Geef aandacht aan taalsteun

Taalsteun omvat verschillende facetten:

  • taalaanbod begrijpelijk maken (bijvoorbeeld visuele ondersteuning, lichaamstaal, woorden beklemtonen);
  • aanbieden van ondersteunende hulpmiddelen om begrip te verhogen (bijvoorbeeld mindmap, woordweb, beeldwoordenboek, ondersteunende filmpjes);
  • formuleren van duidelijke mondelinge en schriftelijke instructies;
  • aanbieden van duidelijk, overzichtelijk en toegankelijk cursusmateriaal;
  • aanbieden van ondersteunende hulpmiddelen om taalproductie te verhogen (bijvoorbeeld schrijfkader, spreekkader, heldere criteria verwoorden);
  • geven van feedback op de taalproductie en aanwenden van taalleerstrategieën;
  • voldoende expliciet aandacht hebben voor taal en dat naar de lerenden toe verwoorden;

Werkvormen

sla link op in klembord

Kopieer

Vooraleer je de werkvormen uitvoert, is het handig dat de leraren kennis hebben gemaakt met de drie pijlers van taalgericht vakonderwijs (zie ook vermijd talige struikelblokken).

Werkvorm 1: inzien wat de pijler taalsteun betekent

sla link op in klembord

Kopieer

Als de leraren de drie pijlers kennen, geef je hen een kijkwijzer of de mindmap taalsteun. Na het lezen proberen ze het begrip taalsteun uit te leggen in twee zinnen. De leraren vergelijken hun zinnen met elkaar.

Een andere opdracht kan zijn: benoem de initiatieven die je al nam om talige struikelblokken te vermijden en verbind deze oplossingen met een item van het onderdeel taalsteun in de mindmap of kijkwijzer.

De leraren vullen nadien de mindmap aan.

Werkvorm 2: inzien hoe de pijler taalsteun vorm krijgt in de klaspraktijk aan de hand van lesbeschrijvingen op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Als de leraren de drie pijlers kennen, geef je hen een kijkwijzer of de mindmap taalsteun. Leraren krijgen daarna enkele uitgeschreven lessen. Ze gaan na in welke mate en hoe er in die les aandacht is voor taalsteun.

De kijkwijzer of mindmap kan dienen als een checklist.

De leraren vullen nadien de mindmap aan.

Werkvorm 3: inzien hoe de pijler taalsteun vorm krijgt in de klaspraktijk aan de hand van filmpjes

sla link op in klembord

Kopieer

Als de leraren de drie pijlers kennen, geef je hen een kijkwijzer of de mindmap taalsteun. Na het lezen bekijken leraren filmpjes van lesopnames. Ze gaan na in welke mate en hoe er in die les aandacht is voor taalsteun.

De kijkwijzer of mindmap dienen als een checklist.

De leraren vullen nadien de mindmap aan.

Werkvorm 4: reflectie aan de hand van PowerPoint

sla link op in klembord

Kopieer

Als de leraren de drie pijlers kennen, geef je hen een kijkwijzer of de mindmap taalsteun. De leraren kunnen op basis van de nieuwe inzichten de opbouw en de toegankelijkheid van hun eigen cursusmateriaal nagaan.

De leraren vullen nadien de mindmap aan.

Over deze databank

Wil jij aan de slag met je vakgroep, met een kernteam, met je parallelcollega’s …? Dan vind je hier achtergrondinformatie en concrete werkvormen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio