Hoe?

Het bepalen van de structuur die het best bij je organisatie past, vraagt een procesmatige aanpak met de nodige inspraak van alle betrokkenen. Het vertrekpunt is je missie, visie en strategie. Ook Alfred DuPont Chandler, poneert dat de missie, visie, kernwaarden en strategie van je organisatie je structuur bepalen. Je structuur volgt dus je strategie en niet omgekeerd.

Klakkeloos het model kopiëren van een andere organisatie is geen optie. Geen twee organisaties zijn immers hetzelfde. Er bestaan wel algemene principes, maar een structuur die werkt en optimaal is voor één organisatie, zal niet noodzakelijk werken in een andere organisatie.

Je kunt je wel inspireren op bestaande modellen, maar toch zul je zelf door een ontwerpproces moeten gaan. Je bouwt daarbij op de basisonderdelen die elke organisatie heeft. Je kent die taken en verantwoordelijkheden toe. Je houdt rekening met je eigen context, de gemaakte keuze voor centralisatie of decentralisatie en je werknemers en hun draagkracht, maar bovenal vertrek je je vanuit de missie, visie, kernwaarden en strategie van je organisatie. Je bepaalt ook de wijze waarop je zult afstemmen tussen de verschillende teams en activiteiten en de wijze waarop je zult communiceren en kennis delen.

Organisatiestructuur in de onderwijssector

sla link op in klembord

Kopieer

De onderwijssector is een heel aparte sector en is niet te vergelijken met de privésector waar winst maken en het afleveren van een verkoopbaar product het belangrijkste doel is.

Onderwijs maakt deel uit van de non-profitsector. En ook al zijn er heel wat gelijkenissen met bijvoorbeeld de zorgsector, toch heeft onderwijs een heel eigen statuut en doel en dus een eigen benadering van de organisatiestructuur nodig.

Kenmerkend voor de onderwijscontext is zijn complexiteit. Heel wat interne en externe actoren met elk hun eigen verplichtingen, verwachtingen, noden en verzuchtingen spelen er hun rol in.

In het katholiek onderwijs in Vlaanderen zijn er vandaag ongeveer 550 besturen actief. Geen twee besturen zijn identiek. Als bestuur moet je dus zelf op zoek naar een geschikte organisatiestructuur.

Voor ganse onderwijssector

sla link op in klembord

Kopieer

Een aantal zaken die voor de ganse onderwijssector gelden, zullen ook hun invloed hebben op je organisatiestructuur.

 • Het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs is voor elke onderwijsinstelling het primair proces en zal dus ook de organisatiestructuur bepalen.
 • De besturen, lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vertrekken vanuit het concept van de katholieke dialoogschool om onderwijs vorm te geven. De missie, visie en kernwaarden van deze besturen zijn er dus op gestoeld.
 • De strategische beslissingen die genomen worden door een bestuur worden telkens getoetst aan de eigen missie, visie en kernwaarden, maar hebben bij elk bestuur als doel om kwaliteitsvol genereus ambitieus en eigentijds tegendraads onderwijs aan te bieden voor elke lerende in elke context.
 • Alle onderwijsinstellingen werken met onderwijsprofessionals die gesteld zijn op hun autonomie. Ze verkiezen een klimaat waarin initiatief en eigenaarschap de werking kleurt. Ze hebben ook graag de ruimte tot zelfontplooiing. Aangezien een structuur gedrag uitlokt, is het belangrijk om hiermee rekening te houden.
 • Elk bestuur, hoe de bevoegdheden intern ook verdeeld zijn, heeft te maken met de acht beleidsdomeinen[1]: identiteit en pastoraal, pedagogisch en didactisch beleid, personeelsbeleid, schoolorganisatie en –administratie, financieel en materieel beleid, welzijnsbeleid, inspraakbeleid en communicatiebeleid.

Eigen aan jouw context

sla link op in klembord

Kopieer

Verschillende elementen, eigen aan jouw context, zullen daar een invloed op hebben. Om er maar enkele te noemen:

 • het onderwijsniveau of combinatie van onderwijsniveaus
 • internaat of niet
 • grootstedelijke context of niet
 • geconcentreerd op een zelfde campus of verspreid
 • samenwerking met een multifunctioneel centrum (MFC) of niet
 • evolutie van de leerlingenpopulatie
 • scholen in de nabije omgeving
 • ...

Daarnaast zijn er ook eigen bewuste keuzes te maken:

 • of je ingaat op de wensen van interne of externe actoren of niet
 • ga je voor centralisatie of decentralisatie?
 • welke prioriteiten schuiven we naar voor
 • welke stappen gaan we nemen op weg naar ons uiteindelijke doel
 • hoe wil je de communicatie organiseren?
 • hoe ga je om met informele kanalen?

Werken met onderwijsprofessionals

sla link op in klembord

Kopieer

Eigen aan de onderwijscontext is ook dat onze onderwijsprofessionals graag procesmatig denken en liever aan niet te veel regels en procedures gebonden zijn. Ze hebben graag een onderwijsstructuur die initiatief en eigenaarschap stimuleert en waarbij ze ruimte krijgen tot zelfontplooiing.

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Peter Peters
   medewerker
     02 507 07 82
     0475 37 33 95
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio