Overzitten

Wanneer kan een leerling hetzelfde leerjaar overdoen?

Onderzoek heeft uitgewezen dat overzitten niet altijd in het belang is van een optimale studieloopbaan. Daarom heeft de regelgever de voorwaarden om een leerjaar in het gewoon voltijds secundair onderwijs en buso-opleidingsvorm 4 als regelmatige leerling te kunnen overzitten, ingeperkt. Deze regels werden voor het eerst van toepassing met ingang van het schooljaar 2020-2021. In juni 2022 werden deze regels deels gewijzigd.

Telkens rekening houden met de toelatingsvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer een leerling een leerjaar overzit, dient altijd rekening te worden gehouden met de toelatingsvoorwaarden.

Eerste leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Principe: enkel overzitten met een C-attest

sla link op in klembord

Kopieer

Na het eerste leerjaar krijgt de leerling ofwel een oriënteringsattest A (al dan niet met beperkingen), ofwel een oriënteringsattest C. Overzitten na het behalen van een A-attest is in principe niet mogelijk, ook al omvat deze enkele beperkingen. Na het behalen van een C-attest zal de leerling moeten overzitten, behoudens als hij kan overgaan op basis van leeftijd.

Uitzonderingen

sla link op in klembord

Kopieer

Uitzonderlijk overzitten bij oriënteringsattest A met beperkingen met uitgebreide clausulering

sla link op in klembord

Kopieer

De regelgeving voorziet evenwel in een uitzondering op bovenstaand principe. Leerlingen die in 1A of 1B een oriënteringsattest A met uitsluiting van minstens de helft van alle basisopties van 2A of 2B behalen, kunnen steeds kiezen om over te zitten.

Opteren voor het eerste leerjaar A na het eerste leerjaar B met vrucht beëindigd te hebben

sla link op in klembord

Kopieer

Een leerling die in het eerste leerjaar B een A-attest behaald heeft, kan - behoudens eventuele beperkingen - er steeds voor kiezen om over te zitten in het eerste leerjaar A.

Vanaf het tweede leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Principe: overzitten met een B-attest

sla link op in klembord

Kopieer

In de regel brengt de delibererende klassenraad bij elk oriënteringsattest B een bindend advies inzake overzitten uit. Het wordt systematisch vermeld op het attest zelf.
Indien de delibererende klassenraad bij het oriënteringsattest B een ongunstig advies uitbrengt, dan moet de leerling, ongeacht de school, naar het hoger leerjaar overgaan. Ook een verandering van structuuronderdeel binnen hetzelfde leerjaar is niet mogelijk!

Naast de clausulering zal ook dit ongunstig advies expliciet naar de leerling/ouders moeten worden gemotiveerd. Tegen dit advies is beroep mogelijk.

Uitzonderingen

sla link op in klembord

Kopieer

Geen advies inzake onderzitten bij een B-attest met uigebreide clausulering

sla link op in klembord

Kopieer

Bij een B-attest met een uitgebreide clausulering formuleert de delibererende klassenraad geen advies over overzitten. Onder uitgebreide clausulering begrijpt men:

  • een clausulering voor alle structuuronderdelen van minstens drie van de vier onderwijsvormen; of
  • een clausulering voor alle structuuronderdelen van minstens twee van de drie finaliteiten.
In dat geval kan de leerling steeds kiezen om over te zitten.

Overzitten met een A-attest in een ander structuuronderdeel

sla link op in klembord

Kopieer

Als een leerling een A-attest behaald heeft in een structuuronderdeel, kan hij er steeds voor kiezen om over te zitten in een ander structuuronderdeel van hetzelfde leerjaar.

"Ander structuuronderdeel" of "hetzelfde structuuronderdeel"

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer overzitten gepaard moet gaan met een verandering van structuuronderdeel, dan verstaat men onder een "ander structuuronderdeel": een structuuronderdeel met een andere benaming.

Een structuuronderdeel dat in het kader van de progressieve invoering van de modernisering wordt geconcordeerd naar een structuuronderdeel met andere benaming, wordt als een "ander structuuronderdeel" beschouwd.

In het tweede leerjaar van de derde graad wordt onder “hetzelfde structuuronderdeel” ook een structuuronderdeel bedoeld dat in het kader van de progressieve invoering van de modernisering wordt geconcordeerd naar een structuuronderdeel of meerdere structuuronderdelen met een andere benaming.

Welke situaties vallen niet onder de regels rond overzitten?

sla link op in klembord

Kopieer

Indien overzitten inherent is aan de toelatingsvoorwaarden zelf, gelden de bijkomende voorwaarden op het gebied van overzitten niet. Dit is het geval voor:

  • de leerlingen die het tweede leerjaar B met vrucht hebben beëindigd, en overstappen naar het tweede leerjaar A (met gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, met uitzondering vanuit de opstroomoptie);
  • de leerlingen die het tweede leerjaar B met vrucht hebben beëindigd in de opstroomoptie of een combinatie van basisopties waaronder de opstroomoptie en overstappen naar het tweede leerjaar A;
  • de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit met vrucht hebben beëindigd, en overstappen naar het eerste leerjaar van de tweede graad doorstroom- of dubbele finaliteit (met gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad);
  • de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit met vrucht hebben beëindigd en overstappen naar het tweede leerjaar van de tweede graad doorstroom- of dubbele finaliteit (met gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad);
  • de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit met vrucht hebben beëindigd en overstappen naar het eerste leerjaar van de derde graad doorstroom- of dubbele finaliteit (met gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad).

Opheffen van een clausulering na overzitten

sla link op in klembord

Kopieer

Voor een leerling die het leerjaar dat hij met vrucht heeft beëindigd (oriënteringsattest A of B met gunstig advies inzake overzitten) en wenst over te zitten in een ander structuuronderdeel waarin hij niet werd toegelaten ingevolge de beperking vermeld op het attest B van het onmiddellijk lager leerjaar, kan de toelatingsklassenraad deze beperking opheffen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio