Onderwijsactoren eigen aan Brussel

Onderwijs in Brussel kan complex zijn voor scholen en besturen. Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Onderwijscentrum Brussel (OCB) en de Brusselse Gewestregering zijn er voor het Nederlandstalig onderwijs andere partners actief dan in de rest van Vlaanderen. De Brusselwerking binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen zorgt voor ondersteuning en belangenbehartiging rond specifiek Brusselse thema’s.

Brusselwerking Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

De Brusselwerking binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de Brusselse scholen en besturen en zorgt voor vertegenwoordiging en belangenbehartiging. Met ondersteuning van de stafmedewerkers van de Brusselwerking slaan de verschillende diensten binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Brusselteam van de pedagogische begeleiding Mechelen-Brussel en Katholieke Onderwijscel Brussel (KOCB) de handen in elkaar. De adviesraad Brussel begeleidt de Brusselwerking.

De opdrachten van de Brusselwerking zijn:

 • opbouwen inhoudelijke expertise en visie over het Brussels onderwijs;
 • visie vertalen naar het beleid op schoolniveau en het beleid in het algemeen;
 • ondersteunen van de pedagogische begeleiding;
 • een duidelijke plaats geven aan het Brussels katholiek onderwijs, zowel intern als extern.

Meer info over de Brusselwerking is te lezen in Toekomstige aanpak van het katholiek onderwijs in Brussel:

Stafmedewerkers Brusselwerking

sla link op in klembord

Kopieer

Aanspreekpunten voor de Brusselwerking zijn Stijn Van Eynde (Adviseur Brussel Stafdienst) en Christel Herbosch (Opdrachthouder KOCB). De stafmedewerkers nemen deel aan de werking van de Werkgroep grootstedelijk beleid secundair onderwijs en de Werkgroep ankers Lokaal Overlegplatform basisonderwijs.

Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel en Brusselteam Pedagogische Begeleiding Mechelen-Brussel (DPB)

sla link op in klembord

Kopieer

Het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel onder leiding van bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs Jürgen Mettepenningen staat in voor regionale coördinatie en ondersteuning, ook van de scholen en besturen in Brussel.

De Dienst Identiteit ondersteunt alle schoolbetrokkenen om de evangelische inspiratie te voeden en te vertolken op een eigentijdse manier. De Dienst Identiteit biedt ondersteuning, ook vanuit grootstedelijk perspectief, rond volgende thema’s:

 • katholieke dialoogschool
 • pastoraal op school
 • godsdienst basisonderwijs
 • godsdienst secundair onderwijs

De Dienst Schoolorganisatie ondersteunt scholen en besturen voornamelijk op het vlak van groei naar sterkere samenwerkingsverbanden, processen van bestuurlijke optimalisering (BOS) en wijzigingen in het onderwijsaanbod. Aanspreekpunt voor de Brusselse besturen is Stijn Van Eynde (BOS proces-begeleider voor Brussel). De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie (DPCC) is bevoegd voor de structuurwijzigingen aan het onderwijsaanbod. Het digitale tijdschrift VONDeling informeert over het katholiek onderwijs in Mechelen-Brussel.

De pedagogische begeleiding van regio Mechelen-Brussel ondersteunt alle katholieke scholen van het aartsbisdom. Brusselse scholen en besturen kunnen dankzij een vaste contactpersoon een beroep doen op een multidisciplinair team (MDT) per onderwijsniveau:

Het begeleidingsplan 2018-2021 van de pedagogische begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen formuleert prioritaire thema’s waarvan onder andere onderstaande relevant zijn voor onderwijs in de grootstad:

 • identiteitsbeleid
 • kwaliteitsbeleid
 • inzet voor alle leerlingen, focus op zorg en kansen
 • talenbeleid in diversiteit

Adviesraad Brussel

sla link op in klembord

Kopieer

De adviesraad Brussel (ARB) vertaalt de ervaring van Brusselse directies en bestuurders naar visie en beleidsaanbevelingen. Ze adviseert de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de standpuntbepaling van het katholiek onderwijs met een bijzondere focus op Brussel.

De adviesraad Brussel komt vijf keer per jaar samen en is onder andere samengesteld uit bestuurders en directeurs van het basis-, secundair, volwassenen-, deeltijds kunst- en hoger onderwijs, het CLB, het vicariaat en de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV).

Memorandum Brussel

sla link op in klembord

Kopieer

In voorbereiding van de legislatuur 2024-2029 heeft de Adviesraad Brussel een Brussels memorandum opgesteld naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Regering. Het Brussels memorandum is aanvullend op het Vlaams memorandum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en legt volgende klemtonen:

 • Investeren in scholenbouw
 • Wegwerken van het lerarentekort
 • Samenwerking tussen onderwijs en welzijn.
Het memorandum is de leidraad bij de standpuntbepaling naar de Brusselse overheden. De Adviesraad Brussel volgt de vertaling op van het memorandum naar de regeerakkoorden en het beleid van de Brusselse overheden.

Brusselse scholengemeenschappen

sla link op in klembord

Kopieer

Scholengemeenschappen bao

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen telt in Brussel 76 kleuter- of lagere scholen, bestuurd door een 25-tal schoolbesturen en verenigd in 7 scholengemeenschappen basisonderwijs (periode 2020-2026). De coördinator basisonderwijs, Christel Herbosch, ondersteunt de werking van de scholengemeenschappen.

Scholengemeenschap Sint-Gorik so

sla link op in klembord

Kopieer

De 16 Brusselse secundaire scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn verenigd in de scholengemeenschap Sint-Gorik. De scholen behoren tot 8 verschillende besturen. De coördinerend directeur van de scholengemeenschap Sint-Gorik is Maïté Schiepers.

Katholieke Onderwijscel Brussel (KOCB)

sla link op in klembord

Kopieer

Katholieke Onderwijscel Brussel (KOCB) is opgericht in 1972 als belangenbehartiger en coördinator van het Nederlandstalige katholieke aanbod rond opvoeding en onderwijs in Brussel. Met ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) neemt KOCB vandaag de rol op van coördinerende vereniging voor het katholiek onderwijs in Brussel.

  In samenspraak met de Brusselwerking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt Christel Herbosch als opdrachthouder van KOCB scholen en besturen op volgende domeinen:

  • ondersteunen bij uitbreiden en renoveren van infrastructuur;
  • informeren, ondersteunen en uitwisselen rond VGC-subsidiebeleid;
  • verzamelen van informatie aan de hand van bevragingen en wetenschappelijk onderzoek;
  • opnemen rol bij inschrijven in Brussel.

   Vlaamse Gemeenschap

   sla link op in klembord

   Kopieer

   De Vlaamse Gemeenschap is binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verantwoordelijk voor de gemeenschapsvoorzieningen (onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid) voor de Brusselaars die kiezen voor het Nederlandstalige aanbod. Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 bevestigt het engagement om zich met 5 % van het Vlaamse budget voor gemeenschapsbevoegdheden te richten op 30 % van de Brusselse bevolking (Brusselnorm).

   Verder hanteert de Vlaamse Gemeenschap een Brusseltoets om beleid te toetsen aan toepasbaarheid in Brussel en impact op de band van Brussel met Vlaanderen. Binnen de Vlaamse overheid oefent de administratie Coördinatie Brussel specifieke opdrachten uit voor Brussel.

   Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

   sla link op in klembord

   Kopieer

   De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Gewest. De VGC voert als ondergeschikt bestuur een aanvullend beleid rond Onderwijs, Welzijn, Gezin, Cultuur, Jeugd en Sport. Het College van de VGC komt maandelijks samen en bepaalt het beleid door middel van collegebesluiten. De Raad van de VGC bestaat uit de Nederlandstalige leden van het Brussels parlement. Binnen de Raad van de VGC volgt  de Commissie voor Onderwijs en Scholenbouw het beleid rond onderwijs op.

   VGC strategisch meerjarenplan 2021-2025

   sla link op in klembord

   Kopieer

   In het kader van de Vlaamse Beleids- en Beheerscylcus (BBC) stelt de VGC een strategisch meerjarenplan met meerjarenbegroting op. Het nieuwe plan kwam onder andere tot stand na een Ronde van Brussel, een participatief traject met Brusselse directies en leraren. Het VGC Strategisch meerjarenplan 2021-2025 stelt volgende algemene doelstellingen:

   • Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen
   • Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad
   • We bouwen mee aan een meertalig Brussel
   • We betrekken alle Brusselaars bij het vormgeven van ons beleid en aanbod
   • Brussel is een bruisende en levendige stad, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen
   • Brussel zorgt en beweegt
   • De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid

   In het meerjarenplan zijn aanbevelingen uit de Ronde van Brussel verwerkt. Het VGC meerjarenplan stelt volgende doelstellingen voor het onderwijsbeleid in ruime zin:

   • Versterken gelijke onderwijskansen en toegang tot het Nederlandstalig onderwijs
   • Stimuleren leerkansen en levenslang, levensbreed leren
   • Aantrekken en ondersteunen van talent, waaronder ook leraren
   • Focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties
   • Opnemen regierol opvang en hervormen brede schoolwerking
   • Ondersteunen meertalige taalontwikkeling
   • Studenten ondersteunen en verbinden met de stad

   VGC onderwijsbeleid

   sla link op in klembord

   Kopieer

   De Algemene Directie Onderwijs en Vorming (ADOV) voert het onderwijsbeleid van het VGC uit. Je kunt op de hoogte blijven door je te abonneren op de digitale nieuwsbrief BrusselDirect of via www.onderwijsinbrussel.be.

   Het VGC aanbod voor onderwijs bestaat uit:

   • dienstverlening
   • subsidies
   • ondersteuning bij schoolinfrastructuur
   • initiatieven rond opvang en speelpleinen

   VGC Werkgroep onderwijs

   sla link op in klembord

   Kopieer

   De VGC Werkgroep Onderwijs adviseert het VGC College over het Brussels beleid rond Onderwijs en Vorming. De coördinator basisonderwijs (Christel Herbosch) en de coördinerend directeur secundair onderwijs (Maïté Schiepers) vertegenwoordigen de Brusselse scholen en schoolbesturen in deze werkgroep en behartigen hun belangen.

   Onderwijscentrum Brussel (OCB)

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) heeft als opdracht om schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te vormen en te ondersteunen rond volgende thema’s:

   • taal en meertaligheid
   • ouderbetrokkenheid
   • omgaan met diversiteit en armoede
   • brede school en breed leren
   • spel en spelen
   • milieu-educatie
   • transities
   • kleuterparticipatie
   • ICT en mediawijsheid
   • aanvangsbegeleiding

   Het OCB werkt nauw samen met het Brusselteam van de pedagogische begeleiding Mechelen-Brussel.

   VGC als schoolbestuur

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Sinds de splitsing van de provincie Brabant is de Vlaamse Gemeenschapscommissie schoolbestuur van de voormalige Nederlandstalige provinciale scholen gelegen op het grondgebied van het Brussels Gewest.

   De VGC is het schoolbestuur van volgende onderwijsinstellingen:

   Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) oefent de gewestelijke bevoegdheden uit rond ruimtelijke ordening, stedenbouw, stadsvernieuwing, huisvesting, openbaar vervoer, mobiliteit, verkeersveiligheid, economisch beleid en wetenschappelijk onderzoek. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering komt wekelijks samen en bepaalt het beleid door regeringsbesluiten. Het Brussels Hoofdstedelijk parlement is samengesteld uit 17 Nederlandstalige en 72 Franstalige parlementsleden.

   Instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

   sla link op in klembord

   Kopieer

   De belangrijkste gewestelijke instellingen zijn:

   Dienst Scholen Perspective.brussels

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Binnen de gewestelijke instelling Perspective.brussels oefent de Dienst Scholen volgende opdrachten uit:

   • monitoren van schoolvraag en schoolaanbod
   • ondersteunen capaciteitsprojecten
   • verbeteren van kwaliteit schoolinfrastructuur en -voorzieningen
   • afsluiten schoolcontracten
   • tegengaan van schooluitval

   Strategie 2025

   sla link op in klembord

   Kopieer

   De Strategie 2025 is een gezamenlijk initiatief van het Brussels Gewest, de gemeenschappen, de gemeenschapscommissies en de sociale partners om de economische ontwikkeling van Brussel te versterken. Volgende doelstellingen rond onderwijs worden uitgewerkt door de Dienst Scholen van Perspective.brussels:

   • antwoord bieden op de demografische groei
   • garanderen kwalitatieve pedagogische omkadering
   • valoriseren van beroepsonderwijs
   • verbeteren kennis van talen
   • versterken van de aantrekkingskracht van scholen
   • tegengaan schooluitval

   Gemeenten

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Het Brussels Gewest telt 19 gemeenten. Het merendeel van de gemeenten heeft een schepen van Nederlandstalige aangelegenheden. De gemeenten voeren ook een flankerend onderwijsbeleid.

   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio