Gesubsidieerde personeelsleden in een internaat

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een personeelslid te vervangen. Op deze pagina vind je waar je precies rekening mee moet houden en welke stappen je moet zetten.

Subsidieerbaarheid van de vervanging

sla link op in klembord

Kopieer

Voorwaarden inzake de betrekking

sla link op in klembord

Kopieer

Een vervanger kan enkel door de overheid worden gesubsidieerd als hij/zij wordt aangesteld in een gesubsidieerde betrekking, d.w.z. in de gesubsidieerde betrekking van beheerder of in de gesubsidieerde uren van studiemeester-opvoeder waar het internaat recht op heeft.

Het is daarentegen niet mogelijk een interimaris te laten subsidiëren in de volgende betrekkingen:

 • niet-organieke betrekkingen (code 165) die de Vlaamse reaffectatiecommissie heeft toegewezen aan terbeschikkinggestelde personeelsleden voor wie geen reaffectatie of wedertewerkstelling in een organieke betrekking mogelijk is, of die de Vlaamse reaffectatiecommissie heeft toegewezen aan personeelsleden die uiterlijk op 1 augustus 2012 ter beschikking waren gesteld wegens ontstentenis van betrekking na uitspraak van de Pensioencommissie van Medex of in het kader van re-integratie;
 • de betrekkingen die niet zijn opgericht met omkaderingsmiddelen (uren studiemeester-opvoeder, of de betrekking van beheerder, uren aanvangsbegeleiding), maar die met het eigen werkingsbudget zijn opgericht voor de zgn. personeelsleden ten laste van het werkingsbudget (PWB). Bij afwezigheid van een dergelijk personeelslid kan een vervanger enkel worden bezoldigd via hetzelfde principe, dus evenzeer ten laste van het werkingsbudget.
 • en uiteraard ook niet als vervanger van een contractueel personeelslid.

Voorwaarden inzake de afwezigheid

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf 1 september 2021 kunnen afwezigheden van minder dan 10 werkdagen worden vervangen. Daarnaast is het ook mogelijk om een personeelslid te vervangen waarvan de afwezigheid start na 31 mei.

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden gekoppeld aan die mogelijkheid tot vervanging:

 1. het te vervangen personeelslid is aangesteld in een gesubsidieerde betrekking in het onderwijs;
 2. het te vervangen personeelslid is niet afwezig door nascholing;
 3. het te vervangen personeelslid is afwezig voor ten minste één werkdag.

Vervanging van een interimaris

sla link op in klembord

Kopieer

Indien een studiemeester-opvoeder is aangesteld als interimaris en op zijn beurt afwezig is, kan ook hij worden vervangen indien de afwezigheid van de interimaris voldoet aan de voorwaarden die gelden voor elke vervanging, nu niet meer in hoofde van de titularis, maar in hoofde van de “eerste interimaris” die moet worden vervangen.

Een interimaris-beheerder die zelf een dienstonderbreking neemt, kan zonder verdere voorwaarden worden vervangen.

Verdeling van een interimbetrekking over meerdere vervangers

sla link op in klembord

Kopieer

Het bestuur is er niet toe verplicht om de volledige betrekking van een afwezige titularis toe te vertrouwen aan één enkele vervanger, althans voor zover het recht op aanstelling wordt gerespecteerd dat personeelsleden kunnen doen gelden op deze niet-vacante betrekking, nl. hun recht op reaffectatie/wedertewerkstelling of op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur. Indien deze rechten zijn gerespecteerd, is opsplitsing mogelijk:

 • in het ambt van studiemeester-opvoeder kan zowel een vacante als een niet-vacante betrekking per uur worden opgesplitst;

 • In het ambt van beheerder kan een niet-vacante betrekking desgevallend over meer dan één interimaris worden verdeeld voor zover dit zinvol zou zijn. Dit in tegenstelling tot een vacante betrekking van beheerder, waarin een titularis enkel halftijds ofwel voltijds kan worden aangesteld. (zie punt 4 van de mededeling "Tijdelijke aanstelling en vaste benoeming in selectie- en bevorderingsambten").

Einde van de aanstelling van de vervanger

sla link op in klembord

Kopieer

Beëindiging van rechtswege

sla link op in klembord

Kopieer

Terugkeer van de titularis

sla link op in klembord

Kopieer

Op het ogenblik dat de titularis opnieuw in dienst treedt, eindigt de aanstelling van de interimaris van rechtswege. Hierbij maakt het geen verschil uit of de terugkeer van de titularis plaatsvindt op een werkdag dan wel op een weekend- of vakantiedag.

Ook wanneer een dienstonderbreking vroeger eindigt dan voorzien, eindigt de aanstelling van de vervanger op het ogenblik dat de titularis (vervroegd) opnieuw in dienst treedt.

Een wijziging van de reden voor de dienstonderbreking daarentegen heeft geen gevolg voor de aanstelling van de vervanger: zo lang de titularis ononderbroken afwezig blijft, blijft de interimaris aangesteld.

Indien een personeelslid ziek is op de vooravond van een weekend, feestdag of vakantieperiode (andere dan de zomervakantie) en - althans administratief - opnieuw in dienst treedt in dat weekend, op die feestdag of in die vakantieperiode, dan komt daardoor van rechtswege een einde aan de aanstelling van de vervanger. Dit blijft zelfs zo indien de titularis daags na dat weekend of die feestdag of vakantieperiode opnieuw ziekteverlof geniet: in dat geval worden de tussenliggende schoolvrije dagen wel voor de titularis in mindering gebracht van zijn recht op bezoldigd ziekteverlof, maar dit heeft geen gevolgen voor zijn administratieve toestand.

Einde van het schooljaar

sla link op in klembord

Kopieer

De einddatum van 30 juni die vaak aan het werkstation moet worden doorgegeven als einddatum van de opdracht van de studiemeester-opvoeder, heeft enkel waarde in functie van de stopzetting van de salaristoelagen vanaf 1 juli en de uitkering van de uitgestelde bezoldiging. Volgens het decreet Rechtspositie eindigt het schooljaar immers niet op 30 juni, maar pas op 31 augustus.

Voor personeelsleden die tijdelijk zijn aangesteld voor bepaalde duur in een wervingsambt (zoals studiemeester-opvoeder), brengt het einde van het schooljaar (31/8) van rechtswege het einde van de aanstelling mee. Dit is echter niet zo voor de personeelsleden die zijn aangesteld:

 • als studiemeester-opvoeder voor doorlopende duur;
 • als beheerder (bevorderingsambt; dit kent enkel “tijdelijke aanstelling”, geen TABD of TADD);
 • bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling in om het even welk ambt.

Indien een titularis een dienstonderbreking geniet tot en met 31 augustus en aansluitend opnieuw vanaf 1 september, dan loopt de aanstelling van de vervanger door over de schooljaren heen indien die vervanger was aangesteld voor doorlopende duur (studiemeester-opvoeder) ofwel als beheerder, ofwel als gereaffecteerde/wedertewerkgestelde (om het even welk ambt).

Andere redenen voor de beëindiging van rechtswege

sla link op in klembord

Kopieer

Meer informatie vind je op de webpagina "Einde aanstelling en ontslag".

Ontslag uitgaande van het personeelslid of van het bestuur

sla link op in klembord

Kopieer

Meer informatie vind je op de webpagina "Einde aanstelling en ontslag".

Bezoldiging van de vervanger

sla link op in klembord

Kopieer

Meer informatie vind je onder het thema "Salaris en vergoedingen".

Administratieve aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

Geen vermelding van einddatum op de arbeidsovereenkomst

sla link op in klembord

Kopieer

Bepaalde softwarepakketten stellen standaard een einddatum voor in de arbeidsovereenkomst van tijdelijke personeelsleden. Het is ten stelligste aan te raden deze einddatum te verwijderen uit het contract. Bij een interim-opdracht is het immers nooit uit te sluiten dat de titularis opnieuw in dienst treedt op een latere of zelfs op een vroegere datum dan voorzien. Indien men een aanstelling in een vacante betrekking zou laten eindigen op 30 juni, kunnen geen vakantieprestaties worden geëist, aangezien de betrokkene op dat moment geen personeelslid meer is. De beëindiging van de aanstelling volgt steeds uit de bepalingen van het decreet Rechtspositie, dat één geheel uitmaakt met de arbeidsovereenkomst volgens de modellen die Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarvoor aanreikt.

Bij de elektronische opdrachtmelding RL-1 moet de einddatum wel worden vermeld, enkel in functie van de bezoldiging van het personeelslid. Het stopzetten van de salarisuitbetaling valt echter niet steeds samen met het einde van de juridische band tussen bestuur en personeelslid.

Opbouw dienstanciënniteit

sla link op in klembord

Kopieer

Het dóórlopen van de bezoldiging van een tijdelijk personeelslid in een weekend of korte vakantieperiode tussen twee verschillende aanstellingsperiodes betekent niet dat het personeelslid in die tussenliggende dagen dienstanciënniteit opbouwt. Weekends en korte vakantieperiodes worden enkel meegerekend indien zij vallen in de aanstellingsperiode.

Uitdienstmelding van de vervanger

sla link op in klembord

Kopieer

Elke beëindiging van de aanstelling van de vervanger moet expliciet gemeld worden aan het werkstation met een RL-4; de melding dat de titularis opnieuw in actieve dienst treedt, volstaat hiervoor niet. Indien het einde van de aanstelling van de vervanger niet wordt meegedeeld, zou de administratie kunnen concluderen dat er een aantal uren te veel zijn ingericht, en zal ze de salaristoelagen daarvoor terugvorderen.

Contact

Inge Verdonck
stafmedewerker
   02 507 06 33
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio