Capaciteitsmiddelen 2025 buitengewoon onderwijs

In 2024 wordt de volgende capaciteitsmonitor uitgerold. Die cijfers zullen waarschijnlijk pas beschikbaar zijn begin 2025. Het is geen optie om te wachten tot begin 2025 om capaciteitsmiddelen te verdelen op basis van die nieuwe capaciteitsmonitor. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering op 8 december 2023 een volgende oproep voor capaciteitsprojecten, op basis van de bestaande capaciteitsmonitor (derde editie): de oproep Capaciteitsmiddelen Onderwijs 2025.

De middelen voor de realisatie van de geselecteerde projecten zullen beschikbaar zijn vanaf 2025.

Beschikbaar budget voor capaciteit met specifieke noden

sla link op in klembord

Kopieer

Deze capaciteitsronde richt zich op extra capaciteit voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Daarnaast zijn ook capaciteitsmiddelen voorzien voor capaciteitsprojecten voor het gewoon secundair onderwijs. Er zijn geen aparte enveloppes (bedragen) in deze ronde, er is een totaalbudget van 75 miljoen euro. Van dit bedrag is 55 995 000 euro voorzien voor AGION.

Een belangrijke uitdaging voor het buitengewoon onderwijs is een goede spreiding en voldoende capaciteit op maat van specifieke noden. Extra plaatsen via investeringen in infrastructuur zijn bovendien vaak duurder in het buitengewoon onderwijs dan in het gewoon onderwijs, onder meer omdat lessen vaak plaats vinden in kleinere klasgroepen of pedagogische eenheden.

Om te voorzien in extra plaatsen voor leerlingen met een verslag buitengewoon onderwijs wijzen we op verschillende pistes die kunnen bewandeld worden: 

  • extra plaatsen in scholen gewoon onderwijs (door bijvoorbeeld een schoolgebouw meer toegankelijk te maken, de onderwijsomgeving aan te passen aan de noden van leerlingen, of extra klaslokalen te voorzien in het gewoon onderwijs);
  • extra plaatsen op gedeelde campussen met zowel gewoon als buitengewoon onderwijs (uitbouw van bestaande campussen of oprichting van nieuwe campussen);
  • extra plaatsen via uitbreiding scholen buitengewoon onderwijs;
  • extra plaatsen via nieuwe scholen buitengewoon onderwijs.

Werkwijze voor indiening projecten

sla link op in klembord

Kopieer

Ben je geïnteresseerd om je capaciteit uit te breiden? Dan werk je in eerste instantie een capaciteitsproject uit. De centrale taskforce capaciteit zal jouw project samen met de andere ingediende projecten dan beoordelen en rangschikken. De Vlaamse Regering keurt de gekozen capaciteitsprojecten goed.

Belangrijk: de overheid besliste om voor deze ronde de aanvragen rechtstreeks bij de centrale taskforce te laten binnenkomen en dus niet meer via de lokale of bovengemeentelijke taskforces. De aanvraag voor financiële ondersteuning in kader van deze capaciteitsronde moet dus worden ingediend op volgend e-mailadres capaciteit.scholen@vlaanderen.be en dit ten laatste op 20 februari 2024, 12 uur.

Meer informatie over de voorwaarden, de formulieren en de wijze van indienen vind je op de specifieke website van de Vlaamse Overheid. De toepasselijke scorematrices zijn ook op deze website te vinden (zie verder).

Wij raden je ook aan om de toelichtingsnota door te nemen.

Geografische verdeling op basis van clusters en scorematrices

sla link op in klembord

Kopieer

Op basis van de capaciteitsmonitor heeft de overheid per onderwijszone het te verwachten tekort aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs (basis- en secundair onderwijs) in kaart gebracht. Het projectvoorstel moet immers tegemoetkomen aan specifieke te verwachten tekorten in de onderwijszone waar de extra plaatsen in het projectvoorstel worden voorzien.

Die onderwijszones heeft men bovendien ook ondergebracht in clusters zodat de noden over een grote regio kunnen worden bekeken en er afstemming kan worden gezocht tussen verschillende onderwijszones. Daarnaast werden ook de pendelbewegingen tussen de onderwijszones in kaart gebracht. Hiermee bedoelen we de leerlingenstromen voor bepaalde types en opleidingsvormen tussen de verschillende onderwijszones. Er is zo sprake van ‘inkomende pendel’ en ‘uitgaande pendel’.

Als ondersteuning bij de opmaak en de selectie van de meest geschikte projectvoorstellen voor het buitengewoon onderwijs wordt op niveau onderwijszone of op niveau cluster van onderwijszones een scorematrix opgesteld. Elke scorematrix geeft voor elk type / opleidingsvorm binnen elke onderwijszone van betreffende cluster aan in welke mate bijkomende plaatsen een hogere of een lagere score opleveren, wat aangeeft in welke mate deze kunnen inspelen op de specifieke te verwachten tekorten volgens de capaciteitsmonitor. Zowel het te verwachten tekort aan plaatsen als de pendelbewegingen zijn factoren die bepalend zijn voor de score in de matrix, waarbij A staat voor de hoogste score en D voor de laagste score.

Zoals het geval was bij de vorige ronde 22-23-24 moet je voor het buitengewoon onderwijs dus eerst bepalen tot welke cluster je onderwijszone behoort. Daarna kies je de juiste scorematrix uit de lijst.

Elk schoolbestuur dat een projectvoorstel wil uitwerken, kan een scorematrix op maat aanvragen bij het departement Onderwijs en Vorming via  capaciteit.scholen@vlaanderen.be.

Projectvoorstellen buitengewoon onderwijs die een score A of B behalen zullen behandeld worden, terwijl projectvoorstellen met een score C of D niet voor behandeling in aanmerking komen (niet geselecteerd).

Ondersteuning nodig?

sla link op in klembord

Kopieer

Heb je vragen of ondersteuning nodig bij het opmaken van een aanvraag? Dan kun je steeds terecht bij onze medewerkers van de Dienst Bestuur en Organisatie.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio