Veelgestelde vragen

sla link op in klembord

Kopieer
Neen. Het is de klassenraad van de lagere school waar de leerling zich inschrijft die een beslissing neemt over het beheersingsniveau Nederlands en eventueel andere overwegingen. Deze beslissing is niet overdraagbaar naar andere scholen. Indien ouders dus niet akkoord zouden gaan met de beslissing van de klassenraad, kunnen zij hun kind in een andere lagere school inschrijven die autonoom over de toelating beslist.

sla link op in klembord

Kopieer
Dat kom je te weten via DISCIMUS:
 
Het is voor scholen mogelijk om via Discimus gegevens over afwezigheden te raadplegen.
In de eerste plaats kunnen scholen alle gegevens opvragen die zij zelf voor hun leerlingen geregistreerd hebben via Discimus.
Daarnaast hebben scholen voor hun leerlingen ook toegang tot een aantal gegevens over afwezigheden, ook al zijn deze geregistreerd door een andere school. Zo kunnen scholen zowel voor het lopende als het daaraan voorafgaande schooljaar de problematische afwezigheden van hun leerplichtige en meerderjarige leerlingen opvragen. In het basisonderwijs kunnen scholen ook informatie raadplegen over hoeveel halve dagen een kind kleuteronderwijs volgde in een andere school.

sla link op in klembord

Kopieer
Het advies van de klassenraad kleuteronderwijs wordt opgenomen in het leerlingendossier. Bij schoolverandering wordt informatie die verband houdt met de onderwijsloopbaan van de leerling overgedragen aan de nieuwe school. Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en de studievoortgang van de leerling bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. De overdracht gebeurt enkel in het belang van de leerling. De oude school draagt die informatie over aan de nieuwe school. Op die manier komt de lagere school te weten welk advies de kleuter kreeg in de kleuterschool. Ouders kunnen zich tegen deze overdracht verzetten (zie bepaling in je schoolreglement).

sla link op in klembord

Kopieer
Leerlingen worden ingeschreven in de veronderstelling dat zij op de dag van de effectieve instap zullen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Indien dat niet zo zou zijn, is de inschrijving niet gerealiseerd.
We verwijzen hiervoor ook naar de omzendbrief over inschrijvingsrecht:
9.9.1 Toelatingsvoorwaarden
Een leerling die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het onderwijsniveau waarin hij zich wil inschrijven, moet geweigerd worden. Dit wil echter niet zeggen dat de toelatingsvoorwaarden al moeten vervuld zijn op het moment van de inschrijving. Aan de toelatingsvoorwaarden moet pas voldaan zijn op de dag van de effectieve instap.

sla link op in klembord

Kopieer
Neen, dat kan in principe niet. De regelgeving stelt dat de klassenraad zich bij het formuleren van het advies voor deze leerlingen baseert op de mate waarin de leerling het Nederlands voldoende beheerst om het gewoon lager onderwijs te kunnen starten.
Op basis van dit advies en de info die ouders doorheen het schooljaar al van de school hebben ontvangen, nemen de ouders de beslissing.

sla link op in klembord

Kopieer
Ja, in functie van een warme overgang kunnen in een basisschool de klassenraad van het kleuteronderwijs en van het lager onderwijs ook samen vergaderen. Op die manier kan de klassenraad van het lager onderwijs meteen ook de discussie van de klassenraad van het kleuteronderwijs mee volgen. Let wel: er moet altijd een apart advies van de klassenraad kleuteronderwijs en/of de klassenraad lager onderwijs zijn.
Bij een autonome kleuter en autonome lagere school laat de regelgeving het niet toe dat de klassenraden samen vergaderen.

sla link op in klembord

Kopieer
De taalscreening geldt niet als een toelatingsproef tot het lager onderwijs! De taalscreening is een bijkomend instrument binnen het breed evalueren van leerlingen. Het heeft de bedoeling om bovenop de eigen ervaringen en evaluatiegegevens waarover de leraar beschikt, bijkomende informatie te geven over de taalontwikkeling van de vijfjarige kleuter.

Op basis van deze informatie zal de klassenraad oordelen of een kleuter nood heeft aan extra impulsen voor taalverwerving en zullen gepaste onderwijsacties genomen worden, indien nodig via een taalintegratietraject.

Op het einde van het schooljaar zijn de evaluatiegegevens van alle aspecten van de taalontwikkeling en de effecten van een eventueel taalintegratietraject een onderdeel van de gegevens waarop de klassenraad zich baseert om een advies uit te spreken.

sla link op in klembord

Kopieer
De rechten die ouders hebben zijn gekoppeld aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs. Zolang de leerling aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, hebben ouders beslissingsrecht over de instap tot het lager onderwijs.
De regelgeving stelt dat:
  • leerlingen die 6 jaar zullen worden voor 1 januari van het lopende schooljaar en in het voorgaande schooljaar voldoende dagen daadwerkelijk aanwezig waren, recht hebben op instap in het lager onderwijs. Aan dit recht is de voorwaarde verbonden dat de leerling in voldoende mate het Nederlands moet beheersen. Als ouders ervoor kiezen om, ondanks het ongunstige advies over de mate waarin de leerling het Nederlands beheerst, hun kind de overstap te laten maken naar het lager onderwijs, dan moet deze leerling een taalintegratietraject volgen.
  • de klassenraad van het kleuteronderwijs een gunstig of ongunstig advies geeft aan leerlingen die 6 jaar zullen worden voor 1 januari van het lopende schooljaar en in het voorgaande schooljaar onvoldoende dagen daadwerkelijk aanwezig waren. Bij een ongunstig advies beslist de klassenraad van het lager onderwijs over de toelating. De leerling heeft recht op instap in het lager onderwijs als de klassenraad van het lager onderwijs wél gunstig beslist. Opnieuw kiezen ouders dan nog zelf of hun kind de overstap maakt. Als ouders kiezen voor het lager onderwijs, moet de leerling als gevolg van het ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs wel een taalintegratietraject volgen.

sla link op in klembord

Kopieer
In de regelgeving is er geen begintermijn vastgelegd, wel een eindtermijn. Het advies door de kleuterschool wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk op 30 juni.
Wellicht kunnen de klassenraden in functie van de toelatingsvoorwaarden lager onderwijs in grote mate op eenzelfde manier georganiseerd worden zoals dat tot nu toe gebeurde voor de gesprekken in functie van een warme overgang tussen kleuteronderwijs en lager onderwijs.

sla link op in klembord

Kopieer
Als zesjarigen worden beschouwd, al wie zes jaar geworden is vóór 1 januari van het lopende schooljaar (= schooljaar waarvoor de toelatingsvoorwaarden gelden).
Bijvoorbeeld: voor de overgang op 1 september 2023 gaat dit over kleuters die geboren zijn in 2017.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio