Visieontwikkeling pastoraal op school

Voor basisonderwijs, buitengewoon onderwijs en secundair onderwijs, in het verlengde van de ‘Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen’ en gesitueerd in de huidige maatschappelijke context.

Doelstelling van een katholieke school

sla link op in klembord

Kopieer

De doelstelling van de school is onderwijs te verstrekken en via scholing te werken aan de opvoeding of totale vorming (hoofd, hart en handen) van de leerlingen en aan hun integratie in de maatschappij.

Inspiratiebronnen van de katholieke school

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de katholieke school zijn Jezus Christus, zijn boodschap en de katholieke geloofstraditie haar inspiratiebronnen. Ze bepalen het mensbeeld dat de school voorstaat en kenmerken haar identiteit.

Vanuit die inspiratiebronnen en dat mensbeeld omschrijft de katholieke school haar eigen doelstellingen in haar pedagogisch project of opvoedingsproject.

Doelstelling van pastoraal

sla link op in klembord

Kopieer

Volwassenen en jongeren laten kennismaken met christelijk geloven

sla link op in klembord

Kopieer

Dit vraagt een open houding die vertrekt van wat aanwezig is aan authentieke geloofskennis en -ervaringen om in dialoog deze ervaringen en kennis te verdiepen binnen het kader van de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs.

De christelijke inspiratie voeding geven

sla link op in klembord

Kopieer

Dit vraagt vorming die kansen biedt om te groeien in geloof: herbronning, reflectie, verdieping, dialoog en gebed

Kansen tot beleving geven

sla link op in klembord

Kopieer

Dit vraagt ruimte, doorheen het leven en werken van elke dag en op bijzondere momenten, die een bewuste innerlijke ervaring mogelijk maakt.

De inspiratie voel- en tastbaar maken in het hele schoolleven

sla link op in klembord

Kopieer

De innerlijke gedrevenheid zoekt een weg naar buiten. In alles kunnen er zich kansen en momenten voordoen om de christelijke inspiratie te uiten.

Doelgroep van de pastoraal

sla link op in klembord

Kopieer

De pastoraal op school richt zich naar iedereen: volwassenen en leerlingen.

Contouren van de pastoraal

sla link op in klembord

Kopieer

Onderwijs en waardebewuste opvoeding geven, met daarin aandacht voor het verlangen en het zoeken naar zin, de openheid voor wat de mens overstijgt en de spiritualiteit als integrerend onderdeel;

In een klimaat van openheid en vertrouwen met elkaar de eigen “binnenkant” delen, zoeken naar kansen om te groeien in een levenshouding naar het voorbeeld en de inspiratie van Jezus en elkaar daarin bemoedigen; als christen(en) getuigen van wat je inspireert en je engageren.

Krachtlijnen van de pastoraal op school

sla link op in klembord

Kopieer

Fundamenteel voor de pastoraal op school zijn:

sla link op in klembord

Kopieer

 • de loyale medewerking van directie en alle personeelsleden aan de realisatie van het schooleigen opvoedingsproject;
 • de aanwezigheid van christenen onder hen: mensen die bewust streven naar een christelijke levenswijze. Zij zijn opgeroepen om in de verscheidenheid van de schoolgemeenschap elkaar te ontmoeten in een geest van openheid, samenwerking en dialoog met alle mensen van goede wil;
 • een “dragende” groep mensen die samen de pastoraal ter harte neemt, de school bevraagt, inspiratie aanreikt en mede vorm geeft aan het beleid.

Wezenlijk voor de pastoraal op school is een gedifferentieerd aanbod in vier domeinen

sla link op in klembord

Kopieer

 • elkaar ontmoeten, werken aan gemeenschapsvorming binnen de school en de mogelijkheden benutten tot verbondenheid met de lokale en de bredere geloofsgemeenschap;
 • levensecht getuigen van het Woord van God;
 • zich dienstbaar inzetten, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren dichtbij en veraf;
 • bezinnen, bidden en levens-nabij vieren.

Het aanbod houdt rekening met:

 • de specifieke noden van de diverse doelgroepen: leidinggevenden (directieleden en leden van het bestuur), personeelsleden (leerkrachten, opvoeders, middenkader …), leerlingen, ouders;
 • specifieke doelstellingen en inhouden, inspelend op de verscheidenheid in en met respect voor de levenbeschouwelijke ontwikkeling en visie binnen die doelgroepen.

Nodig voor de pastoraal op school zijn:

sla link op in klembord

Kopieer

 • de verwevenheid van de christelijke inspiratie in het beleidsvoerend vermogen;
 • de integratie van de christelijke inspiratie in het beleid
 • een pastoraal beleid op school. Dat pastoraal beleid:
  • streeft naar de verankering en integratie van de inspiratie in de diverse aspecten van de school als organisatie: de strategische beleidsplannen, het personeelsbeleid, de leiderschapsstijl, de structuren, de systemen en de schoolcultuur;
  • zorgt voor mensen, tijd, plaats en middelen om de inspiratie kansen te geven in de schoolwerking;
  • beoogt de inspiratie tot uiting te brengen zowel in de documenten (opvoedingsproject, schoolwerkplan, schoolreglement …) als in het concrete schoolleven (via de vakken of leergebieden, via de vak- of leergebiedoverstijgende initiatieven, via de schoolactiviteiten …).

Over deze databank

Katholieke dialoogschool is de manier waarop we vandaag aan katholiek onderwijs bouwen. Van het opvoedingsproject of de missie en visie van je school tot het onthaal van de leerlingen bij het begin van de schooldag: het is telkens een manier om katholieke dialoogschool heel concreet te maken. In deze database vind je alle basisteksten waarin aspecten van katholieke dialoogschool worden uitgelegd.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio