Als schoolbestuur weet je dat bouw- en renovatieprojecten erg complex kunnen zijn. Voor ondersteuning bij die projecten kun je een beroep doen op externe bureaus, maar ook wij kunnen je hierbij begeleiden.

Wie zijn wij?

sla link op in klembord

Kopieer

Wij zijn het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wij ondersteunen, begeleiden en adviseren jou bij infrastructuurprojecten. Je kunt bij ons terecht voor het begeleiden van alle subsidieprocedures bij AGION: reguliere investeringsprojecten, DBFM-projecten, huursubsidies en andere procedures.

Daarnaast vertegenwoordigen en verdedigen wij ook je belangen in contacten met verschillende overheidsdiensten. Niet alleen jijzelf, maar ook je directie, coördinatoren, gebouwverantwoordelijke, architect of andere deskundigen, kunnen rekenen op onze dienstverlening.

Misschien ken je ons nog als de Dienst voor Investeringen van het Katholiek Onderwijs (DIKO). Die dienst begeleidde besturen tot 31 juli 2015 met hun infrastructuurprojecten.

Wat doen wij?

sla link op in klembord

Kopieer

Onze dienstverlening is heel ruim en flexibel. Wij beseffen immers dat niet alle besturen dezelfde noden hebben. Als groter bestuur met een eigen infrastructuurverantwoordelijke heb je waarschijnlijk minder behoefte aan een technisch-praktische ondersteuning. Als kleiner bestuur heb je daar dan weer wel behoefte aan.

Wij beseffen dat jouw noden als bestuurder met de tijd mee evolueren en bij de uitbouw van onze dienstverlening houden wij daar uiteraard rekening mee. De kwaliteit en de accuraatheid van onze dienstverlening is voor ons dan ook heel belangrijk.

Vandaag omvat onze dienstverlening vooral:

 • begeleiding bij gesubsidieerde bouwdossiers;
 • ondersteuning bij algemeen patrimoniumbeheer;
 • vertegenwoordiging en belangenbehartiging;
 • ontwikkeling van een beleidsvisie;
 • kennisverzameling en opleiding.

Begeleiding bij gesubsidieerde bouwdossiers

sla link op in klembord

Kopieer

Als bestuurder kun je bij ons terecht voor de begeleiding van alle mogelijke gesubsidieerde bouwprojecten: zowel voor de regulier gefinancierde projecten, als voor DBFM-projecten en voor projecten via alternatieve subsidieprocedures.

Plan je een bouwproject in het kader van een masterplan of moet je inspelen op een acute infrastructurele nood, dan kun je in beide gevallen als schoolbestuur subsidies aanvragen bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) van de Vlaamse Gemeenschap. Wij begeleiden jou en je ontwerpers bij die gesubsidieerde bouwdossiers.

Wat de subsidiëring betreft, werken wij je subsidieaanvraag af, dienen ze in bij AGION, volgen nauwgezet op en koppelen regelmatig terug naar jou. Daarnaast ondersteunen we je ook bij het beheer van het bouwproject zelf.

Dienstverlening bij het beheer van de subsidiedossiers

sla link op in klembord

Kopieer

Met onze begeleiding proberen wij altijd binnen een redelijke termijn voor jou de meest gunstige subsidieregeling te bekomen. En dit uiteraard binnen de wettelijke grenzen en met respect voor de afspraken in het kader van het subsidiëringssysteem.

Onze dienstverlening start bij de opmaak van het subsidiedossier, loopt verder tijdens de uitvoering van het bouwproject en kan zelfs doorgaan na de afrekening.

Begeleiding bij de opmaak van het subsidiedossier

sla link op in klembord

Kopieer

Eerst vertalen we je infrastructurele behoeften in subsidieerbare projecten. Welke behoeften heb je? Welke investeringen zijn aangewezen en binnen welk tijdspad? Welke subsidiedossiers starten we best op? Welke subsidiëringsprocedures kunnen we gebruiken?

Begeleiding tijdens de uitvoering

sla link op in klembord

Kopieer

Tijdens de uitvoeringsfase doen wij de volgende zaken voor jou:

 • Wij bezorgen je voor elke procedurestap gedetailleerde richtlijnen zodat je weet wat je te doen staat. Voor de projecten die wij begeleiden, ontvangen wij kopieën van al de dienstbrieven van AGION. Zo kunnen wij jouw project heel nauwgezet mee opvolgen. Door je tijdig de nodige richtlijnen te bezorgen, voorkomen we mogelijke latere problemen. We denken aan problemen met de berekening en controle van fysische en financiële normen, het structureren van de erfpacht, het opstellen van de eindafrekening, de gegrondheid van meerwerken …
 • Wij controleren en verwerken alle documenten in verband met het subsidiëringsdossier voor wij ze aan AGION bezorgen. Zo vermijden we dat er in een later stadium veel tijd verloren gaat of dat we belangrijke opportuniteiten missen.
 • Wij kunnen ook specifieke ondersteuning op maat aanbieden. Dergelijke ondersteuning kan bijvoorbeeld aangewezen zijn bij de overschrijding van de fysische of financiële normen van het goedgekeurde programma.
 • Wij leggen bij specifieke vragen of problemen de nodige contacten met AGION en toetsen af welke mogelijkheden tot welke resultaten kunnen leiden.

Begeleiding na de afrekening van het project

sla link op in klembord

Kopieer

Ook na de afrekening van het project blijven wij beschikbaar. Soms krijg je als bestuur-bouwheer immers te maken met aanslepende problemen met de aannemer na de oplevering. Wij kunnen je dan ondersteunen. Als je na een tijd plant om het project over te dragen naar een ander schoolbestuur, kunnen wij je helpen met de voorbereiding en de opvolging van de overdracht.

Ons infrastructuurdienstverleningsteam telt één aanspreekpunt per regio: een stafmedewerker architect of burgerlijk ingenieur-architect. Zo zijn zij vertrouwd met de context en kunnen zij vlotter anticiperen en reageren.

Dienstverlening bij het beheer van de bouwprojecten

sla link op in klembord

Kopieer

Wij kunnen je als bestuur ook ondersteunen bij het beheer van je bouwprojecten zelf. Dankzij alle bouwprojecten die wij al begeleid hebben, onze contacten met schoolbesturen, stakeholders, belangengroepen, administraties en politieke overheden hebben wij heel wat knowhow en expertise opgebouwd. Als je een beroep doet op ons, kun jij als schoolbestuur mee delen in die knowhow.

Bakens uitzetten

sla link op in klembord

Kopieer

Bij de start van een project zetten we mee de bakens uit:

 • We beantwoorden al je vragen.
 • We bekijken samen met jou de mogelijke timing.
 • We onderzoeken de subsidieerbaarheid.
 • We zoeken mee naar de meest aangewezen subsidiëringsprocedure.

Ontwerper aanstellen

sla link op in klembord

Kopieer

Wij onderzoeken samen met jou de meest geschikte werkwijze om de ontwerper (of het ontwerpteam) aan te stellen conform de wetgeving overheidsopdrachten. De keuze van de ontwerper is immers cruciaal. Hij is jouw belangrijkste raadgever in het bouwproject. Goede afspraken zijn dan ook onontbeerlijk.

Financiële haalbaarheid

sla link op in klembord

Kopieer

Wij onderzoeken de financiële haalbaarheid van je project, zonder ons te beperken tot de investeringskosten. Ook de eventuele financieringskosten, onderhoudskosten, energiekosten … nemen we mee in ons onderzoek.

Kwaliteitsbewaking

sla link op in klembord

Kopieer

Wij kunnen je helpen bij de kwaliteitsbewaking van het project. Zo bespreken we samen met jou de plannen van de ontwerper. Dankzij onze ervaring kunnen we je ook voorbeelden van goede praktijk tonen: andere inspirerende projecten voor goede creatieve oplossingen.

Juridisch-technisch

sla link op in klembord

Kopieer

Wij ondersteunen je ook juridisch-technisch. Zo moet de relatie met de aannemer(s) altijd conform de wetgeving overheidsopdrachten verlopen. Bij laattijdige betalingen, vertragingen in de werken of faillissementen kunnen wij je helpen om op de juiste manier te reageren. Als bestuur kun je bij ons ook terecht voor eerstelijnsadvies moesten je rechten toch geschaad worden. Wij werken in ieder geval actief mee om een oplossing te vinden voor acute geschillen.

Ondersteuning bij algemeen patrimoniumbeheer

sla link op in klembord

Kopieer

Heb je vragen over eigendom of eigendomsoverdracht? Of wil je je huisvestingssituatie laten analyseren? Of wil je ondersteuning bij de opbouw van een langetermijnvisie en de uitwerking van een masterplan? Met al die vragen kun je als schoolbestuur bij ons terecht.

Wil je je onderwijspatrimonium optimaal ontwikkelen? Dan helpen wij je bij de verschillende aspecten die er komen bij kijken:

 • de integratie van je missie, visie, kernwaarden en opvoedingsproject;
 • een correcte inschatting van de financiële lasten;
 • een analyse van de evoluerende noden;
 • een analyse van de bouwfysische toestand van je patrimonium.

Ook bij de optimalisatie van je eigendomsverhoudingen kunnen wij je ondersteunen. We houden daarbij niet alleen rekening met de eigenheid en de wensen van de eigenaar(s), maar ook met die van jou als gebruiker. En dit op korte, middellange en lange termijn.

Wil je als bestuur een masterplan uitwerken, dan kadert onze ondersteuning bij algemeen patrimoniumbeheer daar perfect in. Samen met andere gespecialiseerde collega’s kunnen wij je helpen om tot een onderwijs-strategisch, financieel en infrastructureel masterplan te komen.

Vertegenwoordiging en belangenbehartiging

sla link op in klembord

Kopieer

Wij verdedigen jouw belangen overal waar onderwijsinfrastructuur ter sprake komt en waar wij optreden als vertegenwoordiger van onze schoolbesturen. Voorbeelden zijn het koepeloverleg met AGION, het periodiek overleg met verschillende AGION-afdelingen en het overleg met de Commissie van Deskundigen die de fysische en financiële normen ontwikkelt en advies geeft rond afwijkingen.

In die overlegorganen verdedigen wij individuele dossiers van schoolbesturen, maar hebben wij vooral oog voor langetermijnbeslissingen. Die kunnen bepalend zijn voor de verdere evolutie van de scholenbouw. Wij denken ook mee na over de ontwikkeling van nieuwe procedures en jurisprudentie. En wij doen voorstellen om procedures vlotter te laten verlopen en meer rechtszekerheid te geven aan onze schoolbesturen.

Als je een beroep doet op ons, kun je rekenen op een brede dienstverlening. Tegelijkertijd ondersteun je ons team en je collega-schoolbesturen in onze gezamenlijke opdracht om op te komen voor de infrastructuurbelangen van onze scholen in Vlaanderen en Brussel. Die solidariteit appreciëren wij heel erg.

Ontwikkeling beleidsvisie

sla link op in klembord

Kopieer

Als Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijven wij pleiten voor voldoende middelen voor scholenbouw. In onze beleidsvisie staan immers het langetermijndenken en het algemeen belang van onze schoolbesturen centraal. Wij laten geen kans onbenut om de beleidsverantwoordelijken te wijzen op de wanverhouding tussen de behoeften van onze besturen enerzijds en de beschikbare middelen anderzijds.

Die situatie maakt dat wij voortdurend afwegingen moeten maken tussen noden en gemaakte afspraken en tussen types van projecten die de chronologie van de subsidiëringswachtlijst kunnen doorkruisen.

Vanuit ons infrastructuurdienstverleningsteam helpen wij ook mee aan andere beleidsdossiers zoals rond energiezuinigheid en duurzaamheid, passiefscholen, DBFM, betaalbaarheid van infrastructuurinvesteringen op lange termijn …

Kennisverzameling en opleiding

sla link op in klembord

Kopieer

Vanuit onze jarenlange ervaring hebben wij heel wat knowhow opgebouwd. Die knowhow kan ook voor jou van nut zijn. Niet alleen onze ervaring met patrimonium- en infrastructuurbeleid in het onderwijs in het algemeen, maar ook met gesubsidieerde bouwprojecten in het bijzonder heeft ons een schat aan informatie opgeleverd.

Op vraag van schoolbesturen en andere onderwijsstakeholders organiseren wij opleidingen op maat. Voorbeelden zijn vormingen over masterplanning, subsidiëring, DBFM en de Wetgeving Overheidsopdrachten.

Wat kost onze infrastructuurdienstverlening ?

sla link op in klembord

Kopieer

Je eerste contacten met ons infrastructuurdienstverleningsteam zijn niet betalend. Zij zijn vervat in de algemene ledenbijdrage.

Als je ons inschakelt voor de begeleiding van een dossier, betaal je een specifieke bijdrage of begeleidingskost.

Deze bijdrage kun je betalen met de werkingstoelagen. Zij zit mee als algemene onkost vervat in de forfaitaire toeslag van 10% die AGION toevoegt aan de kostprijs van de werken en die gesubsidieerd wordt. Op die bijdrage wordt 21% btw aangerekend.

Berekeningswijze begeleidingskost

sla link op in klembord

Kopieer

De begeleidingskost kan een eerste en een tweede schijf omvatten.

Eerste schijf

sla link op in klembord

Kopieer

Nadat je als schoolbestuur een principieel akkoord van AGION hebt bekomen, rekenen wij je éénmalig een eerste schijf aan. Als onze begeleiding niet geleid heeft tot een principieel akkoord, rekenen we je uiteraard ook geen begeleidingskost aan.

Voor de berekening van de eerste schijf nemen we het bedrag van het principieel akkoord inclusief btw en 10% ‘algemene onkosten’ als basis. Ze bedraagt 125 euro (exclusief btw) per 25 000 euro met een maximum van 750 euro (exclusief btw).


Schijf 1

Van

0,01

tot

25 000,00

:

125

EUR

Van

25 000,01

tot

50 000,00

:

250

EUR

Van

50 000,01

tot

75 000,00

:

375

EUR

Van

75 000,01

tot

100 000,00

:

500

EUR

Van

100 000,01

tot

125 000,00

:

625

EUR

Vanaf

125 000,01
   
:

750

EUR

 

Als het dossier alleen de aankoop van een gebouw betreft, dus zonder werken, rekenen we geen tweede schijf aan. De bijdrage beperkt zich dan tot de eerste schijf.

Tweede schijf

sla link op in klembord

Kopieer

Zodra de werken van start gaan, rekenen we een tweede schijf aan opgedeeld in meerdere deelschijven. In principe gaat het om vier deelschijven per jaar. Voor de berekening van de tweede schijf nemen we de uiteindelijk goedgekeurde kostprijs van de werken inclusief btw en 10% algemene onkosten als basis.


Schijf 2

Van

0,01

tot

250 000,00

:

0,60

%

Van

250 000,01

tot

500 000,00

:

0,50

%

Van

500 000,01

tot

1 000 000,00

:

0,25

%

Van

1 000 000,01

tot

2 000 000,00

:

0,10

%

Vanaf

2 000 000,01
   
:

0,05

%

 

Als de kostprijs van de werken lager ligt dan 60 000 euro, rekenen we een forfaitaire schijf aan van 60 euro. Als de kostprijs tussen de 60 000 euro en 120 000 euro ligt, rekenen we forfaitair 120 euro aan.

Voorbeeld

sla link op in klembord

Kopieer

Een voorbeeld maakt alles duidelijk. We vertrekken van de gesubsidieerde kostprijs van een gemiddeld wachtlijstdossier zijnde 1 850 000,00 euro inclusief btw en 10% algemene onkosten.

Begeleidingskost
 
 

1ste schijf       750,00 EUR
2de schijf        
Van 0,1 tot 250 000,00 1 500,00 EUR
Van 250 000,01 tot 500 000,00 1 250,00 EUR
Van  500 000,01 tot 1 000 000,01 1 250,00 EUR
Van  1 000 000,01 tot 1 850 000,01 850,00 EUR
Totaal exta-bijdrage     Excl. btw 5 600,00 EUR
      Incl. btw 6 776,00 EUR


 

In dit voorbeeld bedraagt de specifieke bijdrage voor de volledige dienstverlening voor het project dus 0,37 % van de totale kostprijs van de werken. Die bijdrage is niet kostendekkend. Voor die bijdrage mag je als bestuur rekenen op een deskundige en enthousiaste begeleiding die - gelet op de wachttijden bij AGION - vaak over verschillende jaren loopt.

Bereken zelf je bijdrage via het bestand dat je hier kunt downloaden.
Geef in het formulier de netto subsidiabele kostprijs van de werken in. Dit is het bedrag exclusief BTW en onkosten. 
Indien het gaat om een dossier in verschillende percelen, moeten de kostprijzen van de verschillende percelen worden opgeteld.

Uitzonderlijke bijkomende bijdrage

sla link op in klembord

Kopieer

In sommige gevallen moeten we, na de principiële goedkeuring door AGION, het dossier herwerken met het oog op een aangepast principieel akkoord. In dat geval rekenen we een bijkomende begeleidingskost van 375 euro (exclusief btw) aan. Op vraag van het schoolbestuur kunnen we in dat geval ook bijkomende ondersteuning bieden tegen een extra-uurtarief.

Kostprijs voor niet-leden

sla link op in klembord

Kopieer

Schoolbesturen die een beroep willen doen op ons team, maar die geen lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, betalen het dubbele van de begeleidingskost. Zij betalen immers geen algemene ledenbijdrage.

Team Infrastructuur

sla link op in klembord

Kopieer

De medewerkers van het team infrastructuur helpen je graag verder.

Contact

Katrien De Veuster
stafmedewerker
   02 529 04 22
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio