28 september 2023 – Capaciteitstekort in B-stroom

Vooraf een kleine noot voor de lezer van deze blog: in het laatste jaar van deze legislatuur ga ik wat selectiever zijn in welke vragen ik hier wél en niet ‘behandel’. Deels heeft dat te maken met de aard van sommige vragen, deels ook met het feit dat mijn beroepsactiviteit nog andere taken inhoudt. Maar zeker de politiek interessantere c.q. delicatere thema’s zullen niet ontbreken, beloofd! Tegelijk ga ik proberen om af en toe iets ‘economischer’ te zijn bij de vragen die ik wél becommentarieer.

Ik sla hier dus de eerste twee vragen van de commissievergadering over en spring meteen naar deze vraag om uitleg over het capaciteitstekort in de zgn. B-stroom van het secundair onderwijs. De meest recente keer dat het daarover ging in de Onderwijscommissie was op 11 mei 2023. Er was intussen een nieuw schooljaar begonnen en het probleem bleef. Vragensteller Hannelore Goeman voegde, “staande de vergadering”, nog heel wat vragen over het thema toe aan wat ze aanvankelijk schriftelijk ingediend had: eigenlijk dus over het hele wat, hoe, hoeveel, waar en waarom van het genoemde gebrek aan plaatsen voor de leerlingen in kwestie.

Minister Weyts lichtte toe dat hij alvast enkele maatregelen genomen had om de programmatie van 1B en volgende te stimuleren en zag al enige beterschap op het terrein: van 21.200 naar 24.300 in vier jaar tijd. Maar gelet op de omvang van het aantal leerlingen ter zake vond vragensteller Goeman dat de overheid dwingender moest ingrijpen (centrale monitoring om een totaalbeeld te krijgen), wat finaal uitliep op ook een Vlaanderenbreed aanmeldingssysteem voor inschrijving in een school. Een al ouder verhaal dus. Goeman verweet de minister nattevingerwerk in zijn beleid ter zake, terwijl hij anders steevast evidence based/informed onderwijsbeleid voorstaat. Tja…

Graag noteer ik nog een interessante interventie uit de mond van Koen Daniëls. Zonder bronvermelding weet ik wel niet of zijn bewering gestaafd kon worden of eerder anekdotisch van aard was, maar hij beweerde dat “Sommige lagere scholen leiden blijkbaar meer 1B-leerlingen op – en nu zeg ik het wat straffer – dan andere lagere scholen met eenzelfde profiel (nwvr: mijn cursivering).” Over Daniëls’ punt over het belang van de negen jaar basisonderwijs, voorafgaand aan 1B, leek mij alleszins wél een grote consensus te kunnen bestaan.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het capaciteitstekort in de B-stroom van Hannelore Goeman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio