Instructies voor kinderopvang georganiseerd door een oudervereniging/vriendenkring/… verbonden aan de school

Volg deze voorschriften wanneer de inkomsten van de kinderopvang niet in de boekhouding van het schoolbestuur worden geboekt.

Wanneer de ontvangsten wel toekomen in de boekhouding van het schoolbestuur, volg dan de voorschriften voor schoolbesturen.

Verzamel nu al de rijksregisternummers van kinderen in de kinderopvang in 2022 en hun ouders. Die rijksregisternummers zul je nodig hebben om in 2023 fiscale attesten te kunnen afleveren voor de opvangkosten van 2022. Hier vind je een modelbrief.

Modelattest

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de opvang die in 2021 betaald is, mag je hetzelfde model gebruiken als dat van vorig jaar.

De FOD Financiën heeft aangekondigd dat er volgend jaar een nieuw verplicht model zal moeten worden gebruikt en dat de indienprocedure zal veranderen.

Vak I

sla link op in klembord

Kopieer

Dit vak wordt ingevuld door de school of het schoolbestuur waaraan de oudervereniging /vriendenkring/… die de opvang inricht, verbonden is.

Vul de naam en het adres van de oudervereniging/vriendenkring/… in. Als de oudervereniging/vriendenkring/… over een eigen ondernemingsnummer beschikt, vul dit dan ook in.

Daaronder vind je 4 blokjes met verschillende opties. Kruis het VIERDE blokje aan naast de tekst: ‘is verbonden met de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte of met de inrichtende macht van de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte (4).’

Onderhavig attest is geldig voor het tijdperk van:

 • Als alle gegevens van 2021 op één attest worden samengevoegd, vul dan in: ‘01/01/2021 tot 31/12/2021’.
 • Als de attesten per schooljaar worden opgesteld, vermeld dan ‘01/01/2021 tot 31/08/2021’ als het om vorig schooljaar gaat en ‘01/09/2021 tot 31/12/2021’ als het om huidig schooljaar gaat.

Gedaan te: hier komt de gemeente waar de school of de inrichtende macht gevestigd is, gevolgd door de datum waarop het attest uitgeschreven is.

De handtekening is die van de voorzitter van het schoolbestuur, voorafgegaan door de woorden ‘bij volmacht’. Zet bij ‘Hoedanigheid’: ‘voorzitter‘. Voeg de naam of stempel van de school of de inrichtende macht van de school toe.

Met de term ‘bij volmacht’ verwijs je naar de volmacht die het schoolbestuur in 2006 kreeg door middel van een brief van het Departement Onderwijs. Door deze volmacht moeten de attesten nu niet meer langs het Departement Onderwijs passeren. Houd die brief goed bij voor het geval de fiscus ooit controle uitvoert op de attesten.

In het vak ‘Naam en volledig adres van het lokale openbare bestuur, van het openbare bestuur van de gemeenschap of het gewest, van de buitenlandse openbare instelling, van de school of van de inrichtende macht van de school’: vul je de gegevens van de vzw in die inrichtende macht is van de school.

Vak II

sla link op in klembord

Kopieer

1. Volgnummer van het attest

sla link op in klembord

Kopieer

Geef elk attest een volgnummer, bijvoorbeeld 2021/1, 2021/2, ….

2. Naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderopvang

sla link op in klembord

Kopieer

Vul de gegevens in van de ouder die voor de kinderopvang betaalt en het kind ten laste heeft of aan wie de helft van het belastingvoordeel wordt toegekend bij co-ouderschap. Je mag ook een attest afleveren wanneer de partner van een ouder of een ander familielid betaalt.

Lever geen attest af aan de ouders wanneer een andere instantie de kinderopvang betaalt. Andere instanties zijn bijvoorbeeld Integrale Jeugdhulp of de Jeugdrechtbank.

3. Naam en voornaam van het kind:​​​​​​

sla link op in klembord

Kopieer

Vul de gegevens van het kind in.

4. Geboortedatum van het kind

sla link op in klembord

Kopieer

Vul de geboortedatum van het kind in.

5. Periode waarin het kind is opgevangen

sla link op in klembord

Kopieer

Dit attest kan de opvangkosten bevatten van alle opvang die betaald is in 2021.

De laatste opvangperiode moet eindigen op de datum vóór de 14de of de 21ste verjaardag van het kind of de jongere.

Je mag zelf kiezen hoeveel attesten je aflevert. Dat kan één enkel attest zijn voor heel 2021 of een attest per schooljaar of meerdere attesten per schooljaar.

Periodes waarin je gratis opvang hebt verstrekt, vermeld je niet op de fiscale attesten.

Kies je voor één enkel attest, dan moet je minstens twee aparte periodes invullen:

 • een periode voor de maanden januari tot en met augustus 2021 die in het schooljaar 2020-2021 vielen: van 01/01/2021 tot 31/08/2021;
 • een periode voor de maanden september tot en met december 2020 die in het schooljaar 2021-2022 vielen: van 01/09/2021 tot 31/12/2021.

Kies je voor afzonderlijke attesten per schooljaar, dan bezorg je twee attesten aan de ouders van het kind of de jongere die heel het jaar 2021 aan de kinderopvang heeft deelgenomen:

 • een attest voor de maanden januari tot en met augustus 2021 die in het schooljaar 2020-2021 vielen;
 • een attest voor de maanden september tot en met december 2021 die in het schooljaar 2021-2022 vielen.

6. Aantal opvangdagen

sla link op in klembord

Kopieer

Vul het aantal opvangdagen in waarvoor ouders in 2021 betaald hebben.

Rekeningen die de ouders pas in 2022 betaald hebben, mag je niet op een fiscaal attest vermelden: die dagen komen op een attest van volgend jaar.

7. Dagtarief

sla link op in klembord

Kopieer

Vermeld de werkelijk aangerekende dagtarieven, ook wanneer die werkelijke tarieven hoger zijn dan het wettelijk forfaitair maximum dagtarief van 14,00 euro.

Elke dag dat het dagtarief boven 14,00 euro is uitgekomen, moet je apart vermelden. Als het totaal aantal dagtarieven groot is, mag je daarvoor een bijlage toevoegen aan het attest.

Concrete cijfervoorbeelden

sla link op in klembord

Kopieer

De volgende tarieven waren van toepassing:

 • in schooljaar 2020-2021: 4,00 euro voorschoolse opvang, 1,00 euro middagopvang en 2,50 euro per uur naschoolse opvang met een maximum van 3 opvanguren;
 • in schooljaar 2021-2022: 5,00 euro voorschoolse opvang, 2,00 euro middagopvang en 3,50 euro per uur naschoolse opvang met een maximum van 3 opvanguren.

Voor de opvangdagen in de periode van 1 januari tot en met 31 augustus kunnen de opvangkosten nooit hoger zijn dan de wettelijke forfaitaire maximum dagprijs van 14,00 euro. Het hoogst mogelijke tarief is immers: 4,00 euro voorschoolse opvang + 1,00 euro middagopvang + 2,50 euro x 3 uur naschoolse opvang = 12,50 euro. Die 12,50 euro ligt onder de wettelijke forfaitaire maximum dagprijs van 14,00 euro.

Als een leerling in de periode van 1 januari tot en met 31 augustus 2021 gedurende 100 dagen gebruik heeft gemaakt van de opvang en de ouders daarvoor in totaal 1 000 euro hebben betaald, dan mag je dat vermelden als: Dagtarief: 10,00 euro (zie bijlage) en in een bijlage:


Periode

Dagen/datum

Eenheidsprijzen

Totaalbedrag

Gemiddeld/dag

01/01-31/08/2021

100 dagen

Voorschools: € 4,00
Middag: € 1,00
Naschools: € 2,50/uur x max. 3 uur

€ 1 000,00

€ 10,00

Voor een andere leerling kan het dagtarief van datzelfde semester anders zijn, bijvoorbeeld: Dagtarief: 7,50 euro (zie bijlage) en in een bijlage:


Periode

Dagen/datum

Eenheidsprijzen

Totaalbedrag

Gemiddeld/dag

01/01-31/08/2021

70 dagen

Voorschools: € 4,00
Middag: € 1,00
Naschools: € 2,50/uur x max. 3 uur

€ 525,00

€ 7,50

Voor dagen dat de dagtarieven niet hoger zijn dan 14,00 euro per opvangdag, mag je een gemiddeld dagtarief opgeven dat je berekent door het totaalbedrag te delen door het aantal opvangdagen. In het laatste geval: 525,00 euro/70 opvangdagen = 7,50 euro.

Voor de opvangdagen in de periode van 1 september tot en met 31 december kunnen de opvangkosten op bepaalde opvangdagen wel hoger zijn dan de wettelijke forfaitaire maximum dagprijs van 14,00 euro. Dat is het geval wanneer de leerling:

 • zowel in de voorschoolse opvang aanwezig was, als in de middagopvang als gedurende 3 uur in de naschoolse opvang: 5,00 euro voorschoolse opvang + 2,00 euro middagopvang + 3,50 euro x 3 uur naschoolse opvang = 17,50 euro;
 • in de voorschoolse opvang aanwezig was en gedurende 3 uur in de naschoolse opvang: 5,00 euro voorschoolse opvang + 3,50 euro x 3 uur naschoolse opvang = 15,50 euro.

Die dagen moet je apart vermelden.

Als de leerling in de periode van 1 september tot en met 31 december 2021 gedurende 60 dagen gebruik heeft gemaakt van de opvang waarbij de opvangkosten:

 • gedurende 10 dagen 17,50 euro bedroegen:
 • gedurende 2 dagen 15,50 euro bedroegen;
 • gedurende 4 dagen 14,00 euro bedroegen;
 • gedurende 44 dagen minder dan 14,00 euro bedroegen;

dan kun je het volgende op het fiscaal attest vermelden: Dagtarief: 17,50 euro, 15,50 euro of 10,00 euro (zie bijlage) en in een bijlage:


Periode

Dagen/datum

Eenheidsprijzen

Totaalbedrag

Gemiddeld/dag

01/09-31/12/2021

10 dagen:
01/09/2021
08/09/2021
15/09/2021
22/09/2021
29/09/2021
06/10/2021
13/10/2021
20/10/2021
27/10/2021
09/11/2021

Voorschools: € 5,00
Middag: € 2,00
Naschools: € 3,50/uur x 3 uur

€ 175

€ 17,50

01/09-31/12/2021

2 dagen:
02/09/2021
09/09/2021

Voorschools: € 5,00
Naschools: € 3,50/uur x 3 uur

€ 31,00

€ 15,50

01/09-31/12/2021

48 dagen

Voorschools: € 5,00
Middag: € 2,00
Naschools: € 3,50/uur x max. 3 uur

€ 480,00

€ 10,00

Als het dagtarief het resultaat is van een bewerking, dan mag je de bewerking waarmee het dagtarief kan worden berekend bijvoegen. Bijvoorbeeld bij 10 dagen x 17,50 euro: 5,00 euro voorschoolse opvang + 2,00 euro middagopvang + 3,5 euro per uur x 3 opvanguren.

Je moet de dagen dat er meer dan 14,00 euro opvangkosten zijn aangerekend detailleren maar de dagen dat de opvangkosten 14,00 euro of minder bedroegen niet. Voor dagen dat de opvangkosten 14,00 euro of minder bedroegen mag je een gemiddelde nemen. Dat gemiddelde kun je berekenen door uit de totale betalingen in 2021 voor opvang per leerling eerst de opvangkosten af te zonderen die betrekking hadden op opvangdagen in 2021. Vervolgens trek je van dat bedrag alle gedetailleerde opvangkosten van meer dan 14,00 euro af. In dit cijfervoorbeeld is dit 480,00 euro. Die 480,00 euro deel je vervolgens door het aantal opvangdagen die je niet gedetailleerd hebt vermeld omdat het dagtarief op die opvangdagen niet hoger was dan 14,00 euro.

8. Totaal ontvangen bedrag

sla link op in klembord

Kopieer

Vul hier het totaalbedrag van de periode waarop dit attest betrekking heeft. Er wordt niet afgetopt op het maximum dagtarief.

Voorbeeld: Wanneer er gedurende 100 dagen 20,00 euro ontvangen is en gedurende 10 dagen 5,00 euro, dan bedraagt het totaal ontvangen bedrag: 2 050,00 euro (dit is: 100 dagen x 20,00 euro + 10 dagen x 5,00 euro).

Andere

sla link op in klembord

Kopieer

Gedaan te: hier komt de gemeente waar uw school of schoolbestuur gevestigd is, gevolgd door de datum waarop het attest uitgeschreven is.

Naam, hoedanigheid en handtekening van de persoon die gemachtigd is de instelling, de opvangvoorziening, het kinderdagverblijf, het onthaalgezin, de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte, de inrichtende macht van de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte, het lokale openbare bestuur, het openbare bestuur van de gemeenschap of gewest, de buitenlandse openbare instelling gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte te verbinden: vermeld hier de naam en de functie van de persoon die gemachtigd is de oudervereniging/vriendenkring/… te verbinden en laat die persoon tekenen.

Naam en volledig adres van de school, de inrichtende macht van de school, het lokale openbare bestuur, het openbare bestuur van de gemeenschap of gewest, de buitenlandse openbare instelling: dit vak mag niet worden ingevuld omdat het niet de school of de inrichtende macht van de school is die de opvangkosten ontvangt maar de oudervereniging/vriendenkring/… Dit vak blijft dus leeg.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio