31 maart 2022 - Gedachtewisseling over de conceptnota 'onderwijskwaliteit verder monitoren via Vlaamse toetsen': een kort, persoonlijk commentaar

Als intro graag dit overzicht van enkele relevante gebeurtenissen en elementen die voorafgingen aan deze gedachtewisseling:

Er was dus al heel wat gezegd en geschreven over dit belangrijke onderwijsbeleidsdossier binnen het ruimere verhaal van de onderwijskwaliteit en de problemen in dat verband.

In deze gedachtewisseling nu gaf minister Weyts eerst een overzicht van zijn conceptnota aan de hand van deze powerpointpresentatie.

Die ruime voorgeschiedenis maakt het mij mogelijk om hier erg beknopt te zijn, wat de vragen van de onderwijscommissarissen en de antwoorden van minister Weyts betrof:

  • over het verplichte, maar vrij te kiezen begeleidingstraject, wanneer scholen ondermaats zouden scoren op de Vlaamse toetsen was een werkgroep van de pedagogische begeleidingsdiensten en de Onderwijsinspectie aan het werk;
  • de opdracht i.v.m. het toetsplatform, nodig voor de online afname, was recent gegund aan Televic;
  • het cruciale thema van voldoende draagvlak voor de toetsen in het onderwijsveld (plus de daarvoor vereiste heldere communicatie, naast ook eerst een duidelijk decretaal kader vooraleer al over operationaliseringen gecommuniceerd werd) was een punt van discussie: de minister vond dat hij voldoende deed om dat draagvlak te creëren betrok het Vlaams Parlement toch, terwijl anderen daar duidelijke vragen bij hadden;
  • hoe fundamenteel Nederlands en wiskunde ook waren, de toetsen mochten niet leiden tot curriculumvernauwing in de scholen; de minister zag daarin geen graten, want het zgn. referentiekader OnderwijsKwaliteit (OK) zou toch in zijn geheel overeind blijven;
  • de zorg om de openbaarheid van bestuur en het probleem van rankings van scholen op basis van de toetsresultaten kwam meermaals aan bod bij de tussenkomsten, maar de minister had nu alle vertrouwen in de regeling die al bestond in … de Franse Gemeenschap;
  • bij Hannelore Goeman hoorde ik een heel interessant punt over “verder onderzoek naar de oorzaken (nwvr: mijn cursivering) van het onderwijskwaliteitsverlies”: inderdaad, heel belangrijk maar gelijk ook wegens de aard van dat beestje (nwvr: niet per se een varkentje, want anders was het allang gewassen…) helemaal niet evident en de minister ging er voorts niet op in;
  • maar volgens mij het meest cruciale punt uit de hele bespreking, dat meermaals in de vragen en opmerkingen van enkele onderwijscommissarissen vermeld werd, was de kwestie van de leerwinst, waarover ik trouwens al vaker geschreven heb; maar nu viel ik van mijn stoel van de simplistische voorstelling van zaken op dat stuk door Koen Daniëls: hij haalde er zelfs zijn eigen toetspraktijk als leraar bij om te tonen dat wat leerwinst was toch duidelijk was; waar haalde het Vlor-advies dat toch allemaal?... tot bleek dat de minister zelf vanwege het universitaire consortium, zeg maar het nieuwe steunpunt voor toetsen, nog een nota te verwachten had over… je raadt het al, net dat concept leerwinst. Als dat allemaal toch zo duidelijk was én operationaliseerbaar tot op het individuele leerlingenniveau, waarom was dan zo’n nota nog nodig? Overigens leek Koen Daniëls mij opnieuw te vergeten wat professor Rianne Janssen daar al over gezegd had op 16 december 2021… En ten slotte nog dit: als een leerling in de klas van Koen Daniëls destijds op moment t een score x behaalde op toets x’ en op moment t+1 een score y op toets y’, wanneer was er dan sprake van leerwinst voor die leerling en desgevallend hoeveel leerwinst? Het is dus allemaal toch wel een tikkeltje complexer, dacht ik; hoe dan ook, de minister verwachtte die leerwinstnota vóór de zomer;
  • het werd in het algemeen opnieuw duidelijk dat de partij van minister Weyts weinig tot geen kritiek duldde op diens dossier; de enigszins theatrale stijl en het verhoogde stemvolume van de minister zelf bij de aanvang van de eerste antwoordronde sprak boekdelen, met zelfs een “Dr. Jekyll-en-Mr. Hyde”-metafoor voor Johan Danen op de koop toe; de minister werd ook iets ‘serieuzer’ dan zijn gebruikelijke, fijne ironie, die ik zelf wél kan smaken, toen hij het had over de beschikbaarheid van data van IDP en OVSG-toetsen; dat was toch ook allemaal geregeld; en wat te denken van al die data op Smartschool, daar maakte “men” toch geen probleem van;
  • de algemene politieke “kampen” in dit dossier bleven wat ze al waren: VB wilde soms nog wat strenger zijn (hoewel ook mét enkele vragen), N-VA en Open Vld waren pro, CD&V, Vooruit en Groen hadden enkele cruciale vragen en zorgen.

Je kunt alvast de video van de bespreking bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio