Wanneer je als bestuur een bouwproject plant, kun je voor een gedeelte van de investeringskosten een beroep doen op subsidies van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Voor het andere gedeelte kun je een lening aangaan.

Lening met waarborg van de Vlaamse Gemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

Onder bepaalde voorwaarden stelt de Vlaamse Gemeenschap (AGION) zich borg voor de terugbetaling van het kapitaal, de interesten én de bijhorende kosten van de lening die je aangaat voor het gedeelte van de bouwinvesteringskosten waar je geen subsidies voor krijgt. Het gaat dan om de 30% van de investeringskost voor projecten in het basisonderwijs en de 40% voor projecten in de andere onderwijsniveaus. AGION subsidieert immers maximaal 70% van de investeringskost in het basisonderwijs en 60% in het secundair onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding, centra voor volwassenenonderwijs en internaten.

Voorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Om van de waarborg te kunnen genieten moet je lening:

 • aangegaan zijn bij een bank die erkend is door de Vlaamse Regering;
 • over een periode van maximaal twintig jaar lopen (exclusief de opnameperiode).

Je vindt de voorwaarden waar je lening moet aan voldoen terug in een Protocol uit 2013 tussen de minister van Financiën, de minister van Onderwijs, AGION en Febelfin.

Welke lening afsluiten?

sla link op in klembord

Kopieer

Bij het afsluiten van een leningsovereenkomst moet je als bestuur een keuze maken tussen verschillende mogelijkheden.

Sinds 30 juni 2017 ben je als bestuur niet meer verplicht om de Wetgeving Overheidsopdrachten te volgen om een lening af te sluiten. Het spreekt voor zich dat je nog altijd het best voorstellen van verschillende banken met elkaar vergelijkt om zo de beste voorwaarden op de markt te vinden.

Eén of twee fasen?

sla link op in klembord

Kopieer

Ten eerste moet je kiezen of de lening opneemt in één of twee fasen:

 • Financiering in één fase: je betaalt onmiddellijk rente op het opgenomen geld op basis van de langetermijnrente.
 • Financiering in twee fasen: tijdens de opnameperiode betaal je de rente op basis van de vlottende kortetermijnrente. Pas na de opnameperiode wordt het tarief vastgelegd waaraan je de lening zal aflossen.

Vaste of variabele rentevoet?

sla link op in klembord

Kopieer

Ten tweede moet je kiezen voor een vaste of variabele rentevoet over de looptijd van je lening.

Vier varianten

sla link op in klembord

Kopieer

De twee keuzes leiden tot vier mogelijke varianten mogelijk voor je lening:

  Vaste marge op de referentierentevoet Variabele marge op de referentierentevoet
Financiering in één fase Variant 1: onmiddellijke toepassing van de langetermijnrentevoet, met een vaste marge Variant 2: onmiddellijke toepassing van de langetermijnrentevoet, met een variabele marge
Financiering in twee fasen Variant 3: tijdens de opnameperiode: de vlottende kortetermijnrente met een vaste marge; tijdens de terugbetalingsperiode: de langetermijnrente met vaste marge Variant 4: tijdens de opnameperiode: de vlottende kortetermijnrente met een vaste marge; tijdens de terugbetalingsperiode: de langetermijnrente met variabele marge

 

Rentevoet

sla link op in klembord

Kopieer

Het Protocol van 2013 voorziet dat de rentetarieven gebaseerd zijn op twee referentierentevoeten:

Hoe een lening afsluiten?

sla link op in klembord

Kopieer

Je sluit eerst een leningsovereenkomst af met de bank. Vervolgens vraag je de waarborg aan bij AGION. Tot slot stort je een bijdrage om de waarborg effectief te kunnen verkrijgen.

Leningsovereenkomst met de bank

sla link op in klembord

Kopieer

Om een leningsovereenkomst af te sluiten met de bank neem je contact op met de bank die jouw voorkeur wegdraagt na vergelijking van de verschillende voorstellen. Als de bank bereid is om je de lening toe te kennen, bevestigt zij dat. Daarna sluit je met de bank een leningsovereenkomst af in drie exemplaren.

Aanvragen van de waarborg bij AGION

sla link op in klembord

Kopieer

Je stuurt een officiële aanvraag voor het verkrijgen van een waarborg naar AGION. Die aanvraag bevat minstens de volgende elementen:

 • De ondertekende notulen van de vergadering waarin het bestuursorgaan de beslissing nam om de waarborg bij AGION aan te vragen.
 • Drie exemplaren van de leningsovereenkomst ondertekend door het bestuur én door de bank voor je eigen aandeel van het subsidiabele investeringsbedrag, plus een afbetalingskalender die een onderscheid maakt tussen kapitaal en leningen.
 • Een overzicht van alle lopende leningsovereenkomsten met waarborgverlening die je als bestuur vroeger al bent aangegaan.

Als de leningsovereenkomst voldoet aan de voorwaarden uit het Protocol, keurt AGION de aanvraag goed. AGION ondertekent dan de leningsovereenkomst en bezorgt een tegengetekend exemplaar aan de bank en een aan het bestuur.

Bijdrage tot het verkrijgen van de waarborg

sla link op in klembord

Kopieer

Om de waarborg van AGION te kunnen verkrijgen, moet je conform artikel 99 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën een bijdrage storten en dat binnen de twintig dagen na opname van de eerste schijf van het krediet.

Die bijdrage is vastgesteld op 0,225 % van het bedrag opgenomen in de oorspronkelijke leningsovereenkomst, te verhogen met 0,05 % per jaar looptijd op dat bedrag.

Opname van de lening

sla link op in klembord

Kopieer

Zodra AGION je de toekenning van de waarborgverlening bevestigt, kun je de lening opnemen. Na ontvangst van iedere betalingsaanvraag stuurt AGION zowel naar jou als bestuur als naar de bank de toestemming om een deel van de lening op te nemen. De opname van de lening loopt parallel aan de uitbetaling van subsidies voor de werf.

Verzakingsvergoeding

sla link op in klembord

Kopieer

Als je op het einde van de werken het volledige bedrag van de lening niet hebt opgenomen, kan de bank je een zogenaamde verzakingsvergoeding aanrekenen op het niet-opgenomen bedrag. Dat kan alleen als je gekozen hebt voor varianten één of twee. Je kunt ook in je leningsovereenkomst laten opnemen dat je die vergoeding niet hoeft te betalen.

Afbetalen van de lening

sla link op in klembord

Kopieer

Aflossingsmogelijkheden

sla link op in klembord

Kopieer

Op de data vastgelegd in je leningsovereenkomst los je de lening af in annuïteiten, semestriële of trimestriële kapitaalaflossingen.

De terugbetaling van kapitaal gebeurt in vaste schijven of in progressieve schijven. Ongeacht hoe de terugbetaling gebeurt moet je steeds rente betalen op het openstaande bedrag:

 • Bij vaste schijven: je betaalt periodiek een vast deel van het kapitaal en een rente. Dat rentebedrag vermindert naargelang het openstaand kapitaal afneemt.
 • Bij progressieve schijven: je betaalt periodiek een vast bedrag dat in het begin van de aflossing veel rente omvat en weinig kapitaal, en het omgekeerde beeld geeft op het einde van de aflossingsperiode.

Herziening rentevoet

sla link op in klembord

Kopieer

Het Protocol van 2013 voorziet dat de rentevoet van de lening na een bepaalde periode kan herzien worden. Op dat ogenblik wordt de rentevoet aangepast in functie van de evolutie van de referentierentevoet. Als schoolbestuur kun je kiezen tussen een vijfjaarlijkse of een tienjaarlijkse rentevoetherziening of voor een vaste rentevoet voor de hele looptijd van de aflossing.

Nalaten om af te betalen

sla link op in klembord

Kopieer

In het uitzonderlijke geval dat je de lening niet kunt aflossen, zal de waarborg spelen. De waarborg dekt naast de hoofdsom van de lening ook de vervallen interesten, eventueel van kracht zijnde interestverhogingen en alle andere kosten verbonden met de lening. AGION zal het betaalde bedrag nadien op jou verhalen omdat je hebt nagelaten de lening af te betalen.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
  Regio