Nadenken over goed onderwijs

Waarom ben jij, als leraar, de motor in de dagelijkse onderwijspraktijk voor het realiseren van een krachtige leeromgeving?

Laat je bij het nadenken over goed onderwijs leiden door de:

Om tot goed onderwijs te komen hecht Katholiek Onderwijs Vlaanderen groot belang aan de waardering van de leraar als persoon en als professional. Je rol als leraar is geënt op het concept van de katholieke dialoogschool:

  • Leraren en leerlingen gaan op een evenwaardige manier met elkaar in gesprek. Beiden engageren zich als persoon. Jullie relatie staat centraal in het onderwijsleerproces;
  • De pedagogische en levensbeschouwelijke visie en overtuiging komt op een expliciete manier aan bod. Je bent een sterke, geïnspireerde, authentieke leraar met een engagement voor de identiteit van de school. Zo breng je de visie, de waarden, de inspiratie van de school bij de leerling.

Een sleutelrol als leraar

sla link op in klembord

Kopieer

Bij het leerplan Zin in leren! Zin in leven! typeren we de professionele houding van de leraar in tien eigenschappen. Want jij bent de motor voor krachtige leeromgevingen nodig voor goed onderwijs. Je vervult zo een unieke rol in je dagelijkse onderwijspraktijk.

Je ontsluit de wereld voor elke leerling

sla link op in klembord

Kopieer

Je bouwt bij leerlingen mee aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes uit alle ontwikkelvelden van Zin in leren! Zin in leven!. Je neemt leerlingen mee in het verleden, het nu en in de toekomst, maar ook in hier en elders. Je beschikt over een breed repertorium aan basiskennis en – competenties om de wereld voor leerlingen te ontsluiten. Je kunt je daarnaast ook – in samenspraak met collega’s - specialiseren in specifieke inhouden en/of taken.

Je verbindt de leerling met de wereld

sla link op in klembord

Kopieer

In een leerlingengroep en school ontmoeten niet alleen leraar en leerlingen elkaar. Elke ontmoeting of dialoog schept kansen tot leren: van leraar naar leerling, van leerling naar leraar, tussen leerlingen en met mensen uit de omgeving. En elke dialoog is anders, onvoorspelbaar. Telkens wordt onderwijs opnieuw ‘uitgevonden’, één zaligmakende methode of didactiek bestaat niet.

Het is daarom belangrijk dat je een band opbouwt met elke leerling. Je stimuleert zo ieders unieke ontwikkeling. Je realiseert zo een veilige, ondersteunende en stimulerende leeromgeving en evalueert of de beoogde leerdoelen (focus) behaald worden.

Je wijst leerlingen de weg naar een betere toekomst

sla link op in klembord

Kopieer

Goed onderwijs is nooit neutraal. Het sluit aan bij wat vorige generaties ontwikkelden en waardevol vonden. Leerlingen leren keuzes maken voor de toekomst en jij durft die keuzes ook beïnvloeden vanuit een geïnspireerde en inspirerende visie. Zo werk je aan een meer rechtvaardige, duurzame, gastvrije en betekenisvolle samenleving. Je stuurt, begeleidt en ondersteunt elke leerling in zijn uniek ontwikkelproces.

Zin in leren! Zin in leven!

sla link op in klembord

Kopieer

In het katholiek basisonderwijs is het leren en leven op school gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen. Dat betekent dat je investeert in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.

Die harmonische ontwikkeling van de totale persoon komt tot uiting in de grafische voorstelling van het ordeningskader met een binnen- en een buitencirkel. Tussen de ontwikkelvelden is er, over die cirkels heen, een voortdurende interactie. Alle ontwikkelvelden beïnvloeden elkaar en hebben elkaar nodig.

Bij de persoonsgebonden ontwikkeling zijn de leerinhouden opgenomen die betrekking hebben op de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes vanuit de fysieke, psychische, sociale en spirituele basisbehoeften om te komen tot zin in leren en zin in leven. Zo vormen we onze leerlingen tot vrije, competente en solidaire mensen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven. Daarbij hebben we aandacht voor drie ontwikkelniveaus waarop we deze ontwikkeling situeren:

  • Jij: het relationele niveau, waarbij het kind in zijn relatie met de a/Andere centraal staat;
  • Ik: het persoonlijke niveau, waarbij de aandacht gaat naar de individuele persoon van elk kind en zijn/haar verbondenheid met zichzelf;
  • Wij: het sociale niveau, waarbij samenleven als gemeenschap centraal staat.

Via het werken aan de cultuurgebonden ontwikkeling zet je in op de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die leerlingen nodig hebben om cultureel zelfbewustzijn te ontwikkelen en om te participeren aan de veranderlijke wereld van vandaag en morgen. Cultureel zelfbewustzijn gaat over het leven in al zijn vormen en over de capaciteit om daarmee te handelen en erop te reflecteren. Zo komen kinderen tot diepere inzichten over wie ze zijn en over de culturele diversiteit die hen omringt.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio