Procedure indien nog recht op bezoldigde ziektedagen

Wat te doen als je nog recht hebt op bezoldigde ziektedagen.

Hoe verloopt de procedure?

sla link op in klembord

Kopieer

Je ontvangt van je schoolbestuur het formulier ‘verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers’ (bijlage 1 bij KB van 28 mei 2003).

Je bezorgt dit formulier aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Opstart procedure

sla link op in klembord

Kopieer

Het is de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die een re-integratietraject opstart op verzoek van

 • jou als personeelslid tijdens de periode van je arbeidsongeschiktheid;
 • de behandelende geneesheer als het personeelslid hiermee instemt;
 • het schoolbestuur
  • ten vroegste vanaf drie maanden na aanvang van jouw (ononderbroken) arbeidsongeschiktheid;
  • vanaf het ogenblik dat je een attest van je behandelend geneesheer bezorgt waaruit de definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren blijkt.

Onderzoek

sla link op in klembord

Kopieer

Daarop voert de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een onderzoek waarbij hij overleg kan plegen met de werkgever, de behandelende geneesheer, andere preventieadviseurs en alle personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie. Dit overeenkomstig met de voorwaarden opgenomen in artikel I.4-73 van de codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017.

Re-integratiebeoordeling

sla link op in klembord

Kopieer

Hij nodigt je ook uit voor een re-integratiebeoordeling om na te gaan of je op termijn het overeengekomen werk, eventueel met een aanpassing van de werkpost, opnieuw zal kunnen uitoefenen en om de mogelijkheden tot re-integratie te onderzoeken op basis van je capaciteiten.

Beslissing

sla link op in klembord

Kopieer

Na afloop van de re-integratiebeoordeling en rekening houdend met het hierboven vermelde overleg met alle betrokken actoren, neemt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zo spoedig mogelijk een beslissing.

Opgelet: naast de beslissing 'definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, maar in staat om bij het schoolbestuur een aangepast of ander werk uit te voeren, desgevallend mits aanpassing van de werkpost', zijn ook nog andere beslissingen mogelijk, maar alleen bij deze beslissing geldt de hier verder beschreven procedure.

Vooraleer het schoolbestuur een re-integratieplan opmaakt, heb je de mogelijkheid om tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in beroep te gaan overeenkomstig artikel I.4-80 van de codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017.

Opmaken re-integratieplan

sla link op in klembord

Kopieer

Het schoolbestuur maakt een re-integratieplan op in overleg met jou, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en eventueel andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie. Het plan omschrijft duidelijk het aangepast werk, eventuele arbeidspostaanpassingen of de mogelijke nood aan bijkomende opleiding.

Binnen een termijn van maximaal 6 maanden na ontvangst van de integratiebeoordeling bezorgt het schoolbestuur jou het re-integratieplan. Je hebt maximaal 5 werkdagen de tijd om al dan niet in te stemmen met het plan en het terug te bezorgen aan het schoolbestuur.

Wanneer een schoolbestuur meent geen re-integratieplan te kunnen opmaken — omdat dit technisch of objectief onmogelijk zou zijn of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist — moet ze dit motiveren in een verslag dat ze aan jou en aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bezorgt.

Beëindiging

sla link op in klembord

Kopieer

Het re-integratietraject wordt definitief beëindigd wanneer

 • Het gemotiveerd verslag om geen re-integratieplan op te maken wordt bezorgd aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
 • Het re-integratieplan waarmee jij niet hebt ingestemd wordt bezorgd aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Afsluiten van een re-integratieplan

sla link op in klembord

Kopieer

Het re-integratietraject wordt afsloten wanneer het schoolbestuur en jij een schriftelijke overeenkomst over de vorm van tewerkstelling bekomen, verschillende vormen zijn mogelijk. Eerst moet wel aan deze voorwaarden voldaan zijn:

 • De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist dat je definitief ongeschikt bent om het overeengekomen werk te hervatten, maar in staat bent om bij het schoolbestuur aangepast of ander werk uit te voeren, eventueel met een aanpassing van de werkpost.
 • Het schoolbestuur en jij gaan akkoord met deze beslissing en met het uitgewerkte re-integratieplan.

Terug aan het werk of niet?

sla link op in klembord

Kopieer

Onder welke vorm kan je tewerkgesteld worden?

sla link op in klembord

Kopieer

Tewerkstelling in het ambt van benoeming na aanpassing van de geïndividualiseerde functiebeschrijving

sla link op in klembord

Kopieer

Je behoudt je benoeming maar je functiebeschrijving wordt aangepast. Zo word je als leraar bijvoorbeeld ingeschakeld om projecten te helpen ontwikkelen in plaats van echt voor de klas te staan.

Inperking draagwijdte van de vaste benoeming

sla link op in klembord

Kopieer

Je blijft aangesteld in de job waarin je vastbenoemd bent, maar het bestuur van je school stelt je niet meer aan in alle vakken die tot de draagwijdte van je benoeming behoren. Je bent bijvoorbeeld leraar lichamelijke opvoeding maar je kan dat wegens fysieke problemen niet meer opnemen en je zal dan vooral biologie of natuurwetenschappen moeten geven.

Tewerkstelling in ander ambt

sla link op in klembord

Kopieer

Het bestuur van je school of centrum biedt je een proefperiode aan in een ander ambt met de bedoeling je een nieuwe vaste benoeming te geven. Dat gebeurt als volgt:

 • Het bestuur biedt je een proefperiode (van minimaal 6 en maximaal 12 maanden) aan in een ander ambt en zorgt voor vorming.
 • Tijdens de proefperiode ben je tewerkgesteld in een niet-organieke betrekking, dus bovenop het personeelskader.
 • Je moet voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden. Je hebt een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.
 • Je bent in dienstactiviteit en behoudt het salaris van je ambt van vaste benoeming.
 • Na een termijn van maximaal twee maanden v��ór het afronden van de proefperiode neemt het bestuur een beslissing. Krijg je een vaste benoeming in je nieuw ambt, dan neem je ontslag uit je huidige betrekking.
 • De nieuwe vaste benoeming start uiterlijk op de eerste dag van de maand na het einde van de proefperiode, zonder de 12 maanden te overschrijden.
 • Vanaf dan geldt de regelgeving van je nieuwe functie (ambt): voor je salarisschaal, bekwaamheidsbewijs, puntenwaarde, prestatieregeling en terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.
 • Je wordt benoemd voor hetzelfde volume als je oorspronkelijke vaste benoeming.
 • Ook als er geen vacante uren beschikbaar zijn, word je benoemd. Het is dan wel mogelijk dat je meteen ter beschikking wordt gesteld voor
ontstentenis van betrekking. De mogelijkheid tot het ter beschikking gesteld worden wegens ontstentenis van betrekking geldt niet voor de vaste benoemingen in de sector basiseducatie.

Wat als er geen tewerkstelling meer mogelijk is?

sla link op in klembord

Kopieer

Het bestuur van je school of centrum kan ook beslissen om je geen nieuwe job aan te bieden. Dat kan:

 • Meteen na de beslissing van de preventieadviseur en het overleg.
 • Aan het einde van je proefperiode in je nieuwe job.
 • Het bestuur kan je dan de toegang tot je ambt ontzeggen.

Je hebt dan twee mogelijkheden:

 • Je blijft ziek en put je bezoldigd ziekteverlof uit.
 • Je vraagt een ander verlofstelsel aan: een verlof tijdelijk andere opdracht, een verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties ...

Kun je in beroep gaan tegen de beslissing?

sla link op in klembord

Kopieer

Je hebt de mogelijkheid om tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in beroep te gaan overeenkomstig artikel I.4-80 van de codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio