Voor iedereen

Hieronder vind je de regels voor de attesten die moeten worden uitgereikt in aanslagjaar 2023. Deze regels zijn licht bijgewerkt na het overleg tussen de FOD Financiën en de Vlaamse onderwijssector. Als je nog met vragen zit, aarzel dan niet om contact op te nemen zodat we voor deze vragen tijdig een oplossing kunnen vragen.

Versiedatum

sla link op in klembord

Kopieer

Deze toelichting dateert van 14 februari 2023.

Soorten opvang

sla link op in klembord

Kopieer

Opvangkosten waarvoor een attest kinderopvang verplicht is

sla link op in klembord

Kopieer

De volgende soorten kosten moeten op een attest kinderopvang worden vermeld:

 • kosten voor voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht;
 • kosten voor deelname aan de studie of de huiswerkklas;
 • kosten voor de opvang op woensdagnamiddagen;
 • kosten voor opvang vóór en na de zomerschool;
 • kosten voor de opvang tijdens schoolvrije dagen en vakantieperiodes;
 • kosten voor opvang tijdens weekends;
 • kosten voor deelname aan deeltijds kunstonderwijs;
 • kosten voor opvang in internaten
 • kosten voor professionele thuisopvang van zieke kinderen, georganiseerd door scholen of internaten die daarvoor een erkenning hebben als de opvang is verricht door professionele of zelfstandige oppassers.

Kosten die niet op een attest kinderopvang mogen worden vermeld

sla link op in klembord

Kopieer

De volgende kosten mogen niet op een attest kinderopvang worden vermeld:

 • bijdragen voor schoolreizen, bosklassen, sneeuwklassen, zeeklassen, … die plaatsvinden op schooldagen;
 • bedragen die betaald zijn voor bijlessen;
 • bedragen die niet in 2022 ontvangen zijn;
 • bijdragen voor maaltijden en dranken die apart worden aangerekend;
 • bedragen die worden aangerekend bij afwezigheid;
 • sanctionerende vergoedingen.

Leeftijdsgrenzen

sla link op in klembord

Kopieer

De betalingen moeten betrekking hebben op kinderen en jongeren die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt. Voor jongeren met een zware handicap is dat 21 jaar.

Voor kinderen en jongeren die de leeftijdsgrenzen hebben overschreden mogen de bedragen worden vermeld voor opvang die heeft plaatsgevonden vóór hun verjaardag.

Maximumdagprijzen

sla link op in klembord

Kopieer

De geïndexeerde maximum dagprijs voor opvangkosten betaald in kalenderjaar 2022 bedraagt 14,40 euro.

Elektronisch indienen

sla link op in klembord

Kopieer

Het is niet verplicht om attesten met betrekking tot inkomstenjaar elektronisch in te dienen

Wie elektronisch wil indienen via Belcotax-on-Web moet dit doen tegen 28 februari 2023. In dat geval kun je gebruik maken van de tools die via Technische documentatie - BOW | FOD Financiën (belgium.be) ter beschikking worden gesteld.

Je kunt ook attesten zonder rijksregisternummer(s) elektronisch indienen.

Alleen de attesten waarvoor je gebruik maakt van het nieuwe modelattest kunnen elektronisch worden ingediend.

Wie kiest om voor de opvang die heeft plaatsgevonden vóór 1 september 2022 nog het oude modelattest uit te reiken, kan de attesten volgens oud model niet elektronisch indienen.

Om attesten elektronisch te kunnen indienen, moet je over de rol FOD FIN BOW AFZENDER andere interne FICHES (raadplegen/wijzigen van de fiche 281.00 en alles groter dan 281.50 (uitgezonderd de fiche 60 tot en met 63)) beschikken.

Elektronisch indienen ontslaat je niet van de verplichting om attesten uit te reiken aan de ouders. Daarvoor blijft de timing zoals vroeger: op tijd voor de aangifte van de personenbelasting. Als je elektronisch indient,  zorg er dan voor dat de gegevens die je indient bij Belcotax-on-Web exact overeenstemmen met de gegevens op de attesten die je uitreikt aan de ouders. Correcties van elektronisch ingediende attesten zijn mogelijk tot 30 september van het derde jaar volgend op het inkomstenjaar.

Oud en nieuw modelattest

sla link op in klembord

Kopieer

Het uitreiken van attesten aan de ouders blijft verplicht.

Het oude modelattest en de oude regels mogen nog worden gebruikt voor opvang die heeft plaatsgevonden vóór 1 september 2022.

Het nieuwe modelattest en de nieuwe regels moeten verplicht worden gebruikt voor opvang die heeft plaatsgevonden na 31 augustus 2022.

Het is toegelaten om al nieuwe modelattesten te gebruiken voor opvang die heeft plaatsgevonden vóór 1 september 2022.

Je hebt dus de volgende keuzes/mogelijkheden:

 • Als het kind alleen is opgevangen vóór 1 september 2022:
  • Oud modelattest
  • Nieuw modelattest
 • Als het kind alleen is opgevangen na 31 augustus 2022: geen keuzemogelijkheid: het nieuwe modelattest moet verplicht worden gebruikt
 • Als het kind zowel vóór 1 september 2022 als na 31 augustus 2022 is opgevangen:
  • Oud modelattest voor de opvang die plaatsvond vóór 1 september 2022 en nieuw modelattest voor de opvang die plaatsvond na 31 augustus 2022. Je maakt dan minstens twee attesten per kind.
  • Nieuw modelattest voor het geheel van de opvangkosten.

Identificatiegegevens

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de opvangkosten van inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) is het toegelaten om geen rijksregisternummers mee te delen van de ouder en van het kind.

De andere identificatiegegevens van de ouder en het kind (naam en voornaam en volledig adres) moeten wel verplicht worden vermeld.

Voor het kind is het bovendien verplicht om de geboortedatum op het attest te vermelden.

Op een attest moeten de identificatiegegevens van één enkele ouder worden vermeld. Het is niet toegelaten om op het attest het rijksregisternummer van de ene ouder te vermelden gecombineerd met de naam en voornaam van de andere ouder.

Modelbrief en gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

De gezinssituatie van het kind en de financiële regeling die voor het kind is getroffen, is persoonsgevoelige informatie die je niet bij de ouders mag opvragen.

Met de nieuwe modelbrief inkomstenjaar 2022 kun je gegevens opvragen die je op het attest kinderopvang van inkomstenjaar 2022 moet vermelden. Begin 2024 zullen we een nieuwe versie van de brief ter beschikking stellen voor de gegevens voor het attest kinderopvang van inkomstenjaar 2023.

Probeer deze brief aan de beide ouders te bezorgen.

Beide ouders antwoorden

sla link op in klembord

Kopieer

Als de beide ouders antwoorden, dan mag je alleen een attest uitreiken wanneer hun antwoorden overeenstemmen. Als de antwoorden van de ouders bedragen bevatten, controleer dan of de som van die bedragen kleiner of gelijk is aan de opvangkosten die in kalenderjaar 2022 voor het kind betaald zijn.

Als de antwoorden van de ouders verschillen of als de som van de bedragen die ouders meedelen groter is dan de opvangkosten die in 2022 voor het kind zijn betaald, dan mag je aan geen van beide ouders een attest uitreiken. Verwijs de ouders in dat geval naar de omzendbrief 2022/C/104 en naar het volgende e-mailadres van de FOD Financiën: spoc.oppasgarde@minfin.fed.be.

Slechts één van beide ouders antwoordt

sla link op in klembord

Kopieer

Als slechts één ouder antwoordt, reik dan één of twee attesten uit op basis van de informatie die deze ouder verstrekt.

Komt er later een reactie van de andere ouder waarbij die ouder niet overeenstemmende informatie verstrekt, dan moet je het/de al uitgereikte attest(en) terug intrekken. Je moet de ouder die al eerder informatie verstrekte hiervan op de hoogte brengen. Als de beide ouders alsnog overeenstemming bereiken, dan kun je nieuwe attesten uitreiken. Bereiken de ouders geen overeenstemming, dan mag je geen nieuwe attesten uitreiken. Je kunt uitgereikte attesten intrekken en nieuwe, gewijzigde attesten uitreiken tot 30 september van het derde jaar volgend op het inkomstenjaar.

Verwijs de ouders zo nodig naar de omzendbrief 2022/C/104 en naar het volgende e-mailadres van de FOD Financiën: spoc.oppasgarde@minfin.fed.be.

Wie geef je een attest voor welke opvangkosten?

sla link op in klembord

Kopieer

De volgende alternatieven zijn mogelijk:

De ouders van het kind worden gezamenlijk belast

sla link op in klembord

Kopieer

Dit is het geval wanneer de ouders van het kind deel uitmaken van hetzelfde gezin. Opgepast: kinderen kunnen in een nieuw samengesteld gezin leven. In dat geval worden de ouders van het kind niet gezamenlijk belast.

Je mag een attest uitreiken op naam van één van beide ouders. Het maakt niet uit of je het attest uitreikt op naam van de vader of van de moeder. Op het attest staan alle opvangkosten die in de loop van 2022 betaald zijn.

De ouders van het kind worden niet gezamenlijk belast

sla link op in klembord

Kopieer

In dit geval maken de ouders van het kind geen deel uit van hetzelfde gezin. Je moet beschikken over de informatie van de gezinssituatie op 1 januari 2023. Er kunnen zich twee verschillende gezinssituaties voordoen:

 • er is fiscaal co-ouderschap;
 • er is geen fiscaal co-ouderschap.

Als de ene ouder beweert dat er fiscaal co-ouderschap bestaat en de andere ouder beweert van niet, dan mag je aan geen van beide ouders een attest uitreiken. Verwijs ouders in dat geval naar de omzendbrief 2022/C/104 en naar het volgende e-mailadres van de FOD Financiën: spoc.oppasgarde@minfin.fed.be.

Er is fiscaal co-ouderschap op 1 januari 2023

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet twee attesten uitreiken: één op naam van elke ouder. Je moet de totale opvangkosten verdelen over beide ouders.

Als de ouders niets meedelen over de verdeling van de opvangkosten moet je elke ouder de helft van de opvangkosten toekennen.

Als de ouders een verdeelsleutel meedelen, gebruik je die verdeelsleutel voor de verdeling van de opvangkosten over het attest voor de moeder en het attest van de vader.

Als de ouders tegenstrijdige informatie meedelen over de verdeling van de opvangkosten, mag je geen attesten kinderopvang uitreiken. Verwijs de ouders in dat geval naar de circulaire 2022/C/104 en het volgende e-mailadres van de FOD Financiën: spoc.oppasgarde@minfin.fed.be.

Als de ouders meedelen dat de opvangkosten onder hen moeten worden verdeeld overeenkomstig werkelijk gebruik, vraag hen dan welk deel van de opvangkosten aan elk van hen moet worden toegewezen. Je mag hen maar informatie over de betaalde opvangkosten bezorgen als beide ouders om die informatie vragen. Betaalde opvangkosten meedelen op basis van een vraag van één enkele ouder, kan in strijd zijn met de GDPR-regels. Als ouders zelf niet weten welk bedrag aan elk van de ouders moet worden toegewezen of als de meegedeelde bedragen hoger zijn dan de werkelijk betaalde opvangkosten, dan kun je aan geen van beide ouders een attest kinderopvang uitreiken. Verwijs de ouders in dat geval naar het volgende e-mailadres van de FOD Financiën: spoc.oppasgarde@minfin.fed.be.

Er is geen fiscaal co-ouderschap op 1 januari 2023

sla link op in klembord

Kopieer

Je mag aan beide ouders een attest uitreiken. Op het attest van de moeder vermeld je de opvangkosten die de moeder zelf heeft betaald en de opvangkosten die in naam van de moeder zijn betaald. Op het attest van de vader vermeld je de opvangkosten die de vader zelf heeft betaald en de opvangkosten die in naam van de vader zijn betaald.

Als je niet weet welk deel van de opvangkosten je op het attest van de moeder moet zetten en welk deel op het attest van de vader, dan moet je dat vragen aan de ouders. Geven zij tegenstrijdige informatie of is de som van de meegedeelde bedragen hoger dan de opvangkosten die in de loop van kalenderjaar 2022 zijn betaald, verwijs de ouders dan naar de circulaire 2022/C/104 en het volgende e-mailadres van de FOD Financiën: spoc.oppasgarde@minfin.fed.be.

Ook wanneer beide ouders een attest krijgen, zal slechts één van beide ouders belastingvermindering krijgen. Het attest van de andere ouder is nutteloos voor de personenbelasting maar mag wel worden uitgereikt.

Bijkomende informatie

sla link op in klembord

Kopieer

Namens de verschillende onderwijsnetten hebben we een brief aan de minister van Financiën bezorgd. Daarin formuleerde we onze bezorgdheden bij de nieuwe regeling:

 • de afstand tot de realiteit van de buitenschoolse opvang;
 • de extra taaklast voor onze leden;
 • het risico dat net de meest kwetsbare ouders geen attesten meer (mogen) krijgen;
 • de verwachting dat scholen informatie uit de strikte privésfeer van de ouders verzamen en bewaren en het effect daarvan op de vertrouwensrelatie die de school met de ouders wil ontwikkelen en behouden.

Die bezorgdheden hadden we eerder ook al aan de administratie en het kabinet meegedeeld.

Op 31 januari kregen we een antwoord. Dat biedt op het eerste zicht weinig perspectief naar een oplossing toe. We hadden op 13 februari 2023 een overleg met de FOD Financiën. Dat heeft geen uitzicht op een werkbare oplossing opgeleverd. Alleen het verplicht elektronisch indienen van de attesten van inkomstenjaar 2022 is geschrapt.

Onder de titel 'Attest 281.86 - Kosten van kinderopvang' op deze webpagina van de FOD Financiën vind je het modelattest in pdf-formaat, een leidraad voor het invullen van de attesten, de werkwijze voor het elektronisch indienen en de nieuwe circulaire 2022/C/104 en technische informatie.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio