Vroegtijdige stopzetting van de procedure

In de kalender van dag tot dag vind je verschillende data waarop de sociale verkiezingen vroegtijdig stopgezet kunnen worden. Wij zetten de verschillende momenten nog even op een rijtje. Er bestaan immers verschillende situaties waardoor de verkiezingsprocedure vroegtijdig mag worden stopgezet.

Scenario 1: Er werd geen enkele kandidatenlijst ingediend

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer op dag X+35 geen enkele werknemersorganisatie een kandidatenlijst indient, hoeft deze TBE geen verdere verkiezingen te organiseren en mag de procedure volledig worden stopgezet. Aangezien er geen enkele kandidaat is, heeft het verderzetten van de procedure geen zin. Je kunt in dit geval vanaf dag X+36 de procedure stopzetten.

Er dient in dit geval geen CPBW en/of OR te worden opgericht.

Ook wanneer alle kandidaten die oorspronkelijk werden voorgedragen hun kandidatuur introkken of wanneer alle kandidaturen door de rechtbank werden nietig verklaard, geldt dit scenario. 

Het schoolbestuur moet als werkgever de werknemers informeren over de stopzetting. Dat gebeurt door het aanplakken van een bericht ten laatste twee dagen na de datum die was voorzien voor de verkiezingen (Y+2). Daarvoor kan je gebruik maken van een modelformulier ‘bericht volledige stopzetting’ dat de FOD WASO ter beschikking stelt.

Dit bericht maak je ook kenbaar aan de FOD WASO en de representatieve werknemersorganisatie en kaderledenorganisaties. Upload een afschrift van het bericht via de webapplicatie voorzien op de website van de FOD WASO. Op die manier worden al deze betrokken partijen automatisch op de hoogte gesteld.

Scenario 2: Er werd voor minstens één werknemerscategorie geen enkele kandidatenlijst ingediend

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf het ogenblik dat minstens één kandidatenlijst wordt ingediend, is een volledige stopzetting van de procedure niet meer mogelijk. Is er in een TBE een personeelscategorie waarvoor geen enkele kandidatenlijst werd ingediend, dan moet de TBE voor deze personeelscategorie geen sociale verkiezingen organiseren. Voor de personeelscategorieën waar wel een kandidatenlijst voor werd ingediend gaan de verkiezingen gewoon verder. We spreken in deze situatie over een gedeeltelijke stopzetting van de procedure. Deze kan ten vroegste op dag X+79.

In dat geval richt de TBE enkel stembureaus op voor de categorieën waarvoor wel lijsten werden ingediend. Het bureau met het grootst aantal kiezers stelt het PV op van stopzetting voor de andere categorie. Ook hier kun je gebruik maken van het modelformulier ‘PV gedeeltelijke stopzetting (1)’ dat de FOD WASO ter beschikking stelt .

De personen die op dag X+60 werden gecommuniceerd als leden van het stembureau ondertekenen het PV. Ten laatste op dag Y+2 breng je het personeel via aanplakking op de hoogte van de stopzetting.

Dit PV maak je ook kenbaar aan de FOD WASO en de representatieve werknemersorganisatie en kaderledenorganisaties. Upload een afschrift van het bericht via de webapplicatie voorzien op de website van de FOD WASO. Op die manier worden al deze betrokken partijen automatisch op de hoogte gesteld

Deze vervallen mandaten mag je niet toevoegen aan de eventuele andere werknemerscategorieën waarvoor de verkiezingsprocedure nog doorloopt. De mandaten van elke werknemerscategorie blijven dus voorbehouden aan deze categorie. 

Scenario 3: Er werd voor een werknemerscategorie één lijst ingediend én het aantal kandidaten is gelijk of lager dan het aantal toe te kennen gewone mandaten 

sla link op in klembord

Kopieer

De situatie kan zich ook voordoen dat voor een bepaalde werknemerscategorie slechts één kandidatenlijst werd ingediend én het aantal kandidaten op die lijst gelijk is aan of kleiner is dan het aantal mandaten waarop die werknemerscategorie recht heeft. In dat geval kan je de verkiezingsprocedure ook vervroegd stopzetten voor deze werknemerscategorie.

De betreffende kandidaten zijn dan vanaf dat ogenblik automatisch verkozen tot effectief lid van het CPBW/OR. In dat geval richt de TBE een stembureau op voor de betrokken personeelscategorie. Deze gedeeltelijke stopzetting gebeurt op dag X+79. Het stembureau komt aan de vooravond van het overhandigen of versturen van de oproepingsbrieven samen. Zij maken dan een PV van stopzetting op.

Opnieuw kun je gebruik maken van het modelformulier ‘PV gedeeltelijke stopzetting (2)’, dat de FOD WASO ter beschikking stelt. De personen die op dag X+60 werden gecommuniceerd als leden van het stembureau ondertekenen dit PV. Je communiceert de stopzetting ten laatste op dag Y+2 aan het personeel via aanplakking, zodat zij op de hoogte zijn.

Dit bericht maak je ook kenbaar aan de FOD WASO en de representatieve werknemersorganisatie en kaderledenorganisaties. Upload een afschrift van het bericht via de webapplicatie voorzien op de website van de FOD WASO. Op die manier worden al deze betrokken partijen automatisch op de hoogte gesteld.

Wanneer moeten sociale verkiezingen wél doorgaan? 

sla link op in klembord

Kopieer

Op basis van de drie scenario’s hierboven, kunnen we samenvatten dat de verkiezingen op dag Y in elk geval wél moeten doorgaan in volgende situaties: 

 • Wanneer er binnen minstens één werknemerscategorie meerdere kandidatenlijsten werden ingediend zelfs als het aantal voorgedragen kandidaten lager is of gelijk aan het aantal toe te wijzen mandaten; of 
 • Wanneer er binnen minstens één werknemerscategorie één kandidatenlijst werd ingediend, die meer kandidaten bevat dan er te verdelen mandaten zijn voor deze categorie. 

In alle andere gevallen kan je de procedure op een bepaald moment stopzetten.

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
   02 507 06 44
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio