Sancties

Het schoolreglement is ook gedurende buitenschoolse activiteiten van toepassing. Het nemen van orde- of tuchtmaatregelen gebeurt conform de bepalingen in het schoolreglement.

Tijdelijke verwijdering uit de groep

sla link op in klembord

Kopieer

Indien er zich tijdens een buitenschoolse activiteit een incident voordoet, kan het aangewezen zijn om de leerling tijdelijk te verwijderen uit de groep. Het gaat in dat geval om een ordemaatregel die genomen wordt op basis van het schoolreglement. De maatregel zal steeds incidenteel zijn en vereist dat de school in toezicht voorziet voor de leerling in kwestie.

Preventieve schorsing: leerling vroegtijdig naar huis sturen

sla link op in klembord

Kopieer

Een leerling vroegtijdig naar huis sturen kan in principe niet bij wijze van ordemaatregel. Toch is het mogelijk om de leerling in uitzonderlijke gevallen naar huis te sturen door de preventieve schorsing als bewarende maatregel uit te spreken. Het gaat dan om een voorlopige, onmiddellijke reactie op concrete feiten, in afwachting van een tuchtprocedure. Deze maatregel zal slechts genomen worden wanneer een leerling erg zwaarwichtige feiten pleegt en zijn aanwezigheid (tijdelijk) niet langer verenigbaar is met het goede verloop van de buitenschoolse activiteit. Het kan dus enkel in uitzonderlijke gevallen.

Een school is aansprakelijk voor de schade die minderjarige leerlingen veroorzaken gedurende de tijd dat ze onder toezicht van de leraren staan. Een minderjarige leerling alleen naar huis sturen kan dus niet. De school zal in toezicht moeten voorzien. Wij raden aan dat principe ook t.a.v. meerderjarige leerlingen te hanteren.

Aandachtpunten

 • Enkel de directeur of zijn afgevaardigde kan een preventieve schorsing opleggen.
 • De preventieve schorsing zal zo vlug mogelijk aangetekend meegedeeld worden in een gemotiveerd schrijven waarmee de leerling en zijn ouders eveneens worden uitgenodigd voor het tuchtverhoor. Het spreekt voor zich dat de directeur of zijn afgevaardigde daarnaast de ouders van de leerling zo snel als mogelijk telefonisch op de hoogte zal brengen van de preventieve schorsing.

Uitsluiting van deelname aan een buitenschoolse activiteit als tuchtmaatregel

sla link op in klembord

Kopieer

Een verbod op deelname aan een buitenschoolse activiteit kan gehanteerd worden als tuchtsanctie. Hiervoor moet wel de tuchtprocedure correct en volledig worden doorlopen. Een leerling die tijdelijk uitgesloten wordt, mag tijdens de duur van de tijdelijke uitsluiting niet deelnemen aan de lessen of activiteiten van zijn klasgroep. Het spreekt voor zich dat een definitief uitgesloten leerling niet meer zal deelnemen aan een extra-murosactiviteit die plaatsvindt na de ingangsdatum van de definitieve uitsluiting.

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   +32486897733
   Lien De Feyter
   stafmedewerker
     02 507 07 64
     Kaat Hendrickx
     stafmedewerker
       02 507 06 41
       Barbara Heyde
       stafmedewerker
         02 507 08 66
         Arnoud Reusens
         stafmedewerker
           02 507 07 96
           Joachim Vandevelde
           stafmedewerker
             02 507 07 95
             Bavo Verlackt
             stafmedewerker
               02 529 04 13
               ×
               Kijkt als...
               Niveau
               Regio