Uitrusting, renovatie en schoolbeheer in Brussel

VGC en Brussels Gewest ondersteunen Brusselse scholen rond uitrusting en onderhoud. Verder is er gewestelijke regelgeving rond energie, leefmilieu en mobiliteit met specifieke verplichtingen en subsidielijnen voor Brusselse scholen.

Uitrusting

sla link op in klembord

Kopieer

VGC en Brussels Gewest ondersteunen Brusselse scholen rond didactische uitrusting, breedbandinternet, aankoop van IT-apparatuur, onderhoud van het IT-netwerk en het uitlenen van materialen.

Didactische uitrusting

sla link op in klembord

Kopieer

Subsidieoproep didactische uitrusting secundair onderwijs (VGC)

sla link op in klembord

Kopieer

Sinds 2006 lanceert VGC op regelmatige tijdstippen subsidieoproepen voor didactische uitrusting van scholen secundair onderwijs. Doelstelling is om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verminderen en alle leerlingen gelijke kansen te geven. De subsidieoproep richt zicht tot scholen met volgende opleidingsvormen en/of studierichtingen:

 • tso en bso
 • aso en kso (enkel voor wetenschappelijke, technische, technologische en wiskundige studierichtingen)
 • Centra voor Leren en Werken.

Subsidieoproep didactische uitrusting (BHG)

sla link op in klembord

Kopieer

Ook het Brussels Gewest lanceert geregeld oproepen voor de uitrusting van de scholen. Op dit moment is er geen oproep.

ICT-uitrusting en internet

sla link op in klembord

Kopieer

Monitoring ICT-uitrusting en connectiviteit (Perspective.brussels)

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de opmaak van het gewestelijk scholenactieplan ICT-uitrusting 2020-2025 maakt de Dienst Scholen van perspective.brussels een beginsituatie op van de ICT-uitrusting en internetverbinding van de Nederlandstalige en Franstalige scholen in Brussel. De monitoring is voorzien voor 2020.

Supersnel internet (Fiber to the School)

sla link op in klembord

Kopieer

Het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) is de ICT-partner voor de openbare instellingen van het Brussels Gewest. In het verleden heeft het CIBG in het kader van de gewestelijke multimediaplannen ICT-materiaal ter beschikking gesteld aan scholen. In 2014 is het project Fiber to the School opgestart om tegen 2020 alle secundaire scholen kosteloos aan te sluiten op het gewestelijk glasvezelnetwerk voor supersnel internet.

Het nieuwe gewestelijke scholenactieplan ICT-uitrusting 2020-2025 is nog niet beschikbaar.

Subsidie ICT-uitrusting basisonderwijs (VGC)

sla link op in klembord

Kopieer

In het verleden heeft VGC Brusselse basisscholen (geen secundaire scholen) ondersteund bij het aankopen of leasen van ICT-uitrusting. Doelstelling voor de scholen was dubbel:

 • ontwikkelen van een coherent ICT-beleid
 • verhogen van onderwijskwaliteit en leerrendement

Naast ICT-nascholing kwam volgend materiaal in aanmerking:

 • digitale schoolborden
 • laptops
 • tablets
 • klein materiaal voor installatie of randapparatuur

Bij de aanvraag kon de school zich inhoudelijk en technisch later ondersteunen:

De subsidie bedroeg ten hoogste 20 000 euro per verticale leerlijn per vestigingsplaats. De aanvraag verliep via het e-loket aan de hand van offertes.

De mogelijkheid tot het aanvragen van deze subsidie is met ingang van 1 juni 2020 voorlopig opgeschort. Het is onduidelijk of deze subsidie wordt heropgestart.

ICT onderhouden (STARTPRO)

sla link op in klembord

Kopieer

Het werkervaringsproject binnen de sociale economie STARTPROjecten helpt scholen met steun van VGC om het informaticapark, de netwerken en de servers te beheren en te onderhouden. STARTPROjecten biedt volgende dienstverlening aan:

 • in kaart brengen van IT-netwerk en -infrastructuur met oog op optimaal beheer;
 • onderhouden IT-netwerk;
 • optimaliseren snelheid IT-netwerk;
 • IT-materiaal integreren in bestaande netwerkomgeving.

Verder beheert STARTProjecten ook het Brussels FabLab op campus Nieuwland.

Materiaal uitlenen (VGC uitleendienst)

sla link op in klembord

Kopieer

Brusselse scholen kunnen een beroep doen op de VGC-uitleendienst. Je kunt het uit te lenen materiaal consulteren via een online catalogus. Voorbeelden zijn educatief materiaal voor een sportdag of een geluidsinstallatie met technieker voor een schoolfeest. Het materiaal haal je tijdens werkdagen op in Sint-Agatha-Berchem.

Renovatie en onderhoud

sla link op in klembord

Kopieer

VGC ondersteunt Brusselse scholen om de infrastructuur op te knappen dankzij het werkervaringstraject FIX. Voor het verfraaien van de speelplaats kunnen Brusselse scholen een beroep doen op de subsidie BuitenSpel.

Herstellings- en renovatiewerken (FIX)

sla link op in klembord

Kopieer

FIX is een werkervaringstraject in de bouwsector dat met steun van VGC laaggeschoolde langdurig werklozen opleidt in een opleidingstraject op de werkvloer. Scholen kunnen op FIX een beroep doen voor volgende herstellings- en renovatiewerken:

 • schilderen en behangen
 • binnenafwerking (pleisterwerken, vloeren, bekabeling)
 • schrijnwerk
 • energiewerken en isolatie
 • loodgieterij
 • ruwbouw

Scholen betalen enkel de materiaalkosten en een bijdrage in de werkingskosten. Geïnteresseerde scholen vragen een offerte aan. Met steun van de VGC komen jaarlijks ongeveer vijftig scholen aan bod. Fix werkt samen met het tewerkstellingsproject Casablanco waarbij FIX het aanspreekpunt is.

Speelplaats renoveren (VGC project BuitenSpel)

sla link op in klembord

Kopieer

Niet alle Brusselse scholen beschikken over een kindvriendelijke en creatieve speelplaats. VGC ondersteunt scholen inhoudelijk en financieel (tot 100 000 euro) om hun speelplaats te renoveren met de investeringssubsidie BuitenSpel. Voorwaarde is dat de speelplaats een uitdagende speelomgeving en een krachtige leeromgeving wordt. Een subsidieaanvraag wordt ingediend via het VGC-E-loket.

Energie

sla link op in klembord

Kopieer

Het Brussels Gewest legt eigen accenten rond de energieprestaties van schoolgebouwen. VGC en Leefmilieu Brussel ondersteunen scholen bij hun energiebeheer en -investeringen.

Energieprestatie van gebouwen

sla link op in klembord

Kopieer

De regelgeving rond energieprestaties van gebouwen (EPB) is een gewestelijke bevoegdheid. Het Brussels Gewest legt enkele specifieke grootstedelijke klemtonen in de EPB-regelgeving in vergelijking met het Vlaams Gewest. De EPB-regelgeving bestaat uit drie delen:

Het energieprestatiecertificaat geeft gestandaardiseerde en objectieve informatie over de energieprestatie van een gebouw. Scholen in het Brussels Gewest moeten beschikken over een EPB-certificaat openbaar gebouw. Het certificaat moet je uithangen aan de ingang van het schoolgebouw en biedt volgende informatie:

 • energie-efficiëntie prestatie (letter van A tot G)
 • reëel energieverbruik op jaarbasis met CO2-uitstoot
 • evolutie afgelopen drie jaar
 • aanbevolen maatregelen

Schoolbesturen hebben volgende verplichtingen in het kader van het EPB-certificaat voor hun scholen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • registreren van alle gebruikte gebouwen bij Leefmilieu Brussel;
 • aanstellen van een coördinator voor elk gebruikt gebouw (verzamelen energiegegevens, contactpersoon voor certificateur);
 • aanstellen erkende certificateur voor het opmaken van het EPB-certificaat;
 • jaarlijks vernieuwen van EPB-certificaat.

Leefmilieu Brussel biedt een overzicht van erkende EPB-certificateurs openbaar gebouw en erkende opleidingen tot EPB-certificateur openbaar gebouw. Katholieke Onderwijscel Brussel (KOCB) ondersteunt in samenwerking met FIX scholen in het opmaken van het EPB-certificaat.

De energieprestaties van alle Brusselse openbare gebouwen zijn online te raadplegen.

Ondersteuning

sla link op in klembord

Kopieer

Energieadvies en -werken (FIX)

sla link op in klembord

Kopieer

Het door de VGC ondersteunde tewerkstellingsproject FIX heeft een aanbod van audit, analyse en werken in het kader van energiebeheer rond volgende thema’s:

 • verwarming
 • verwarmingsregeling
 • plaatsen van thermostatische kranen
 • isoleren van daken, muren en plafonds
 • plaatsing van buisisolatie
 • stookplaatsvernieuwing

Voor het uitvoeren van een audit en analyse nemen scholen contact op met FIX. Voor werken kun je een offerte aanvragen. Voor de energiewerken kun je een VGC subsidie Energiezorg op school aanvragen.

Subsidie Energiezorg op school (VGC)

sla link op in klembord

Kopieer

VGC ondersteunt scholen bij het uitvoeren van energiebesparende werken met de subsidie Energiezorg op School. Voorwaarden zijn een voorafgaandelijke analyse van het energiebeheer door FIX en omkadering door een educatief project. De aard van de te subsidiëren energiebesparende maatregelen verandert jaarlijks. Aanvragen kun je twee keer per jaar indienen via het VGC-E-loket.

Gewestelijke energiepremies (Leefmilieu Brussel)

sla link op in klembord

Kopieer

Leefmilieu Brussel ondersteunt energiebesparende investeringen van scholen met energiepremies rond volgende investeringen:

 • studies en audit
 • isolatie en ventilatie
 • warmte

EnergiePack (Leefmilieu Brussel)

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen kunnen ook gebruik maken van het EnergiePack voor kmo’s en social profit van Leefmilieu Brussel. In samenwerking met de energiepack partners kunnen school een beroep doen op:

 • energiecoaching
 • investeringssteun voor energiebesparende maatregelen (40 % van de uitgaven, 15 000 euro per kalenderjaar)  

Begeleiding bij energiebeheer (NRClick)

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen op zoek naar begeleiding bij hun energiebeheer kunnen terecht bij NRClick, een dienstverlening van Leefmilieu Brussel en de Brusselse energienetbeheerder Sibelga. Het aanbod bestaat onder andere uit:

 • tool voor energieboekhouding
 • opdrachtencentrale
 • analysediensten
 • technische interventiediensten

Zonnepanelen (SolarClick)

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen met interesse om fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen op hun gebouwen kunnen contact nemen met Solarclick, een dienstverlening van Leefmilieu Brussel en de Brusselse energienetbeheerder Sibelga. SolarClick is een partner voor het in kaart brengen van de mogelijkheden en de exploitatie van zonnepanelen.

Leefmilieu

sla link op in klembord

Kopieer

Milieuwetgeving is een gewestelijke bevoegdheid. Het Brussels Gewest legt enkele eigen grootstedelijke accenten rond asbestverwijdering, werfafval, stookolietanks en de uitstoot van stookinstallaties. Leefmilieu Brussel ondersteunt scholen in hun duurzaam beheer.

Verplichtingen

sla link op in klembord

Kopieer

Asbest

sla link op in klembord

Kopieer

In onderwijsinfrastructuur gebouwd voor 1998 kan nog asbest aanwezig zijn. Bij renovatie- of afbraakwerken kunnen asbestvezels vrijkomen, wat schadelijk is voor de gezondheid. Bij het slopen of verbouwen van een gebouw (oppervlakte meer dan 500 m2) of bij het verwijderen of inkapselen van asbest zijn volgende maatregelen noodzakelijk:

In tegenstelling tot het Vlaams Gewest biedt het Brussels Gewest geen subsidies voor asbestverwijdering in schoolgebouwen.

Stookolie opslagtank

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen met een stookolie opslagtank hebben specifieke verlichtingen eigen aan het Brussels Gewest rond:

 • aangifte van of milieuvergunning voor de opslagtank;
 • uitbatingsvoorwaarden inzake veiligheid en controles.

Werven en werfafval

sla link op in klembord

Kopieer

In het Brussels Gewest is er specifieke regelgeving voor scholen die een werf opstarten:

Uitstoot van stookinstallaties

sla link op in klembord

Kopieer

Om de uitstoot van schadelijke stoffen door stookinstallaties te beperken is een jaarlijkse of tweejaarlijkse meting van de uitstoot (in functie van het type en het vermogen van de stookinstallatie) verplicht. Doel is na te gaan of de emissiegrenswaarden worden gerespecteerd.

Akoestisch comfort

sla link op in klembord

Kopieer

Het Brussels Gewest beschikt met Quiet.Brussels over een plan ter preventie van geluidshinder in een stedelijke omgeving. De doelstelling is dubbel:

 • verminderen van de gevolgen van geluidshinder op de gezondheid;
 • elke Brusselaar toegang bieden tot rust en stilte.

Verder stelt Leefmilieu Brussel een Vademecum voor geluidsoverlast in scholen ter beschikking. Geluidsoverlast in klaslokalen, gemeenschappelijke ruimtes en speelplaatsen is immers een bron van stress en vermoeidheid voor leerlingen, leraren en buurtbewoners.

Pesticiden

sla link op in klembord

Kopieer

Pesticiden zijn chemische producten om ongewenst geachte organismen te vernietigen. Het gebruik van pesticiden op het schooldomein is in het Brusselse Gewest wettelijk geregeld.

Duurzaam beheer

sla link op in klembord

Kopieer

Quickscan duurzaam beheer

sla link op in klembord

Kopieer

Leefmilieu Brussel biedt scholen de mogelijkheid om met een quickscan snel zicht te krijgen op de duurzaamheid van het beheer van de infrastructuur en de kwaliteit van de milieueducatie. Thema’s binnen de vragenlijst zijn:

 • afvalpreventie
 • energiebesparing
 • duurzame voeding
 • integratie van leefmilieu in de lessen

Scholenfacilitator duurzaam beheer

sla link op in klembord

Kopieer

Brusselse scholen die zich op lange termijn willen engageren rond een duurzaam beheer van de onderwijsinfrastructuur, kunnen zich laten begeleiden door een scholenfacilitator. In het ondersteuningstraject zit volgend aanbod:

 • opleiding
 • infofiches
 • diagnosetools.

Eco-schools label (Groene Vlag)

sla link op in klembord

Kopieer

De Groene Vlag is een internationaal keurmerk voor duurzame scholen van de Foundation for Environmental Education (FEE). Milieu op School (MOS) ondersteunt Brusselse scholen die een Groene Vlag willen behalen.

Mobiliteit

sla link op in klembord

Kopieer

Mobiliteit is een gewestelijke bevoegdheid. Het Brussels Gewest legt eigen grootstedelijke accenten rond mobiliteit van leerlingen, leraren en externe bezoekers aan de school. Doel is om te streven naar gezonde, actieve en veilige verplaatsingswijzen.

Prediagnose schoolmobiliteit leerlingen (verplicht)

sla link op in klembord

Kopieer

Sinds 2016 is het voor alle scholen in Brussel verplicht om een prediagnose schoolmobiliteit van de leerlingen op te stellen. Aan de hand van de prediagnose schoolmobiliteit verwerft de school inzicht in:

 • bereikbaarheid van de school
 • verplaatsingswijzen van de leerlingen van en naar school en bij schoolactiviteiten
 • mogelijke verbeteringen voor duurzame en veilige verplaatsingen

De prediagnose schoolmobiliteit wordt driejaarlijks geactualiseerd. De volgende deadline is eind januari 2021. Brussel Mobiliteit stelt bevragingen ter beschikking om de school te ondersteunen bij het opstellen van de prediagnose.

Bedrijfsvervoerplan schoolpersoneel (verplicht)

sla link op in klembord

Kopieer

Net als andere bedrijven zijn scholen met meer dan 100 werknemers sinds 2004 verplicht een bedrijfsvervoerplan op te stellen. De doelstelling van het bedrijfsvervoerplan is dubbel:

 • ontwikkelen van een strategie op lange termijn voor verplaatsingen van en naar de school;
 • promoten van verkeersveilige en duurzame verplaatsingen (stappen, fietsen en openbaar vervoer).

Het bedrijfsvervoerplan wordt driejaarlijks geactualiseerd. De volgende deadline is 31 januari 2022. Leefmilieu Brussel biedt ondersteuning bij de opmaak. Voor de opmaak van een bedrijfsvervoerplan en de prediagnose schoolmobiliteit gebruik je een geïntegreerd document.

Schoolvervoerplan (SVP)

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen die zich naast de verplichte prediagnose schoolmobiliteit verder willen engageren rond duurzame en veilige verplaatsingen, kunnen een schoolvervoersplan (SVP) opmaken. Binnen een schoolvervoersplan staat de bewuste keuze van de leerlingen voor hun verplaatsingswijzen centraal.

Meer info over doelen per onderwijsniveau en voordelen vind je in Schoolvervoersplan in Brussel.

Schoolstraten

sla link op in klembord

Kopieer

Een straat aan de schoolingang die bij het begin en einde van de schooldag wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer is een schoolstraat. Schoolstraten hebben drie voordelen:

 • verkeersveiliger
 • minder luchtvervuiling
 • meer ruimte voor sociale contacten aan de schoolpoort

Brussel Mobiliteit biedt een draaiboek voor het invoeren van een schoolstraat in samenwerking met de gemeente. De stappen zijn:

 • analyse alternatieve verkeersstromen (openbaar vervoer, parking op 10 minuten)
 • akkoord binnen de school (schoolteam, ouders en leerlingen)
 • toestemming van de gemeente
 • praktische afspraken (periode, locatie, tijdstip, handhaving)
 • begeleidende maatregelen (circulatie- en parkeerplan, begeleide rijen, uitzonderingen)
 • communicatie door school en gemeente samen (schoolintern, buurtbewoners, handelaars, leveranciers, voorbijgangers)
 • in kaart brengen beginsituatie (verkeersstromen, luchtkwaliteit, vervoerswijzen)
 • testfase (14 weken)
 • evaluatie
 • definitieve inrichting

Onder andere volgende Brusselse scholen binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben een schoolstraat getest of definitief ingevoerd:

Lage-emissiezone (LEZ)

sla link op in klembord

Kopieer

Heel het Brussels Gewest vormt een lage-emissiezone (LEZ) waar de meest vervuilende voertuigen worden geweerd om de luchtkwaliteit en de volksgezondheid te verbeteren. Om externe bezoekers te informeren, kan de school verwijzen naar de website lage-emissiezone Brussel met volgende informatie:

 • een module om aan de hand van het kenteken na te gaan of het voertuig voldoet aan de emissienormen;
 • alternatieven voor verplaatsingen met de wagen;
 • de mogelijkheid om online een dagpas aan te kopen (35 euro, maximaal 8 keer per kalenderjaar).

Parkeerkaart voor leraren

sla link op in klembord

Kopieer

Kunnen leraren parkeren aan een verminderd tarief? Het antwoord is afhankelijk van de gemeente van de school. Het merendeel van de Brusselse gemeenten werkt samen met het gewestelijk parkeeragentschap parking.brussels. Voor die gemeenten vind je op parking.brussels:

 • info over parkeerregels in de gemeente;
 • info over vrijstellingskaarten voor leraren (tarieven, sectoren);
 • de mogelijkheid een vrijstellingskaart aan te kopen via een e-loket.

Meer info over mogelijkheden en tarieven per gemeente kun je vinden op Parkeerkaarten voor leraren in Brussel.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio