Wettelijk kader

In het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs staat dat je jaarlijks een professionaliseringsplan opstelt. Dat plan bevat op een samenhangende wijze alle vormingsinspanningen die erop gericht zijn de kennis, vaardigheden en attitudes van de personeelsleden van de instelling te ontwikkelen, te verbreden of te verdiepen en de begeleidingsinitiatieven die gericht zijn op organisatieontwikkeling. Je krijgt van de overheid middelen om dat uit te voeren.

Naast dit kwaliteitsdecreet vinden we ook kwaliteitsverwachtingen in het referentiekader voor onderwijskwaliteit onder het hoofdstuk 'de school ontwikkelt en voert een personeels- en professionaliseringsbeleid'.

 • BL8: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend personeelsbeleid dat integraal en samenhangend is.
  De school gebruikt duidelijke en overlegde criteria bij het aanwerven en inzetten van teamleden. Ze speelt in op de competenties van het schoolteam. De school voert informele en formele gesprekken met de teamleden en heeft specifieke aandacht voor ondersteuning. De teamleden krijgen feedback over de manier waarop ze hun opdracht vervullen. Hierdoor toont de school dat zij de inspanningen van de teamleden waardeert. De school voert een transparant en rechtvaardig evaluatiebeleid.
 • BL8: De school ontwikkel en voert een doeltreffend professionaliseringsbeleid en heeft hierbij specifieke aandacht voor beginnende leraren.
  De school ontwikkelt een systematisch professionaliseringsbeleid. Hierbij staan de professionaliseringsnoden van de teamleden en de prioritaire doelen van de school centraal. De school bevordert de professionele dialoog en reflectie over leren en onderwijzen en biedt hierbij de nodige ondersteuning. Interne en externe expertisedeling worden gestimuleerd. De school moedigt de implementatie van professionaliseringsinitiatieven aan en volgt de effecten ervan op. Beginnende teamleden krijgen een passende begeleiding.

Je onderwijsinstelling krijgt dus heel wat autonomie om een professionaliseringsbeleid uit te stippelen. De pijlers van het beleidsvoerend vermogen kunnen richting geven aan het beleid van jouw school en zijn randvoorwaarden om je professionaliseringsbeleid vorm te geven. Door te investeren in ondersteunende professionele en persoonlijke relaties creëer je bv. een veilige cultuur waarin samen leren mogelijk is, door samen in gesprek te gaan over je visie en samen prioriteiten te bepalen, werk je aan de gezamenlijke doelgerichtheid.

Contact

Frederik Maes
pedagogisch begeleider
   02 507 08 14
   Nancy van Doeselaar
   pedagogisch begeleider
     02 507 07 28
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio