18 maart 2021 – Ondersteuning van volwassenenonderwijs

In de laatste vraag om uitleg van deze vergadering zoomde Loes Vandromme in op een thema dat de voorbije weken al meermaals besproken was: op 11 februari, op 4 en 11 maart. Het volwassenenonderwijs in coronatijden dus, maar nu met de specifieke invalshoek van het inschrijvingsgeld voor cursisten. Het zgn. corona-II-decreet had in mei 2020 in een tegemoetkoming voorzien op dat vlak voor cursisten die wegens corona niet geslaagd waren voor een module. Die konden zich namelijk gratis opnieuw inschrijven voor dezelfde module. Zeker belangrijk voor de kwetsbare groep van NT2-cursisten. Vandrommes verwijzing naar de vermeende commissievergadering van 2 november berustte wel op een misverstand, want toen was er gewoon geen commissievergadering en ze bedoelde wellicht 11 februari (cf. supra; ook de daaropvolgende commissievergaderingen overigens), toen het inderdaad over dat overbruggingskrediet ging, nu compensatiemaatregelen genoemd. Ze herhaalde de vraag naar welke compensatiemaatregelen dat nu waren. Zou het aanbod van opleidingen voor knelpuntberoepen daarbij een criterium zijn en zou de minister de bovenvermelde maatregel uit het corona-II-decreet ook nu herhalen?

Minister Weyts moest dan ook heel wat herhalen van die vorige commissievergaderingen, wat de impact van corona op (de inschrijvingscijfers in) het volwassenenonderwijs betrof. Het vermelde overbruggingskrediet zou op korte termijn in het zevende coronadecreet komen, maar het debat daarover liep nog. De minister zou alleszins daarbij graag rekening houden met de volgende opleidingen: Nederlands als tweede taal (NT2), het tweedekansonderwijs, het ondersteunend geletterdheidsaanbod van de CBE’s en de CVO’s, de opleidingen ter versterking van de digitale competenties en opleidingen met een structureel knelpuntkarakter. Dat was dus toch al concreet nieuws. De minister wees ook nog op de overgangsfase (met een bepaalde, ándere compensatieregeling) waarin het volwassenenonderwijs nu sowieso nog zat. Maar hij had ook nog meer nieuws: ook op korte termijn zouden de centra aanvullende punten en werkingsmiddelen toegekend krijgen om een regioscan op te zetten, die de lokale arbeidsmarktbehoeften zou analyseren met het oog op een regionaal afgestemd opleidingsaanbod om de regionale verankering van het volwassenenonderwijs te stimuleren. Wat het terugbetalen (of: gratis maken) van het inschrijvingsgeld betrof, wilde de minister echter geen voorafnames doen. Dat liet hij afhangen van het sociale overleg, maar hij wees toch al op een belangrijk verschil met de eerste (onverwachte) golf van de pandemie.

Vragensteller Vandromme juichte een en ander van de ministers beloften toe, maar ging nog erg gedetailleerd in op een paar concrete complicaties rond knelpuntberoepenlijsten en het financieringsmechanisme in het volwassenenonderwijs (cf. de groeibeperking daarbij en de problematische impact daarvan op de omkadering, zeker in bijvoorbeeld de opleiding tot zorgkundige). Voor NT2 herhaalde ze haar vraag over de vrijstelling van inschrijvingsgeld voor niet-geslaagden, gelet op de specifieke doelgroep. Interveniënt Johan Danen was het helemaal eens met het bijkomende pleidooi van vragensteller Vandromme.

Wat de opleiding tot zorgkundige betrof, die viel onder de prioritaire criteria waarover de minister gesproken had. En voor de kwestie van het inschrijvingsgeld herhaalde hij zijn standpunt. Tot slot wees vragensteller Vandromme nog wat generieker op haar standpunt over het belang van zeer nabij volwassenenonderwijs in heel Vlaanderen. Voor de kwestie van het inschrijvingsgeld gaf ze niet af en trok een niet onaardige parallel met de eerdere maatregel inzake leerkrediet in het hoger onderwijs.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio