Raad van bestuur

Doel

sla link op in klembord

De raad van bestuur bestuurt en zet de beleidslijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen uit. Hij keurt het beleidsplan van onze netwerkorganisatie goed, bekrachtigt visiedocumenten en standpunten van onze organisatie.

Samenstelling

sla link op in klembord

Conform artikel 20 van de statuten wordt de raad van bestuur als volgt samengesteld:

§2 De raad van bestuur bestaat, vooreerst, uit:

 1. de vertegenwoordigers van de leden die uit de geleding van de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 11 (i), voorgedragen zijn conform het organiek reglement en
 2. de personen die uit de geleding van de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 11 (vi), voorgedragen zijn conform het organiek reglement en van wie één persoon door de Unie van Religieuzen van Vlaanderen voorgedragen is.

§3 De bisschoppelijk vicarissen en de bisschoppelijk afgevaardigden/gedelegeerden voor onderwijs en de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de rector van de KU Leuven of zijn vertegenwoordiger, zoals bedoeld in artikel 11 (v) zijn ambtshalve lid van de raad van bestuur.

§7  De bisschop-referendaris wordt uitgenodigd voor elke vergadering, evenals de secretaris-generaal en pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

§8  De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijgewoond met raadgevende stem door de voorzitters van de adviesraden, zoals bepaald door het organiek reglement.

§9  De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de algemene vergadering. Indien de voorzitter van de algemene vergadering geen lid is van de vereniging heeft hij geen stemrecht in de raad van bestuur.

§10 Op de vergadering van de raad van bestuur kunnen experts uitgenodigd worden om over specifieke problemen te adviseren.
 
 

Voorzitter

sla link op in klembord

 •  Mgr. Johan Bonny, bisschop-referendaris onderwijs

Voorgedragen uit de geleding van de Algemene vergadering (§2 1)

sla link op in klembord

Regio Antwerpen

sla link op in klembord

 • vzw KOBA ZuidkAnt, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mia De Schamphelaere
 • vzw OZCS Noord-Kempen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Erwin Van Wassenhove

Regio Limburg

sla link op in klembord

 • vzw Sint-Gerardusscholen Diepenbeek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Josian Caproens (ondervoorzitter uit geleding van de besturen)
 • vzw Hasp-O SZZ Sint-Truiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jef De Lombaerde

Regio Mechelen-Brussel

sla link op in klembord

 • vzw KITOS, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Willy Penninckx
 • IC Annuntiaten Heverlee, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Els Claes

Regio Oost-Vlaanderen

sla link op in klembord

 • vzw Organisatie van de Broeders van Liefde, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Yves Demaertelaere
 • Katholiek Onderwijs Gent-Zuid vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nicole De Meulemeester

Regio West-Vlaanderen

sla link op in klembord

 • vzw Karel de Goede, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jean-Pierre Vanden Berghe
 • Scholengroep Sint-Michiel, Roeselare, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Griet Desmet

Voorgedragen uit de geleding van de Algemene Vergadering (§ 2 2)

sla link op in klembord

Door de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen

sla link op in klembord

 • Roger Haest

Door de adviesraad hoger onderwijs

sla link op in klembord

 • Marc Vandewalle

Door de adviesraad volwassenenonderwijs

sla link op in klembord

 • Willy Brion

Ambtshalve lid van de raad van bestuur

sla link op in klembord

Bisschoppelijk vicarissen en/of bisschoppelijk afgevaardigden/gedelegeerden, bevoegd voor het onderwijs in ieder van de Vlaamse bisdommen

sla link op in klembord

 • Francis Loyens, bisdom Hasselt
 • Jürgen Mettepenningen, aartsbisdom Mechelen-Brussel
 • An Quaghebeur, bisdom Brugge
 • Lieve Van Daele, bisdom Gent
 • Dirk Van Rossem, bisdom Antwerpen (ondervoorzitter uit de geleding van de bisschoppelijk vicarissen)

Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

 • Lieven Boeve, gedelegeerd bestuurder

Rector KU Leuven of vertegenwoordiger

sla link op in klembord

 • Prof. dr. Tine Baelmans, vice-rector

Leden met raadgevende stem

sla link op in klembord

Voorzitters van de adviesraden

sla link op in klembord

 • Michel Goeman, adviesraad basisonderwijs
 • René De Wever, adviesraad buitengewoon onderwijs
 • Guido Knops, adviesraad secundair onderwijs
 • Greet Vermeire, adviesraad internaten
 • Prof. dr. Lieven Boeve, adviesraad post-initieel onderwijs
 • Veerle Hendrickx, adviesraad hoger onderwijs
 • Geert Schelstraete, adviesraad volwassenenonderwijs

Genodigd voor de vergadering

sla link op in klembord

 • Machteld Verhelst, pedagogisch directeur

Secretaris

sla link op in klembord

 • Chris Smits, secretaris-generaal (cf. artikel 7 §2 van het organiek reglement)

Verslaggever

sla link op in klembord

 • Amy De Borger, beleidsmedewerker Stafdienst

Commissies van de raad van bestuur

sla link op in klembord

In de schoot van de raad van bestuur zijn een aantal aparte commissies opgericht rond specifieke thema’s: financiën, nascholing, pedagogische begeleiding, inspraak. Daarnaast bestaat ook de Commissie Coördinatie bestuurdersoverleg. In deze commissies zetelen vanuit de raad van bestuur in principe vertegenwoordigers vanuit de besturen en een bisschoppelijk vicaris.

Commissie financiën

sla link op in klembord

Doel

sla link op in klembord

De commissie heeft tot taak de rol van de raad van bestuur rond financiële aangelegenheden en de financiële verantwoording voor te bereiden en te ondersteunen.

Samenstelling

sla link op in klembord

 • Voorzitter: Willy Penninckx, vzw KITOS
 • Verslaggeving: Els Vanbelleghem
 • Griet Desmet, Scholengroep Sint-Michiel
 • Dirk Van Rossem, bisschoppelijk gedelegeerde
 • Charles De Laet, extern expert
 • Emiel De Smedt, extern expert
 • Lieven Boeve, directeur-generaal
 • Chris Smits, secretaris-generaal
 • Machteld Verhelst, pedagogisch directeur
 • Annick Vlaminckx, directeur Dienst Ondersteuning

Commissie inspraak

sla link op in klembord

Doel

sla link op in klembord

De commissie is bevoegd voor die thema’s waarvoor inspraak van de belanghebbende partners wenselijk is of wettelijk vereist is. Tot deze partnerorganisaties behoren COC, COV, VCOV en Vrij CLB Netwerk.

Samenstelling

sla link op in klembord

 • Voorzitter: Lieven Boeve, directeur-generaal
 • Verslaggever: Marijke Van Bogaert
 • Chris Smits, secretaris-generaal
 • Machteld Verhelst, pedagogisch directeur
 • Lieve Van Daele, bisschoppelijk gedelegeerde
 • Jef De Lombaerde, vzw Hasp-O SZZ Sint-Truiden
 • Mia De Schamphelaere, vzw KOBA ZuidkAnt 
 • Jean-Pierre Vanden Berghe, vzw Karel de Goede
 • Marianne Coopman, COV
 • Hilde Lavrysen, COV
 • Ferdinand Cobbaut, COC
 • Filip Vandenberghe, COC
 • Dirk De Ceulaer (Stefan Grielens, directeur Vrij CLB Netwerk), Vrij CLB Netwerk
 • Hugo Knaepen, VCOV
 • Jos Vaesen, VCOV

Commissie Coördinatie bestuurdersoverleg

sla link op in klembord

Doel

sla link op in klembord

De Commissie Coördinatie bestuurdersoverleg bevordert het overleg tussen besturen en de betrokkenheid van besturen. Ze bepaalt de inhoudelijke thema’s voor de overlegfora besturen. Daarnaast stroomlijnt en coördineert ze de informatiestroom vanuit en naar de comités besturen (COBES).

Samenstelling

sla link op in klembord

 • Voorzitter: Josian Caproens, vzw Sint-Gerardusscholen Diepenbeek
 • Els Claes, IC Annuntiaten Heverlee
 • Willy Penninckx, vzw KITOS
 • Mia De Schamphelaere, vzw KOBA ZuidkAnt
 • Nicole De Meulemeester, Katholiek Onderwijs Gent-Zuid vzw
 • Jean-Pierre Vanden Berghe, vzw Karel de Goede
 • Lieven Boeve, directeur-generaal
 • Wilfried Van Rompaey, adviseur vanuit de Stafdienst

Contact

sla link op in klembord

 • Prof. dr. Lieven Boeve, directeur-generaal

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
Regio