Instructies voor het invullen van het modelattest door internaten

De FOD Financiën heeft aangekondigd dat er volgend jaar een nieuw verplicht model zal moeten worden gebruikt en dat de indienprocedure zal veranderen.

Verzamel nu al de rijksregisternummers van internen in 2022 en hun ouders. Die rijksregisternummers zul je nodig hebben om in 2023 fiscale attesten te kunnen afleveren voor de opvangkosten van 2022. Hier vind je een modelbrief.

Modelattest

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de opvang die in 2021 betaald is, mag je hetzelfde model gebruiken als dat van vorig jaar.

Vak I

sla link op in klembord

Kopieer

Ondergetekende bevestigt dat: vul de naam en het adres van het internaat in.

Daaronder vind je 4 blokjes met verschillende opties. Kruis het TWEEDE blokje aan naast de tekst: ‘is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of gewesten; (4)’

Onderhavig attest is geldig voor het tijdperk van:

 • Als alle gegevens van 2021 op één attest worden samengevoegd, vul dan in: ‘01/01/2021 tot 31/12/2021’.
 • Als de attesten per schooljaar worden opgesteld, vermeld dan ‘01/01/2021 tot 30/06/2021’ als het om vorig schooljaar gaat en ‘01/09/2021 tot 31/12/2021’ als het om huidig schooljaar gaat.

Gedaan te: hier komt de gemeente waar de vzw gevestigd is, gevolgd door de datum waarop het attest uitgeschreven is.

Met ‘vzw’ bedoelen we het schoolbestuur als het internaat een aangehecht internaat is en het internaatbestuur als het internaat een autonoom internaat is.

Ondertekening: de handtekening is die van de voorzitter van de vzw, voorafgegaan door de vermelding ‘bij volmacht’. Bij ‘hoedanigheid’ vermeld je ‘voorzitter’. Voeg ook de naam of stempel van de vzw toe.

Met de term ‘bij volmacht’ verwijs je naar de volmacht die het schoolbestuur/internaatbestuur in 2006 kreeg door middel van een brief van het Departement Onderwijs. Door deze volmacht moeten de attesten nu niet meer langs het Departement Onderwijs passeren. Houd die brief goed bij voor het geval de fiscus ooit controle uitvoert op de attesten.

In het vak ‘Naam en volledig adres van het lokale openbare bestuur, van het openbare bestuur van de gemeenschap of het gewest, van de buitenlandse openbare instelling, van de school of van de inrichtende macht van de school’: vul hier in:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Vak II

sla link op in klembord

Kopieer

1. Volgnummer van het attest

sla link op in klembord

Kopieer

Geef elk attest een volgnummer, bijvoorbeeld 2021/1, 2021/2, ….

2. Naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderopvang

sla link op in klembord

Kopieer

Vul de gegevens in van de ouders die voor de interne leerling betalen en het kind ten laste hebben of aan wie de helft van het belastingvoordeel wordt toegekend bij co-ouderschap. Je mag ook een attest afleveren wanneer de partner van een ouder of een ander familielid betaalt.

Lever geen attest af aan de ouders wanneer een andere instantie de kinderopvang betaalt. Andere instanties zijn bijvoorbeeld Integrale Jeugdhulp of de Jeugdrechtbank.

3. Naam en voornaam van het kind

sla link op in klembord

Kopieer

Vul de gegevens van het kind in.

4. Geboortedatum van het kind

sla link op in klembord

Kopieer

Vul de geboortedatum van het kind in.

5. Periode waarin het kind is opgevangen

sla link op in klembord

Kopieer

Dit attest kan de opvangkosten bevatten van alle opvang die betaald is in 2021.

De laatste opvangperiode moet eindigen op de datum vóór de 14de of de 21ste verjaardag van het kind of de jongere.

Je mag zelf kiezen hoeveel attesten je aflevert. Dat kan één enkel attest zijn voor heel 2021 of een attest per schooljaar of meerdere attesten per schooljaar.

Periodes waarin je gratis opvang hebt verstrekt, vermeld je niet op de fiscale attesten.

Kies je voor één enkel attest, dan moet je minstens twee aparte periodes invullen:

 • een periode voor de maanden januari tot en met juni 2021 die in het schooljaar 2020-2021 vielen: van 01/01/2021 tot 30/06/2021;
 • een periode voor de maanden september tot en met december 2021 die in het schooljaar 2021-2022 vielen: van 01/09/2021 tot 31/12/2021.

Kies je voor afzonderlijke attesten per schooljaar, dan bezorg je twee attesten aan de ouders van het kind of de jongere die heel het jaar 2021 aan de kinderopvang heeft deelgenomen:

 • een attest voor de maanden januari tot en met juni 2021 die in het schooljaar 2020-2021 vielen;
 • een attest voor de maanden september tot en met december 2021 die in het schooljaar 2021-2022 vielen.

6. Aantal opvangdagen

sla link op in klembord

Kopieer

Vertrek van de 180 dagen die een schooljaar normaal duurt. Trek de dagen af die aan de ouder geheel of gedeeltelijk zijn terugbetaald.

De af te trekken dagen kunnen een gevolg zijn van ziekte, ongeval, quarantaine, isolatie of andere afwezigheden waardoor de interne thuis was.

Gebruik voor de berekening van het aantal dagen de gegevens uit het aanwezigheidsregister.

Internen die nog geen 14 jaar zijn, komen ook in aanmerking voor belastingvermindering tot de dag vóór hun 14de verjaardag. Voor jongeren met een zware handicap is de leeftijdsgrens opgetrokken naar 21 jaar.

Rekeningen die pas in 2022 betaald zijn, mogen niet op het attest worden vermeld: die dagen komen op het attest van volgend jaar.

7. Dagtarief

sla link op in klembord

Kopieer

Dit is het totaal kostgeld van het jaar, dat je bij punt 8 vermeldt, gedeeld door het aantal opvangdagen dat je berekend hebt voor punt 6.

Je moet niets herrekenen in functie van het maximum wettelijk forfait van 14,00 euro.

8. Totaal ontvangen bedrag

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de berekening van dit bedrag, vertrek je van het totaal kostgeld dat je in de loop van 2021 ontvangen hebt. Splits het kostgeld voor de opvang van 2021 (al dan niet geannuleerd) af van het kostgeld voor opvangdagen van andere jaren. Zowel het kostgeld voor opvang van vóór 2021 als het kostgeld voor opvang in 2022 moeten worden afgesplitst.

Kostgeld van 2021 dat pas in 2022 betaald wordt, mag niet op het fiscaal attest van 2021 worden vermeld. Voor dat kostgeld kun je pas volgend jaar een fiscaal attest uitreiken.

Het afgesplitste kostgeld dat betaald is in 2021 voor opvangdagen in 2021 moet niet worden herrekend in functie van het maximum wettelijk forfait van 14,00 euro.

Andere

sla link op in klembord

Kopieer

Gedaan te: hier komt de gemeente waar het internaat gevestigd is, gevolgd door de datum waarop het attest uitgeschreven is.

Naam, hoedanigheid en handtekening van de persoon die gemachtigd is de instelling, de opvangvoorziening, het kinderdagverblijf, het onthaalgezin, de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte, de inrichtende macht van de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte, het lokale openbare bestuur, het openbare bestuur van de gemeenschap of gewest, de buitenlandse openbare instelling gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte te verbinden: hier moet de handtekening komen van de internaatbeheerder die gemachtigd is de instelling te verbinden. Bij die handtekening wordt de volgende bijkomende informatie vermeld:

 • naam van de persoon die ondertekent;
 • hoedanigheid: ‘internaatbeheerder’ of ‘directeur internaat’.

Naam en volledig adres van de school, de inrichtende macht van de school, het lokale openbare bestuur, het openbare bestuur van de gemeenschap of gewest, de buitenlandse openbare instelling: vul de naam en het adres in van het internaat en het ondernemingsnummer van de vzw die het internaat inricht.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio