Evaluatie-instrumenten

Filter

Box
Afname
Decretale leergebieden
Ordeningskader Zill
Alle ontwikkelvelden

Gevalideerde toets einde bao: muzische vorming

Met deze nieuwe gevalideerde toets worden enkele doelen uit het leergebied muzische vorming geëvalueerd. De toets kan enkel online via het nieuwe toetsplatform afgenomen worden. Ook wanneer je inschrijft voor afname op papier, kun je de toets laten maken. De leerlingen maken de toets individueel. De leraar beoordeelt achteraf de producten van de leerlingen aan de hand van een beoordelingswijzer en voert de beoordeling online in. Vanaf woensdag 15 mei 2024 stellen we de online toets en bijbehorend materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 28 mei tot en met 11 juni 2024 kan de toets afgenomen worden.

Een EDO-project evalueren met een XL-lapbook

Onderwijsarrangementen over Mens & maatschappij en Wetenschappen & techniek, Inspirerend burgerschap en Educatie voor duurzame ontwikkeling zijn vaak projectmatig van aard. Tijdens de uitvoering van zo’n project kun je de desbetreffende leerinhouden en de ontwikkeling van de leerlingen daaromtrent visualiseren en opvolgen door gebruik te maken van een XL-lapbook en enkele bijbehorende tools.

Gestandaardiseerde proef einde bao: Frans

Naast de gevalideerde toets stellen we vrijblijvend een schriftelijke proef ter beschikking. In deze gestandaardiseerde proef van 2021 ligt de focus op lees- en luistervaardigheid.  Vanaf woensdag 15 mei 2024 stellen we de online toets, het toetsboekje voor de afname op papier en bijbehorend materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 28 mei tot en met 11 juni 2024 kan de toets afgenomen worden.

Gevalideerde toets einde bao: lichamelijke opvoeding

Met deze gevalideerde toets van 2023 kun je enkele vaardigheden van lichamelijke opvoeding evalueren. Met deze opdrachten evalueren we de algemene balvaardigheid en de algemene bewegingsvaardigheid van de leerlingen. De leerlingen werken de opdrachten in kleine groepjes af via een doorschuifsysteem. De leerlingen scoren elkaar. Deze scores worden achteraf in het online systeem ingevoerd. Deze toets wordt online via een nieuw toetsplatform ter beschikking gesteld. Ook wanneer je inschrijft voor afname op papier, kun je deze praktische proef afnemen. Vanaf woensdag 15 mei 2024 stellen we de online toets en bijbehorend materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 28 mei tot en met 11 juni 2024 kan de toets afgenomen worden.

Kleuters evalueren elkaar tijdens de bewegingsles

De kleuters evalueren elkaar tijdens het uitvoeren van balanceeropdrachten.

KOALA

De verplichte taalscreening bij aanvang van de leerplicht.

Zelfevaluatie bij lichamelijke opvoeding

De leerlingen van juf Elke gaan in de les lichamelijke opvoeding zelfstandig aan de slag met behulp van kijkwijzers en instructiefilmpjes op een tablet. Na een periode van experimenteren en onderzoeken, bepalen ze zelf of ze nog nood hebben aan bijkomende instructie door de leraar.

Observeren mondelinge taalvaardigheid jonge kind

Hoe kan je de mondelinge taalvaardigheid van jonge kinderen observeren? Deze kijkwijzers, gebaseerd op het leerplan, geven je een leidraad om de doelen van mondelinge taalvaardigheid in allerlei situaties te observeren.

Zelfevaluatie bij het schrijven van een instructie

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOsn3 dat leerlingen schrijfstrategieën met behulp van de leraar steeds strategischer moeten kunnen inzetten. In de leerinhouden lees je dat ze informatie overzichtelijk kunnen neerschrijven in een instructie.

Kijkwijzer gesprekken voeren

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOmn3 de leerinhouden en leerlijnen gesprekken voeren en bij TOtn1 het communicatiemodel. De kijkwijzer gesprekken voeren geeft je een alomvattend beeld om vanuit de factoren van de communicatieve situatie je leerlingen te observeren in allerlei soorten gesprekken.

Evaluatie via het communicatief model

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOtn1 het communicatiemodel. Dat model vind je ook terug in de leerlijnen van de mondelinge taalvaardigheid en de schriftelijke taalvaardigheid (TOsn1 en TOsn3). Je kunt je een beeld vormen van de wijze waarop de leerlingen in hun spreken, luisteren, lezen en schrijven gebruikmaken van de belangrijkste factoren in de communicatieve situatie.  

Gevalideerde toetsen einde bao: wiskunde

We stellen voor wiskunde drie gevalideerde toetsen van de voorbije jaren ter beschikking. Bij de keuze kun je rekening houden met prioriteiten die je als school hebt gesteld, met lopende trajecten, met evoluties die je in kaart wil brengen … De toetsen stellen we zowel online als op papier ter beschikking. Er is de proef van 2019 met focus op afronden, schatten en schattend rekenen en op lengte, omtrek en oppervlakte.  Daarnaast is er de proef van 2021 met de focus op het meten en metend rekenen met tijd en geld en het interpreteren van grafieken. Ook handig hoofdrekenen wordt daarin getoetst. Ten slotte ligt de focus in de toets van 2022 op leerinhouden van getallenkennis, logisch en wiskundig denken en meetkunde.  Vanaf woensdag 15 mei 2024 stellen we de online toetsen, de toetsboekjes voor de afname op papier en bijbehorend materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 28 mei tot en met 11 juni 2024 kunnen de toetsen afgenomen worden.

Gevalideerde toets einde bao: wetenschappen en techniek

We stellen voor wetenschappen & techniek drie gevalideerde toetsen van de voorbije jaren ter beschikking. Bij de keuze kun je rekening houden met prioriteiten die je als school hebt gesteld, met lopende trajecten, met evoluties die je in kaart wil brengen … De toetsen stellen we zowel online als op papier ter beschikking. Er is de proef van 2019 met focus op techniek.  Daarnaast is er de proef van 2021 met de focus op een aantal doelen van natuur. Met de toets van 2022 leggen we opnieuw de focus op leerinhouden van het domein natuur, maar we evalueren andere generieke doelen. Vanaf woensdag 15 mei 2024 stellen we de online toetsen, de toetsboekjes voor de afname op papier en bijbehorend materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 28 mei tot en met 11 juni 2024 kunnen de toetsen afgenomen worden.

Gevalideerde toets einde bao: Nederlands

Met deze gevalideerde toets van 2023 kun je de schrijfvaardigheid Nederlands evalueren. Met deze schrijfopdracht onderzoeken we in welke mate de leerlingen informatie overzichtelijk kunnen neerschrijven. De toets kan enkel online via een nieuw toetsplatform afgenomen worden. Ook wanneer je inschrijft voor afname op papier, kun je de online opdracht laten maken. De leerlingen maken de proef individueel. De leraar beoordeelt achteraf de schrijfproducten van de leerlingen online.Vanaf woensdag 15 mei 2024 stellen we de online toets en bijbehorend materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 28 mei tot en met 11 juni 2024 kan de toets afgenomen worden.

Gestandaardiseerde proeven na 4 jaar lager onderwijs: wiskunde

We stellen twee proeven ter beschikking. Enerzijds is er de toets van 2022 waarbij de focus ligt op leerinhouden van getallenkennis en meetkunde. Anderzijds is er de proef van 2021 waarbij de focus ligt op meten en metend rekenen en het interpreteren van grafieken. Ook handig hoofdrekenen wordt met de proef getoetst. Bij de keuze kun je rekening houden met prioriteiten die je als school hebt gesteld, met lopende trajecten, met evoluties die je in kaart wil brengen … Vanaf dinsdag 7 mei 2024 stellen we de online proeven, de toetsboekjes voor de afname op papier en het bijbehorende materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 14 mei tot en met 27 mei 2024 kunnen de proeven afgenomen worden.

Gestandaardiseerde proeven na 4 jaar lager onderwijs: wetenschappen & techniek

We stellen één proef ter beschikking. Dit is de proef van 2021 waarin zowel vragen over natuur als over techniek zijn opgenomen. Vanaf dinsdag 7 mei 2024 stellen we de online proeven, de toetsboekjes voor de afname op papier en het bijbehorende materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 14 mei tot en met 27 mei 2024 kunnen de proeven afgenomen worden.

Gestandaardiseerde proeven na 4 jaar lager onderwijs: mens & maatschappij

We stellen twee proeven ter beschikking. Enerzijds is er de proef van 2022 met de focus op de domeinen mens en maatschappij. Anderzijds is er de proef van 2021 met de focus op het domein tijd en het domein ruimte. Bij de keuze kun je rekening houden met prioriteiten die je als school hebt gesteld, met lopende trajecten, met evoluties die je in kaart wil brengen … Vanaf dinsdag 7 mei 2024 stellen we de online proeven, de toetsboekjes voor de afname op papier en het bijbehorende materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 14 mei tot en met 27 mei 2024 kunnen de proeven afgenomen worden.

Gestandaardiseerde proeven na 4 jaar lager onderwijs: Nederlands

We stellen drie proeven ter beschikking. Enerzijds is er de proef van 2022 waarin de focus ligt op spelling en taalbeschouwing. Anderzijds zijn er de proeven van 2021 met in de ene proef de focus op begrijpend lezen en in de andere proef op luistervaardigheid. Bij de keuze kun je rekening houden met prioriteiten die je als school hebt gesteld, met lopende trajecten, met evoluties die je in kaart wil brengen … Vanaf dinsdag 7 mei 2024 stellen we de online proeven, de toetsboekjes voor de afname op papier en het bijbehorende materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 14 mei tot en met 27 mei 2024 kunnen de proeven afgenomen worden.

Gestandaardiseerde proef einde bao: muzische vorming

Met deze gestandaardiseerde proef worden enkele doelen uit het leergebied muzische vorming geëvalueerd. We kiezen ervoor om de toets van 2021 vrijblijvend ter beschikking te stellen als gestandaardiseerde proef voor scholen die de toets willen herhalen. Met de toets evalueren we zowel doelen van muzische grondhouding en muzische geletterdheid als doelen van muzische vaardigheid. We gaan onder andere na in welke mate de leerlingen op het einde van het basisonderwijs expressievormen herkennen, muzische bouwstenen hanteren en competent zijn in beschouwen. Hoewel er verschillende muzische domeinen aan bod komen, staat ‘dans’ wel speciaal in de kijker. Opgelet, de toets kan enkel online worden afgenomen! Vanaf woensdag 15 mei 2024 stellen we de online toets beschikbaar voor de leraren. Vanaf 28 mei tot en met 11 juni 2024 kan de toets afgenomen worden.

Gestandaardiseerde proeven einde bao: Nederlands

Naast de gevalideerde toets stellen we vrijblijvend drie schriftelijke proeven ter beschikking. Enerzijds is er de proef met focus op begrijpend lezen. Die proef stelden we in 2019 ter beschikking als gevalideerde toets. Anderzijds is er de proef van 2021 met de focus op de luistervaardigheid en de proef van 2022 met de focus op spelling en taalbeschouwing. Vanaf woensdag 15 mei 2024 stellen we de online proeven, de toetsboekjes voor de afname op papier en bijbehorend materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 28 mei tot en met 11 juni 2024 kunnen de proeven afgenomen worden.

Leesmotivatie en leesinteresse nagaan

In Zin in leren! Zin in leven! lees je dat we leerlingen plezier willen laten beleven aan taal. Hoe staat het met hun leesplezier, de motivatie daarvoor en hun interesse in lezen?

Nadenken over gebruikte leesstrategieën

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOsn1 dat leerlingen leeststrategieën met behulp van de leraar steeds strategischer moeten kunnen inzetten. In de sleutels voor effectieve didactiek (VLOR, 2019) raden experten aan om expliciet strategie-instructie toe te passen.

Interesse in lezen bevragen

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOtg1 dat we leerlingen plezier willen laten beleven aan taal. Hoe staat het met hun leesplezier, de motivatie daarvoor en hun interesse in lezen zoals opgenomen in TOsn1 en TOsn2? We vragen de leerlingen in welke mate lezen behoort tot hun vaste bezigheden enerzijds en anderzijds welk beeld ze van zichzelf hebben over hun lezen.

Gesprek over leesstrategieën

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOsn1 dat leerlingen leeststrategieën met behulp van de leraar steeds strategischer inzetten. In de sleutels voor effectieve didactiek (VLOR, 2019) raden experten aan om expliciet strategie-instructie toe te passen.

Evaluatietechnieken begrijpend lezen in de les

Niets zo moeilijk als weten of je leerlingen met begrip lezen. En vooral, wat doen ze dan tijdens het lezen?

Kunnen de leerlingen voldoende vlot lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen?

Leerlingen leren woorden steeds vlotter en vloeiender lezen. Naarmate ze beter lezen doen ze dat met groepen van woorden om tot slot vloeiend en zonder haperen zinnen en verhalen te lezen. We leren leerlingen ook aan dat steeds expressiever te doen.

Leesontwikkeling in kaart brengen tijdens vrij lezen

Elke dag twintig minuten vrij lezen is niet alleen goed om aan begrijpend lezen te werken. Deze momenten werken ook goed om de leesontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Via een informeel leesgesprek krijgt de leraar zicht op de leesvorderingen van individuele leerlingen.  

Mijn leerdriehoek

De leerlingen noteren na een onderwijsarrangement wat ze geleerd hebben, wat ze nog willen leren en wat ze al wisten.

Portfolio voor bewegingsopvoeding

Een portfolio voor bewegingsopvoeding meet de evolutie van een leerling doorheen zijn lagere schoolloopbaan. Naast het werken aan motorische competenties, moet er ook aandacht zijn voor de ontwikkeling van het zelfconcept en het veilig en sociaal functioneren. Met dank aan Rita Van Wassenhove, Gesubsidieerde Vrije Basisschool St-Denijs, Kalken

Een pluim voor ...

Met ‘Een pluim voor …’ reflecteren leerlingen na een muzisch arrangement op het proces en het product. Met het doel in de focus in het achterhoofd, verwoorden ze waarom ze een pluim geven aan een medeleerling.

30 van 80

×
Kijkt als...
Niveau
Regio