Doel

De regering wil de lokale overheden en de lokale politie sensibiliseren en aanmoedigen om in het domein van de preventie én integrale aanpak van jeugdcriminaliteit, en meer in het bijzonder voor de fenomenen geweld, dreiging met geweld en afpersing (“steaming”) en wapenbezit door jongeren bepaalde maatregelen te nemen en/of bestaande maatregelen te versterken.

Specifiek voor onderwijs beoogt de overheid in de aanpak van jeugdcriminaliteit en aanverwante fenomenen zoals spijbelen de samenwerking tussen scholen en politie aan te moedigen/te verbeteren. Met gebundelde krachten moeten scholen en politie samenwerken aan een veilige schoolomgeving. Een vast aanspreekpunt bij de politie moet de communicatie tussen de partners ondersteunen.

In de omzendbrief NO/2013/03 wordt een afzonderlijk deeltje gewijd aan de verhouding tussen de school en het CLB enerzijds en de Dienst voor de Veiligheid van de Staat anderzijds.

De federale Dienst voor de Veiligheid van de Staat kan in het kader van een lopend onderzoek een beroep doen op de discrete medewerking van een schoolbestuur, centrumbestuur, school of CLB. Deze omzendbrief stelt dat scholen, centra of CLB’s die in dat verband gevat worden, en hierbij concrete vragen hebben over de aard of draagwijdte van de gevraagde informatie, steeds contact kunnen opnemen met de juridische dienst van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (telefonisch te bereiken op het nummer 02 553 65 56). Scholen die met een dergelijke vraag geconfronteerd worden, kunnen uiteraard ook steeds een beroep doen op ondersteuning vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio