Een huursubsidie is een subsidie die je als onderwijsbestuur kunt krijgen van AGION om een gebouw te huren.

Huursubsidies zijn niet structureel zoals bijvoorbeeld de subsidies voor nieuwbouw of verbouwingen. AGION lanceert periodiek een oproep om huursubsidieaanvragen in te dienen. Als AGION je aanvraag goedkeurt, kun je een subsidie krijgen ter waarde van 60 % (secundair, volwassenenonderwijs of deeltijds kunstonderwijs, CLB’s, internaten en leersteuncentra) of 70 % (basisonderwijs en de onderwijsinternaten waar internen verblijven uit het basisonderwijs) van de maximaal subsidiabele huurprijs, die wordt berekend op basis van de financiële norm. AGION betaalt je die subsidie driemaandelijks uit, op het einde van ieder kwartaal van het kalenderjaar.

Voorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt niet zomaar voor alle gebouwen een huursubsidie krijgen. Het kan alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Het gebouw dat je wil huren had voordien nog geen enkele onderwijsbestemming.
 • Het gebouw mag zowel een bestaand gebouw zijn als een nog te realiseren nieuwbouw, renovatie of vernieuwbouw. Ook tijdelijke huisvesting komt in aanmerking.
 • Het gebouw moet beantwoorden aan de fysische normen. Je kunt hiervoor eventueel een afwijking aanvragen bij de Commissie van Deskundigen.
 • Het gebouw moet beantwoorden aan de financiële huurnormen. Je kunt hiervoor een afwijking aanvragen bij de raad van bestuur van AGION.
 • De duurtijd van de huurovereenkomst mag niet langer zijn dan 18 jaar.
 • De huurovereenkomst moet ‘nieuw’ zijn, lopende huurovereenkomsten komen dus niet in aanmerking.

Nieuw: vanaf deze oproep mag de te huren bruto-gebouwoppervlakte aan lokalen voor onderwijsdiensten en LO, exclusief technische lokalen, maximaal 1 000 m² bedragen. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken (zie verder).

Wanneer en hoe aanvragen?

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer?

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt niet om het even wanneer een huursubsidieaanvraag indienen. Huursubsidie is immers geen structurele of permanente subsidieprocedure. Je moet dus wachten op een oproep van AGION om een huursubsidieaanvraag te kunnen indienen. Bij elke oproep is er bovendien een beperkte termijn om je aanvraag in te dienen. In het verleden lanceerde AGION al vijf oproepen:

Telkens in de maand november zou AGION een nieuwe oproep lanceren.  De ontwikkeling van een online-platform en de geplande oproepen voor het DBFM-project Scholen van Vlaanderen hebben ervoor gezorgd dat die timing is bijgesteld.

De zesde oproep werd einde 2022 gelanceerd.  AGION verwacht de dossiers ten laatste op 15 september 2023.

Hoe?

sla link op in klembord

Kopieer

Nieuw in deze oproep is dat de indiening van de dossiers gebeurt via een online-platform. De formulieren die in voorgaande oproepen moesten worden ingevuld werden nu geïntegreerd in dit online-platform.

Als je een gebouw wil huren voor meerdere vestigingsplaatsen, verdeel je de kostprijs en oppervlakte aan de hand van een verdeelsleutel over verschillende formulieren.

Volgende documenten voeg je toe aan de aanvraag. Let hierbij op de naamgeving van de documenten:

 • een verklaring, ondertekend door een bestuurder, waaruit blijkt dat de indiener de aanvraag indient in naam van het bestuur van de instelling. De verklaring moet volgende elementen bevatten: de naam, voornaam en het rijksregisternummer van de persoon die de aanvraag indient. Hierbij vermeld je of de indiener bestuurder van de instelling is of door het bestuur gevolmachtigd wordt om de huursubsidie aan te vragen;
 • een ontwerp van huurovereenkomst tussen het schoolbestuur en de verhuurder. Die ontwerpovereenkomst bevat minstens de aanvangshuurprijs, de geplande startdatum en de duur van de huurperiode;
 • een korte beschrijving van de bestaande gebouwen;
 • een situeringsplan van het te huren gebouw;
 • een grondplan van het te huren gebouw (mag een schets zijn);
 • een berekeningswijze van de bestaande bruto-oppervlakte;
 • in geval van huur van (ver)nieuwbouw of modulaire units voeg je een verklaring toe, ondertekend door de inrichtende macht, dat de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt nageleefd voor de realisatie van het gebouw
 • een motiveringsnota met betrekking tot de selectiecriteria;
 • eventueel: motivering afwijking beperking nieuwbouwoppervlakte. Enkel in strikt uitzonderlijke gevallen kan een gemotiveerde afwijking worden voorzien van de maximale te huren nieuwbouwoppervlakte tot 1 000m².
 • eventueel: een motiveringsnota voor het verkrijgen van een hogere financiële huurnorm;
 • eventueel: een motiveringsnota voor het verkrijgen van een afwijking van de fysische norm.

Huursubsidiedossiers zijn onderworpen aan een financiële huurnorm en de oppervlaktenorm. Als je dossier niet voldoet aan één of beide normen kun je altijd een motiveringsnota toevoegen aan je aanvraag om de overschrijding te verantwoorden:

 • Een motiveringsnota voor een overschrijding van de oppervlaktenorm gaat voor advies en beoordeling naar de Commissie van Deskundigen.
 • Een motiveringsnota voor een overschrijding van de maximale financiële huurnorm gaat voor beoordeling naar de raad van bestuur van AGION.

Als het ingediende dossier onvolledig is, niet-conform of laattijdig verklaart AGION de aanvraag automatisch onontvankelijk.

Selectie en goedkeuring door AGION

sla link op in klembord

Kopieer

Selectie

sla link op in klembord

Kopieer

Een selectiecommissie die bestaat uit leden van de raad van bestuur van AGION selecteert de aanvragen en rangschikt ze op basis van een aantal selectiecriteria vastgelegd in artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016. Kort samengevat gaat het om de volgende criteria:

 • de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting;
 • de kostenefficiëntie van het project;
 • de huurtermijn en de wijze waarop het project past in de langetermijnvisie van het schoolbestuur op de infrastructuur;
 • de duurzaamheid van het project, waarbij onder meer de toegankelijkheid, de energiecertificering, de ecologische componenten en de verhouding tot de beschikbare ruimte in overweging worden genomen;
 • de brede inzetbaarheid en het multifunctionele karakter van de te huren infrastructuur;
 • de mate waarin het schoolbestuur een subsidieaanvraag voor nieuwbouw of vernieuwbouw bij AGION heeft ingediend in het kader van een langtermijnoplossing voor de infrastructuur op de vestigingsplaats. AGION kijkt dan naar de datum van de indiening van die subsidieaanvraag;
 • de bijkomende capaciteit die effectief wordt gecreëerd.

Voor elk van die criteria geef je een motivatie in het aanvraagformulier.

Goedkeuring

sla link op in klembord

Kopieer

AGION keurt de aanvragen goed op basis van de rangschikking en van het budget dat beschikbaar is voor de huursubsidieoproep.

Aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

Huursubsidies geven je als bestuur de mogelijkheid om op korte termijn gebouwen in gebruik te nemen die voordien niet gebruikt werden voor onderwijs. Binnen een context van een gebrek aan middelen voor scholenbouw is het voor een bestuur verleidelijk om op ieder initiatief te reageren. Toch houd je best rekening met enkele aandachtspunten wanneer je afweegt of je een huursubsidiedossier zal indienen of niet.

Langetermijnvisie

sla link op in klembord

Kopieer

Je kadert een huursubsidiedossier best in een langetermijnvisie op de huisvesting van je school:

 • Hoe past dit huursubsidiedossier in het infrastructureel masterplan van je school?
 • Weet je bijvoorbeeld al wat je zal doen na afloop van de huursubsidie?
  • Zul je dan verhuizen naar andere gebouwen?
  • Of kun je het gehuurde gebouw nadien blijven gebruiken?
  • Blijf je dan huren of kies je dan voor een erfpacht?
  • Of kun je het gehuurde gebouw dan aankopen, al dan niet via een wachtlijstdossier?
  • Zul je op dat ogenblik realistisch kunnen beschikken over een voldoende groot wachtlijstdossier?

Je maakt hierover best op voorhand goede afspraken. 

De wetgeving overheidsopdrachten

sla link op in klembord

Kopieer

Een normale inhuring van een bestaand gebouw is niet onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Met AGION stellen we echter vast dat de meeste huursubsidiedossiers betrekking hebben op een gebouw dat opgetrokken of verbouwd wordt in functie van de behoeften van een school, internaats- of centrumbestuur. In zo'n dossier moet de wetgeving overheidsopdrachten wel toegepast worden. Afhankelijk van de concrete situatie kan de wetgeving van toepassing zijn in de relatie tussen het bestuur en de 'eigenaar' dan wel in de relatie tussen de 'eigenaar' en de firma die het gebouw zal oprichten of verbouwen. 

Op de website van AGION lees je het volgende: 'Gelieve er rekening mee te houden dat de wetgeving overheidsopdrachten mogelijk van toepassing is op uw huursubsidieproject, bijvoorbeeld indien er duidelijk wordt gebouwd in functie van een onderwijsbestemming voor een bepaalde inrichtende macht.'

We raden je aan om nu al werk te maken van een concreet dossier voor huursubsidie in afwachting van de volgende oproep, maar hou daarbij op tijd rekening met de wetgeving overheidsopdrachten

Relatie met de verhuurder

sla link op in klembord

Kopieer

De relatie en verstandhouding tussen het schoolbestuur en de verhuurder is een ander belangrijk aandachtspunt. Is de verhuurder een gekende patrimonium-vzw of eerder een commerciële organisatie? Dat zal in grote mate de relatie bepalen met de verhuurder en een effect hebben op de noodzaak om afspraken duidelijk op voorhand op papier te zetten. Het is in ieder geval belangrijk dat je een goede relatie onderhoudt met je eigenaar. 

Onderhouds- of renovatiewerken

sla link op in klembord

Kopieer

In een gebouw dat je huurt, kun je geen onderhouds- of renovatiewerken uitvoeren met AGION-subsidiëring. Een huurrecht is immers geen zakelijk recht. Het gevolg is dat je als schoolbestuur voor het gehuurde gebouw niet meer voldoet aan een van de subsidiëringsvoorwaarden van AGION.

Ondersteuning Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je graag begeleiding en advies bij jouw huursubsidiedossier? Neem dan contact op met onze medewerkers van team infrastructuur voor een eerste kennismaking. Voor onze begeleiding rekenen we een vergoeding aan van 120 euro per uur (excl. btw). Het beantwoorden van eenvoudige vragen die zonder veel kennis van de concrete context en op basis van parate kennis kunnen beantwoord worden in een kort tijdsbestek, rekenen we uiteraard niet aan.

Voor onze begeleiding werken we met een overeenkomst, die kun je hieronder terugvinden.

Meer informatie

sla link op in klembord

Kopieer

Voor nog verdere informatie over huursubsidies kun je terecht op de website van AGION.

Contact

Katrien De Veuster
stafmedewerker
   02 529 04 22
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio