Risicoanalyse - Wellbe

Je bent als werkgever verplicht om een beleid te voeren dat tot doel heeft het welzijn van je werknemers te bevorderen. Ook je psychosociaal welzijnsbeleid steunt op de principes van de risicoanalyse. De risicoanalyse zorgt ervoor dat je als werkgever passende preventiemaatregelen kunt uitwerken waardoor risico’s of schade kunnen worden voorkomen of beperkt.

Risicoanalyse a priori

sla link op in klembord

Kopieer

Je bent als werkgever verplicht om een algemene, voorafgaandelijke psychosociale risicoanalyse uit te voeren. Dat betekent dat je nagaat wat de psychosociale risico’s zijn bij jou op de werkvloer en die analyseert. Je moet dit doen los van elke vorm van incident, interventie of klacht.
Hierbij houd je onder meer rekening met situaties die aanleiding kunnen geven tot:

 • stress of burn-out veroorzaakt door het werk;
 • schade aan de gezondheid van de werknemer die voortvloeit uit:
  • conflicten verbonden aan het werk,
  • geweld,
  • pesterijen,
  • ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Bij evaluatie van de psychosociale risico’s op het werk hou je rekening met de gevaren die verbonden zijn aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen (de 5 A’s).

Soorten algemene risicoanalyses

sla link op in klembord

Kopieer

Er bestaan verschillende instrumenten waarmee je een risicoanalyses psychosociale risico’s kunt uitvoeren. Algemeen zijn er twee methodes om een risicoanalyse a priori uit te voeren: de kwantitatieve en de kwalitatieve methode.

Kwantitatieve methode

sla link op in klembord

Kopieer

In de kwantitatieve methode wordt via vragenlijstonderzoek nagegaan hoe werknemers scoren op verschillende bevraagde thema’s, en wordt nagegaan hoe verschillende psychosociale risico’s kunnen aanleiding geven tot een verlaagd psychosociaal welzijn bij werknemers.

Kwalitatieve methode

sla link op in klembord

Kopieer

Een kwalitatieve benadering vertrekt van individuele interviews of van groepsgesprekken. Naast het opsporen van risico’s, wordt in de gesprekken meteen gezocht naar maatregelen om het welzijn te verbeteren.

Wellbe als risicoanalyse

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid en ontwikkelde daarvoor het instrument 'WellBe.vlaanderen'. Wellbe is online beschikbaar.  Het is een kwantitatieve bevraging. Dat betekent dat je alle werknemers kunt bevragen aan de hand van een vaste stellingenlijst.

Kenmerken Wellbe

sla link op in klembord

Kopieer

 • Wellbe kan autonoom uitgevoerd worden dankzij een grote gebruiksvriendelijkheid: je kunt als werkgever zelfstandig aan de slag met de tool met de expliciete medewerking van de werknemers. De praktische uitvoering delegeer je aan de preventieadviseur. Het is wel belangrijk de afname van Wellbe voldoende voor te bereiden, zodat de resultaten zo representatief mogelijk zijn en je nadien vlot aan de slag kuntmet de resultaten. Je zal ook op bepaalde momenten de preventieadviseur psychosociale risico's moeten betrekken in je proces.
 • Wellbe garandeert de anonimiteit: Het is essentieel dat deelnemers de vragenlijst volledig anoniem kunnen invullen. De tool maakt gebruik van een unieke URL per deelnemer. Het systeem verbreekt de verbinding met die URL op het ogenblik dat de deelnemer de bevraging doorstuurt. Bijgevolg is het niet te detecteren wie wel of niet aan de bevraging deelnam, noch wie welk antwoord gaf.
 • Wellbe is sectorspecifiek: het is een risicoanalyse op maat van onderwijs. De stellingen die je te lezen krijgt, zijn afgestemd op de specifieke onderwijscontext. Dat maakt het herkenbaar voor de deelnemer en zorgt ervoor dat je in een latere fase concreter aan de slag kan met de resultaten.
 • Wellbe voldoet aan de wettelijke criteria van een risicoanalyse a priori: de tool is wetenschappelijk onderbouwd, doordat ze is gebaseerd op een gevalideerd instrument dat professor Antonia Aelterman van de UGent ontwikkelde. Wellbe voldoet bovendien aan de wettelijke criteria voor een risicoanalyse psychosociale aspecten. De stellingen bevragen telkens elementen van de arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen (de 5 A’s). Op die manier krijg je een goed overzicht van op welk domein de werkpunten bij jou op school liggen. De tool werd door de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD WASO erkend als een kwaliteitsvolle psychosociale risicoanalyse.

Aan de slag met Wellbe

sla link op in klembord

Kopieer

Om zelf aan de slag te gaan, is het nuttig om eerst de vorming te volgen. De vorming richt zich tot besturen, directeurs en preventieadviseurs. Ook begeleiders zijn welkom. Schrijf je in en maak werk van een risico-analyse van het psychosociaal welbevinden bij jou op school.

Met al je vragen kun je terecht bij wellbe@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
   02 507 06 44
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio