Waarom?

Een degelijk uitgebouwde structuur is bepalend voor het goed functioneren van je organisatie en het realiseren van je doelstellingen.

Alfred DuPont Chandler, Amerikaans economisch historicus en hoogleraar aan Harvard, stelt dat je structuur niet alleen bepalend is voor de realisatie van je doelstellingen, maar ook voor het gedrag van je medewerkers. Je organisatiestructuur heeft dus een belangrijke invloed op je organisatiecultuur.

Elke betrokkene in een organisatie heeft nood aan een organisatiestructuur. Idealiter is dit een structuur waarin elke betrokkene zich als een vis in het water voelt, met de nodige verantwoordelijkheden en vrijheden om in team het gezamenlijk doel te realiseren.

Voor een bestuur van een onderwijsinstelling is het dus ook uitermate belangrijk om vanuit de organisatiestructuur de realisatie van de strategie te faciliteren. De strategie is een vertaling en geënt op de missie, visie en kernwaarden van de organisatie. Daar start natuurlijk alles en daarover moet je het eerst en vooral eens zijn.

De laatste jaren gaat veel aandacht naar zelfsturing, horizontale netwerken, en andere types van leiding geven. Onderzoek heeft aangetoond dat ook bij die ‘nieuwe’ vormen van leiding geven, een organisatiestructuur nodig en noodzakelijk is. Ook bij zelfsturende teams moet je nog steeds afbakenen hoe die teams samenwerken en beslissingen nemen.

Het moet voor iedereen heel duidelijk zijn wie onderdeel is van het team, welke taken en verantwoordelijkheden het team heeft, welke de taken zijn van de afzonderlijke teamleden en hoe er afgestemd wordt tussen de teams en de teamleden. Er is ook behoefte en noodzaak om te weten wie welke verantwoordelijkheid draagt. Een goed uitgebouwde organisatiestructuur geeft je medewerkers een gevoel van professionele veiligheid.

Uiteraard is een organisatiestructuur niet in beton gegoten. Vanuit de optiek ‘het kan altijd beter’ kun je altijd optimaliseren. Ook daarover moet je afspraken maken en transparant communiceren.

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Peter Peters
   medewerker
     02 507 07 82
     0475 37 33 95
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio