Onderwijscontext

Leerlingen met een autisme kunnen zowel naar het gewoon als naar het buitengewoon onderwijs, als zij aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Ze komen tot leren in een autismevriendelijke leer- en leefomgeving.

Onderwijsaanbod

sla link op in klembord

In overleg met de leerling met autisme en zijn ouders, wordt een onderwijstraject op maat uitgetekend. In het gewoon onderwijs als het kan, tijdelijk of permanent in het buitengewoon onderwijs als het nodig is. Afhankelijk van hun talenten, hun onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun leercapaciteiten kunnen leerlingen een plaats op het onderwijscontinuüm innemen dat aansluit bij de begeleiding en de onderwijsinhouden die ze op dat moment nodig hebben.

Ondersteuningsnetwerk

sla link op in klembord

Een ondersteuningsnetwerk biedt scholen voor gewoon onderwijs extra ondersteuning voor de begeleiding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften.

Type 9

sla link op in klembord

Type 9 is opgericht voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben. Leerlingen met een autismespectrumstoornis zijn kinderen en jongeren bij wie op basis van gespecialiseerde, door een multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek, een van de volgende problematieken wordt vastgesteld:

  • de autistische stoornis;
  • een pervasieve ontwikkelingsstoornis niet-anders-omschreven.

Bron: decreet basisonderwijs artikel 10 en SO/2011/03/BuSO.

In het buitengewoon secundair onderwijs kan type 9 worden ingericht in elke opleidingsvorm.

Om in het buitengewoon onderwijs te kunnen inschrijven, hebben leerlingen een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Enkel de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) mogen een inschrijvingsverslag opstellen, hierin geven ze aan welk type en in het buitengewoon onderwijs welke opleidingsvorm aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Voor een overstap naar type 9 is een diagnose nodig.

Voor type 9 (buitengwoon basisonderwijs) bestaat er geen aparte, goedgekeurde set ontwikkelingsdoelen. Binnen de cyclus van handelingsplanning kiest elke buitengewone basisschool type 9 uit een gevalideerd doelenkader (ontwikkelingsdoelen, leerplannen ...) die doelen die bij de leerlingengroep of leerling passen.

Voor scholen buitengewoon onderwijs zijn de ontwikkelingsdoelen van de opleidingsvorm na te streven en voor OV4 gelden de leerplannen van het gewoon secundair.

Leerlingen met autisme in andere types

sla link op in klembord

Wanneer leerlingen met autisme een meervoudige handicap hebben, kunnen ze op basis van hun inschrijvingsverslag in een ander type buitengewoon onderwijs terecht.

In type basisaanbod kunnen leerlingen op basis van hun onderwijs- en opvoedingsbehoeften ook zonder diagnose terecht.

Autismevriendelijke school

sla link op in klembord

Leerlingen met autisme komen tot leren, leven en spelen in een autismevriendelijke omgeving.

Hoe word je een autismevriendelijke school?

  • Respecteer de eigenheid van elke leerling.
  • Deel je kennis over autisme met collega’s, ouders en leerlingen.
  • Heb aandacht voor transitiemomenten (bijvoorbeeld: andere klas, overgang kleuter, lager, secundair, hoger onderwijs/tewerkstelling).
  • Stel een persoonlijke mentor of coach voor de leerling met autisme aan.
  • Zorg voor een aanspreekpunt voor de ouders.
  • Creëer omgevingsaanpassingen gericht op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften, bijvoorbeeld een rusthoek op de speelplaats.
  • Geef aandacht aan het ontwikkelen van executieve functies (plannen, organiseren, starten/stoppen, zichzelf inschatten …)
  • Maak transparante en duidelijke afspraken en regels.

Meer inspiratie bij het ontwikkelen van een autismevriendelijke school vind je in de toolbox autism van de Schotse overheid.
Meer informatie over het logo Autismevriendelijk proberen zijn vind je op de website van Autisme Centraal.

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
02 507 07 25
0486 89 77 33
Annemie Jennes
stafmedewerker
02 507 06 25
Els Van Schelvergem
pedagogisch begeleider
02 507 08 07
0474 68 98 91
×
Kijkt als...
Niveau
Regio