Over LLinkid

LLinkid faciliteert kwaliteitsontwikkelend en identiteitsontwikkelend denken en werken in scholen en bij lerarenteams. Drie interactieve tools helpen je keuzes maken die doorwerken op het niveau van:

 • het beleidsteam
 • lerarenteams
 • de individuele leraar

Wat kun je doen met LLinkid?

sla link op in klembord

Kopieer

Je beleidsteam, je lerarenteam of een individuele leraar kunnen op schoolniveau, vakgroepniveau of individueel niveau

 • eigen prioriteiten vanuit kwaliteits en identiteitsontwikkeling opnemen in de leerplannen
 • eigen leerplannen raadplegen met alle informatie binnen klikbereik (verbinding met Zin in leren! Zin in leven!, situering, pedagogischdidactische aandachtspunten, lexicon …)
 • gemakkelijker in dialoog gaan met leraren van andere vakken vanuit de samenhang van eigen leerplandoelen met andere leerplannen
 • eigen keuzes maken voor verdiepingsdoelen of wenken
 • leerplandoelen van het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT integreren in de vakleerplannen of toekennen op schoolniveau of aan projecten
 • eigen vorderingsplannen opstellen en vlot bijwerken, per klasgroep, leerjaar, graad …
 • samen vorderingsplannen opstellen en vlot bijwerken, per klasgroep, leerjaar, graad … en leermateriaal delen
 • inzage krijgen in vorderingsplannen van andere leraren (vakcollega’s, alle leraren …)

Op basis van een gelaagd rechtensysteem kunnen ook specifieke lerarenteams en schoolleiders de keuzes van individuele leraren zien.

Tools

sla link op in klembord

Kopieer

Leidraad secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

De leidraad secundair onderwijs vertrekt van het vormingsconcept so en de vijf kwaliteitsvragen (Doe ik de goede dingen? Doe ik de dingen goed? Hoe weet ik dat? Vinden anderen dat ook? Wat doe ik daarmee?).

In een eerste deel stimuleert de leidraad je om als school te omschrijven welke visie je hebt op goed onderwijs, welke droom je hebt voor de toekomst van je school en van je leerlingen.

Een tweede deel is toegespitst op de observerende en oriënterende eerste graad en focust onder andere op de overgang van basis- naar secundair onderwijs, brede vorming voor alle leerlingen, differentiatie, observatie en oriëntatie, evaluatie en studiebekrachtiging, en gedragen visie en beleidskeuzes. Je kunt als school ook je eigen focussen bepalen.

De leidraad richt zich op dit moment vooral op het pedagogisch-didactisch beleid in de eerste graad. Gaandeweg breiden we de leidraad uit met focussen voor de tweede en derde graad.

Leerplantool

sla link op in klembord

Kopieer

De leerplantool maakt dat prioritaire keuzes van je schoolbeleid of lerarenteam vanuit de leidraad so zichtbaar worden in het leerplan van alle of bepaalde vakleraren. De nieuwe leerplannen zetten aan tot een sterkere reflectie over wat lerarenteams, vakgroepen, individuele leraren in jouw school met hun leerlingen beogen. Ze faciliteren overleg over vakgroepen heen, geven ruimte aan de leraar als professional en maken hem eigenaar van zijn leerplan. De leerplantool maakt het mogelijk dat leerplannen worden aangepast aan de keuzes van jouw school, de vakgroep en de leraar zelf.

Scholen en lerarenteams maken keuzes in prioriteiten, verdiepingsdoelen, didactische wenken, de realisatie van doelen uit de leerplannen die gemeenschappelijk zijn voor het hele lerarenteam van de eerste graad (Gemeenschappelijk funderend leerplan, Gemeenschappelijk leerplan ICT), het inzetten op samenhang tussen vakken …

Naast de goedgekeurde leerplannen kunnen scholen ook eigen doelenkaders ontwerpen op maat van de eigen school, bijvoorbeeld voor de lesuren differentiatie.

De leerplantool omvat alle leerplannen van de eerste graad (algemene vorming en basisopties). We vullen die gaandeweg aan met de leerplannen voor de tweede graad (2021) en de derde graad (2023).

Vorderingstool

sla link op in klembord

Kopieer

De vorderingstool laat toe dat je op een dynamische manier kunt inplannen hoe je de leerplandoelen wil realiseren. De tool kan gebruikt worden door individuele leraren, maar ook door groepen van leraren die samen één vak geven, die samen in één graad staan, die samen het leerplan van een basisoptie realiseren …

De vorderingstool bevordert de samenwerking doordat leraren niet alleen de planning, maar ook het gebruikte materiaal kunnen delen.

De vorderingstool laat op eenvormige, maar eenvoudige wijze toe om ook de realisatie van de gemeenschappelijke leerplannen in kaart te brengen en te monitoren. Op identieke wijze kun je school er ook voor kiezen dezelfde vorderingstool te gebruiken voor zelf ontwikkelde doelenkaders.

Waarvoor staat LLinkid?

sla link op in klembord

Kopieer

Achter de naam ‘LLinkid’ schuilt een betekenis: Leren en leven inKleuren & in dialoog. ‘LLink’ impliceert verbinding in leren en leven, tussen en met medeleerlingen en het hele schoolteam, tussen vakken, leerinhouden en leerplannen. Het maakt ook een verbinding tussen basis-, secundair en hoger onderwijs, en tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

‘id’ staat voor ‘identiteit vinden in dialoog’. De identiteit van de jongere vormt zich, maar ook de identiteit van de school van waaruit die vorming vertrekt. De school is de vrijplaats bij uitstek waar leerlingen in dialoog met de brede schoolgemeenschap ruimte krijgen om te groeien.

LLinkid zelf houdt ook een aansporing in ‘verbind het’ en verwijst naar het samenspel van kwaliteitsontwikkeling en identiteitsontwikkeling in de implementatie van de modernisering secundair onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio