Dialoognota pastoraal in de katholieke dialoogschool

De pastorale werking in de katholieke dialoogschool

sla link op in klembord

Kopieer

“Pastoraal op de katholieke dialoogschool wil op een eigentijds tegendraadse manier bezielen vanuit de zingeving en de levenshouding die spreken uit het evangelie (‘Bijbelse inspiratie’). We willen bouwen aan een schoolgemeenschap als oefenplaats waarin iedereen zichzelf mag zijn (uniciteit) en waar we samen (verbondenheid) geloven in dezelfde boodschap van hoop en toekomst voor elke jongere en ieder personeelslid. Een gemeenschap in diversiteit, met respect voor de ander, maar vanuit een gedeeld verhaal. Dit ‘gedeeld verhaal’ wil de pastoraal zichtbaar, voelbaar en tastbaar maken in het alledaagse én volledige schoolleven! Daartoe appelleert de pastoraal op school aan allen de liefde – zoals de Bijbel verhaalt en Jezus die voorleeft – tot richtsnoer voor vorming en opvoeding, leven en samenleven. Enthousiasme (van binnenuit vervuld zijn) en inspiratie (door de Geest ingegeven) zijn hierbij noodzakelijk.”

De volgende zes punten geven de visie weer omtrent pastoraal in onze katholieke dialoogscholen. Uiteraard dient alles in de eigen context van de school geplaatst te worden.

Daadkrachtig – Geloof zonder daden is dood (Jakobus 2,26)

sla link op in klembord

Kopieer

Deze woorden van Jakobus gelden ook in een katholieke dialoogschool, waar christelijke identiteit en pastorale werking niet vrijblijvend zijn. Beide krijgen gestalte op school, op initiatief van geïnspireerde mensen. Daarbij zijn verbondenheid, empathie en solidariteit hefbomen van Gods werkzaamheid via mensen, schoolbreed en aangepast aan de schoolcontext. Woorden van geloof kunnen niet zonder daden, ze maken authenticiteit mogelijk.

Uniek en verbonden

sla link op in klembord

Kopieer

Het vertrekpunt van de katholieke dialoogschool vormt de context van de pastorale werking: verbondenheid in diversiteit en diversiteit in verbondenheid op persoonlijk, sociaal-cultureel en levensbeschouwelijk vlak. Die diversiteit is een rijkdom. Allen worden uitgedaagd en uitgenodigd tot zelfontdekking, -reflectie en -verdieping op grond van de ontmoeting met elkaar. De mate van gastvrijheid is reeds een uiting van de pastorale werkzaamheid. Pastoraal is de ‘institutionele identiteit aan het werk’, tijdens en buiten de lestijden, gebonden aan de professionele identiteit, verbonden met de persoonlijke identiteit.

Christus centraal

sla link op in klembord

Kopieer

In de pastorale werking neemt Jezus Christus als inspiratiebron de centrale plaats in. Aan Jezus’ “God/mens voor de mensen zijn” wordt gestalte gegeven op eigentijdse manieren. Zo wordt het evangelie op een frisse manier levendig gemaakt en geactualiseerd. Uitgangspunt is daarbij de stelling dat, hoe meer mensen versterkt worden in hun mens-zijn, hoe meer er ruimte wordt gegeven aan God om zijn wil te laten geschieden.

Ontmoetend en dienstverlenend

sla link op in klembord

Kopieer

Het project van de katholieke dialoogschool is gebaseerd op het evangelie en de christelijke geloofstraditie. Beide vormen het inspirerende verhaal van de pastorale werking en verbinden Kerk en school met elkaar. Naar het voorbeeld van Jezus, die in ontmoeting trad met allen, treden allen vrijmoedig in ontmoeting met katholieken, ampergelovigen, andersgelovigen en niet-gelovigen op school. Verbonden met alle actoren van de school brengen de pastoraal geëngageerden het unieke van de christelijke inspiratie binnen in de permanente gezamenlijke opbouw van de school. Daarbij draait het om de dienstverlening van de christelijke inspiratie aan alle mensen op school, in een geest van barmhartigheid. De pastorale werking beoogt alle mensen sterker te maken als mens, vanuit de kracht van Jezus Christus.

Samenwerkend, verdiepend en vierend

sla link op in klembord

Kopieer

De pastorale werking wordt gevoed en vertolkt door samenwerking en verdieping. Dat zijn de twee longen van de pastorale werking op school, die in hun samenhang de school doet ademen van de lucht van de christelijke inspiratie. Men voedt er zich aan het Woord van God en aarzelt niet om schoolbreed dat Woord te laten klinken in woord en daad. Daarbij is het van belang om op geregelde tijdstippen samen bezinnend en vierend halt houden in het leven, met ruimte voor verstilling en gebed.

Procesmatig en dynamisch

sla link op in klembord

Kopieer

De pastorale werking op school heeft ‘zijn’ en zingeving op het oog, niet louter ‘doen’. Pastoraal draait rond inspiratie. Daardoor is de dynamiek van de pastorale werking een permanent en nooit eindigend proces, waarbij de droom van God over mensen steeds op nieuwe manieren en momenten verbonden en vertolkt dient te worden, in wisselende tijden, met steeds nieuwe mensen. Zo is pastoraal de dynamiek die schoolbreed aan de christelijke inspiratie vertolkingen poogt te geven. Ondersteund door schoolbestuurders en directieleden wordt iedereen uitgenodigd tot engagement in de pastoraal op school. Een katholieke dialoogschool kan niet zonder geëngageerde christenen.

Over deze databank

Katholieke dialoogschool is de manier waarop we vandaag aan katholiek onderwijs bouwen. Van het opvoedingsproject of de missie en visie van je school tot het onthaal van de leerlingen bij het begin van de schooldag: het is telkens een manier om katholieke dialoogschool heel concreet te maken. In deze database vind je alle basisteksten waarin aspecten van katholieke dialoogschool worden uitgelegd.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio