De kracht van Leren leren

We zetten in op sterk onderwijs in Leren leren.

Waartoe leren leren?

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig naar zichzelf, de (andere) mens en de wereld. Leren is een levenslang ontwikkelingsproces, waarbij ook iemands manieren van aanpakken, oplossingsstrategieën, opvattingen over leren en attitudes en aanzien van leren mee evolueren. In het kader van levenslang leren is ook de bereidheid tot leren een voorwaarde voor een autonome en en gelukkige toekomst in de snel evoluerende maatschappij rondom ons.

Goede onderwijs voor leren leren beoogt - naar de uitgangspunten van de leergebiedoverschrijdende eindtermen – dat leerlingen in diverse contexten: 

 • zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden kunnen verwerven
 • in staat zijn om problemen op te lossen

‘Leren leren’ en ‘zelfregulerend leren’ (ZRL) zijn vrijwel twee namen voor hetzelfde kind. ZRL is een actief proces waarbij leerlingen beschikken over de nodige vaardigheden om een leertaak zelfstandig tot een goed einde te brengen. Aan zelfregulatie als eindstadium gaan in de ontwikkeling van leerlingen twee stappen vooraf: die van co-regulatie en externe regulatie.

We onderscheiden bij ZRL drie soorten vaardigheden die - volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten - bij leerlingen ontwikkeld moeten worden:

 • cognitieve vaardigheden (bv. samenvatten, memoriseren)
 • metacognitieve vaardigheden of nadenken over het eigen denkproces (bv. plannen, monitoren, evalueren)
 • motivationele vaardigheden (bv. volharden, zichzelf belonen)

Cognitieve vaardigheden (m.i.v. leerstrategieën)

sla link op in klembord

Kopieer

Hilde Van Keer UGent

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Motivationele vaardigheden

sla link op in klembord

Kopieer

Hilde Van Keer UGent

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Metacognitieve vaardigheden

sla link op in klembord

Kopieer

Hilde Van Keer UGent

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Goed onderwijs voor leren leren vanuit Zill in een katholieke basisschool gaat uit van een gezonde leerambitie voor elke leerling waarbij veel aandacht is voor het benutten van de ‘leerkracht’ die in elk kind schuilt. De positieve ervaring dat leren wat oplevert geeft leerlingen voldoening en stelt hen in staat om elk op hun manier bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt. Als leraren in een katholieke basisschool willen we dat kinderen een holistisch mens- en wereldbeeld ontwikkelen. Daarom zien we elk onderwijsarrangement als een kans om aan tien ontwikkelvelden te werken. Dit impliceert dus geïntegreerd onderwijs voor leren leren vanuit Zill.

Wat leren?

sla link op in klembord

Kopieer

De woorden in de woordenwolk hebben betrekking op het profiel van een goede zelfregulerende lerende

Binnen Zill zijn verbindingen met de leergebiedoverschrijdende eindtermen ‘Leren leren’ en de drie soorten te ontwikkelen vaardigheden (cognitief, metacognitief en motivationeel) voornamelijk terug te vinden onder drie ontwikkelvelden:

Socio-emotionele ontwikkeling

sla link op in klembord

Kopieer

Ontwikkeling van een innerlijk kompas

sla link op in klembord

Kopieer

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

sla link op in klembord

Kopieer

De generieke doelen en ontwikkelstappen met betrekking tot ‘Leren leren’ staan in Zill meestal los van enige context geformuleerd. Uiteraard kan de ontwikkeling van de desbetreffende cognitieve, metacognitieve en motivationele vaardigheden maar plaatsvinden in een krachtige leeromgeving.

Alle vindplaatsen van de vakoverschrijdende eindtermen ‘Leren leren’ in Zill kan je in de Bib vinden bij de concordanties.

Contact

David Day
pedagogisch begeleider
   0486 95 06 58
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio