Btw op inkomsten

Onderwijsvrijstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Onderwijs verstrekt door erkende onderwijsinstellingen wordt vrijgesteld van btw. Ook de nauw met onderwijs samenhangende diensten of leveringen van goederen zijn vrijgesteld. We hebben het hier meer bepaald over:

 • leerlingenbijdragen (ook al dan niet facultatieve, al dan niet meerdaagse al dan niet buitenlandse schooluitstappen)
 • internaatvergoedingen
 • buitenschoolse opvang
 • schoolmaaltijden
 • schoolfotografie?
 • mini-ondernemingen of leerbedrijven, voor zover dit niet leidt tot concurrentieverstoring
 • didactische uitbatingen, voor zover onmisbaar voor de opleiding en voor zover dit niet leidt tot concurrentieverstoring (meer hierover in Circulaire 2017/C/70 van 6 november 2017 + Arrest van het Europees Hof van Justitie van 4 mei 2017, zaak C-699/15, Brockenhurst college ). Indicaties hiervoor zijn:
  • Er wordt niet actief reclame gemaakt voor de didactische uitbating. Dat gebeurt bijvoorbeeld alleen via de schoolkrant of school website.
  • De verkoop mag niet gebeuren tegen marktprijzen. De gehanteerde prijzen moeten lager zijn en mogen slechts kostendekkend zijn. Met kostendekkend wordt hier bedoeld: de prijzen mogen de grond- en hulpstoffen dekken maar niet meer dan dat. Het is niet toegelaten de prijzen zo hoog te stellen dat er ook arbeidsprestaties van leerkrachten en/of leerlingen mee vergoed worden. De redenering hierbij is dat er geen reden mag zijn voor de onderwijsinstelling grotere hoeveelheden aan te bieden dan strikt noodzakelijk is om de onderwijsdoelstellingen van de leerlingen te bereiken.
 • levering van goederen en diensten die worden verricht in het kader van fondsenwerving. Voorbeelden: schoolfeest, schoolbal, schooltoneel, taartenverkoop,… Dit mag slechts occasioneel en voor zover dit niet leidt tot concurrentieverstoring. De btw-administratie aanvaardt dat er geen concurrentieverstoring is als het evenement hoogstens vier keer per kalenderjaar wordt georganiseerd en maximaal drie opeenvolgende dagen duurt. Alle fondsenwervingsactiviteiten die de school op een jaar organiseert moeten hier in aanmerking genomen worden: schoolfeest, taartenverkoop, warmste week, actie broederlijk delen,… Dit betekent dat een school slechts vier evenementen op een jaar kan organiseren. De gerealiseerde omzet heeft geen belang.

Openstelling schoolinfrastructuur

sla link op in klembord

Kopieer

De implicaties van de openstelling van de schoolinfrastructuur reiken verder dan de btw. Om de fiscale gevolgen van een verhuring te bekijken, moet je rekening houden met btw, rechtspersonenbelasting, onroerende voorheffing en patrimoniumtaks. Daarom verwijzen we je hiervoor naar “Gedeeld gebruik en brede school”.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio