Inhoud en afspraken

Onze afspraken rond Rooms-katholiek godsdienst in kleuter- en lager onderwijs.

Rooms-katholieke godsdienst in Zill

sla link op in klembord

Kopieer

De visie op het ontwikkelveld r.-k. godsdienst en de onderliggende ontwikkelthema's helpt je op een dieper niveau te werken met jouw leerlingen. Door op de titel te klikken, kom je meer te weten.

Ontwikkelveld rooms-katholieke godsdienst

sla link op in klembord

Kopieer

Ontwikkelthema’s rooms-katholieke godsdienst

sla link op in klembord

Kopieer

Levensbeschouwelijk, religieus en/of godsdienstig groeien​​​​​​​

sla link op in klembord

Kopieer

Ik oriënteer mij doorheen de ontmoeting met anderen in een proces van zin zoeken en zin ontvangen.

Dit eerste ontwikkelthema moet je steeds meenemen in visie en aanpak in elk onderwijsarrangement met r.-k. godsdienst in de focus.

Daartoe maak je de verbinding tussen ontwikkelthema’s 2 tot en met 5 en het eerste ontwikkelthema.Of en hoe je dit vastzet of aanklikt, leggen we niet vast. Voor de ene leraar kan dit door soms/telkens aan te klikken, voor een andere door het mee te nemen in de beschrijvingen (fiche) van arrangementen die zich meermaals herhalen, voor nog een andere in lerarenstijl … Deze keuze behoort tot het eigenaarschap van de leraar en/of van de school.

Vertrouwen en wantrouwen, mogelijkheden en beperkingen​​​​​​​

sla link op in klembord

Kopieer

Ik ontdek, doorheen mogelijkheden en beperkingen, dat vertrouwen kan groeien in mezelf en in andere mensen en dat dit voor christenen kan groeien dankzij een liefdevolle God.

Verbondenheid met zichzelf, anderen, gemeenschappen, natuur en cultuur​​​​​​​

sla link op in klembord

Kopieer

Ik ontwikkel een cultuur van innerlijkheid. Ik groei in verbondenheid met mezelf, anderen en gemeenschappen en ontdek hoe God voor christenen bron van liefde is. Ik kom tot bewondering voor het scheppingswerk van God en mens.

Gevoeligheid voor goed en kwaad​​​​​​​

sla link op in klembord

Kopieer

Ik ga bewust om met goed en kwaad. Ik laat me inspireren door Jezus en mensen die zoals Hij anderen liefhebben in hun kwetsbaarheid en kracht.

Openkomen voor geloofstaal, symboliek en rituelen​​​​​​​

sla link op in klembord

Kopieer

Ik word vertrouwd met symbolen, geloofstaal, Bijbelverhalen, rituelen en vieringen. Hierin kom ik een diepere dimensie van het leven op het spoor.

Afspraken r.-k. godsdienst binnen Zill in de kleuterschool

sla link op in klembord

Kopieer

Algemeen

sla link op in klembord

Kopieer

Verbinding met andere ontwikkelvelden

sla link op in klembord

Kopieer

Bij een activiteit r.-k. godsdienst ligt de focus op lesdoelen uit het ontwikkelveld r.-k. godsdienst. Wij stimuleren leraren om doordacht om te gaan bij het verbinden van doelen uit het ontwikkelveld r.-k. godsdienst en doelen uit andere ontwikkelvelden.

Een zinvolle clustering kan zeker verrijkend zijn, maar het is niet zo dat je slechts ‘zillig' werkt wanneer je verbinding maakt met andere ontwikkelvelden. Het ontwikkelveld r.-k. godsdienst zelf zet immers in op de ontwikkeling van de totale persoon.

Een leraar kan werken met weldoordachte clusteringen, maar kan er dus ook bewust voor kiezen om binnen het ontwikkelveld r.-k. godsdienst te blijven. Enkel inzetten op r.-k. godsdienst zonder verbindingen met andere ontwikkelvelden te leggen, is dus zeker mogelijk.

Aanpak van het eerste ontwikkelthema

sla link op in klembord

Kopieer

Elke leraar neemt de inhoud van het eerste ontwikkelthema mee in visie en aanpak. Daartoe maakt hij de verbinding tussen ontwikkelthema’s 2 tot en met 5 en het eerste ontwikkelthema. Of en hoe je dit vastzet of aanklikt, leggen we niet vast. Voor de ene leraar kan dit door soms/telkens aan te klikken, voor een andere door het mee te nemen in de beschrijvingen (fiche) van arrangementen die bestaan uit meerdere activiteiten, voor nog een andere in lerarenstijl … Deze keuze hoort tot het eigenaarschap van de leraar en/of van de school.

Specifiek

sla link op in klembord

Kopieer

 • Naast een levensbeschouwelijk-religieus-godsdienstig ritueel bij het onthaal en/of het afsluiten van de dag worden er wekelijks drie tot vier activiteiten voorzien die expliciet vertrekken vanuit het ontwikkelveld r.-k. godsdienst. Deze activiteiten zijn zichtbaar in het geheel.
 • Een activiteit waarbij de focus ligt op lesdoelen uit een ander ontwikkelveld dan r.-k. godsdienst, maar waarbij een of meerdere doelen uit r.-k. godsdienst opgenomen zijn, kunnen we niet beschouwen als een activiteit r.-k. godsdienst.
 • Aanpak
  • Selecteer één generiek doel binnen ontwikkelthema’s 2 tot en met 5.
  • De ‘drie kolommen/impulsen van het componentenschema’ zijn bij elk generiek doel terug te vinden als ‘leerinhoud niveau 2’. In de applicatie zitten hieronder inspirerende impulsen.
  • Laat in de brede uitwerking van het geselecteerde generieke doel de drie soorten leerinhoud niveau 2 (impulsen) aan bod komen (= normatief).
  • Het godsdienstaanbod binnen elk belangstellingscentrum wordt omwille van de samenhang best op één Zill-fiche beschreven. Afhankelijk van het digitaal agendasysteem zal al of niet nog een componentenschema worden ingevuld.

Afspraken r.-k. godsdienst binnen Zill in de lagere school

sla link op in klembord

Kopieer

Algemeen

sla link op in klembord

Kopieer

Verbinding met andere ontwikkelvelden

sla link op in klembord

Kopieer

Bij een lestijd r.-k. godsdienst ligt de focus op lesdoelen uit het ontwikkelveld rooms-katholieke godsdienst.

Wij stimuleren leraren om doordacht om te gaan bij het verbinden van doelen uit het ontwikkelveld r.-k. godsdienst en doelen uit andere ontwikkelvelden. Een zinvolle clustering kan zeker verrijkend zijn, maar het is niet zo dat je slechts ‘zillig’ werkt wanneer je verbinding maakt met andere ontwikkelvelden. Het ontwikkelveld r.-k. godsdienst zelf zet immers in op de ontwikkeling van de totale persoon.

Een leraar kan werken met weldoordachte clusteringen, maar kan er dus ook bewust voor kiezen om binnen het ontwikkelveld r.-k. godsdienst te blijven. Enkel inzetten op r.-k. godsdienst zonder verbindingen met andere ontwikkelvelden te leggen is dus zeker mogelijk.

Aanpak van het eerste ontwikkelthema

sla link op in klembord

Kopieer

Elke leraar neemt de inhoud van het eerste ontwikkelthema mee in visie en aanpak.

Daartoe moet verbinding gemaakt worden tussen ontwikkelthema’s twee tot en met vijf en het eerste ontwikkelthema.

Of en hoe je dit vastzet of aanklikt, leggen we niet vast. Voor de ene leraar kan dit door soms/telkens aan te klikken, voor een andere door het mee te nemen in de beschrijvingen (fiche) van arrangementen die zich meermaals herhalen, voor nog een andere in lerarenstijl … Deze keuze behoort tot het eigenaarschap van de leraar/van de school.

Voor het vierde generieke doel rond de interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) geldt die vrije keuze niet. ILC maken immers onderdeel uit van het leerplan. Het onderscheid tussen ILC-minded werken (steeds mee te nemen) en expliciet ILC-aanbod (ook aan te klikken) maakt dit concreet.

Specifiek

sla link op in klembord

Kopieer

 • In het katholiek lager onderwijs vertrekken drie lestijden per week (3 x 50’) vanuit het ontwikkelveld r.-k. godsdienst. Soms, voornamelijk in de eerste graad, kun je een lestijd opsplitsen in tweemaal 25'. Een enkele keer kunnen de lestijden geclusterd worden, of occasioneel verschuiven naar een andere week. In al die gevallen is de voorwaarde dat je duidelijk kunt aantonen dat de voorziene lestijden ook daadwerkelijk lestijden r.-k. godsdienst zijn en dat een redelijke spreiding van de lestijden behouden blijft. Ook in ruimere arrangementen/projecten moeten de lestijden herkenbaar zijn.
 • Een lestijd waarbij de focus ligt op lesdoelen uit een ander ontwikkelveld dan r.-k. godsdienst, maar waarbij één of meerdere doelen uit r.-k. godsdienst opgenomen zijn (verwijsclusters), kunnen we niet beschouwen als een lestijd r.-k. godsdienst.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio