Veelgestelde vragen

sla link op in klembord

Kopieer
Bij het verdelen van de middelen moet het lokaal bestuur rekening houden met de principes van behoorlijk bestuur, namelijk neutraliteit, zorgvuldigheid, gelijkheid, motivering en redelijkheid. Bijzondere aandacht gaat naar kwetsbare gezinnen en kinderen met ondersteuningsbehoeften. Kleuteropvang met een kwaliteitslabel krijgen voorrang. Daarnaast wordt het multifunctioneel en efficiënt inzetten van infrastructuur en ruimten gestimuleerd.

sla link op in klembord

Kopieer
De Vlaamse Regering kent aan de lokale besturen een subsidie toe op basis van objectieve parameters en indicatoren:
  • aantal kinderen van 2 tot en met 12 jaar gedomicilieerd binnen de gemeente;
  • aantal kinderen dat naar de basisschool gaat in de gemeente;
  • de mate waarin het lokaal bestuur kwetsbare gezinnen en kinderen met specifieke zorgbehoeften bereikt.

sla link op in klembord

Kopieer
Het lokaal bestuur of een door het lokaal bestuur aangestelde organisatie neemt het initiatief om een lokaal samenwerkingsverband op te richten. Het lokaal bestuur, scholen, organisatoren buitenschoolse opvang, jeugdbewegingen, muziekacademie, sportverenigingen, bibliotheek, cultuurcentrum … kunnen deelnemen.

sla link op in klembord

Kopieer
Als het lokaal bestuur zowel regisseur als organisator is van een buitenschoolse activiteit, dan worden beide rollen functioneel gescheiden. Het lokaal bestuur treedt neutraal op.

sla link op in klembord

Kopieer
Bij gebrek aan initiatief van het lokaal bestuur kunnen een of meerdere organisatoren die relevant zijn voor buitenschoolse activiteiten, de regie in handen nemen om een lokaal samenwerkingsverband samen te stellen. De initiatiefnemer brengt daarvan het lokaal bestuur op de hoogte.

sla link op in klembord

Kopieer
Het lokaal bestuur neemt de regie op. Onder "lokaal bestuur" wordt verstaan het gemeentebestuur en het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Het lokaal bestuur vervult volgende opdrachten:
  • Het ontwikkelen van een lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten. Dat houdt in hun regierol vervullen en een lokaal samenwerkingsverband oprichten.
  • Beslissen over de besteding en verdeling van de beschikbare financiële, personele, logistieke en infrastructurele middelen.
Het lokaal bestuur realiseert de opdrachten in samenspraak met actoren die relevant zijn voor buitenschoolse activiteiten. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar kwetsbare gezinnen en kinderen met specifieke zorgnoden.
Met het lokaal samenwerkingsverband beantwoordt het lokaal bestuur de volgende vragen: Wat is ons bestaand aanbod binnen onze stad of gemeente? Hoe kunnen we het aanbod beter op elkaar afstemmen?

sla link op in klembord

Kopieer
Het samenwerkingsverband vervult volgende opdrachten:
  • Het brengt niet bindend advies uit aan het lokaal bestuur over de uitvoering van haar opdrachten inzake het nieuwe decreet en de meerjarenplanning.
  • Met alle deelnemers gezamenlijke operationele doelstellingen ontwikkelen en acties coördineren die ervoor zorgen dat het lokale beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten wordt uitgevoerd.
  • Het realiseren van de beoogde opdrachten met alle relevante deelnemers.
  • Het gebruik van de Nederlandse taal stimuleren.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio