Omgevingsanalyse, leerlingenaantal en leerlingenkenmerken Brussel

Brusselse onderwijsinstellingen werken in een superdiverse omgeving, zowel naar origine als naar socio-economische draagkracht. De sterk groeiende Brusselse bevolking geeft stijgende leerlingenaantallen in het leerplicht- en het hoger onderwijs. De Brusselse superdiversiteit reflecteert zich in leerlingenkenmerken die sterk scoren op de indicator kansarmoede.

Omgevingsanalyse

sla link op in klembord

Kopieer

Superdiversiteit

sla link op in klembord

Kopieer

De superdiversiteit van de omgeving, leerlingen en ouders van de Brusselse scholen komt tot uiting in volgende omgevingskenmerken:

 • 62 % van de Brusselaars is niet geboren in België;
 • Brussel is officieel tweetalig, maar in de praktijk is Brussel meertalig zonder meerderheidstaal;
 • Frans is voor 51 % van de Brusselaars de gezinstaal, Nederlands voor 7 % van de Brusselaars.

Meer info kun je vinden in Superdiversiteit in Brussel:

Ongelijke verdeling van materieel, menselijk, sociaal en cultureel kapitaal

sla link op in klembord

Kopieer

Kansarmoede in Brussel kan omschreven worden als een ongelijke verdeling van materieel, menselijk, sociaal en cultureel kapitaal in de leefwereld van de Brusselse gezinnen:

 • 33 % van de Brusselaars heeft een inkomen onder de armoedegrens en toch is Brussel de vijfde rijkste regio van Europa.
 • 15 % van de hoogopgeleide Brusselaars vindt zich ongezond tegenover 42 % van de laag opgeleide Brusselaars.
 • Eén op vier van de Brusselse kinderen groeit op in een gezin met één ouder.
 • Brussel kent meer hooggeschoolden en meer laaggeschoolden, maar minder middengeschoolden dan het Belgische gemiddelde.

Groeiende, jonge bevolking

sla link op in klembord

Kopieer

De demografische evolutie in Brussel is afhankelijk van het aantal geboorten en sterfgevallen (natuurlijk saldo), verhuizingen van en naar andere gewesten (interne migratie) en verhuizingen van en naar het buitenland (internationale migratie). Een demografische analyse van de Brusselse bevolking leert dat:

 • De Brussels bevolking na een bevolkingsexplosie tussen 2007 en 2012 (met jaarlijks tot 30 000 nieuwe Brusselaars) nu jaarlijks stijgt met ongeveer 10 000 nieuwe inwoners;
 • De bevolkingstoename te wijten is aan een positief natuurlijk saldo (meer geboortes dan stergevallen) en een overschot op de internationale migratie (meer internationale migratie naar Brussel dan vanuit Brussel);
 • De bevolkingstoename wordt getemperd door een stadsvlucht in de richting van Vlaams-Brabant;
 • De gemiddelde leeftijd van de Brusselaar 37,5 jaar is (tegenover 42,6 jaar in Vlaanderen) en 23% van de Brusselaars jonger is dan 18 jaar;
 • Naast de grote groep jonge Brusselaars er ook 13 % senioren of 65-plussers wonen in Brussel (vergrijzing);
 • De Brusselse bevolking elke 10 jaar bijna volledig vernieuwd.

Meer info over de bevolkingstoename op niveau van de gemeenten kun je vinden in Demografische evolutie in Brussel:

Leerlingenaantal en verdeling netten

sla link op in klembord

Kopieer

Leerplichtonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Op 10 jaar tijd zijn er in het Brusselse Nederlandstalige kleuter, lager en secundair onderwijs meer dan 8 500 leerlingen bijgekomen (een toename met 22 %). Het vrij onderwijs heeft een marktaandeel van 49,8 % (een daling met 1 %).

  Voor de verschillende onderwijsniveaus betekent dit:

  • Kleuter: toename leerlingen 19,2 %, marktaandeel vrij onderwijs 45 %
  • Lager: toename leerlingen 32,6 %, marktaandeel vrij onderwijs 49 %
  • Secundair: toename leerlingen 14,7 %, marktaandeel vrij onderwijs 55,4 %

  Hoger onderwijs

  sla link op in klembord

  Kopieer

  De stijging in het leerplichtonderwijs zet zich door in het Brusselse hoger onderwijs. De voorbije vijf jaar zijn er in het Brusselse Nederlandstalige hoger onderwijs 3 200 studenten bijgekomen (een stijging met 10,7 %). Odisee, LUCA School of Arts en KU Leuven Campus Brussel hebben samen een marktaandeel van 30,2 % (een daling van 5,8 %).

  Onderwijs kansarmoede-indicator (OKI)

  sla link op in klembord

  Kopieer

  De Onderwijs kansarmoede-indicator (OKI) is een cijfer tussen 0 en 4 dat aangeeft in welke mate leerlingen aantikken voor vier leerlingenkenmerken (thuistaal niet-Nederlands, laag opleidingsniveau van de moeder, ontvangen van een schooltoelage of wonen in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging). Een vergelijking tussen de OKI van leerlingen in Brussel en Vlaanderen leert dat:

  Een vergelijking tussen de OKI van leerlingen in Brussel en Vlaanderen leert dat:

  • Brusselse leerlingen gemiddeld meer dan dubbel zo hoog scoren op de kansarmoede-index;
  • Eén op vier van de Brusselse leerlingen geen thuistaal Nederlands heeft (60 % in aso, 80 % in bso);
  • Meer dan de helft van de Brusselse leerlingen aantikt op de indicator schooltoelage en/of laag opleidingsniveau van de moeder (47 % in aso, 75 % in tso, 83 % in bso).

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio