De leersteuncentra zijn opgestart sinds 1 september 2023. Kunnen ze AGION-subsidies krijgen voor hun huisvesting? We overlopen de verschillende pistes.

Aanvragen sinds  1 september 2023

sla link op in klembord

Kopieer

Het leersteundecreet voorziet dat leersteuncentra toegang hebben tot scholenbouwfondsen. AGION kan alleen subsidies verstrekken aan de instanties die opgenomen zijn in de Schoolpactwet. Sinds 1 september 2023 zijn de leersteuncentra ook opgenomen in de Schoolpactwet, zodat AGION duidelijk bevoegd is om subsidies toe te kennen aan de leersteuncentra.

Daarnaast liggen nu de spelregels vast die AGION moet hanteren bij de toekenning en eventueel de terugvordering, onder meer de oppervlaktenorm. Deze regels werden definitief goedgekeurd op 22 september 2023, en hebben uitwerking sinds 1 september 2023. De bepalingen zijn terug te vinden in het zogenaamde Normenbesluit (Besluit fysische en financiële normen).

Volgende elementen zijn belangrijk:

  • Bij de concrete aanvraag van investeringssubsidies, huursubsidies, enz. wordt voor de leersteuncentra rekening gehouden met het aantal ontvangen punten leersteun. De fysische norm, die de maximale bruto-oppervlakte bepaalt waarop een onderwijsinstelling recht heeft, wordt voor leersteuncentra berekend door het aantal punten leersteun dat het leersteuncentrum ontvangt, te delen door 85 en te vermenigvuldigen met 3,5 vierkante meter bruto.
  • Bij het bepalen van de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding moeten de leersteuncentra rekening houden met de volgende geografische zone: de ruimte begrensd door een afstand van 20 kilometer (zoals voor de centra voor leerlingenbegeleiding).

Reguliere financiering

sla link op in klembord

Kopieer

Om in aanmerking te komen voor reguliere subsidieprocedures moet je beschikken over een zakelijk recht (eigendom, opstal, erfpacht) op een onroerend goed. Die zakelijke rechten zijn bovendien aan enkele voorwaarden onderworpen.

De subsidie bedraagt 60% van de subsidieerbare investering. Je eigen bijdrage vanuit het leersteuncentrum komt dan overeen met:

  • 40% van de subsidieerbare investering (*) en
  • 100% van de niet-subsidieerbare investering.

Voor de financiering van je eigen aandeel van de subsidieerbare investering kun je een beroep doen op een lening waarvoor de Vlaamse Gemeenschap een waarborg voorziet. Daarnaast zullen eigen gespaarde middelen nodig zijn.

De kans op reguliere financiering is quasi onbestaand voor kalenderjaar 2023.

De standaardprocedure

sla link op in klembord

Kopieer

Om in aanmerking te komen voor de subsidiëring van een nieuwbouw of van grotere structurele verbouwingen moet je dossier op de wachtlijst staan en de wachttijd hebben doorlopen. Momenteel worden van die wachtlijst dossiers goedgekeurd die ingediend werden in 2009. We moeten er dus vandaag rekening mee houden dat het meer dan 14 jaar zal duren vooraleer een wachtlijstproject in aanmerking komt voor subsidiëring. De wachtlijst biedt dus geen soelaas voor een dringende behoefte.

Toch kan het aangewezen zijn om al zo snel mogelijk een wachtlijstdossier in te dienen. Als je bijvoorbeeld voor een aanvraag huursubsidie zou kiezen, heb je na afloop van de huurperiode misschien een oplossing nodig waarvoor dat wachtlijstdossier van pas komt.

Procedures zonder wachttijd

sla link op in klembord

Kopieer

Versnelde subsidie voor aankoop en voor werken na aankoop

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt als leersteuncentrum een gebouw aankopen en verbouwen met 60% AGION-subsidie door middel van een versnelde aankoopprocedure. Let op, niet alle gebouwen komen hiervoor in aanmerking. Neem contact op met de collega’s van het team infrastructuur om deze opportuniteit verder te onderzoeken voor uw concreet huisvestingsdossier.

Verkorte procedure, verkorte procedure sanitair, subsidies energie-efficiëntie …

sla link op in klembord

Kopieer

De subsidies voor verkorte procedures en de subsidies voor energie-efficiëntie zijn bedoeld voor deelaspecten van huisvesting en voor kleinere werken. Indien je als leersteuncentrum een zakelijk recht kunt krijgen op een bestaand gebouw aan een aanvaardbare prijs (cijns), dan kunnen die subsidiepistes mogelijk een oplossing bieden.

DBFM-projecten

sla link op in klembord

Kopieer

We verwachten in het najaar een volgende DBFM-oproep binnen Scholen van Vlaanderen. Voor DBFM komen alleen voldoende grote projecten in aanmerking, met een minimum van 1 000 m² bruto. Projecten van leersteuncentra hebben doorgaans niet die vereiste minimale grootte.

Huursubsidies

sla link op in klembord

Kopieer

Net zoals de andere onderwijsinstanties van het gesubsidieerd onderwijs behoort voor leersteuncentra ook de huursubsidie tot de mogelijkheden. Die huisvesting mag op de dag vóór de indiening nog geen onderwijs- of leersteunbestemming hebben. Het is niet van belang onder welk persoonlijk of zakelijk recht dat gebruik wordt geregeld.

Om je kans op huursubsidie uit te breiden, ga je best na of het mogelijk is om voorlopig nog gebruik te blijven maken van de huisvesting van het stopgezette ondersteuningsnetwerk. Je kunt dan later, bij een nieuwe oproep huursubsidies, tijdig een aanvraag indienen als leersteuncentrum. Je vaart een zekerder parcours als je kunt wachten met de huisvesting te huren en in gebruik te nemen tot je zeker bent dat je aanvraag geselecteerd is. Wordt je eerste aanvraag niet geselecteerd, dan heb je nog een tweede, derde, …. kans bij volgende huursubsidieoproepen.

Gebouwen binnen een huursubsidiedossier komen tijdens de huurperiode niet in aanmerking voor subsidie via reguliere financiering. Er is immers niet voldaan aan de voorwaarde van het zakelijk recht. Huur is een persoonlijk recht.

Toch kan het aangewezen zijn om al zo snel mogelijk een wachtlijstdossier in te dienen. Als je voor een aanvraag huursubsidie hebt gekozen, heb je na afloop van de huurperiode misschien een oplossing nodig waarvoor dat ingediend wachtlijstdossier dan van pas komt.

Besluit

sla link op in klembord

Kopieer

Leersteuncentra kunnen nu ook een beroep doen op AGION-subsidies voor huisvesting.

Ga voor de keuzes die je maakt niet over één nacht ijs. De collega’s van het team infrastructuur van onze Dienst Bestuur & organisatie staan klaar om je te helpen de juiste keuzes te maken en om je door de subsidieprocedure bij AGION te loodsen. Aarzel niet om hen te contacteren.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio