Huur

Wat is huur?

sla link op in klembord

Kopieer

Het Burgerlijk Wetboek definieert huur als ‘een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen’.

Recht om gebruik te maken

sla link op in klembord

Kopieer

Een eigenaar geeft iemand anders het recht om gebruik te maken van zijn goed. Je kunt zowel roerende goederen als onroerende goederen verhuren en huren.

Verhuur van onroerend goed

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de verhuur van schoolgebouwen zijn er geen bijzondere regels voorzien. Daar is het gemeen huurrecht van toepassing.
Voor de verhuur van bepaalde onroerende goederen zoals handelspanden, woningen of studentenkoten moet je als eigenaar rekening houden met bijzondere regels. Die zijn bedoeld om de huurder te beschermen.

Vergoeding

sla link op in klembord

Kopieer

Als huurder betaal je een vergoeding of huur in ruil voor het gebruiksrecht . De huurder en verhuurder bepalen zelf hoe hoog de huurprijs moet zijn. Huurprijzen kunnen variëren van een louter symbolische vergoeding tot een marktconforme huurprijs. Als je geen vergoeding betaalt, is er geen sprake van huur maar van kosteloze bruiklening.

Hoe word je huurder?

sla link op in klembord

Kopieer

Huurovereenkomst

sla link op in klembord

Kopieer

Huurder word je door een huurovereenkomst af te sluiten met de verhuurder. Die huurovereenkomst ontstaat zodra huurder en verhuurder het eens zijn over alle voorwaarden van de huur.

Registratie

sla link op in klembord

Kopieer

De huurovereenkomst moet binnen de vier maanden na de ondertekening geregistreerd worden. Vanaf de registratie verkrijgt de huurovereenkomst vaste datum. Door die vaste datum kan niemand de datum nog betwisten en wordt de huurovereenkomst ook tegenstelbaar aan derden. De registratie zorgt tevens voor een bescherming van de huurder omdat in geval van een verkoop van het verhuurde onroerend goed, de nieuwe eigenaar de geregistreerde overeenkomst zal moeten respecteren.  
 
Voor deze registratie zijn in principe registratierechten verschuldigd. Schoolbesturen en inrichtende machten kunnen weliswaar een vrijstelling verkrijgen van deze registratierechten als zij een verwijzing opnemen in de huurovereenkomst naar artikel 161, 1° Wetboek Registratierechten of naar artikel 2.9.6.0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit.

De verplichte registratie en betaling van de registratierechten rust in principe op de huurder, maar kan vrij tussen de huurder en verhuurder worden afgesproken.

Registreren kan digitaal via MyRent of schriftelijk per post bij het bevoegde kantoor Rechtszekerheid.

Wat zijn je rechten en plichten als huurder?

sla link op in klembord

Kopieer

Verhuurder en huurder kunnen hun rechten en plichten omschrijven in hun huurovereenkomst. Voorwaarde is dat die afspraken niet indruisen tegen de essentiële kenmerken van huur.

Als huurder heb je het recht om het gehuurde gebouw:

  • zelf te gebruiken voor de bestemming die de partijen aan het gebouw geven;
  • buiten schooltijd te laten gebruiken door anderen, tenzij die mogelijkheid contractueel is uitgesloten.

In ruil ben je als huurder verplicht om:

  • de afgesproken huurprijs te betalen;
  • onderhoud en kleine herstellingswerken uit te voeren aan het gehuurde gebouw. Grote herstellingswerken zijn daarentegen ten laste van de verhuurder, tenzij anders is afgesproken;
  • een brandverzekering af te sluiten voor het gehuurde gebouw;
  • alle andere contractuele verplichtingen van de huurovereenkomst na te komen.

Einde huur?

sla link op in klembord

Kopieer

Er bestaan verschillende manieren om een huurovereenkomst te beëindigen:

  • automatisch door het verstrijken van de duurtijd;
  • door vermenging;
  • door ontbinding;
  • in onderlinge overeenstemming.

Huursubsidies AGION

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt huursubsidies aanvragen bij AGION om een schoolgebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had. AGION lanceert periodiek een oproep om huursubsidie-aanvragen in te dienen. Als AGION je aanvraag goedkeurt, kun je een subsidie krijgen ter waarde van 60% (secundair of volwassenenonderwijs, CLB en internaten) of 70% (basisonderwijs) van de maandelijkse huurprijs. 
 
Meer informatie over huursubsidies vind je hier.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio