijks inwendig en jaarlijks uitwendig
 • jaarlijks uitwendig
 • -driejaarlijks inwendig, jaarlijks uitwendig

Veiligheidsgordel en onderdelen zoals kabels, touwen, kettingen of haken
 
 • voor indienststelling (tenzij met CE-markering)
 • minstens jaarlijks
 • telkens de gordel een persoon tijdens een val heeft tegengehouden

Drukvaten luchtcompressoren
 
 • indien inhoud ≥ 300l:
 • voor indienststelling
 • na 3 jaar voor de eerste keer
 • vervolgens om de 5 jaar

Installatie of toestel dat ioniserende straling voortbrengt
 
 • voor indienststelling
 • periodieke controle afhankelijk van de klasse van inrichting


Vaste opslagplaatsen voor handelsbutaan en -propaan ≥300l
 • voor indienststelling
 • om de 5 jaar
 • veiligheidskleppen om de 10 jaar


 

Verder zijn er nog specifieke voorschriften schouwspelzalen en elektrische installaties in zones met explosiegevaar. Tot slot kan de omgevingsvergunning nog bijkomende controles opleggen.

Let op: In de omgevingsvergunning kunnen bijkomende controles worden opgelegd.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio