Onderwijsaanbod

Leerlingen met leerstoornissen vinden we terug in het volledige continuüm van onderwijs.

Continuüm

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen met leerstoornissen vinden we terug in het volledige continuüm van onderwijs. De wisselwerking tussen school, kind, ouders en externen, gecombineerd met specifieke kennis en expertise over het leerprobleem zorgen ervoor dat het leerproces toch maximaal verloopt.

Om deze kinderen toch kwaliteitsvol onderwijs te bieden wordt vaak een (apart) handelingsplan opgesteld waarbij het zaak is om:

 • in de beginsituatie te beschikken over relevante informatie via goede observatietools die een analyse maken van wat werkt en wat niet werkt. Zo kunnen de opvoedings- en onderwijsbehoeftes bepaald worden die deze leerling opnieuw tot leren en verder tot ontwikkeling brengen. Ook de ondersteuningsbehoefte van de leraar worden mee in kaart gebracht;
 • binnen de doelenfase expliciet te focussen op doelen die aansluiten op die specifieke behoeftes i.f.v. het toekomst- en realistisch, maar tevens ook uitdagend ontwikkelingsperspectief;
 • te komen tot effectieve didactiek en pedagogiek in de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase die voor deze leerling wel werkt. (expertise buo …);
 • in de evaluatiefase de vooropgestelde focusdoelen te evalueren en verder te concretiseren wat werkt en wat nog niet werkt.

Als het gemeenschappelijk curriculum voor deze leerlingen niet meer haalbaar blijkt, kan een verslag type basisaanbod uitgeschreven worden. Hierdoor heeft de leerling recht op extra specialisatie. Dit kan in een traject met een individueel aangepast curriculum (IAC) of in een gespecialiseerde lesplaats. In het laatste geval betreft dat een school met buitengewoon onderwijs, type basisaanbod.

Type basisaanbod

sla link op in klembord

Kopieer

Onderwijs Vlaanderen verwoordt het als volgt: Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.

Deze inhoud heeft nauwelijks beperkingen. Vaak is het een eerste stap naar een nog specifiekere setting, waarin doorgedreven specialisatie nog meer tegemoet komt aan de precaire opvoedings- en onderwijsbehoeftes. Concreet betekent dat het profiel van de doelgroep type basisaanbod in eerste instantie georganiseerd wordt voor jongeren die om een of andere reden moeilijk tot leren komen omwille van:

 • contextuele redenen zoals weinig aandacht thuis, voorleefgedrag vanuit andere waarden en normen, gezinsproblemen …;
 • onvoldoende ontwikkelde cognitieve of executieve functies;
 • emotionele redenen: faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, demotivatie;
 • moeilijk te begrijpen gedrag;
 • vertraagde ontwikkeling;
 • leerstoornissen.

Vaak volgen leerlingen met een profiel type 2, type 3 of type 9, zonder bijhorend verslag of psychiatrisch verslag bijgevolg les in type basisaanbod.

Contact

Dominik De Keyzer
pedagogisch begeleider
   02 507 06 14
   0474 79 51 90
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio