Professionaliseringsbeleid

De professionele ontwikkeling van alle medewerkers op school is een cruciale sleutel tot kwaliteitsvol onderwijs (zie ook onze themapagina ‘waarom professionaliseren’). In het kader van kwaliteitsontwikkeling en een duurzaam personeelsbeleid wordt van jouw school verwacht dat ze werk maakt van een professionaliseringsbeleid.

Een goed professionaliseringsbeleid gaat uit van een visie op professionalisering en vertaalt zich naar concrete praktijken. Het professionaliseringsbeleid krijgt vorm vanuit de missie en visie van de school, rekening houdend met de professionaliseringsnoden en -wensen van individuele medewerkers, die van het team en met de context van de school. 

Professionalisering is een collectieve verantwoordelijkheid

sla link op in klembord

Kopieer

Professionaliseringsbeleid voeren vraagt een collectieve verantwoordelijkheid, betrokkenheid en participatie van het volledige team. Het gaat om het detecteren van leernoden en het bieden van leerkansen en leerruimte, maar ook om het opnemen van de kansen en ruimte door teamleden, individueel en gezamenlijk.

Dat betekent een engagement van

 • de leidinggevende(n) om
  • zichzelf te professionaliseren
  • af te stemmen over deelname aan professionaliseringsinitiatieven
  • noden te prioriteren
  • randvoorwaarden te creëren zoals het werken aan een veilige cultuur waarin leren centraal staat
  • het voorzien van tijd en ruimte voor professionalisering
  • op zoek te gaan naar individuele en collectieve professionaliseringsnoden en –kansen
  •  …
 • de individuele onderwijsprofessionals om
  • de aangeboden kansen op te nemen
  • zelf initiatief te nemen 
 • het team om
  • de gezamenlijke noden te expliciteren,
  • de opgedane kennis te delen
  • een veilige context te bieden waar geleerd kan worden

Professionaliseringsbeleid is ingebed in personeelsbeleid

sla link op in klembord

Kopieer

Een goed professionaliseringsbeleid is ingebed in een globaal personeelsbeleid van de school. Binnen het personeelsbeleid worden diverse aspecten aan elkaar gekoppeld:

Zo geef je vorm aan een duurzaam personeels- en professionaliseringsbeleid. In een inspiratierapport van het Steunpunt Onderwijs en Onderzoek (SONO) vind je een aantal voorbeelden.

Professionaliseringsbeleid vertaalt zich in concrete praktijken

sla link op in klembord

Kopieer

Het professionaliseringsbeleid landt in een professionaliseringsplan met korte en lange termijndoelen en is gekoppeld aan professionaliseringsinitiatieven die voldoen aan de kenmerken van effectieve professionalisering.

Daarbij kun je beroep doen op externe expertise (zoals pedagogische begeleiding en het aanbod van de Academie). Ook de interne deskundigheid in jouw organisatie biedt een enorm potentieel voor professionele ontwikkeling. Een aantal methodieken waarbij je die interne deskundigheid kunt gebruiken voor professionalisering, zijn:

 • professionele leergemeenschappen en vakgroepwerking
 • praktijkonderzoek
 • lesson study
 • collegiale visitatie of hospiteren, jobshadowing, klas- of flitsbezoeken
 • coaching en mentoring
 • team- of coteaching
 • supervisie en intervisie

Je kunt met je team ook deelnemen aan een internationaliseringsproject. Dankzij Erasmus+ subsidies nemen jaarlijks vele scholen deel aan internationale professionaliseringsinitiatieven. Die kunnen een grote meerwaarde en aanvulling betekenen ten opzichte van ons Vlaanderenbrede aanbod. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om innoverende professionaliseringsinitiatieven te volgen over thema’s zoals outdoor learning in Zweden of digitalisering in Estland. Hoe een Europees nascholingsplan op te stellen en deel te nemen aan internationale activiteiten kun je nalezen op de 'Themapagina Internationalisering.’

Voor elk professionaliseringsinitiatief is zowel afstemmen, ontwerpen, realiseren en evalueren (borgen, bannen en bijsturen) van belang om een kwaliteitsvolle professionalisering te realiseren.

Contact

Frederik Maes
pedagogisch begeleider
   02 507 08 14
   Nancy van Doeselaar
   pedagogisch begeleider
     02 507 07 28
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio