Breed evalueren in de katholieke basisschool

Waarom is breed evalueren belangrijk?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Van waaruit vertrekt evaluatie?

sla link op in klembord

Kopieer

Wie onvoorwaardelijk gelooft in het unieke van elke leerling, met zijn talenten en zijn beperkingen, heeft als uitgangspunt dat leerlingen altijd kunnen groeien en ontwikkelen. Je weet dat elk leerproces uniek en grillig is, en speelt daar als leraar op in. Dat betekent dat je ook bij de evaluatie van je leerlingen de totale persoon voor ogen houdt, die waardeert en je evaluatie uitgaat van groei en het (op)volgen van ontwikkeling. Evaluatie is op die manier rechtvaardig voor elke leerling.

Wat houdt die evaluatie in?

sla link op in klembord

Kopieer

Leraren evalueren op basis van het schooleigen pedagogisch project. De principes die daarin gelden, zetten zich door in de evaluatie. De aanpak vertrekt dan ook vanuit een visie op evaluatie van de school en wordt geconcretiseerd in een evaluatiebeleid. De opdrachten voor het katholiek basisonderwijs en het leerplan Zin in leren! Zin in leven! geven daarbij de richting aan. Evaluatie maakt integraal deel uit van het didactisch proces.

Dat betekent dat de brede evaluatie onder andere:

  • uitgaat van de groei van leerlingen en die groei permanent monitort;
  • de totale persoon voor ogen houdt door een brede evaluatie;
  • gekoppeld wordt aan de leeruitkomsten, doelen, leerinhouden en ontwikkelstappen met referentieleeftijden die de ontwikkeling schetsen in functie van de te bereiken doelen;
  • motiverend en rechtvaardig is voor elke leerling, ten aanzien van zijn persoon en in functie van de verwachtingen;
  • bedoeld is om het onderwijsleerproces af te stemmen op de groep en het individu;
  • vertrouwen geeft aan de leerling om te leren;
  • inzicht geeft in het eigen leerproces van de leerling in de vorm van een positief, realistisch zelfbeeld;
  • een dialoog op gang brengt tussen de leerling, de leraar en alle andere betrokkenen;

Waartoe leidt die evaluatie?

sla link op in klembord

Kopieer

De leerling, de ouders, het schoolteam en alle andere betrokkenen hebben recht op een totaalbeeld van de leerling en zijn leren. Het schoolteam, de leraar, schetst dat brede beeld aan de hand van de tien ontwikkelvelden. Op sommige momenten zoomt het in op specifieke ontwikkelingen en de daarbij horende doelen en leerinhouden. Om finaal, met alle betrokkenen, een zo waarheidsgetrouw mogelijk portret te maken van de leerling, in zijn totale ontwikkeling en met het oog op het vervolgonderwijs. We stellen het voor met de metafoor van pixels in een foto of details in een schilderij. Waarbij we altijd de leerling waarderen en beoordelen, niet enkel de pixel of het detail.

In Dialoog publiceerde een artikel over breed evalueren vanuit Zin in leren! Zin in leven!

Breed evalueren in de basisschool

sla link op in klembord

Kopieer

We ontwikkelden een schema om met jouw (kern)team na te denken over breed evalueren. Je kunt de pdf downloaden en printen op A3 of je kunt met de interactieve versie aan de slag gaan. Je schoolbegeleider kan je ondersteunen bij deze reflectie.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio