Onderwijsoutput in Brussel

Onderwijskwaliteit verengen tot onderwijsoutput doet onrecht aan de brede persoonlijkheidsvorming die katholieke scholen ook in Brussel nastreven. Toch is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden van outputgegevens als studievoortgang, vroegtijdig schoolverlaten en definitieve uitsluitingen in het Brusselse leerplichtonderwijs of participatiegraad en studierendement in het Brusselse hoger onderwijs.

Studievoortgang leerplichtonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

De studievoortgang van de Brusselse leerlingen wordt per onderwijsniveau in kaart gebracht door indicatoren als problematische afwezigheden, zittenblijven, vroegtijdig schoolverlaten en definitieve uitsluitingen.

Lager onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Een vergelijking tussen Brussel en Vlaanderen rond zittenblijven in het lager onderwijs leert dat:

 • Brusselse leerlingen gemiddeld de helft meer overzitten (3 %) dan Vlaamse ( 2%).
 • Leerlingen wiens moeder een laag opleidingsniveau heeft de grootste kans hebben om over te zitten.

Secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Problematische afwezigheden

sla link op in klembord

Kopieer

Een leerling is problematisch afwezig vanaf dertig halve dagen ongewettigde afwezigheid. Een vergelijking tussen Brussel en Vlaanderen rond problematische afwezigheden in het secundair onderwijs leert dat:

 • Brusselse leerlingen gemiddeld bijna drie keer zo vaak problematisch afwezig zijn (6,6 %) dan Vlaamse leerlingen (2,6 %).
 • Vooral Brusselse leerlingen uit het buitengewoon (14,5 %) en deeltijds onderwijs (80,6 %) problematisch afwezig zijn.

Zittenblijven

sla link op in klembord

Kopieer

Een vergelijking tussen Brusselse en Vlaamse leerlingen rond zittenblijven in het secundair onderwijs leert dat:

 • Brusselse leerlingen gemiddeld bijna dubbel zo vaak overzitten in het secundair (7,4 %) dan Vlaamse leerlingen (4,1 %).
 • Brusselse leerlingen drie keer zo vaak overzitten in het eerste leerjaar (8,2 %) dan Vlaamse leerlingen (2,5 %).
 • Voor Brusselse leerlingen de onderwijs kansarmoede-indicator (OKI) opleidingsniveau van de moeder de grootste indicator is voor overzitten (10 %).

Vroegtijdig schoolverlaten

sla link op in klembord

Kopieer

Een leerling is een vroegtijdige schoolverlater wanneer hij het secundair onderwijs verlaat zonder onderwijskwalificatie (bijvoorbeeld een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift 6 bso). Een analyse van het vroegtijdig schoolverlaten in het Brussels secundair onderwijs leert dat:

 • Een Brusselse leerling gemiddeld de helft meer risico loopt op vroegtijdig schoolverlaten (18 %) dan een Vlaamse leerling (12,1 %).
 • De ongekwalificeerde uitstroom uit Brusselse tso- en bso-studierichtingen hoger is dan in Vlaanderen. In het Brusselse tso ligt de ongekwalificeerde uitstroom op 21,9 % (tegenover 8,8% in Vlaanderen). In het Brusselse bso ligt de ongekwalificeerde uitstroom op 27,8% (tegenover 17,8% in Vlaanderen).

Definitieve uitsluitingen

sla link op in klembord

Kopieer

Een vergelijking van de definitief uitgesloten leerlingen tussen Brussel en Vlaanderen leert dat:

 • Brusselse leerlingen gemiddeld dubbel zo vaak definitief worden uitgesloten (1,8 %) dan Vlaamse leerlingen (0,7 %).
 • Het aantal uitsluitingen in het Brussels buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs beperkt is.

Deelname aan hoger onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

De deelname aan het hoger onderwijs wordt in kaart gebracht door de indicatoren participatiegraad en studierendement.

Participatiegraad

sla link op in klembord

Kopieer

De participatiegraad aan het hoger onderwijs is een indicator voor het aantal leerlingen dat na het secundair onderwijs doorstroomt naar een professionele bachelor of een academische bachelor. Een vergelijking tussen de participatiegraad van Brusselse en Vlaamse leerlingen leert dat:

 • De participatiegraad van Brusselse leerlingen iets lager ligt (72,5 %) dan van Vlaamse leerlingen (74,7 %).
 • De participatiegraad na aso van Brusselse leerlingen lager ligt (80,2 %) dan van Vlaamse leerlingen (95 %).
 • De participatiegraad na bso van Brusselse leerlingen hoger ligt (34,9 %) dan van Vlaamse leerlingen (24,2 %).

Studierendement

sla link op in klembord

Kopieer

Het gemiddeld gewogen studierendement geeft een verhouding tussen de opgenomen studiepunten en de studiepunten waarvoor de student geslaagd is. Het studierendement van leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ligt lager (39,7 %) dan het studierendement van Vlaamse leerlingen (44,7 %, schooljaar 2017-2018).

×
Kijkt als...
Niveau
Regio