Overzitten

Wanneer kan een leerling hetzelfde leerjaar overdoen?

Onderzoek heeft uitgewezen dat overzitten niet altijd in het belang is van een optimale studieloopbaan. Daarom heeft de regelgever de voorwaarden om een leerjaar in het gewoon voltijds secundair onderwijs en buso-opleidingsvorm 4 als regelmatige leerling te kunnen overzitten, ingeperkt. Deze regels werden voor het eerst van toepassing met ingang van het schooljaar 2020-2021. In juni 2022 worden deze regels deels gewijzigd.

We houden op deze pagina reeds rekening met ontwerpregelgeving die eind dit schooljaar in werking zal treden. Deze regelgeving dient evenwel nog definitief goedgekeurd te worden.

Eerste leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Algemene regel

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer een leerling een leerjaar overzit, dient altijd rekening te worden gehouden met de toelatingsvoorwaarden.

Enkele specifieke bepalingen

sla link op in klembord

Kopieer

Uitzonderlijk overzitten bij oriënteringsattest A met beperkingen met uitgebreide clausulering

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf juni 2021 geeft de delibererende klassenraad bij toekenning van een oriënteringsattest A met beperkingen geen advies meer over overzitten. Overzitten in hetzelfde structuuronderdeel na het behalen van een oriënteringsattest A met beperkingen is in principe niet mogelijk.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 voorziet de regelgeving evenwel in een uitzondering op dit principe. Leerlingen die in 1A of 1B een oriënteringsattest A met uitsluiting van minstens de helft van alle basisopties van 2A of 2B behalen, behouden van rechtswege de mogelijkheid om het leerjaar over te zitten.

Leerlingen van buiten de Vlaamse Gemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen die een gelijkwaardig leerjaar aanvankelijk hebben gevolgd in een door de Franse of Duitstalige Gemeenschap erkende school of in een school met buitenlands onderwijsstelsel, kunnen steeds overzitten als regelmatige leerling.

Vanaf het tweede leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Algemene regel

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer een leerling een leerjaar overzit, dient altijd rekening te worden gehouden met de toelatingsvoorwaarden.

Enkele specifieke bepalingen

sla link op in klembord

Kopieer

Principe: verplicht advies inzake overzitten bij een B-attest

sla link op in klembord

Kopieer

In de regel brengt de delibererende klassenraad bij elk oriënteringsattest B een bindend advies inzake overzitten uit. Het wordt systematisch vermeld op het attest zelf.

Indien de delibererende klassenraad bij het oriënteringsattest B een ongunstig advies uitbrengt, dan moet de leerling, ongeacht de school, naar het hoger leerjaar overgaan. Ook een verandering van structuuronderdeel binnen hetzelfde leerjaar is niet mogelijk!

Voorbeeld
Een leerling die na het 1ste leerjaar van de tweede graad Natuurwetenschappen (domeinoverschrijdende doorstroom-aso) een oriënteringsattest B behaalt, met een ongunstig advies tot overzitten, kan het 1ste leerjaar van de tweede graad niet als regelmatige leerling overzitten in Technologische wetenschappen (domeingebonden doorstroom–tso).

Naast de clausulering zal ook dit ongunstig advies expliciet naar de leerling/ouders moeten worden gemotiveerd. Tegen dit advies is beroep mogelijk.

Uitzondering: geen advies inzake overzitten bij een B-attest met uitgebreide clausulering

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf juni 2022 geeft de delibererende klassenraad geen advies inzake overzitten meer voor leerlingen die in het 2de leerjaar A of B of in de tweede graad een B-attest met uitgebreide clausulering behalen. Onder uitgebreide clausulering begrijpt men:

  • een clausulering voor alle studierichtingen van minstens drie van de vier onderwijsvormen; of
  • een clausulering voor alle studierichtingen van minstens twee van de drie finaliteiten.
In dat geval behoudt de leerling van rechtswege de mogelijkheid tot overzitten.

Advies CLB in geval van overzitten met een A- of B-attest verdwijnt

sla link op in klembord

Kopieer

Tot en met het schooljaar 2021-2022 diende het CLB een advies te geven inzake overzitten. Het advies van het CLB werd opgenomen in het leerlingendossier van de school waar de leerling overzat. Voor overzitten vanaf het schooljaar 2022-2023 is geen advies van het CLB meer vereist.

“Ander structuuronderdeel”

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer overzitten gepaard moet gaan met een verandering van structuuronderdeel, dan verstaat men onder een "ander structuuronderdeel": een structuuronderdeel met een andere benaming.

Een structuuronderdeel dat in het kader van de progressieve invoering van de modernisering wordt geconcordeerd naar een structuuronderdeel met andere benaming, wordt als een "ander structuuronderdeel" beschouwd.

Welke situaties vallen niet onder de regels rond overzitten?

sla link op in klembord

Kopieer

Indien overzitten inherent is aan de toelatingsvoorwaarden zelf, gelden de bijkomende voorwaarden op het gebied van overzitten niet. Dit is het geval voor:

  • de leerlingen die het tweede leerjaar B met vrucht hebben beëindigd, en overstappen naar het tweede leerjaar A (met gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, met uitzondering vanuit de opstroomoptie);
  • de leerlingen die het tweede leerjaar B met vrucht hebben beëindigd in de opstroomoptie of combinatie van basisopties waaronder de opstroomoptie en overstappen naar het tweede leerjaar A;
  • de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit met vrucht hebben beëindigd, en overstappen naar het eerste leerjaar van de tweede graad doorstroom- of dubbele finaliteit (met gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad);
  • de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit met vrucht hebben beëindigd, en overstappen naar het tweede leerjaar van de tweede graad doorstroom- of dubbele finaliteit (met gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad);
  • de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit met vrucht hebben beëindigd, en overstappen naar het eerste leerjaar van de derde graad doorstroom- of dubbele finaliteit (met gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad).

Opheffen van een clausulering na overzitten

sla link op in klembord

Kopieer

Voor een leerling die het leerjaar dat hij met vrucht heeft beëindigd (oriënteringsattest A of B), wenst over te zitten in een ander structuuronderdeel waarin hij niet werd toegelaten ingevolge de beperking vermeld op het attest B van het onmiddellijk lager leerjaar, kan de toelatingsklassenraad deze beperking opheffen.

Voorbeeld
Een leerling krijgt na het 1ste leerjaar van de tweede graad Natuurwetenschappen (domeinoverschrijdende doorstroom-aso) een oriënteringsattest B met clausulering voor Natuurwetenschappen (domeinoverschrijdende doorstroom-aso), en een ongunstig advies tot overzitten. Hij behaalt het daaropvolgend schooljaar een oriënteringsattest A in het 2de leerjaar van de tweede graad Technologische wetenschappen (domeingebonden doorstroom-tso). De toelatingsklassenraad van het 2de leerjaar van de tweede graad Natuurwetenschappen (domeinoverschrijdende doorstroom-aso) kan de clausulering voor Natuurwetenschappen nu opheffen, zodat de leerling er - mits aan alle andere voorwaarden tot overzitten wordt voldaan - regelmatig kan "overzitten".

Leerlingen van buiten de Vlaamse Gemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen die een gelijkwaardig leerjaar aanvankelijk hebben gevolgd in een door de Franse of Duitstalige Gemeenschap erkende school of in een school met buitenlands onderwijsstelsel, kunnen steeds overzitten als regelmatige leerling.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio