Inspecties

Verschillende inspecties controleren het welzijn op het werk:

 • Toezicht Welzijn op het Werk (TWW);
 • Ministerie van Onderwijs;
 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV);
 • FOD Economie;

Als werkgever kun je ook zelf een audit doen om zicht te krijgen op het veiligheidsniveau in jouw scholen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft hiervoor in samenwerking met IDEWE de audittool ‘Welzijn op het werk’ ontwikkeld. De tool is gratis.

Je doorloopt systematisch een aantal vragen over de negen processen die ook de inspectie van het Ministerie van Onderwijs gebruikt bij doorlichtingen. Verschillende scholen en besturen gebruiken de tool in aanloop naar een doorlichting. Anderen gebruiken het meer algemeen om na te gaan of zij in orde zijn met de wettelijke reglementering.

Toezicht Welzijn op het Werk 

sla link op in klembord

Kopieer

Rol

sla link op in klembord

Kopieer

De arbeidsinspectie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) ziet toe of werkgevers de volledige wetgeving rond het welzijn van hun werknemers bij de uitvoering van hun werk naleven. De inspectie heeft in de eerste plaats een informatierol en geeft de nodige adviezen over de toepassing van de wettelijke bepalingen. Bij inbreuken kan ze ook waarschuwingen geven, de werkgever in gebreke stellen om de situatie binnen een bepaalde termijn in orde te brengen en bepaalde specifieke maatregelen opleggen. Wanneer, ondanks haar tussenkomst, de inbreuk blijft voortbestaan, kan de inspectie een proces-verbaal opstellen tot vaststelling van de inbreuk dat wordt overgemaakt aan de arbeidsauditeur. TWW heeft dus een raadgevende, preventieve én repressieve rol.

Organisatie

sla link op in klembord

Kopieer

TWW is georganiseerd in acht regionale directies verspreid over België. Die regionale directies verzamelen bijvoorbeeld de omstandige verslagen van ernstige arbeidsongevallen opgesteld door de preventieadviseurs uit hun regio.

Zowel regionaal als nationaal organiseert TWW regelmatig inspectiecampagnes. Sommige van die campagnes richten zich naar specifieke sectoren, anderen zijn eerder algemeen.

FOD WASO - Algemene Directie Humanisering van de Arbeid

sla link op in klembord

Kopieer

De Directie Humanisering van de Arbeid heeft een tweeledige opdracht:

 • het voorbereiden, bevorderen en uitvoeren van het beleid inzake welzijn op het werk ;
 • het sensibiliseren van de sociale en economische actoren s voor humanisering van de arbeid.

Ministerie van onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

De doorlichting door het Ministerie van Onderwijs richt zich op de kwaliteitsverwachting uit de rubriek ‘beleid’ van het referentiekader voor onderwijskwaliteit en op de risicobeheersing in verband met de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Het doorlichtingsteam onderzoekt in elke doorlichting de vier volgende aspecten:

 • planning en uitvoering
 • ondersteuning
 • systematische en betrouwbare evaluatie
 • borgen en bijsturen van de kwaliteit

Het onderzoek verloopt aan de hand van drie processen die verband hebben met de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. De instelling zelf kiest er één proces uit, de onderwijsinspectie kiest twee andere processen. Op basis van vaststellingen tijdens de doorlichtingsweek kan het doorlichtingsteam besluiten om nog een vierde proces te onderzoeken.

Dit zijn de processen:

 • Proces 1: elektriciteit;
 • Proces 2: gebouwen en onderhoud;
 • Proces 3: noodplanning;
 • Proces 4: ongevallen en hulpverlening;
 • Proces 5: onthaal, aankoop en controle arbeidsmiddelen;
 • Proces 6: producten met gevaarlijke eigenschappen;
 • Proces 7: valgevaar en toegankelijkheid;
 • Proces 8: verwarming;
 • Proces 9: voedselveiligheid (niet van toepassing voor CLB en dko).

De ontwikkelingsschalen en processen BVH zijn terug te vinden op Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

sla link op in klembord

Kopieer

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waakt over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel met als doel de gezondheid van de consumenten, dieren en planten te beschermen.

Het voorkomen van incidenten in de voedselketen is één van de hoofdbekommernissen van het Agentschap. Zijn dienst ‘Crisispreventie en crisisbeheer’ coördineert en stuurt in geval van crisissituaties of incidenten in de voedselketen. Zo organiseert hij bijvoorbeeld regelmatig simulatieoefeningen, werkt crisisscenario’s uit en verzamelt mogelijke crisissignalen.

FOD Economie

sla link op in klembord

Kopieer

De Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie) staat in voor de controles van speelterreinen, speeltoestellen en actieve ontspanningsactiviteiten zoals muurklimmen, kajakken …

De inspecteurs van FOD Economie controleren of je de reglementering volgt en kunnen, bij het vaststellen van inbreuken, een proces-verbaal opmaken.

Het ‘Handboek over de veiligheid van speelterreinen’ van FOD Economie is een handige leidraad en geeft allerlei tips over de inrichting van speelterreinen.

Als je een actieve ontspanningsactiviteit, zoals muurklimmen, kajakken … wil organiseren, kun je een kijkje nemen op de website van FOD WASO

×
Kijkt als...
Niveau
Regio