Klassenraad overgang kleuter - lager onderwijs

Klassenraden kleuter en lager onderwijs geven een advies of nemen een beslissing over de overgang van kleuter naar lager onderwijs. We vatten de belangrijkste aspecten waar de klassenraad kleuteronderwijs rekening mee houdt samen. 

We vatten de belangrijkste aspecten waar de klassenraad kleuteronderwijs rekening mee houdt samen.

Samenstelling klassenraad

sla link op in klembord

Kopieer

De klassenraad wordt in artikel 3, 25° van het decreet basisonderwijs omschreven als: het team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

Het lijkt ons aangeraden dat de klassenraad van het kleuteronderwijs bestaat uit de kleuteronderwijzers van de oudste kleuters, de leraar lichamelijke opvoeding, de zorgcoördinator, de leraren met een zorg-/GOK-opdracht en de directeur.

Met betrekking tot de overgang kleuter - lager kan de klassenraad van het lager onderwijs bestaan uit de leraren van de eerste graad, de leraar lichamelijke opvoeding, de zorgcoördinator, de leraren met een zorg-/GOK-opdracht en de directeur.

In functie van een warme overgang kunnen in een basisschool de klassenraad van het kleuteronderwijs en van het lager onderwijs ook samen vergaderen. Op die manier kan de klassenraad van het lager onderwijs meteen ook de discussie van de klassenraad van het kleuteronderwijs mee volgen. Let wel: Er moet altijd een apart advies van de klassenraad kleuteronderwijs en/of de klassenraad lager onderwijs zijn.

Termijnen

sla link op in klembord

Kopieer

Het advies door de kleuterschool wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk op 30 juni. Er is geen begintermijn vastgelegd.

De beslissing door de lagere school wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar. Bij inschrijving vanaf 1 september gebeurt dit uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Wanneer de termijn wordt overschreden, is de leerling ingeschreven. De inschrijving onder ontbindende voorwaarde wordt ontbonden de dag na de mededeling van de negatieve beslissing van de klassenraad lager onderwijs aan de ouders.

Sjabloon

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer je een negatief advies of een negatieve beslissing neemt, deel je dit schriftelijk mee aan de ouders. In de mededeling moet ook een motivatie opgenomen zijn. Je kunt hiervoor onderstaand sjabloon gebruiken.

Het advies/de beslissing van de klassenraad wordt opgenomen in het leerlingendossier.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio