Richtlijnen voor scholen en schoolbesturen die de kinderopvang zelf organiseren

Deze voorschriften zijn alleen van toepassing als de ontvangsten van de opvang opgenomen worden in de boekhouding van het schoolbestuur.

Wanneer de ontvangsten toekomen bij een andere inrichtende organisatie, volg dan de richtlijnen voor verbonden opvanginstanties.

Als je nog gegevens nodig hebt van de ouders, dan vind je hier een modelbrief.

Versiedatum

sla link op in klembord

Kopieer

Deze toelichting dateert van 15 februari 2024.

Afschrift voor de ouders

sla link op in klembord

Kopieer

Het gebruik van dit modelattest is verplicht voor de opvangkosten die volledig betaald zijn in kalenderjaar 2023 en die betrekking hebben op opvang die heeft plaatsgevonden vóór de datum waarop het attest is opgesteld.

Het afschrift is ook verplicht als je elektronisch indient via Belcotax-on-Web. Informatie over het elektronisch indienen vind je onder de titel Elektronisch indienen via Belcotax-on-Web.

De opvang kan dus hebben plaatsgevonden in kalenderjaar 2024 maar vóór 1 maart 2024 of in kalenderjaar 2023 of in een eerder kalenderjaar.

Alleen de opvangkosten van opvang die heeft plaatsgevonden vóór de 14de verjaardag van het kind/de jongere of vóór de 21ste verjaardag van het kind/de jongere met een zware handicap en waaraan het kind/de jongere effectief heeft deelgenomen mogen op het attest worden vermeld.

Dit attest mag geen opvangkosten bevatten van opvang die heeft plaatsgevonden in kalenderjaar 2023 maar die pas betaald is in kalenderjaar 2024.

Je mag maar één enkel origineel van het afschrift uitreiken. Als de ouder (of de andere ouder) nog een tweede exemplaar vraagt, dan moet op dat exemplaar bij ‘Volgnummer van het attest’ worden toegevoegd: ‘duplicaat’.

Als je de opvangkosten elektronisch indient via Belcotax-on-Web dan moeten de gegevens op het afschrift volledig identiek zijn aan de elektronisch ingediende gegevens.

Vul in de titel van het attest het jaartal in waarin de opvangkosten betaald zijn. Dit jaartal is 2023.

Vul vóór Vak I naam, ondernemingsnummer (nummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen) en het adres van het schoolbestuur in.

Vak I mag volledig blanco blijven.

Vak II

sla link op in klembord

Kopieer

1. Volgnummer van het attest

sla link op in klembord

Kopieer

Geef elk attest een volgnummer, bijvoorbeeld: 2023/1, 2023/2, 2023/3 ...

2. Gegevens van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderoppas

sla link op in klembord

Kopieer

Vul de naam, de voornaam en het adres in van de ouder die voor de kinderopvang betaald heeft en het kind ten laste heeft of aan wie de helft van het belastingvoordeel wordt toegekend bij co-ouderschap. Je mag ook een attest afleveren wanneer de partner van een ouder of een ander familielid heeft betaald. Als je over het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) beschikt, vul je dat ook in.

Op een attest moeten ofwel de gegevens van de vader ofwel de gegevens van de moeder worden vermeld. Je mag de gegevens nooit door mekaar gebruiken: het rijksregisternummer van de moeder mag bijvoorbeeld nooit vermeld worden op een attest met de naam van de vader.

3. Gegevens van het kind

sla link op in klembord

Kopieer

Vul de naam, de voornaam, de geboortedatum en het adres van het kind in. Als je over het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) beschikt, vul je dat ook in.

4. Periode waarin het kind is opgevangen

sla link op in klembord

Kopieer

Je mag zelf kiezen hoeveel attesten en hoeveel periodes je op een attest gebruikt.

Maar op attesten waarbij het maximum dagtarief gedurende ten minste één dag overschreden wordt, moet je voor elk aangerekend dagtarief een aparte periode gebruiken.

Voorbeeld

sla link op in klembord

Kopieer

Een leerling was gedurende alle schooldagen van 2023 in de opvang. De opvangkosten van november en december 2022 zijn pas betaald in 2023. De opvangkosten van november en december 2023 zijn betaald in 2024. De leerling verbleef ook in de opvang op de pedagogische studiedag van maandag 16 oktober 2023. Op die pedagogische studiedag is het maximum dagtarief van 15,70 euro overschreden: er is toen 20 euro aangerekend. Op geen van de andere opvangdagen is het maximum dagtarief overschreden.

Om het aantal periodes en het aantal dagtarieven tot een minimum te beperken, wordt de pedagogische studiedag op een apart attest vermeld.

Attest 1: attest met betrekking tot pedagogische studiedagen waarvoor het maximum dagtarief voor de leerling is overschreden:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

16/10/2023 tot 16/10/2023

1

20 euro

20 euro

Periode 2

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 3

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 4

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Totaal

20 euro

De opvangkosten van november en december 2022 moeten op het attest van inkomstenjaar 2023 worden vermeld omdat ze pas ontvangen zijn in 2023. In november en december 2022 is de leerling gedurende 34 dagen opgevangen.

Van januari tot en met juni 2023 is de leerling gedurende 106 dagen opgevangen.

Van september 2023 tot en met oktober 2023 is de leerling gedurende 41 dagen opgevangen. Daarvan is 1 pedagogische studiedag op attest 1 vermeld. Op attest 2 kunnen er voor die periode dus maar 40 opvangdagen worden vermeld.

De opvangkosten van november en december 2023 kunnen niet op het attest van inkomstenjaar 2023 worden vermeld omdat ze pas ontvangen zijn in 2024.

Voor attest 2 zijn de volgende alternatieven mogelijk:

Alternatief 1:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/11/2022 tot 31/12/2022

34

 

170 euro

Periode 2

01/01/2023 tot 30/06/2023

106

 

636,50 euro

Periode 3

01/09/2023 tot 31/10/2023

40

 

166,70 euro

Periode 4

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Totaal

973,20 euro

Alternatief 2:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/11/2022 tot 31/10/2023

180

 

973,20 euro

Periode 2

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 3

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 4

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Totaal

973,20 euro

Alternatief 3:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/11/2022 tot 31/12/2022

34

 

170 euro

Periode 2

01/01/2023 tot 31/10/2023

146

 

803,20 euro

Periode 3

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 4

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Totaal

973,20 euro

Alternatief 4:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/11/2022 tot 30/06/2023

140

 

806,50 euro

Periode 2

01/09/2023 tot 31/10/2023

40

 

166,70 euro

Periode 3

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 4

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Totaal

973,20 euro

Het is ook toegelaten om aparte attesten te maken per schooljaar. Dat kunnen dan 3 attesten zijn: een attest voor de pedagogische studiedag met de overschrijding van het maximum dagtarief, een attest voor de periode 01/11/2022 tot 30/06/2023 en een attest voor de periode 01/09/2023 tot en met 31/10/2023.

Periodes waarin je gratis opvang hebt verstrekt, vermeld je niet op de fiscale attesten.

Aantal dagen

sla link op in klembord

Kopieer

Vul het aantal opvangdagen van de periode in waarvoor ouders in 2022 betaald hebben.

Als je aan beide ouders een attest moet bezorgen, staat er op beide attesten het totaal aantal opvangdagen. Je verdeelt de opvangdagen niet over de attesten.

Rekeningen die de ouders pas in 2024 betaald hebben voor opvangdagen in 2023, mag je niet op het attest van inkomstenjaar 2023 vermelden.

Dagtarief

sla link op in klembord

Kopieer

Als je in één van de periodes van het attest het maximum dagtarief van 15,70 euro overschrijdt, dan moet je het dagtarief vermelden voor alle periodes van dat attest. Is het maximum dagtarief in geen enkele periode van het attest overschreden, dan moet je geen dagtarieven op het attest vermelden. Je mag bedragen in euro, bedragen met één decimaal en bedragen met twee decimalen combineren op een attest.

Je kunt opvangdagen waarop het maximum dagtarief wordt overschreden op een apart attest vermelden. Dat heeft het voordeel dat je geen detaillering moet voorzien voor de opvangdagen waarop het maximum dagtarief niet overschreden wordt.

Als je attesten met dagtarieven moet uitreiken en beide ouders een attest moeten krijgen, vermeld je de totale dagtarieven op elk van beide attesten. Je verdeelt de dagtarieven niet over de beide attesten.

Ontvangen bedrag

sla link op in klembord

Kopieer

Vul hier het totaalbedrag van de periode in. Maak een som per attest.

Als je aan één ouder twee of meer attesten uitreikt, bijvoorbeeld omdat je attesten maakt per schooljaar, dan zal de som van elk attest verschillend zijn. Je maakt geen som over de attesten heen.

Als je aan beide ouders een attest moet uitreiken, dan verdeel je het ontvangen bedrag per periode over de attesten van de beide ouders.

Er wordt niet afgetopt op het maximum dagtarief.

Je kunt bedragen in euro, bedragen met één decimaal en bedragen met twee decimalen combineren op een attest.

Voorbeeld

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet aan elke ouder een attest uitreiken met een deel van de opvangkosten. Elk van de ouders moet een attest krijgen met de helft van de opvangkosten. In 2023 zijn de volgende opvangkosten betaald:

 • op de pedagogische studiedag van 16 oktober 2023: 20 euro;
 • op de andere 160 opvangdagen in totaal: 1 600 euro. Tijdens geen van deze opvangdagen is het maximum dagtarief van 15,70 euro overschreden.

Je reikt aan elk van de ouders twee attesten uit met op elk attest de volgende gegevens:

Attest 1: attest met betrekking tot pedagogische studiedagen waarvoor het maximum dagtarief voor de leerling is overschreden:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

16/10/2023 tot 16/10/2023

1

20 euro

10 euro

Periode 2

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 3

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 4

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Totaal

10 euro

Attest 2: attest met betrekking tot de andere opvangdagen:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/11/2022 tot 31/10/2023

160

 

800 euro

Periode 2

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 3

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 4

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Totaal

180 euro

Andere

sla link op in klembord

Kopieer

Gedaan te: hier komt de gemeente waar uw school of schoolbestuur gevestigd is, gevolgd door de datum waarop het attest uitgeschreven is.

Persoon die gemachtigd is de opvanginstantie of persoon die instaat voor de opvang (2) te verbinden (7): naam, hoedanigheid en handtekening: vermeld hier de naam en de functie van de persoon die bevoegd is om de school of het schoolbestuur te vertegenwoordigen en zijn/haar handtekening. Als deze persoon geen bestuurder is die in de statuten van de vzw officieel is aangeduid om de vzw te vertegenwoordigen, zet je de woorden ‘bij volmacht’ vóór de handtekening.

Elektronisch indienen via Belcotax-on-Web

sla link op in klembord

Kopieer

De uiterste indiendatum bij Belcotax-on-Web is 29 februari 2024.

Om attesten elektronisch te kunnen indienen, moet je over de rol FOD FIN BOW AFZENDER andere interne FICHES (type C: andere inlichtingenfiches -  de attesten kleiner dan 281.10 en de attesten groter dan 281.63, uitgezonderd het attest 281.90) beschikken. Op de website van de FOD Financiën vind je meer informatie over hoe je toegang verkrijgt tot Belcotax-on-Web.

Het is mogelijk om de individuele gegevens manueel in te geven.  Voor de meeste scholen en schoolbesturen is dat niet aangewezen omwille van het grote aantal gegevens. Kies je daar toch voor, dan vind je informatie over de werkwijze in de handleiding onder de titel ‘Manuele codering’.

Voor de meeste scholen en schoolbesturen is het aangewezen om met een XML-bestand te werken. De werkwijze is beschreven onder de titel ‘Verzending in een XML-bestand’.

Op de webpagina Fiches attest 281.86 (kinderopvang) wijzigen, annuleren en toevoegen | FOD Financiën (belgium.be) vind je ook hoe je later nog fiches kunt toevoegen en hoe je ingediende fiches nog kunt wijzigen of annuleren. Het wijzigen van fiches is onvoldoende beschreven. Je kunt problemen voorkomen door geen fiches te wijzigen maar in de plaats daarvan te annuleren en een nieuwe fiche toe te voegen.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio