Richtlijnen voor internaten

Als je nog gegevens nodig hebt van de ouders, dan vind je hier een modelbrief.

Versiedatum

sla link op in klembord

Kopieer

Deze toelichting dateert van 20 februari 2024.

Afschrift voor de ouders

sla link op in klembord

Kopieer

Het gebruik van dit modelattest is verplicht voor de opvangkosten die volledig betaald zijn in kalenderjaar 2023 en die betrekking hebben op opvang die heeft plaatsgevonden vóór de datum waarop het attest is opgesteld.

Het afschrift is ook verplicht als je elektronisch indient via Belcotax-on-Web. Informatie over het elektronisch indienen vind je onder de titel Elektronisch indienen via Belcotax-on-Web.

De opvang kan dus hebben plaatsgevonden in kalenderjaar 2024 maar vóór 1 maart 2024 of in kalenderjaar 2023 of in een eerder kalenderjaar

Alleen de opvangkosten van opvang die heeft plaatsgevonden vóór de 14de verjaardag van het kind/de jongere of vóór de 21ste verjaardag van het kind/de jongere met een zware handicap en waaraan het kind/de jongere effectief heeft deelgenomen mogen op het attest worden vermeld.

Dit attest mag geen opvangkosten bevatten van opvang die heeft plaatsgevonden in kalenderjaar 2023 maar die pas betaald is in kalenderjaar 2024.

Je mag maar één enkel origineel van het afschrift uitreiken. Als de ouder (of de andere ouder) nog een tweede exemplaar vraagt, dan moet op dat exemplaar bij ‘Volgnummer van het attest’ worden toegevoegd: ‘duplicaat’.

Als je de opvangkosten elektronisch indient via Belcotax-on-Web dan moeten de gegevens op het afschrift volledig identiek zijn aan de elektronisch ingediende gegevens.

Het afschrift moet volledig worden ingevuld door het internaat zelf of door het bestuur dat het internaat inricht.

Vul in de titel van het attest het jaartal in waarin de opvangkosten betaald zijn. Dit jaartal is 2023.

Vul vóór Vak I naam, adres en ondernemingsnummer in van het bestuur dat het internaat inricht. Het ondernemingsnummer is het KBO-nummer of het nummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Vul geen instellingsnummers in.

Vak I

sla link op in klembord

Kopieer

Er zijn 4 blokjes met verschillende opties. Kruis het TWEEDE blokje aan naast de tekst: is vergund, erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of gewesten’.

Doorgaans vul je niets in bij 'in de zin van art. 14535, tweede lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Wat hiervoor is verklaard, is geldig voor de periode van ___ / ___ / 20___ tot ___ / ___ / 20 ___(3)'.

Als je een datum moet invullen, dan is dat doorgaans maar één enkele datum:

 • Je vult een datum in bij ‘van’ en niets bij ‘tot’:
  • als het attest wordt uitgereikt door een bestuur dat in de loop van 2023 is opgericht: de oprichtingsdatum;
  • als het attest wordt uitgereikt door een bestuur waar het internaat in de loop van 2023 in is opgenomen (reorganisatie, bijvoorbeeld fusie): de overname- of fusiedatum.
 • Je vult een datum in bij ‘tot’ en niets bij ‘van’: als het attest wordt uitgereikt door een bestuur dat het internaat in de loop van 2023 gesloten heeft of overgedragen heeft aan een ander bestuur: de datum van de sluiting of de overdracht.

In het vak 'Naam en volledig adres van de ‘certificeringsinstantie’ (4) die de opvanginstantie heeft vergund, erkend, gesubsidieerd, er een kwaliteitslabel heeft aan toegekend of die deze controleert of er toezicht op houdt of die is verbonden met de opvanginstantie in het geval van scholen of hun inrichtende machten' vul je in:

 • Naam: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement Onderwijs en Vorming
 • KBO-nummer: 0865.204.564
 • Straat: Koning Albert II-laan        Nr.: 15
 • Postcode: 1210                           Gemeente: Brussel

Vak II

sla link op in klembord

Kopieer

1. Volgnummer van het attest

sla link op in klembord

Kopieer

Geef elk attest een volgnummer. Het volgnummer moet numeriek zijn, bijvoorbeeld: 2023/1, 2023/2, 2023/3, ….

2. Gegevens van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderoppas

sla link op in klembord

Kopieer

Vul de naam, de voornaam en het adres in van de ouder die voor de kinderopvang betaald heeft en het kind ten laste heeft of aan wie de helft van de belastingvrije som wordt toegekend bij co-ouderschap. Je mag ook een attest afleveren wanneer de partner van een ouder of een ander familielid heeft betaald. Als je over het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) beschikt, vul je dat ook in.

Op een attest moeten ofwel de gegevens van de vader ofwel de gegevens van de moeder worden vermeld. Je mag de gegevens nooit door mekaar gebruiken: het rijksregisternummer van de moeder mag bijvoorbeeld nooit vermeld worden op een attest met de naam van de vader.

Lever geen attest af aan de ouders wanneer een andere instantie de kinderopvang betaalt. Andere instanties zijn bijvoorbeeld Integrale Jeugdhulp of de Jeugdrechtbank.

3. Gegevens van het kind

sla link op in klembord

Kopieer

Vul de naam, de voornaam, de geboortedatum en het adres van het kind in. Als je over het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) beschikt, vul je dat ook in.

4. Periode waarin het kind is opgevangen

sla link op in klembord

Kopieer

Als het kind zijn/haar 14de of de 21ste verjaardag heeft bereikt vóór 31 december 2023, dan eindigt de laatste opvangperiode de dag vóór de verjaardag.

Je mag zelf kiezen hoeveel attesten je aflevert per interne. Vaak zullen dat meerdere attesten moeten zijn per interne omdat er op een attest maar 4 periodes kunnen worden vermeld.

Periodes waarin je gratis opvang hebt verstrekt, vermeld je niet op de fiscale attesten.

Als je bij de inschrijving van een interne een voorschot vraagt dat wordt verrekend in de eindafrekening van het schooljaar, dan moet je dat voorschot op het attest van het inkomstenjaar van de eindafrekening vermelden. Concreet zul je dus meestal voorschotten die je ontvangen hebt voor schooljaar 2022-2023 op het attest van inkomstenjaar 2023 moeten vermelden en voorschotten voor schooljaar 2023-2024 op het attest van inkomstenjaar 2024. Momenteel worden de attesten van inkomstenjaar 2023 opgesteld.

De meeste internaten zullen het maximum dagtarief van 15,70 euro regelmatig overschrijden. In dat geval moeten ze per dagtarief een periode invullen op het attest.

Om de tabel van het attest in te vullen, volg je de stappen zoals hierna beschreven.

Ontvangen bedrag

sla link op in klembord

Kopieer

Veel internaten innen de persoonlijke bijdragen door middel van maandelijkse of driemaandelijkse rekeningen met een vast zelfde bedrag ongeacht het aantal dagen dat de interne wordt opgevangen in het internaat. In dat geval is het vast maandelijks of driemaandelijks bedrag het bedrag dat je op het attest moet vermelden in de kolom ‘Ontvangen bedrag’

Voorbeeld 1

sla link op in klembord

Kopieer

Een interne wordt voor het eerst ingeschreven in het internaat voor schooljaar 2023-2024. Voor schooljaar 2023-2024 vraag je een vaste persoonlijke bijdrage van 275 euro per maand, te betalen vóór de start de opvangmaand. Bij de inschrijving heb je 300 euro voorschot gevraagd. Het voorschot wordt afgerekend in juni 2024. Daarom komt het voorschot niet op het attest van inkomstenjaar 2023 maar op het attest van inkomstenjaar 2024.

De ouders hebben alle rekeningen tijdig betaald. De ouders hebben de persoonlijke bijdrage van januari 2024 al in 2023 betaald. Bij het opmaken van het attest van inkomstenjaar 2023 is januari 2024 al voorbij. Bij het opmaken van de attesten van inkomstenjaar 2023 weet je al gedurende hoeveel dagen de interne aanwezig is geweest in januari 2024. Alle voorwaarden zijn dus voldaan om de persoonlijke bijdrage van januari 2024 al op een attest van inkomstenjaar 2023 te vermelden.

Voor deze interne maak je 2 attesten voor inkomstenjaar 2023:

 • Attest 1:
  • Periode 1: 01/09/2023 tot 30/09/2023: ontvangen bedrag = 275 euro;
  • Periode 2: 01/10/2023 tot 31/10/2023: ontvangen bedrag = 275 euro;
  • Periode 3: 01/11/2023 tot 30/11/2023: ontvangen bedrag = 275 euro;
  • Periode 4: 01/12/2023 tot 31/12/2023: ontvangen bedrag = 275 euro;
  • Totaal = 1 100 euro.
 • Attest 2:
  • Periode 1: 01/01/2024 tot 31/01/2024: ontvangen bedrag = 275 euro;
  • Totaal = 275 euro.

Voorbeeld 2

sla link op in klembord

Kopieer

Een interne wordt voor het eerst ingeschreven in het internaat voor schooljaar 2023-2024. Voor schooljaar 2023-2024 vraag je een vaste persoonlijke bijdrage van 275 euro per maand. In 2023 reik je 4 rekeningen uit. De ouders hebben de laatste rekening op 31 december 2023 nog niet betaald.

Voor het voorschot is dezelfde regeling van toepassing als in voorbeeld 1.

Je maakt een attest met:

 • Periode 1: 01/09/2023 tot 30/09/2023: ontvangen bedrag = 275 euro;
 • Periode 2: 01/10/2023 tot 31/10/2023: ontvangen bedrag = 275 euro;
 • Periode 3: 01/11/2023 tot 30/11/2023: ontvangen bedrag = 275 euro.

Voorbeeld 3

sla link op in klembord

Kopieer

Een interne was in het internaat ingeschreven voor schooljaar 2022-2023 en is opnieuw ingeschreven voor schooljaar 2023-2024. Voor schooljaar 2022-2023 bedroeg de persoonlijke bijdrage 270 euro per maand en voor schooljaar 2023-2024 wordt 275 euro per maand aangerekend. Je stuurt de maandelijkse rekeningen uit de 20ste van de maand voorafgaand aan de opvangmaand. De rekeningen moeten vóór de start van de opvangmaand worden betaald.

Zowel bij de inschrijving voor schooljaar 2022-2023 als voor de inschrijving voor schooljaar 2023-2024 heb je 300 euro voorschot gevraagd. Het voorschot wordt afgerekend in een eindafrekening na het einde van het schooljaar in juli.

De ouders hebben alle rekeningen tijdig betaald. De persoonlijke bijdrage van januari 2023 is al op het attest van inkomstenjaar 2022 vermeld. Die persoonlijke bijdrage wordt bijgevolg niet op het attest van inkomstenjaar 2023 vermeld. Je beperkt het aantal attesten in de mate van het mogelijke.

Voor inkomstenjaar 2023 maak je bijgevolg 3 attesten:

 • Attest 1:
  • Periode 1: 01/02/2023 tot 28/02/2023: ontvangen bedrag = 270 euro;
  • Periode 2: 01/03/2023 tot 31/03/2023: ontvangen bedrag = 270 euro;
  • Periode 3: 01/04/2023 tot 30/04/2023: ontvangen bedrag = 270 euro;
  • Periode 4: 01/05/2023 tot 31/05/2023: ontvangen bedrag = 270 euro;
  • Totaal = 1 080 euro.
 • Attest 2:
  • Periode 1: 01/06/2023 tot 30/06/2023: ontvangen bedrag = 270 euro. Deze persoonlijke bijdrage is geheel of gedeeltelijk vereffend door middel van het voorschot van 300 euro dat je ontvangen hebt in 2022 voor schooljaar 2022-2023 en dat je niet op een attest van inkomstenjaar 2022 vermeld hebt.
  • Periode 2: 01/01/2024 tot 31/01/2024: ontvangen bedrag = 275 euro.
  • Totaal = 545 euro.
 •    Attest 3:
  • Periode 1: 01/09/2023 tot 30/09/2023: ontvangen bedrag = 275 euro;
  • Periode 2: 01/10/2023 tot 31/10/2023: ontvangen bedrag = 275 euro;
  • Periode 3: 01/11/2023 tot 30/11/2023: ontvangen bedrag = 275 euro;
  • Periode 4: 01/12/2023 tot 31/12/2023: ontvangen bedrag = 275 euro;
  • Totaal = 1 100 euro.

Voorbeeld 4

sla link op in klembord

Kopieer

Zelfde situatie als voorbeeld 3 maar de ouders zijn in de loop van 2023 gescheiden en ze vragen om aan ieder van hen een attest af te leveren, telkens met de helft van de opvangkosten.

In dat geval reik je minstens 6 attesten uit. Elk van de ouders krijgt 3 attesten met de volgende ontvangen bedragen:

 • Attest 1:
  • Periode 1: 01/02/2023 tot 28/02/2023: ontvangen bedrag = 135 euro;
  • Periode 2: 01/03/2023 tot 31/03/2023: ontvangen bedrag = 135 euro;
  • Periode 3: 01/04/2023 tot 30/04/2023: ontvangen bedrag = 135 euro;
  • Periode 4: 01/05/2023 tot 31/05/2023: ontvangen bedrag = 135 euro;
  • Totaal = 540 euro.
 • Attest 2:
  • Periode 1: 01/06/2023 tot 30/06/2023: ontvangen bedrag = 135 euro. Deze persoonlijke bijdrage is geheel of gedeeltelijk vereffend door middel van het voorschot van 300 euro dat je ontvangen hebt in 2022 voor schooljaar 2022-2023 en dat je niet op een attest van inkomstenjaar 2022 vermeld hebt.
  • Periode 2: 01/01/2024 tot 31/01/2024: ontvangen bedrag = 137,50 euro.
  • Totaal = 272,50 euro.
 •    Attest 3:
  • Periode 1: 01/09/2023 tot 30/09/2023: ontvangen bedrag = 137,50 euro;
  • Periode 2: 01/10/2023 tot 31/10/2023: ontvangen bedrag = 137,50 euro;
  • Periode 3: 01/11/2023 tot 30/11/2023: ontvangen bedrag = 137,50 euro;
  • Periode 4: 01/12/2023 tot 31/12/2023: ontvangen bedrag = 137,50 euro;
  • Totaal = 550 euro.

Voorbeeld 5

sla link op in klembord

Kopieer

Een interne was in het internaat ingeschreven voor schooljaar 2022-2023 en is opnieuw ingeschreven voor schooljaar 2023-2024. Voor schooljaar 2022-2023 bedroeg de persoonlijke bijdrage 270 euro per maand en voor schooljaar 2023-2024 wordt 275 euro per maand aangerekend. Je stuurt de maandelijkse rekeningen uit de 20ste van de maand voorafgaand aan de opvangmaand. De rekeningen moeten vóór de start van de opvangmaand worden betaald.

Zowel bij de inschrijving voor schooljaar 2022-2023 als voor de inschrijving voor schooljaar 2023-2024 heb je 300 euro voorschot gevraagd. Het voorschot wordt afgerekend in een eindafrekening na het einde van het schooljaar in juli.

De ouders zijn in de zomervakantie van 2023 gescheiden. Ze hebben gevraagd om aan beiden een attest te bezorgen met de helft van de opvangkosten. In schooljaar 2022-2023 werden alle rekeningen tijdig betaald. Van de rekeningen van schooljaar 2023-2024 wordt telkens de helft tijdig betaald. Vermoedelijk betaalt één van beide ouders tijdig maar laat de andere ouder het afweten. De persoonlijke bijdrage van januari 2023 is al op het attest van inkomstenjaar 2022 vermeld. Die persoonlijke bijdrage wordt bijgevolg niet op het attest van inkomstenjaar 2023 vermeld.

Zolang een rekening niet volledig betaald is, mag je geen attesten opstellen. De persoonlijke bijdragen van september 2023 tot en met januari 2024 kunnen niet op attesten van inkomstenjaar 2024 worden vermeld. Ook voor de ouder die vermoedelijk altijd tijdig betaald heeft, mogen de persoonlijke bijdragen van september 2023 tot en met januari 2024 niet op het attest van inkomstenjaar 2023 worden vermeld. Als één van de ouders in de loop van 2024 de achterstallige helft van de persoonlijke bijdragen van september 2023 tot en met januari 2024 betaalt, dan mogen de persoonlijke bijdragen van september 2023 tot en met januari 2024 op attesten van inkomstenjaar 2024 worden vermeld. Het maakt daarbij niet uit welke ouder de persoonlijke bijdragen betaald heeft. Je beperkt het aantal attesten in de mate van het mogelijke.

Voor inkomstenjaar 2023 maak je bijgevolg per ouder 2 attesten:

 • Attest 1:
  • Periode 1: 01/02/2023 tot 28/02/2023: ontvangen bedrag = 135 euro;
  • Periode 2: 01/03/2023 tot 31/03/2023: ontvangen bedrag = 135 euro;
  • Periode 3: 01/04/2023 tot 30/04/2023: ontvangen bedrag = 135 euro;
  • Periode 4: 01/05/2023 tot 31/05/2023: ontvangen bedrag = 135 euro;
  • Totaal = 540 euro.
 • Attest 2:
  • Periode 1: 01/06/2023 tot 30/06/2023: ontvangen bedrag = 135 euro. Deze persoonlijke bijdrage is geheel of gedeeltelijk vereffend door middel van het voorschot van 300 euro dat je ontvangen hebt in 2022 voor schooljaar 2022-2023 en dat je niet op een attest van inkomstenjaar 2022 vermeld hebt.
  • Totaal = 135 euro.

Voorbeeld 6

sla link op in klembord

Kopieer

Als je naast de vaste persoonlijke bijdrage een extra persoonlijke bijdrage vraagt voor opvang vanaf zondagavond of opvang tot zaterdagochtend, dan vermeld je die persoonlijke bijdragen als een aparte extra periode.

Bijvoorbeeld: het internaat rekent 20 euro persoonlijke bijdrage aan per opvang op zondagavond en per opvang tot zaterdagochtend. Voor een interne is in kalenderjaar 2023 400 euro extra betaald voor 20 keer opvang tot zaterdagochtend of opvang vanaf zondagavond. Dit kan op een attest van inkomstenjaar 2023 worden vermeld als: Periode 1: 01/01/2023 tot 31/12/2023: ontvangen bedrag = 400 euro.

Je kunt bedragen in euro, bedragen met één decimaal en bedragen met twee decimalen combineren op een attest.

Je topt niet af aan de hand van het maximum dagtarief.

Aantal dagen

sla link op in klembord

Kopieer

Vul per periode het aantal opvangdagen in waarop de interne effectief aanwezig was. De dagen dat de interne afwezig was wegens ziekte tel je niet mee in het aantal dagen. Wanneer een interne maar een deel van de dag aanwezig is, bijvoorbeeld op vrijdag alleen ’s morgens of op maandag alleen ’s avonds, dan tel je die vrijdag en/of die maandag mee als volledige dagen.

Ook opvang vanaf zondagavond tel je als een volledige extra opvangdag op zondag en opvang tot zaterdagochtend tel je als een volledige opvangdag op zaterdag.

De schooldagen waarop internen deelnemen aan een meerdaagse schooluitstap zijn geen opvangdagen.

Voor een interne die op geen enkele mogelijke schooldag afwezig was, zijn er:

 • voor december 2022: 17 opvangdagen;
 • voor januari 2023: 17 opvangdagen;
 • voor februari 2023:15 opvangdagen;
 • voor maart 2023: 23 opvangdagen;
 • voor april 2023: 10 opvangdagen;
 • voor mei 2023: 19 opvangdagen;
 • voor juni 2023: 22 opvangdagen;
 • voor september 2023: 21 opvangdagen;
 • voor oktober 2023: 20 opvangdagen;
 • voor november 2023: 19 opvangdagen;
 • voor december 2023: 16 opvangdagen;
 • voor januari 2024: 18 opvangdagen.

Dagtarief

sla link op in klembord

Kopieer

Als je in één van de periodes van het attest het maximum dagtarief van 15,70 euro overschrijdt, dan moet je het dagtarief vermelden voor alle periodes van dat attest.

Het dagtarief bereken je door per periode het ‘Ontvangen bedrag’ te delen door het ‘Aantal dagen’. Als je aan elk van de ouders een attest moet uitreiken, dan is het ‘Ontvangen bedrag’ de som van de bedragen die de beide ouders hebben betaald. Dat bedrag vind je ook op de rekening die je hebt gestuurd wanneer je de rekening niet splitst.

Is het maximum dagtarief in geen enkele periode van het attest overschreden, dan moet je geen dagtarieven op het attest vermelden. De kans dat dit voorkomt bij internaten is erg klein

Voorbeeld 1

sla link op in klembord

Kopieer

Attest 1


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/09/2023 tot 30/09/2023

21

13,10 euro

275 euro

Periode 2

01/10/2023 tot 31/10/2023

20

13,75 euro

275 euro

Periode 3

01/11/2023 tot 30/11/2023

19

14,47 euro

275 euro

Periode 4

01/12/2023 tot 31/12/2023

16

17,19 euro

275 euro

Totaal

1 100 euro

Attest 2


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/01/2024 tot 31/01/2024

18

15,28 euro

275 euro

Periode 2

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 3

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 4

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Totaal

275 euro

De dagtarieven zijn als volgt berekend:

 • 13,10 euro = 275 euro ontvangen/21 opvangdagen
 • 13,75 euro = 275 euro ontvangen/20 opvangdagen
 • 14,47 euro = 275 euro ontvangen/19 opvangdagen
 • 17,19 euro = 275 euro ontvangen/16 opvangdagen
 • 15,28 euro = 275 euro ontvangen/18 opvangdagen

Voorbeeld 2

sla link op in klembord

Kopieer


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/09/2023 tot 30/09/2023

21

13,10 euro

275 euro

Periode 2

01/10/2023 tot 31/10/2023

20

13,75 euro

275 euro

Periode 3

01/11/2023 tot 30/11/2023

19

14,47 euro

275 euro

Periode 4

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Totaal

825 euro

Voorbeeld 3

sla link op in klembord

Kopieer

Attest 1:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/02/2023 tot 28/02/2023

15

18,00 euro

270 euro

Periode 2

01/03/2023 tot 31/03/2023

23

11,74 euro

270 euro

Periode 3

01/04/2023 tot 30/04/2023

10

27,00 euro

270 euro

Periode 4

01/05/2023 tot 31/05/2023

19

14,21 euro

270 euro

Totaal

1 080 euro

Attest 2:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/06/2023 tot 30/06/2023

22

12,27 euro

270 euro

Periode 2

01/01/2024 tot 31/01/2024

18

15,28 euro

275 euro

Periode 3

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 4

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Totaal

545 euro

Voorbeeld 4

sla link op in klembord

Kopieer

Voor elk van de ouders apart:

Attest 1:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/02/2023 tot 28/02/2023

15

18,00 euro

135 euro

Periode 2

01/03/2023 tot 31/03/2023

23

11,74 euro

135 euro

Periode 3

01/04/2023 tot 30/04/2023

10

27,00 euro

135 euro

Periode 4

01/05/2023 tot 31/05/2023

19

14,21 euro

135 euro

Totaal

540 euro

Attest 2:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/06/2023 tot 30/06/2023

22

12,27 euro

135,00 euro

Periode 2

01/01/2024 tot 31/01/2024

18

15,28 euro

137,50 euro

Periode 3

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 4

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Totaal

272,50 euro

Attest 3:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/09/2023 tot 30/09/2023

21

13,10 euro

137,50 euro

Periode 2

01/10/2023 tot 31/10/2023

20

13,75 euro

137,50 euro

Periode 3

01/11/2023 tot 30/11/2023

19

14,47 euro

137,50 euro

Periode 4

01/12/2023 tot 31/12/2023

16

17,19 euro

137,50 euro

Totaal

550,00 euro

Voorbeeld 5

sla link op in klembord

Kopieer

Voor elk van de ouders apart:

Attest 1:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/02/2023 tot 28/02/2023

15

18,00 euro

135 euro

Periode 2

01/03/2023 tot 31/03/2023

23

11,74 euro

135 euro

Periode 3

01/04/2023 tot 30/04/2023

10

27,00 euro

135 euro

Periode 4

01/05/2023 tot 31/05/2023

19

14,21 euro

135 euro

Totaal

540 euro

Attest 2:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/06/2023 tot 30/06/2023

22

12,27 euro

135 euro

Periode 2

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 3

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 4

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Totaal

135 euro

Voorbeeld 6

sla link op in klembord

Kopieer

Attest voor de extra persoonlijke bijdragen voor opvang vanaf zondagavond of tot zaterdagochtend:


Periode

Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Aantal dagen

Dagtarief (6)

Ontvangen bedrag

Periode 1

01/01/2023 tot 31/12/2023

20

20 euro

400 euro

Periode 2

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 3

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Periode 4

__/__/____ tot __/__/____

 

 

 

Totaal

400 euro

Andere

sla link op in klembord

Kopieer

Gedaan te: hier komt de gemeente waar uw internaat gevestigd is, gevolgd door de datum waarop het attest uitgeschreven is.

Persoon die gemachtigd is de opvanginstantie of persoon die instaat voor de opvang (2) te verbinden (7): naam, hoedanigheid en handtekening: hier moet de handtekening komen van de directeur van het internaat of een lid van de raad van bestuur die gemachtigd is het internaat te verbinden.

Bij die handtekening wordt de volgende bijkomende informatie vermeld:

 • naam van de persoon die ondertekent;
 • hoedanigheid: ‘directeur internaat’ of ‘bestuurder’.

Elektronisch indienen via Belcotax-on-Web

sla link op in klembord

Kopieer

De uiterste indiendatum bij Belcotax-on-Web is 29 februari 2024.

Om attesten elektronisch te kunnen indienen, moet je over de rol FOD FIN BOW AFZENDER andere interne FICHES (type C: andere inlichtingenfiches -  de attesten kleiner dan 281.10 en de attesten groter dan 281.63, uitgezonderd het attest 281.90) beschikken. Op de website van de FOD Financiën vind je meer informatie over hoe je toegang verkrijgt tot Belcotax-on-Web.

Het is mogelijk om de individuele gegevens manueel in te geven.  Voor de meeste scholen en schoolbesturen is dat niet aangewezen omwille van het grote aantal gegevens. Kies je daar toch voor, dan vind je informatie over de werkwijze in de handleiding onder de titel ‘Manuele codering’.

Voor de meeste scholen en schoolbesturen is het aangewezen om met een XML-bestand te werken. De werkwijze is beschreven onder de titel ‘Verzending in een XML-bestand’.

Op de webpagina Fiches attest 281.86 (kinderopvang) wijzigen, annuleren en toevoegen | FOD Financiën (belgium.be) vind je ook hoe je later nog fiches kunt toevoegen en hoe je ingediende fiches nog kunt wijzigen of annuleren. Het wijzigen van fiches is onvoldoende beschreven. Je kunt problemen voorkomen door geen fiches te wijzigen maar in de plaats daarvan te annuleren en een nieuwe fiche toe te voegen.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio