De kalender van dag tot dag

De kiesprocedure duurt in totaal 150 dagen. Dat betekent dat de sociale verkiezingen van mei 2024 al starten in december 2023. De spreiding van de procedure zorgt er voor dat er bij elke stap de nodige tijd en ruimte is om in overleg en dialoog te gaan met alle betrokkenen.

Bepalen van je verkiezingskalender

sla link op in klembord

Kopieer

Dagen X en Y

sla link op in klembord

Kopieer

In de verkiezingsprocedure zijn er twee ijkpunten of ‘ijkdagen’:

 • dag Y: de dag van de verkiezingen;
 • dag X: de dag waarop de verkiezingsdatum wordt bekend gemaakt. Deze valt 90 dagen vóór dag Y. Dag X is dus dag Y-90.

Vóór en na deze dagen X en Y moeten heel wat strikte formaliteiten vervuld worden. Voor de juiste berekening van deze periodes moet je trouwens altijd tellen in kalenderdagen en niet in werk- of schooldagen.

De dagen X en Y bakenen de verschillende fases van de verkiezingsprocedure af:

 • vóór dag X: de voorbereiding van de procedure;
 • dag X: de dag waarop de verkiezingsdag bekendgemaakt wordt;
 • dag Y: de dag van de verkiezingen;
 • na dag Y: mogelijkheid tot beroep en de eerste samenroeping van de OR en/of het CPBW.

De hele verkiezingsprocedure duurt in totaal 150 kalenderdagen. In de procedure is het heel belangrijk om de chronologie strikt na te leven. Het niet respecteren van de data kan achteraf de vernietiging van de verkiezingen tot gevolg hebben.

Bepalen van dag Y

sla link op in klembord

Kopieer

Het bepalen van dag Y of de dag van de verkiezingen is een essentiële stap in het proces want die dag bepaalt alle andere data.

Wanneer?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de sociale verkiezingen van 2024 moet die dag verplicht vallen in de periode van 13 tot en met 26 mei 2024. Dat betekent dat de opstart van de verkiezingen 150 kalenderdagen eerder plaatsvindt in de periode van 15 tot 28 december 2023.

Uiteraard plan je de verkiezingen in tijdens de openingsuren van de TBE. Dat betekent concreet dat de verkiezingen niet kunnen doorgaan tijdens een weekend, op een feestdag of op een andere vakantiedag.

Wie?

sla link op in klembord

Kopieer

Het is de uittredende ondernemingsraad of het uittredende CPBW of, wanneer deze niet bestaan, de werkgever die bepaalt op welke datum de sociale verkiezingen plaats vinden.

Impact planning andere stappen

sla link op in klembord

Kopieer

Verder moet je ook rekening houden met andere belangrijke dagen in de verkiezingsprocedure. Vallen die op een zondag of op een dag waarop in de onderneming gewoonlijk niet gewerkt wordt, dan moet je de verrichtingen die op die dagen voorzien zijn, uiterlijk uitvoeren op de vooravond ervan.

Merk op dat FOD WASO de schoolvakanties niet als inactiviteitsdagen beschouwt. Procedurestappen tijdens de schoolvakanties moeten dus niet plaats vinden op de vooravond van de vakantie. Sommige verrichtingen (zie verder) kun je gerust uitvoeren in die periodes.

Voor de beroepen bij de arbeidsrechtbank wordt, wanneer de vervaldag samenvalt met een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, die vervaldag dan weer verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Welke dag kiezen als verkiezingsdag (dag Y) in mei 2024?

sla link op in klembord

Kopieer

Een aantal data van de procedure sociale verkiezingen vallen sowieso in het weekend en schoolvakanties. Van de procedure afwijken is echter geen optie.

Als we rekening houden met de weekend- en feestdagen in de maand mei 2024, blijven alleen de volgende mogelijke verkiezingsdagen over:  13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 en 24 mei.

Als je dan terugrekent – zie verder verkiezingskalender – en rekening houdt met cruciale overlegmomenten die een vlotte bereikbaarheid van werkgevers en werknemers vragen, dan lijken de kiesdata 21, 22 of 23 mei de beste keuze te zijn. 21 mei heeft minder weekends die de kalender doorkruisen, dus geniet de voorkeur.

Er vallen dan nog steeds verrichtingen tijdens de krokus- en paasvakantie, maar door goed proactief overleg kunnen die zaken opgevangen en ingepland worden.

De kalender van dag tot dag

sla link op in klembord

Kopieer

Schema

sla link op in klembord

Kopieer

In de kieskalender kun je vanaf de dag van de verkiezingen (dag Y) alle andere belangrijke data bepalen.

Van dag tot dag

sla link op in klembord

Kopieer

Voor dag X-60

sla link op in klembord

Kopieer

De kalender start met dag ‘X-60’, maar om de verrichtingen die je moet doen op dag X-60 effectief te kunnen uitvoeren, moet je voordien al verschillende zaken uitzoeken. Het voorbereidingswerk start dus vroeger.
Welke vragen moet je op voorhand stellen?

 • Vraag 1: Stellen wij op niveau van de vzw of juridische entiteit gemiddeld 50 (CPBW) of 100 (OR) werknemers te werk? Zie stap 2 gemiddeld aantal werknemers bepalen.
 • Vraag 2: Zo ja, beschouwen wij onze juridische entiteit als één technische bedrijfseenheid of al een geheel van technische bedrijfseenheden? Zie stap 1 technische bedrijfseenheden bepalen.
 • Vraag 3: Indien verschillende technische bedrijfseenheden, hoeveel werknemers stellen wij gemiddeld te werk per technische bedrijfseenheid? Zie stap 2 gemiddeld aantal werknemers bepalen.
 • Vraag 4: Op welk niveau kunnen wij de sociale verkiezingen dan organiseren? Op niveau van de juridische entiteit? Per technische bedrijfseenheid? Over verschillende technische bedrijfseenheden heen om zo aan de minimumdrempel te komen?

Zodra je dan een voorstel van technische bedrijfseenheden hebt uitgewerkt als werkgever volgt de volgende vraag:

Eens je die informatie verzameld hebt, kun je effectief beginnen aan dag X-60.

Dag X - 60

sla link op in klembord

Kopieer

Dag X-60 is de eerste stap in de verkiezingsprocedure. Op die dag moet je als werkgever bepaalde inlichtingen schriftelijk meedelen aan de representatieve werknemersorganisaties, aan de ondernemingsraad (OR) of aan het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) of, wanneer deze niet bestaan, aan de vakbondsafvaardiging en aan de werknemers zelf.

Welke inlichtingen moet je meedelen op dag X-60?

sla link op in klembord

Kopieer

 • de afbakening van de technische bedrijfseenheden aan de hand van de banden tussen de verschillende vestigingen en eventuele wijzigingen er aan. FOD WASO omschrijft dit als ‘de aard, de gebieden en de graad van zelfstandigheid en afhankelijkheid van de zetel ten opzichte van de juridische entiteit, of over de aard, de gebieden en de graad van zelfstandigheid en afhankelijkheid van de eventuele individuele juridische entiteiten ten opzichte van de overkoepelende TBE’. Als er al een CPBW of OR bestaat en de werkgever wil de structuur van de TBE’s veranderen, dan moet hij meedelen op basis van welke criteria hij die wijziging wil doorvoeren;
 • het aantal personeelsleden per categorie (arbeiders, bedienden, leidinggevend personeel, jeugdige werknemers, kaderpersoneel), rekening houdend met het aantal personeelsleden dat op dat ogenblik (= dag X-60) in de onderneming wordt tewerkgesteld. Voor de berekeningswijze zie Stap 3 onder ‘Mandaten berekenen’;
 • de functies van het leidinggevend personeel door hun benaming en inhoud te verduidelijken en de lijst van personen die deze functies uitoefenen;
 • de datum van de bekendmaking van de verkiezingsdag (= dag X), én de beoogde verkiezingsdag (= dag Y);
 • de kaderfuncties en de lijst met namen van de personen die deze functies uitoefenen.

Aan wie en hoe?

sla link op in klembord

Kopieer

 • aan de OR en het CPBW: in het proces-verbaal of in een nota aan de leden van die organen;
 • aan de vakbondsafvaardiging (wanneer er geen CPBW of OR bestaat): in een nota aan de leden;
 • aan de representatieve werknemersorganisaties: het informeren gebeurt via het platform van FOD WASO of per post.
 • aan de representatieve organisatie van kaderleden (NCK): deze hoef je alleen te informeren wanneer je ook verkiezingen organiseert voor de OR. Het informeren gebeurt via het platform van FOD WASO of per post.

Een afschrift van het ingevulde verplicht modeldocument moet je in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming aanplakken. Dat kan klassiek op papier, via e-mail of met een intranetbericht. Voorwaarde voor elektronische aanplakking is wel dat alle werknemers er toegang toe hebben tijdens hun normale werkuren. Heeft het onderhoudspersoneel er bijvoorbeeld toegang toe? Strikt genomen mag je beide methodes niet combineren, maar met het akkoord van de verschillende vakbonden kun je hier soepel mee omspringen.

Verplichte modeldocumenten

sla link op in klembord

Kopieer

De werkgever is verplicht om de gestandaardiseerde formulieren van FOD WASO te gebruiken om te communiceren naar werknemers- en kaderledenorganisaties. Je kunt deze downloaden op hun website. Er bestaan aparte documenten voorzien voor het CPBW en de OR.

Inloggen in de applicatie van FOD WASO

sla link op in klembord

Kopieer

De toegang tot de webapplicatie gaat nu via het eID van de persoon die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de organisatie van de sociale verkiezingen. Eens je via je eID toegang hebt, kun je via je ondernemingsnummer je dossier(s) terugvinden. Tenminste als je situatie niet is gewijzigd in vergelijking met de vorige verkiezingen. Je vindt er één dossier per verkiezingsprocedure terug. Heeft je vzw bijvoorbeeld twee TBE’s voor de verkiezingen van het CPBW dan vind je twee dossiers terug. Heeft je vzw ook één TBE voor een ondernemingsraad dan vind je daar nog een apart dossier voor terug.

Als er zich wél wijzigingen hebben voorgedaan in je organisatie sinds de verkiezingen in 2016 zoals bijvoorbeeld een wijziging van het aantal of de samenstelling van de TBE’s of een fusieprocedure, neem dan zeker telefonisch contact op met het helpcenter van FOD WASO op het nummer 02/233.43.00. Zij zullen je helpen om je dossiers op een correcte manier samen te stellen.

Eenmaal de verantwoordelijke persoon zich de dossiers heeft toegekend, kan hij aan de slag met de verdere procedure van de sociale verkiezingen.

Hoe de documenten opladen?

sla link op in klembord

Kopieer

Het adres van de webapplicatie staat vermeld op de formulieren van FOD WASO.

Hoe de documenten versturen?

sla link op in klembord

Kopieer

De adressen van de verschillende organisaties staan vermeld op de formulieren van FOD WASO.

Dagen X – 60 tot X – 35

sla link op in klembord

Kopieer

Na de eerste schriftelijke informatie op dag X-60 start er een termijn van dialoog met en raadpleging van je zittende OR en CPBW. Organiseer je voor het eerst sociale verkiezingen, dan raadpleeg je de vakbondsafvaardiging of- bij gebrek daaraan- de werknemers.

Waarover ga je in dialoog?

sla link op in klembord

Kopieer

 • het aantal technische TBE’s of JE’s waarvoor organen moeten worden opgericht, en hun beschrijving;
 • de indeling van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen, of de samenvoeging van meerdere JE’s in TBE’s met hun beschrijving en grenzen;
 • de functies van de leidinggevenden en de lijst van de personen die deze functies uitoefenen;
 • de functies van het kaderpersoneel en de lijst van de personen die deze functies uitoefenen.

Dag X – 35

sla link op in klembord

Kopieer

Op dag X-35, na de periode van dialoog en raadpleging, deelt de werkgever zijn uiteindelijke beslissing schriftelijk mee. Hij doet dit volgens dezelfde modaliteiten die beschreven staan bij dag X-60.

Ook voor deze mededeling maakt de werkgever gebruik van een verplicht modeldocument X-35, te downloaden van de website van FOD WASO: document X-35 voor CPBW en document X-35 voor OR. Ook dit document wordt opgeladen via de applicatie van FOD WASO of per post verstuurd naar de vakbonden. Ook dit document wordt aangeplakt.

Dag X – 28

sla link op in klembord

Kopieer

Stel dat één van de vakbonden of één van de individuele werknemers zich niet kunnen vinden in de beslissing van de werkgever, dan hebben zij de tijd tot uiterlijk dag X-28 om tegen die beslissing in beroep te gaan bij de bevoegde arbeidsrechtbank. Men heeft dus zeven dagen om klacht in te dienen ofwel over de genomen beslissingen van de werkgever ofwel over het feit dat de werkgever geen schriftelijke beslissingen heeft ingediend.

Dag X – 5

sla link op in klembord

Kopieer

Als één van de vakbonden of individuele werknemers beroep heeft aangetekend bij de arbeidsrechtbank, dan heeft de rechter uiterlijk tot vijf dagen voor de bekendmaking van de verkiezingsdatum (= X-5) om een definitieve uitspraak te doen. Nadien is in beroep gaan niet meer mogelijk.

Dag X

sla link op in klembord

Kopieer

Vaststelling en verdeling van de mandaten

sla link op in klembord

Kopieer

Op dag X (=Y-90 dagen) stel je het aantal mandaten vast per orgaan en verdeel je ze over de verschillende personeelscategorieën. Na akkoord tussen werkgever en de betrokken representatieve werknemersorganisaties kun je het aantal mandaten eventueel verhogen, nooit verlagen.

Verplichte bekendmaking

sla link op in klembord

Kopieer

Op dag X brengen de bestaande overlegorganen, of wanneer deze niet bestaan, de werkgever alle werknemers schriftelijk op de hoogte van:

 • de datum en de uurregeling van de verkiezingen;
 • het adres en de benaming van de TBE waar een OR of een CPBW moet worden opgericht;
 • het aantal mandaten per orgaan en per categorie;
 • de voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar zij raadpleegbaar zijn, genummerd per categorie;
 • de lijst van het leidinggevend personeel met vermelding van hun namen, hun functie en de inhoud van de leidinggevende functies of de plaatsen waar deze lijsten kunnen worden geraadpleegd;
 • de lijst met namen van kaderleden in geval van een verkiezingsprocedure voor de OR;
 • de data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien of de kieskalender;
 • de persoon of dienst die door de werkgever belast is met het versturen van de oproepingsbrieven voor de verkiezing;
 • desgevallend de beslissing over het al dan niet gebruik van e-voting.
 • desgevallend het akkoord binnen het betrokken orgaan tot alternatieve wijze van oproeping op X + 80

Geen akkoord over verkiezingsdatum

sla link op in klembord

Kopieer

Indien er in de OR of het CPBW geen akkoord wordt bereikt over de datum en de uurregeling van de verkiezingen, wordt deze datum en de uurregeling vastgesteld door de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van het ambtsgebied.

Gebruik standaarddocument

sla link op in klembord

Kopieer

Ook voor de bekendmaking van deze informatie maak je verplicht gebruik van een standaarddocument (doc X) te downloaden van de website van FOD WASO: document X voor CPBW en document X voor OR.
Het bericht wordt aangeplakt. Dit kan vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document zoals via e-mail of intranetbericht. Voorwaarde voor elektronische aanplakking is wel dat alle werknemers er toegang toe hebben tijdens hun normale werkuren.

Het aangeplakte bericht moet in overeenstemming zijn met het proces-verbaal van de OR of het CPBW, zeker de datum en de uurregeling van de verkiezingen.

Communicatie

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de communicatie naar de representatieve werknemersorganisaties en representatieve organisaties volg je dezelfde modaliteiten als op dag X-60 en X-35. Dit bericht moet de werkelijke datum van aanplakking bevatten.

De lijsten van de leden van het leidinggevend personeel en het kaderpersoneel (indien van toepassing bij de OR) worden bij deze verzendingen gevoegd. De kiezerslijsten worden enkel bijgevoegd wanneer er geen OR of een CPBW bestaat.

De werknemers kunnen bij hun vertegenwoordigers inzage krijgen in de documenten met de verschillende berichten die de werkgever hen moet bezorgen en tijdens de verkiezingsprocedure moet aanplakken in de onderneming.

Dag X + 7

sla link op in klembord

Kopieer

Iedere werknemer of de vakbonden kunnen ten laatste op dag X +7 bezwaar of beroep aantekenen bij de overlegorganen of wanneer deze niet bestaan bij de werkgever, tegen vier zaken in het bericht van dag X:

 • de kiezerslijsten (niet inschrijven of onbehoorlijke inschrijving, onjuistheden zoals naam of geboortedatum);
 • de vaststelling van het aantal mandaten per orgaan en per categorie;
 • de lijst van het leidinggevend personeel;
 • de lijst van de kaderleden (indien van toepassing bij de OR).

Dag X + 14 of laatst mogelijke dage om knopen door te hakken

sla link op in klembord

Kopieer

Na de indiening van het bezwaar hebben de OR, het CPBW of, wanneer deze niet bestaan, de werkgever uiterlijk zeven dagen (tot dag X + 14) om de knoop door te hakken. Als één van de beslissingen gewijzigd wordt, dan moet de rechtzetting opnieuw aangeplakt worden. Als er geen CPBW en/of OR is, moet de rechtzetting opgestuurd worden naar de vakbonden.

Dag X + 21

sla link op in klembord

Kopieer

Als je er niet in slaagt om tot een consensus te komen op dag X + 14, hebben de betrokken werknemers of de betrokken representatieve werknemersorganisaties uiterlijk tot dag X + 21 om beroep in te stellen bij de bevoegde arbeidsrechtbank.

Dag X + 28

sla link op in klembord

Kopieer

Ten laatste op dag X + 28 doet de rechter van de arbeidsrechtbank een uitspraak. De beslissing van de rechter wordt meegedeeld aan de OR of het CPBW, aan de werkgever, aan de betrokken representatieve werknemersorganisaties en aan de betrokken werknemers.

Als het beroep aanvaard wordt, moeten de OR, het CPBW, of wanneer deze niet bestaan, de werkgever de rechtzetting aanplakken.

Dag X + 35

sla link op in klembord

Kopieer

Indienen kandidatenlijsten

sla link op in klembord

Kopieer

Op dag X + 35 dienen de representatieve werknemersorganisaties de kandidatenlijsten in. In geval van aangetekende zending telt de datum van de poststempel.

Stopzetting procedure?

sla link op in klembord

Kopieer

Als er met zekerheid geen enkele kandidaat wordt voorgedragen voor geen enkele werknemerscategorie, beslist de werkgever om de kiesprocedure stop te zetten. Bij gebrek aan kandidaten moet de stemming uiteraard niet georganiseerd worden. Hoe dit moet gebeuren vind je bij ‘stopzetting procedure’.

Dag X + 40

sla link op in klembord

Kopieer

Merk op dat X + 40 in de paasvakantie valt bij verkiezingsdag op 21, 22 of 23 mei. De kandidatenlijsten zullen moeten aangeplakt worden. Het aanplakken kan wel op voorhand gebeuren.

Bekendmaking ingediende kandidaturen

sla link op in klembord

Kopieer

Als de representatieve werknemersorganisaties wel kandidatenlijsten hebben ingediend, plakt de werkgever of zijn afgevaardigde het bericht dat de namen van de kandidaten vermeldt aan. Je doet dit op dezelfde plaatsen als het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigde. Dat kan klassiek op papier of elektronisch.

Voorwaarde voor elektronische aanplakking is wel dat alle werknemers er toegang toe hebben tijdens hun normale werkuren. Het bericht vermeldt nogmaals de datum van de verkiezingen en de uren van de stemming.

De lijsten moeten gerangschikt worden overeenkomstig de volgorde vastgesteld bij loting. De namen van de kandidaten worden er ingeschreven in de volgorde van hun voordracht.

Aanwijzing voorzitter stembureaus

sla link op in klembord

Kopieer

Op dag X + 40 wijzen de OR of het CPBW of, wanneer deze niet bestaan, de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardiging de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters aan voor ieder stembureau. Indien er ook geen vakbondsafvaardiging zou zijn, neemt de representatieve organisatie van werknemers diens rol over.

Merk op dat de voorzitter en zijn plaatsvervanger zelf geen kandidaat mogen zijn. Zij mogen wel tot de categorie van de leidinggevenden behoren zolang ze personeel zijn van de TBE.

Dag X + 47

sla link op in klembord

Kopieer

Merk op dat ook X + 47 in de paasvakantie valt bij verkiezingsdag 21, 22 of 23 mei. Het indienen van een klacht, het meedelen van verbeteringen of aanvullingen van de lijst of het intrekken van een kandidatuur zijn zaken van de kandidaat zelf. Zij kunnen dit waarschijnlijk wel opvangen om dit tijdig te doen.

Uiterlijk op dag X + 47 kunnen de betrokken werknemers of de betrokken representatieve organisaties van werknemers klacht indienen met betrekking tot de kandidatenlijsten bij de werkgever.

Tot dag X + 47 kunnen de kandidaten de volgende verbeteringen of aanvullingen meedelen aan de werkgever:

 • de verbeteringen aan hun naam of hun voornaam;
 • de toevoeging van de naam van de echtgenoot of overleden echtgenoot bij gehuwde vrouwen en weduwen;
 • de toevoeging van de gebruikelijke voornaam aan de officiële voornaam.

Ook de werknemers die hun kandidatuur wensen in te trekken moeten dit aan de werkgever ten laatste op dag X + 47 meedelen. Deze kandidaten kunnen vervangen worden tot op dag X + 76. Er moet wel steeds worden nagegaan voor welk orgaan de betrokken werknemer zijn kandidatuur intrekt.

Dag X + 48

sla link op in klembord

Kopieer

Merk op dat ook X + 48 in de paasvakantie valt bij verkiezingsdag 21, 22 of 23 mei. Hier zal iemand in de onderneming moeten opvolgen of er een klacht, aanvulling of intrekking van een kandidatuur is binnengekomen.

Uiterlijk op dag X + 48 verzendt de werkgever de klachten over de kandidatenlijsten of de intrekking van de kandidatuur naar de betrokken representatieve organisaties van werknemers.

Dag X + 52

sla link op in klembord

Kopieer

Als de vakbonden of werknemers op dag X + 47 geen klachten indienen tegen de kandidatenlijsten, dan heeft de werkgever uiterlijk tot dag X + 52 om beroep in te stellen tegen de kandidatenlijsten. De werkgever kan alleen beroep instellen als de kandidatenlijsten niet conform zijn aan de bepalingen van de wet. Als de vakbonden of werknemers wel klacht indienen, schuift de termijn om beroep in te stellen op naar X + 61.

Dag X + 54 of wijziging van kandidatenlijsten en samenstelling stembureaus

sla link op in klembord

Kopieer

Wijziging van de kandidatenlijsten

sla link op in klembord

Kopieer

Dag X + 54 is de uiterste datum voor de betrokken representatieve organisaties van werknemers om de kandidatenlijsten eventueel te wijzigen in het geval er een klacht zou tegen zijn ingediend.

Verdere samenstelling van de stembureaus

sla link op in klembord

Kopieer

Bij gebrek aan akkoord over de aanwijzing van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de stembureaus wijst de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten ze aan.

De voorzitter van elk stembureau wijst zijn secretaris en een plaatsvervangende secretaris aan.De ondernemingsraad of het CPBW of, wanneer deze niet bestaan, de voorzitter van elk stembureau wijst vier bijzitters aan.

Merk op dat de secretaris en de bijzitters geen leidinggevenden mogen zijn. Zij moeten op de kiezerslijsten staan én meer bepaald op de kiezerslijst van die werknemerscategorie voor dewelke ze hun functie als secretaris of bijzitter uitoefenen. Met akkoord van de werknemersafgevaardigden, of van de representatieve werknemersorganisaties kun je daarvan afwijken. Op basis van dat akkoord kan bijvoorbeeld een bediende secretaris of bijzitter zijn van een stembureau van het kiescollege arbeiders.

Dag X + 56

sla link op in klembord

Kopieer

De werkgever of zijn afgevaardigde plakt de kandidatenlijsten aan.
De aanplakking mag ook vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document (bijvoorbeeld via intranet of e-mail), voor zover de werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben. Het is dus van belang dat alle werknemers op één of andere manier toegang hebben tot de informatie.

X+ 56 is de uiterste datum waarop betrokken representatieve werknemersorganisaties hun akkoord over de stemming per brief geven.

X + 56 is ook de uiterste datum om een afschrift van dat akkoord te verzenden naar de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten.

Dag X + 60

sla link op in klembord

Kopieer

De OR of het CPBW, of, wanneer deze niet bestaan, de werkgever, plakt uiterlijk op dag X + 60 een bericht aan dat de samenstelling van de stembureaus en de indeling van de kiezers per bureau aankondigt.

Dag X + 61

sla link op in klembord

Kopieer

Uiterlijk tot dag X+61 kunnen de betrokken werknemers en de betrokken werknemersorganisaties beroep aantekenen tegen de kandidatenlijsten bij de arbeidsrechtbank. De werkgever kan ook tot X + 61 klacht indienen, maar enkel in het geval een klacht loopt zoals uitgelegd bij X + 52.

Dag X + 70

sla link op in klembord

Kopieer

Dag X + 70 is de uiterste dag waarop de representatieve organisaties die kandidaten hebben voorgedragen getuigen kunnen aanwijzen.

Dag X + 75

sla link op in klembord

Kopieer

Uiterlijk op dag X + 75 beslist de arbeidsrechtbank over het beroep dat tegen de kandidatenlijsten werd ingediend.

Mogelijke stopzetting procedure

sla link op in klembord

Kopieer

Als de arbeidsrechter alle kandidaturen annuleert, beslist de werkgever om de kiesprocedure stop te zetten. Hij plakt de beslissing (wat en waarom) aan op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigde. Hij bezorgt ook een afschrift van de aanplakking aan FOD WASO. Zie hiervoor ook ‘stopzetting procedure’.

Dag X + 76

sla link op in klembord

Kopieer

Dag X + 76 is de uiterlijke dag waarop de representatieve werknemersorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen eventueel, na raadpleging van de werkgever, kandidaten kunnen vervangen. Dat kan in de volgende gevallen:

 • Een kandidaat overlijdt;
 • Een kandidaat neemt ontslag uit zijn betrekking in de onderneming;
 • Een kandidaat neemt ontslag uit de representatieve werknemersorganisatie die hem heeft voorgedragen;
 • Een kandidaat trekt zijn kandidatuur in;
 • Een kandidaat wijzigt van categorie.

De werknemersorganisatie zal beslissen over de plaats van de nieuwe kandidaat op de lijst: op dezelfde plaats als de kandidaat die hij vervangt of als laatste kandidaat aan het einde van de lijst.

Kandidaten over wie de rechtbank oordeelde dat ze niet voldeden aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, mogen niet vervangen worden als ze geen deel uit maakten van de organisatie op dag X – 30.

De werkgever plakt de vervangingen op de kandidatenlijsten aan.

Dag X + 77

sla link op in klembord

Kopieer

Uiterlijk op dag X + 77, de dag voor de verzending van de oproepingsbrieven, kan de OR of het CPBW, bij een beslissing genomen met eenparigheid van stemmen, nog de werknemers die geen deel meer uitmaken van de onderneming van de kiezerslijsten schrappen.

Als er geen OR of CPBW is, neemt de werkgever deze beslissing met het akkoord van alle leden van de vakbondsafvaardiging. Deze beslissing is niet vatbaar voor beroep.

Dag X + 79

sla link op in klembord

Kopieer

Gedeeltelijke stopzetting van de procedure

sla link op in klembord

Kopieer

Geen enkele kandidatenlijst voor één of meerdere categorieën

sla link op in klembord

Kopieer

De kiesprocedure wordt stopgezet voor één of meerdere werknemerscategorieën wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor deze werknemerscategorie(ën). De kiesprocedure wordt voortgezet voor de andere werknemerscategorieën waarvoor één of meerdere lijsten neergelegd werden.

Op de verkiezingsdag stelt het stembureau dat samengesteld is voor de werknemerscategorie die het grootste aantal kiezers telt, de stopzetting van de procedure vast. Deze vaststelling gebeurt in een proces-verbaal, met vermelding van de redenen waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden. Het verplicht model van PV kan gedownload worden van de website van FOD WASO.

Slechts één kandidatenlijst voor één of meerdere personeelscategorieën

sla link op in klembord

Kopieer

Als er voor een personeelscategorie slechts één kandidatenlijst wordt neergelegd waarvan het aantal kandidaten gelijk is aan of lager is dan het aantal toe te kennen gewone mandaten, wordt de kiesprocedure gedeeltelijk stopgezet. De kandidaten zijn dan van rechtswege verkozen.

Het stembureau wordt samengesteld voor deze werknemerscategorie en op dag X+79 komt dit stembureau samen om de stopzetting van de procedure vast te stellen in een proces-verbaal. Het verplicht model van PV kun je downloaden via de website van FOD WASO.

Dag X + 80

sla link op in klembord

Kopieer

Tien dagen voor de verkiezingen, op dag X + 80, krijgen de werknemers hun oproepingsbrief. De algemene regel is dat de brief persoonlijk wordt overhandigd en de kiezer tekent voor ontvangst. De kiezer die niet aanwezig is op de dag waarop de oproepingsbrieven worden overhandigd, wordt opgeroepen bij aangetekende brief ofwel gebeurt de oproeping elektronisch met een vorm van ontvangstbevestiging. Als werkgever moet je dan een bewijs kunnen leveren van verzending van deze oproepingsbrief en van ontvangst door de bestemmeling.

Door de nieuwe wetgeving kan je nu als werkgever de fase van overhandiging van hand tot hand ook overslaan. Je kan nu ook oproepen op een alternatieve wijze in de laatste 10 dagen voor de datum van de verkiezingen. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail.
Dit kan enkel onder volgende voorwaarden:

 • de kiezers beschikken over een professioneel emailadres
 • de kiezers kunnen dit emailadres raadplegen “via een digitaal instrument dat hen door de werkgever wordt ter beschikking gesteld op hun gebruikelijke werkpost”
 • De ondernemingsraad of het comité, of bij gebrek de vakbondsafvaardiging moeten ten laatste op dag X hiertoe hun unaniem akkoord geven.
 • De werkgever moet een bewijs leveren van deze alternatieve verzending van de oproepingsbrief en van ontvangst door de bestemmeling. Praktisch gezien raden we de werkgever aan om de kiezer te vragen om onmiddellijk een email terug te sturen waarin de goede ontvangst van de oproeping wordt bevestigd.

Bezorgen oproepingsbrieven

sla link op in klembord

Kopieer

In de onderneming moet ten laatste op de dag van de overhandiging ook het bericht worden uitgehangen dat de oproepingsbrieven werden overhandigd.
Voor de werknemers waarvan de werkgever niet over een ontvangstbevestiging beschikt, moet er een aangetekend schrijven gebeuren. Al mag dat schrijven ook worden vervangen door een ander systeem dat voldoende garanties biedt dat de oproeping wel degelijk ontvangen is als hierover een unaniem akkoord werd gesloten met de ondernemingsraad of comité, of bij gebrek hieraan met de vakbondsafvaardiging.

Stemmen per brief

sla link op in klembord

Kopieer

Indien een deel van het personeel mag stemmen per brief, moet deze brief uiterlijk op deze datum afgegeven worden met ontvangstbewijs. Naar de afwezigen stuur je op dat moment de brief per aangetekende verzending. De voorzitters van de stembureaus verzenden de oproepingsbrieven en de stembiljetten. Het model van stembiljet kan gedownload worden van de website van FOD WASO.

Dag X + 90 dagen = dag Y

sla link op in klembord

Kopieer

Dag X + 90 of dag Y is de dag van de verkiezingen.

Het stemmen zelf

sla link op in klembord

Kopieer

Stemmen kan met potlood en papier, of via e-voting. In bepaalde gevallen is stemmen per brief ook mogelijk. Voor elke methode gelden specifieke regels. Elektronisch stemmen is aan zeer strikte voorwaarden onderworpen waar ook in de tijdslijn rekening moet mee worden gehouden. Bij een stemming op papier moeten alle werknemers evenveel kans krijgen om deel te nemen. Zo mag je de verkiezingen centraal – bijvoorbeeld enkel op het hoofdkantoor – of decentraal – bijvoorbeeld in elke vestiging – organiseren.

Elektronisch stemmen

sla link op in klembord

Kopieer

Elektronisch stemmen kan via een computer in een stemhokje, maar de nieuwe sociale verkiezingswet maakt ook een aantal andere pistes mogelijk. Mits akkoord van het overlegorgaan mag e-voting ook:

 • in kiosken verbonden met het bedrijfsnetwerk;
 • vanop de gebruikelijke werkpost (dus de eigen pc van de werknemer) in het bedrijf;
 • vanop een werkpost buiten de onderneming die verbonden is met het bedrijfsnetwerk (bijvoorbeeld via een VPN-verbinding).

Stemmen per brief

sla link op in klembord

Kopieer

Stemmen per brief mag alleen in specifieke gevallen. Bijvoorbeeld bij een schorsing van de arbeidsovereenkomst of wanneer de kiezer niet aanwezig is tijdens de openingsuren van het stembureau.

Ook hier moet in de verkiezingskalender dan op verschillende tijdstippen rekening mee worden gehouden.

Welke informatie aan wie bezorgen?

sla link op in klembord

Kopieer

Zodra de stemverrichtingen beëindigd zijn, stelt het stembureau de proces-verbalen op die dan ondertekend worden door alle leden van het stembureau: proces-verbaal van de verkiezingen en eventueel proces-verbaal van gedeeltelijke stopzetting.

De voorzitters van de stembureaus zorgen voor het versturen van de volgende documenten:

De statistische gegevens worden verzonden naar FOD WASO, die hier nog een aantal regels rond vastlegt.

Dag Y + 1

sla link op in klembord

Kopieer

De voorzitters van de stembureaus overhandigen de verkiezingsdocumenten aan de werkgever en dit in een verzegelde omslag.

Dag Y + 2

sla link op in klembord

Kopieer

Dag Y + 2 is de uiterste datum voor de werkgever om de uitslag van de stemming en de samenstelling van het orgaan bekend te maken via aanplakking:

 • personeelsafvaardiging: resultaten van de stemming;
 • werkgeversafvaardiging: gewone en plaatsvervangende afgevaardigden.

Het bericht blijft hangen tot de 84e dag na de aanplakking van de uitslag van de stemming of tot uiterlijk dag Y + 86.

Dag Y + 15

sla link op in klembord

Kopieer

Tot uiterlijk 15 dagen na de stemming kan er beroep aangetekend worden bij de arbeidsrechtbank. In het slechtste geval worden de verkiezingen nietig verklaard en moet de hele procedure worden overgedaan. Beroep kan enkel omwille van een reden waarvoor nog niet eerder klacht kon worden ingediend. Bijvoorbeeld beroep tegen de beslissing om de procedure stop te zetten of de afvaardiging van de werkgever.

Dag Y + 25

sla link op in klembord

Kopieer

Tot uiterlijk dag Y + 25 moet de werkgever de verkiezingsdocumenten bewaren. In geval van beroep wordt de bevoegde rechtbank in kennis gesteld van de documenten. Wanneer er geen beroep is ingediend of nadat de definitieve beslissing van het rechtsorgaan van beroep gevallen is, mag de werkgever de stembiljetten vernietigen op dag Y + 25.

Dag Y + 45

sla link op in klembord

Kopieer

Uiterlijk 45 dagen na de verkiezingen houden de nieuwe overlegorganen hun eerste vergadering. Dit op voorwaarde dat er geen beroep tot nietigverklaring van de verkiezingen of tot correctie van de verkiezingsresultaten of tot nietigverklaring van de aanwijzing van de werkgeversafvaardiging werd ingesteld.

Dag Y + 69

sla link op in klembord

Kopieer

Uiterlijk op dag Y + 69 neemt de arbeidsrechtbank een beslissing over het beroep dat aangetekend werd.

Dag Y + 84

sla link op in klembord

Kopieer

Uiterlijk op dag Y + 84 kan men beroep aantekenen tegen de beslissing van de arbeidsrechter.

Dag Y + 86

sla link op in klembord

Kopieer

Uiterlijk 86 dagen na de verkiezingen mogen de verschillende aangeplakte berichten verwijderd worden.

Dag Y + 144 dagen

sla link op in klembord

Kopieer

Uiterlijk 144 dagen na de verkiezingsdag beslist het arbeidshof inzake het beroep tegen de beslissing van de arbeidsrechtbank. Als de verkiezingen nietig verklaard worden, vangt de nieuwe verkiezingsprocedure aan binnen de drie maanden die volgen op de definitieve nietigverklaring.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio